Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH H I DƯƠNG NAM --------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 62/2008/Q -UBND H i Dương, ngày 20 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH V GIÁ CÁC LO I T TRÊN NA BÀN T NH H I DƯƠNG NĂM 2009 Y BAN NHÂN DÂN T NH H I DƯƠNG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 188/2004/N -CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v phương pháp xác nh giá t và khung giá các lo i t; Ngh nh s 123/2007/N - CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 188/2004/N -CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v phương pháp xác nh giá t và khung giá các lo i t; Căn c Công văn s 142/CV-TTr ngày 19/12/2008 c a Thư ng tr c H i ng nhân dân t nh “v vi c phúc áp UBND t nh”; Xét ngh c a Giám c S Tài chính t i T trình s 4133/STC-QLGCS ngày 17 tháng 12 năm 2008, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh v giá các lo i t trên a bàn t nh H i Dương năm 2009”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 01 năm 2009. Các quy nh trư c ây trái v i quy t nh này u bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh; Giám c các s ; Th trư ng các ban, ngành, oàn th ; Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph ; Các t ch c, cá nhân liên quan có trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Nơi nh n: - Chính ph ( b/c); - B Tài chính ( b/c); - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Thư ng tr c T nh y ( b/c); - Ch t ch, các Phó Ch t ch H ND, UBND t nh; - Trư ng oàn i bi u Qu c h i t nh; Phan Nh t Bình - Như i u 3 ( th c hi n);
 2. - Trung tâm Công báo (VPUBND t nh); - Lưu: VP, Khuy n. QUY NNH V GIÁ CÁC LO I T TRÊN NA BÀN T NH H I DƯƠNG NĂM 2009 (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 62/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh H i Dương) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng và i tư ng i u ch nh 1. Giá t do y ban nhân dân t nh quy nh ư c s d ng làm căn c : a) Tính thu i v i vi c s d ng t và chuy n quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t; b) Tính giá tr quy n s d ng t thu l phí trư c b theo quy nh c a pháp lu t; c) Làm cơ s tính giá tr quy n s d ng t khi giao t không thu ti n s d ng t cho các t ch c, cá nhân trong các trư ng h p quy nh t i i u 33 c a Lu t t ai năm 2003; d) Làm cơ s tính ti n s d ng t và ti n thuê t khi giao t, cho thuê t không thông qua u giá quy n s d ng t ho c u th u d án có s d ng t cho các trư ng h p quy nh t i i u 34 và i u 35 c a Lu t t ai năm 2003; ) Làm cơ s xác nh giá tr quy n s d ng t tính vào giá tr tài s n c a doanh nghi p nhà nư c khi doanh nghi p c ph n hóa, l a ch n hình th c giao t có thu ti n s d ng t theo quy nh t i Kho n 3, i u 59 c a Lu t t ai năm 2003; e) Làm cơ s tính giá tr quy n s d ng t b i thư ng v t khi Nhà nư c thu h i t s d ng làm m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và phát tri n kinh t theo quy nh t i i u 39, i u 40 c a Lu t t ai năm 2003; g) Làm cơ s x lý và tính ti n b i thư ng i v i ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t v t ai mà gây thi t h i cho Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. 2. Trư ng h p u giá quy n s d ng t, ho c u th u d án có s d ng t thì giá kh i i m làm cơ s u giá ư c xác nh theo nguyên t c sát giá th trư ng cùng th i i m t i a phương do y ban nhân dân các huy n, thành ph ngh S Tài chính thNm nh trình y ban nhân dân t nh quy t nh cho t ng trư ng h p c th .
