Quyết định số 62/2003/QĐ-BVHTT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 62/2003/QĐ-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 62/2003/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 62/2003/QĐ-BVHTT

  1. B VĂN HÓA THÔNG TIN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* c L p - T Do - H nh Phúc ******* S : 62/2003/Q -BVHTT Hà N i, ngày 27 tháng 11 năm 2003 QUY T NH V VI C X P H NG DI TÍCH QU C GIA B TRƯ NG B VĂN HÓA THÔNG TIN Căn c Ngh nh s 63/200/N -CP ngày 11/6/2003 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa – Thông tin; Căn c Lu t Di s n văn hóa và Ngh nh s 92/2002/N -CP ngày 11/11/2002 quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t Di s n văn hóa; Căn c h sơ di tích và ngh c a Ch t ch y ban nhân dân tình Ti n Giang, Thái Nguyên, Qu ng Bình, Bình nh, Tây Ninh, Sóc Trăng; Xét ngh c a C c trư ng C c Di s n văn hóa. QUY T NH: i u 1: X p h ng 08 di tích T nh Ti n Giang (02) 1. Di tích l ch s : a i m chi n th ng Gi ng D a – xã Long nh, huy n Châu Thành, T nh Ti n Giang. 2. Di Tích l ch s : a i m v th m sát ch Gi a (Vĩnh Hòa), xã Vĩnh Kim, huy n Châu Thành, t nh Ti n Giang. T nh Thái Nguyên (01) 3. Di tích l ch s : a i m lưu ni m Ch t ch H Chí Minh v thăm Khu công nghi p Gang Thép Thái Nguyên – phư ng Cam Giá, thành ph Thái Nguyên, t nh Thái Nguyên. T nh Qu ng Bình (02) 4. Di tích l ch s : M Nguy n D ng và ình Tư ng sơn – xã Qu ng Long, huy n Qu ng Tr ch, t nh Qu ng Bình.
  2. 5. Di tích l ch s : B n phà Quán Hàu – th xã Quán Hàu và xã Võ Ninh, huy n Qu ng Tr ch, t nh Qu ng Bình. T nh Bình nh (01) 6. Di tích ki n trúc: Thành Cha – xã Nhơn L c, huy n An Nhơn, t nh Bình nh. T nh Tây Ninh (01) 7. Di tích l ch s : Căn c lõm vùng ru t Gò D u – xã Phư c Th nh, huy n Gò D u, t nh Tây Ninh. Tình Sóc Trăng (01) 8. Di tích l ch s : Nơi thành l p chi b ng C ng s n u tiên t nh Sóc Trăng (Mi u bà Chúa X M ông) – xã M Qu i, huy n Th nh Tr , t nh Sóc Trăng. i u 2: Nghiêm c m m i ho t ng xây d ng khai thác trong nh ng khu v c di tích ã khoanh vùng b o v . Trư ng h p c bi t s d ng t ai di tích l ch s văn hóa và danh lam th ng c nh ph i ư c phép c a B trư ng B Văn hóa - Thông tin. i u 3: y ban nhân dân các c p th c hi n quy n qu n lý nhà nư c i v i di tích l ch s văn hóa và danh lam th ng c nh theo lu t nh. i u 4: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 5: Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Di s n văn hóa, Ch t ch y ban nhân dân t nh và Giám c S Văn hóa – Thông tin các t nh Ti n Giang, Thái nguyên, Qu ng Bình, Bình nh, Tây Ninh, Sóc Trăng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B VĂN HÓA THÔNG TIN TH TRƯ NG Vy Tr ng Toán
Đồng bộ tài khoản