Quyết định số 62/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
9
download

Quyết định số 62/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 62/2003/QĐ-UB về việc xác định lại chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ban quản lý dự án thuộc nguồn vốn ngân sách cấp trực thuộc sở Địa chính - Nhà đất Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 62/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 62/2003/Q -UB Hà N i, ngày 13 tháng 05 năm 2003 QUY T Đ NH "V VI C XÁC NNH L I CH C NĂNG, NHI M V VÀ T CH C B MÁY C A BAN QU N LÝ D ÁN THU C NGU N V N NGÂN SÁCH C P TR C THU C S NA CHÍNH - NHÀ T HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08/7/1999, Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v vi c Quy ch qu n lý u tư và xây d ng; Thông tư s 15/2000/TT-BXD ngày 19/11/2000 c a B Xây d ng hư ng d n các hình th c qu n lý th c hi n d án u tư và xây d ng; Xét T trình s 1456/TTr- CN ngày 16/4/2003 c a s a chính - Nhà t Hà N i v vi c ngh xác nh l i ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a Ban qu n lý d án thu c ngu n v n ngân sách c p; Xét ngh c a Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph QUY T NNH: i u 1. Xác nh l i ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a Ban qu n lý d án thu c ngu n v n ngân sách c p thu c S a chính - Nhà t Hà N i như sau: 1. Tên g i: Ban qu n lý d án thu c ngu n v n ngân sách. (g i t t là Ban qu n lý d án) Ban Qu n lý d án thu c ngu n v n ngân sách c p, là m t t ch c s nghi p, có tư cách pháp nhân, ư c s d ng con d u riêng, m tài kho n t i kho b c và ngân hàng theo quy nh c a Nhà nư c và ch trách nhi m trư c pháp lu t v m i ho t ng c a mình. - Hình th c qu n lý th c hi n d án: Ban qu n lý d án chuyên ngành thu c hình th c ch nhi m i u hành d án. - Tr s ư c t t i s 14 ph Hu , qu n Hoàn Ki m, Hà N i. 2. Ch c năng, nhi m v c a Ban qu n lý d án: - Ban qu n lý d án th c hi n các ch c năng, nhi m v ch ch u tư v qu n lý th c hi n d án t khi l p, phê duy t n khi bàn giao ưa công trình vào khai thác s d ng.
  2. - ư c nh n tr c ti p v n c a cơ quan có thNm quy n c p v n ho c huy ng v n t các ngu n trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t thanh quy t toán cho các nhà th u. - Ban qu n lý d án ho t ng theo Quy ch u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph và các văn b n quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph v qu n lý u tư và xây d ng. i u 2; T ch c b máy và cán b : A - BAN QU N LÝ D ÁN CÓ GIÁM C VÀ M T S PHÓ GIÁM C. - Giám c Ban qu n lý d án do UBND Thành ph b nhi m theo ngh c a s a chính - Nhà t Hà N i. - Phó giám c Ban qu n lý d án, do s a chính - Nhà t Hà N i b nhi m theo ngh c a Giám c Ban và th c hi n theo quy trình hi n hành c a nhà nư c và Thành ph . Giám c, Phó giám c và trư ng, phó phòng chuyên môn nghi p v c a Ban qu n lý d án ư c hư ng ph c p ch c v lãnh o theo ch hi n hành c a Nhà nư c. B. CƠ C U T CH C B MÁY VÀ BIÊN CH CÁN B C A BAN QU N LÝ DƯN ÁN: Ban qu n lý d án có các phòng sau: 1. Phòng K ho ch. 2. Phòng T ch c hành chính. (bao g m hành chính qu n tr , t ch c, tài chính k toán) 3. Phòng Qu n lý và giám sát. 4. Phòng Gi i phóng m t b ng. C. BIÊN CH : Trư c m t giao biên ch là: 15 ngư i, căn c vào tình hình th c t c a t ng giai o n tri n khai hi n d án cho phép Ban ư c th c hi n ch ký h p ng lao ng nh m m b o hoàn thành t t nhi m v ư c giao. Vi c ti p nh n cán b CNVC và ký h p ng lao ng th c hi n úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph . i u 3: Giao cho Ban qu n lý d án thu c ngu n v n ngân sách c p nghiên c u, xây d ng quy ch t ch c và ho t ng trình s a chính - Nhà t Hà N i phê chuNn. i u 4: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph , Th trư ng các S , Ban, Ngành có liên quan, Giám c s a
  3. chính - Nhà t Hà N i, Giám c Ban qu n lý d án thu c ngu n v n ngân sách c p thi hành quy t nh này k t ngày ký ./. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Lê Quý ôn
Đồng bộ tài khoản