 3. 3. Giá t do y ban nhân dân t nh quy nh không áp d ng i v i trư ng h p ngư i có quy n s d ng t th a thu n v giá t khi th c hi n các quy n chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i quy n s d ng t; góp v n b ng quy n s d ng t. i u 2. Nguyên t c và phương pháp xác nh giá các lo i t 1. Giá các lo i t quy nh trong Quy nh này áp d ng cho cùng m c ích s d ng t. Trư ng h p ư c c p có thNm quy n cho phép chuy n m c ích s d ng t thì giá t ư c xác nh theo giá t c a m c ích m i k t ngày ư c c p có thNm quy n cho phép và t ch c, h gia ình, cá nhân ư c chuy n m c ích s d ng t ph i hoàn thành các th t c và nghĩa v tài chính v i Nhà nư c theo quy nh. 2. Vi c xác nh giá t ph i m b o sát v i giá chuy n như ng quy n s d ng t th c t trên th trư ng trong i u ki n bình thư ng, mang tính ph bi n t i a phương. ng th i, m b o phù h p v i các quy nh t i Ngh nh s 188/2004/N -CP ngày 16 tháng 11 năm 2004; Ngh nh s 123/2007/N -CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph và các quy nh hi n hành v phương pháp xác nh giá t và khung giá các lo i t. 3. B o m gi n nh xã h i và t o i u ki n thúc Ny kinh t - xã h i phát tri n. Chương 2. PHÂN VÙNG T, LO I T, Ư NG, PH , VN TRÍ VÀ KHU V C T NNH GIÁ T i u 3. t nông nghi p, lâm nghi p 1. Phân vùng t: Theo 4 vùng t, g m thành ph H i Dương, các th tr n thu c ng b ng, các xã ng b ng và các th tr n thu c mi n núi, các xã mi n núi (có B ng chi ti t phân vùng t kèm theo). 2. Phân v trí t: M i vùng t ư c phân làm 02 v trí, g m: V trí t nông nghi p n m trong ê thu c các sông ( t trong ng, trong ê b i) và v trí t nông nghi p n m ngoài ê thu c các sông (ngoài bãi, ngoài tri n sông). i u 4. t phi nông nghi p t i nông thôn 1. t phi nông nghi p t i nông thôn các v trí ven ô th , ven ư ng giao thông chính (qu c l , t nh l ), u m i giao thông, khu thương m i, du l ch và các th t : a) Phân lo i: Phân làm 6 lo i có giá tr v m t kinh t xã h i và giá t khác nhau (có B ng phân lo i chi ti t kèm theo). b) Phân v trí t: M i vùng chia làm 6 v trí t: V trí 1: t có v trí n m sát c nh tr c ư ng chính, g n trung tâm khu v c có i u ki n thu n l i và có giá t cao nh t.
 4. V trí 2: t có v trí n m sát c nh tr c ư ng chính nhưng xa trung tâm các khu v c, có i u ki n thu n l i và có giá t th p hơn v trí 1. V trí 3: t có v trí n m sát c nh tr c ư ng chính và các tr c ư ng khác c a các khu v c, có i u ki n thu n l i và có giá t th p hơn v trí 2. V trí 4: t có v trí n m sát c nh các tr c ư ng khác c a các khu v c, có i u ki n thu n l i và có giá t th p hơn v trí 3. V trí 5: t có v trí n m sát c nh các ngõ c a các tr c ư ng trên có i u ki n thu n l i và giá t th p hơn v trí 4. V trí 6: t các khu v c còn l i, có giá t th p nh t. 2. t phi nông nghi p t i nông thôn t i các v trí còn l i: a) Phân nhóm xã: Theo 2 nhóm xã, căn c vào v trí a lý c a các xã thu n l i v giao thông, kh năng sinh l i và giá t th c t trung bình phù h p v i m c giá t quy nh trong B ng giá cho t ng nhóm xã. Nhóm 1: G m các xã n m g n tr c ư ng giao thông Qu c l , T nh l , Huy n l , u m i giao thông, g n trung tâm các ô th , khu thương m i, du l ch, công nghi p, c m công nghi p, làng ngh … có i u ki n thu n l i cho sinh ho t, s n xu t kinh doanh và có giá t th c t trung bình cao nh t. Nhóm 2: G m các xã còn l i, có giá t th c t trung bình th p hơn nhóm 1. b) Phân khu v c t: M i xã phân t 1 n 3 khu v c thu c a gi i c p xã, tùy thu c vào m c giá t th c t trung bình phù h p v i m c giá t quy nh trong B ng giá cho t ng khu v c: Khu v c 1: t n m t i trung tâm xã ho c c m xã (g n y ban nhân dân xã, trư ng h c, ch , tr m y t ); n m giáp ư ng huy n l ho c các u m i giao thông chính c a xã; g n khu thương m i và d ch v , khu du l ch, khu công nghi p, c m công nghi p, làng ngh . Khu v c 2: t n m ven các tr c ư ng giao thông liên thôn, ti p giáp v i khu v c trung tâm xã, c m xã. Khu v c 3: t n m t i các khu v c còn l i. c) Phân v trí t: M i khu v c phân làm 5 v trí t căn c vào v trí thu n l i v m t sinh ho t, s n xu t kinh doanh và giá t th c t hình thành ph bi n t i khu v c ó. V trí 1: t có v trí m t ti n ti p giáp v i ư ng giao thông chính, ư ng huy n l , ư ng liên thôn c a các xã có i u ki n thu n l i và có giá t cao nh t. V trí 2: t có v trí m t ti n ti p giáp v i ư ng giao thông chính, ư ng huy n l , ư ng liên thôn c a các xã, có i u ki n thu n l i và có giá t th p hơn v trí 1.
