Quyết định số 62/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
62
lượt xem
3
download

Quyết định số 62/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 62/2008/QĐ-BTC về việc bãi bỏ điểm 8 mục III Phần C Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 62/2008/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 62/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 01 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V VI C BÃI B I M 8 M C III PH N C THÔNG TƯ S 134/2007/TT-BTC NGÀY 23/11/2007 C A B TÀI CHÍNH. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t thu thu nh p doanh nghi p s 09/2003/QH11; Căn c Ngh nh s 24/2007/N -CP ngày 14/2/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu thu nh p doanh nghi p; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 1/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 161/2005/N -CP ngày 27/12/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và Lu t s a i m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu , QUY T NNH: i u 1. Bãi b i m 8 m c III Ph n C Thông tư s 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 24/2007/N -CP ngày 14/2/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu thu nh p doanh nghi p. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo và áp d ng cho kỳ tính thu t năm 2007./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - VP TW ng và các Ban c a ng; - VP QH, VP Ch t ch nư c; VP CP; - Ki m toán Nhà nư c; - Vi n Ki m sát NDTC, Toà án NDTC; - Các B , CQ ngang B , cơ quan thu c CP; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - UBND, S TC, C c thu các t nh, TP tr c thu c TW; Hoàng Anh Tu n - Các T ng công ty Nhà nư c; - C c ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Công báo; - Website Chính ph ; - Các ơn v thu c B ; - Website B Tài chính; - Lưu: VT, TCT (VT, CS)
Đồng bộ tài khoản