Quyết định số 62/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Dung Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định số 62/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 62/2002/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 62/2002/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc MINH ******** ****** Số: 62/2002/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN DÂN SỐ, GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM THÀNH PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn cứ Thông tư Liên tịch số 32/2001/TTLT-BTCCBCP-UBQGDS&KHHGĐ- UBBV&CSTEVN ngày 06 tháng 6 năm 2001 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Ủy ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em ở địa phương ; Căn cứ Quyết định số 4310/QĐ-UB-NCVX ngày 20 tháng 12 năm 1994 của Ủy ban nhân dân thành phố, ban hành quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Sở, cơ quan ngang Sở thuộc Ủy ban nhân dân thành phố ; Căn cứ Quyết định số 72/2001/QĐ-UB ngày 29 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố trên cơ sở hợp nhất Ủy ban Dân số và Kế hoạch hóa gia đình và Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em ; Xét đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố tại Công văn số 55/UBDSGĐTE-02 ngày 06 tháng 3 năm 2002 và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 33/TCCQ ngày 9 tháng 4 năm 2002 ; QUYẾT ĐỊNH Điều 1.- Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố. Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.-
  2. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nhận : PHỐ - Như điều 3 CHỦ TỊCH - Ủy ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa Gia đình - Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em VN - Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ - Thường trực Thành Ủy - Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố - Ủy ban nhân dân thành phố - Ban Tư tưởng Văn hóa Thành Ủy Lê Thanh Hải - Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân TP - Ban TCCQ thành phố (2b) - VPHĐ-UB : CPVP, các Tổ NCTH - Lưu (VX-H)
Đồng bộ tài khoản