 5. V trí 3: t có v trí m t ti n ti p giáp v i ư ng giao thông chính, ư ng huy n l , ư ng liên thôn c a các xã, có i u ki n thu n l i và có giá t th p hơn v trí 2. V trí 4: t có v trí m t ti n ti p giáp v i ư ng ngõ ra ư ng giao thông chính, ư ng huy n l , ư ng liên thôn và t có v trí n m ven các tr c ư ng khác c a xã, có i u ki n thu n l i và giá t th p hơn v trí 3. V trí 5: t các v trí còn l i, có giá t th p nh t. i u 5. t phi nông nghi p t i ô th 1. Phân lo i ư ng, ph : a) Thành ph H i Dương phân làm 4 lo i ư ng, ph . Trong m i lo i ư ng, ph phân làm 5 nhóm A, B, C, D, E có giá t khác nhau; b) Th tr n Sao , Gia L c, S t, Lai Cách, Ph L i, Ninh Giang, Nam Sách, Phú Thái, Kinh Môn phân làm 3 lo i ư ng, ph . Trong m i lo i ư ng, ph phân làm 3 nhóm A, B, C có giá t khác nhau; c) Th tr n Thanh Mi n, T Kỳ, CNm Giàng, Thanh Hà, Minh Tân, Phú Th phân làm 2 lo i ư ng, ph . Trong m i lo i ư ng, ph phân làm 2 nhóm A, B có giá t khác nhau; d) Th tr n B n T m phân làm 2 lo i ư ng, ph . (có B ng phân lo i chi ti t các ư ng, ph làm cơ s xác nh giá các lo i t phi nông nghi p t i các ô th trên a bàn t nh kèm theo) 2. Phân v trí t: M i lo i ư ng, ph phân làm 4 v trí t. a) V trí 1: t có v trí n m sát c nh các ư ng, ph (m t ti n). b) V trí 2: t có v trí n m sát c nh các ngõ c a ư ng, ph có m t c t ngõ Bn≥3m (có chi u sâu ngõ tính t ch gi i xây d ng sát mép v a hè ư ng chính n h t th a t
 6. 1. B ng giá t nông nghi p, lâm nghi p: Ph l c s 1 2. B ng giá t t i nông thôn: Ph l c s 2 3. B ng giá t t i ô th : Ph l c s 3 4. B ng giá t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p bình quân t i các khu công nghi p, c m công nghi p, làng ngh : Ph l c s 4 5. Giá t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p t i nông thôn và t i ô th các v trí khác (ngoài khu công nghi p, c m công nghi p, làng ngh ) ư c xác nh b ng 70% m c giá t tương ng t i nông thôn và t i ô th quy nh t i Ph l c s 2 và Ph l c s 3 trong Quy nh này. 6. Giá t xây d ng tr s cơ quan và t xây d ng công trình s nghi p; t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh; t tôn giáo, tín ngư ng (bao g m t do các cơ s tôn giáo s d ng, t có công trình là ình, n, mi u, am, t ư ng, nhà th h ); t phi nông nghi p khác (bao g m t xây d ng nhà b o tàng, nhà b o t n, nhà trưng bày tác phNm ngh thu t, cơ s sáng tác văn hóa ngh thu t) t i nông thôn và t i ô th : Giá t ư c xác nh như i v i t t i nông thôn và giá t t i ô th quy nh t i Ph l c s 2 và Ph l c s 3 trong Quy nh này. 7. Giá t s d ng vào các m c ích công c ng theo quy nh c a Chính ph và các lo i t phi nông nghi p khác (bao g m t cho các công trình khác c a tư nhân không nh m m c ích kinh doanh và không g n li n v i t ; t làm nhà ngh , lán, tr i cho ngư i lao ng; t ô th ư c s d ng xây d ng nhà ph c v m c ích tr ng tr t, k c các hình th c tr ng tr t không tr c ti p trên t; t xây d ng chu ng tr i chăn nuôi ng v t ư c pháp lu t cho phép; t xây d ng tr m, tr i nghiên c u thí nghi m nông nghi p, lâm nghi p, th y s n; t xây d ng nhà kho, nhà c a h gia ình, cá nhân ch a nông s n, thu c b o v th c v t, phân bón, máy móc, công c s n xu t nông nghi p): Giá t ư c xác nh như i v i t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p t i nông thôn, t i ô th và t i các khu công nghi p, c m công nghi p, làng ngh quy nh t i Ph l c s 2, Ph l c s 3 và Ph l c s 4 trong Quy nh này. 8. Giá t sông, ngòi, kênh, r ch, su i và m t nư c chuyên dùng s d ng vào m c ích nuôi tr ng th y s n thì áp d ng khung giá t có m t nư c nuôi tr ng th y s n; s d ng vào m c ích phi nông nghi p ho c s d ng vào m c ích phi nông nghi p k t h p v i nuôi tr ng khai thác th y s n thì giá t ư c xác nh theo khung giá t phi nông nghi p li n k ; Giá t làm nghĩa trang, nghĩa a ư c xác nh theo giá lo i t nông nghi p ho c phi nông nghi p li n k . Giá t phi nông nghi p li n k ư c xác nh như sau: - N u các lo i t này ch li n k v i t thì giá t ư c xác nh như iv i t li n k ;
 7. - N u ch li n k t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p thì giá t ư c xác nh như i v i t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p li n k ; - N u không có nh ng lo i t li n k nêu trên thì xác nh như giá t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p khu v c g n nh t. - N u các lo i t này li n k v i nhi u lo i t khác nhau, thì giá t ư c xác nh theo lo i t có m c giá t th p nh t. Chương 4. M TS QUY NNH C TH i u 7. H s i u ch nh giá iv i t phi nông nghi p Trong cùng m t ư ng, ph , ngõ, khu thương m i, du l ch, khu công nghi p, c m công nghi p, làng ngh …thì tùy t ng v trí và kh năng sinh l i khác nhau, có giá t th c t khác nhau thì ư c phép v n d ng h s i u ch nh giá t 0,8 n 1,2 l n m c giá t c a cùng lo i ư ng, ph , ngõ, khu thương m i, du l ch, khu công nghi p, c m công nghi p, làng ngh , v trí t quy nh trong B ng giá t phi nông nghi p t i Quy nh này cho phù h p. i u 8. t phi nông nghi p là h ao, thùng vũng, i, núi…ph i vư t l p ho c ph i san g t Giá t ư c xác nh trên cơ s m c giá quy nh c a B ng giá v trí ó, gi m tr chi phí san l p, san g t… có m t b ng tương ương v i m t b ng t cùng khu v c, nhưng m c giá sau khi gi m tr chi phí san l p, san g t không th p hơn m c giá li n k v trí ó quy nh trong B ng giá. N u lô t n m v trí cu i cùng thì m c giá sau khi gi m tr chi phí san l p không th p hơn 70% m c giá c a v trí ó quy nh trong B ng giá các lo i t t i Quy nh này. i u 9. t phi nông nghi p có chi u sâu l n (tính t mép ch gi i xây d ng) Lô (th a) t phi nông nghi p do m t t ch c, h gia ình, cá nhân s d ng n m sát c nh ư ng, ph , ngõ i v i t ô th và t t i các khu thương m i, du l ch; t n m ven các ư ng qu c l , t nh l , huy n l thì tùy chi u sâu c a t ng lô t có th phân thành các lô nh làm căn c xác nh giá t cho phù h p, theo nguyên t c: Chi u sâu c a lô t c 20 mét ư c xác nh là m t v trí xác nh giá t và di n tích t có chi u sâu 20 mét ti p theo ư c xác nh là v trí li n k k ti p v i v trí phía ngoài. Chương 5. T CH C TH C HI N i u 10. Trách nhi m c a các cơ quan thu c y ban nhân dân t nh, y ban nhân dân các huy n, thành ph , các t ch c liên quan
 8. 1. S Tài nguyên và Môi trư ng ch trì ph i h p v i S Tài chính và y ban nhân dân các huy n, thành ph t ch c tri n khai, hư ng d n, ki m tra th c hi n Quy nh này. T ch c m ng lư i th ng kê giá t, i u tra và theo dõi giá t trên a bàn t nh; Xây d ng d th o phương án giá các lo i t g i S Tài chính thNm nh trư c khi trình y ban nhân dân t nh quy nh B ng giá t nh kỳ hàng năm và i u ch nh, b sung B ng giá các lo i t cho phù h p v i khung giá do Chính ph ban hành; X lý vư ng m c phát sinh v giá t theo quy nh. 2. S Tài chính có trách nhi m thNm nh B ng giá t nh kỳ hàng năm và các phương án i u ch nh, b sung B ng giá các lo i t do S Tài nguyên và Môi trư ng xây d ng trư c khi trình y ban nhân dân t nh quy t nh; Ch trì tính giá tr quy n s d ng t khi Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t; tính ti n s d ng t trong trư ng h p Nhà nư c giao t, cho phép chuy n m c ích s d ng t có thu ti n s d ng t; xác nh giá tr quy n s d ng t tính vào giá tr tài s n c a doanh nghi p nhà nư c khi doanh nghi p c ph n hóa, l a ch n hình th c giao t có thu ti n s d ng t; tính ti n b i thư ng i v i ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t v t ai mà gây thi t h i cho Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t cho t ng trư ng h p c th trình y ban nhân dân t nh Quy t nh; Quy t nh ơn giá thuê t c th cho t ng d án theo quy nh phân c p hi n hành c a Chính ph và B Tài chính; Ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng trong vi c i u tra và theo dõi giá t trên a bàn t nh. 3. Các cơ quan khác thu c y ban nhân dân t nh, y ban nhân dân các huy n, thành ph , các t ch c liên quan theo ch c năng, nhi m v có trách nhi m ch o và t ch c ki m tra, thanh tra vi c th c hi n giá t theo quy nh c a pháp lu t và c a y ban nhân dân t nh. 4. y ban nhân dân các huy n, thành ph và y ban nhân dân các xã, phư ng, th tr n có trách nhi m thư ng xuyên theo dõi tình hình bi n ng, kh o sát, th ng kê, báo cáo giá chuy n như ng quy n s d ng t trên a bàn. L p d toán chi ngân sách hàng năm ph c v công tác i u tra, kh o sát, báo cáo ( nh kỳ và t xu t) giá các lo i t. Phân nhóm xã, khu v c c th thu c a bàn các xã làm cơ s nh giá t trên a bàn huy n, thành ph . nh kỳ hàng năm, ch m nh t vào ngày 30 tháng 5 và ngày 30 tháng 9, y ban nhân dân các huy n, thành ph t ng h p báo cáo g i S Tài nguyên và Môi trư ng, S Tài chính. i u 11. X lý t n t i Vi c b i thư ng v t khi Nhà nư c thu h i t i v i các d án, h ng m c ã ư c c p có thNm quy n phê duy t phương án b i thư ng, h tr v t và ã th c hi n chi tr ti n b i thư ng, h tr v t trư c ngày 01 tháng 01 năm 2009 thì th c hi n theo
 9. phương án b i thư ng, h tr v t ã ư c phê duy t, không i u ch nh theo Quy nh này. i u 12. i u ch nh giá t Khi giá t bi n ng do có s u tư xây d ng k t c u h t ng và quy ho ch m i ho c khi giá t có s bi n ng theo quy nh t i Ngh nh s 188/2004/N -CP ngày 16 tháng 11 năm 2004, Ngh nh s 123/2007/N -CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph và các quy nh hi n hành thì S Tài nguyên và Môi trư ng th ng nh t v i y ban nhân dân các huy n, thành ph và các ngành liên quan xây d ng phương án ngh S Tài chính thNm nh trình y ban nhân dân t nh xem xét i u ch nh, b sung B ng giá các lo i t cho phù h p./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Phan Nh t Bình PH L C S 1 B NG GIÁ T NÔNG NGHI P, LÂM NGHI P (Kèm theo Quy t nh s : 62/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh H i Dương) 1- t tr ng cây hàng năm và t có m t nư c nuôi tr ng th y s n: ơn v tính: ng/m2 V trí t Thành ph H i Dương Th tr n Xã ng b ng Xã mi n thu c ng và th tr n núi Xã Phư ng b ng thu c mi n núi Trong ê 65.000 80.000 65.000 60.000 55.000 Ngoài ê 60.000 75.000 60.000 55.000 50.000 2- t tr ng cây lâu năm: ơn v tính: ng/m2 V trí t Thành ph H i Dương Th tr n Xã ng b ng Xã mi n thu c ng và th tr n núi Xã Phư ng b ng thu c mi n
 10. núi Trong ê 70.000 80.000 70.000 65.000 55.000 Ngoài ê 65.000 75.000 65.000 60.000 50.000 3- t r ng s n xu t, r ng phòng h và t r ng c d ng: ơn v tính: ng/m2 R ng s n xu t R ng phòng h R ng c trưng 35.000 30.000 25.000 PH L C S 2 B NG GIÁ T T I NÔNG THÔN (Kèm theo Quy t nh s : 62/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh H i Dương) 1- t t i nông thôn các v trí ven ô th , ven ư ng giao thông chính (qu c l , t nh l ), các u m i giao thông, khu thương m i, du l ch và các th t : ơn v tính: Nghìn ng/m2 V trí t Lo i 1 Lo i 2 Lo i 3 Lo i 4 Lo i 5 Lo i 6 1 5.000 4.000 3.000 2.500 2.000 1.500 2 4.000 3.000 2.000 1.700 1.500 1.000 3 3.000 2.000 1.500 1.200 1.000 800 4 1.500 1.000 700 600 500 500 5 800 600 500 500 400 400 6 500 450 400 400 350 300 2- t t i các v trí còn l i nông thôn: ơn v tính: Nghìn ng/m2 V Xã ng b ng Xã mi n núi trí Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 1 Nhóm 2 t KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 1 2.000 1.200 700 1.000 500 400 1.200 600 350 600 400 300 2 1.500 800 500 700 400 350 800 400 300 400 300 200 3 800 500 400 500 300 300 500 300 250 300 250 170
 11. 4 500 400 300 400 250 250 400 250 200 250 200 150 5 400 350 250 300 200 200 300 200 150 200 150 100 B NG PHÂN LO I CÁC VÙNG T XÁC NNH GIÁ T VEN Ô THN, VEN Ư NG GIAO THÔNG CHÍNH (QU C L , T NH L ), CÁC U M I GIAO THÔNG, KHU THƯƠNG M I, DU LNCH VÀ CÁC THN T (Kèm theo Quy t nh s : 62/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh H i Dương) Lo i 1: G m t thu c th t Tr m Bóng, khu v c C u G huy n Gia L c; Qu c l 38B ( o n t thành ph H i Dương n giáp th tr n Gia L c); th t Gh (Tân Trư ng) huy n CN m Giàng. Lo i 2: G m t ven Qu c l 5A ( o n t C u Lai Vu n giáp Hưng Yên); 38A ( o n thu c xã Hưng Th nh huy n Bình Giang); 37 ( o n t ư ng 18A n ngã 4 Thương Binh), T nh l 388 m i và cũ ( o n thu c xã Hi p Sơn và o n t Cây xăng n giáp th tr n Kinh môn thu c xã Hi p An huy n Kinh Môn; o n xã Kim Anh và th t ng Gia huy n Kim Thành). Lo i 3: G m t thu c các thôn xóm c a các xã n m ven n i thành thành ph H i Dương và n m ven Qu c l 18A; 183 ( o n thu c huy n Nam Sách); 37 ( o n t ngã 4 Thương Binh n p h Côn Sơn); 38A ( o n thu c xã Lương i n huy n CN m Giàng); T nh l 389 ( o n thu c huy n Kim Thành), 392 ( o n thu c xã Thái H c huy n Bình Giang), 388 ( o n còn l i). Lo i 4: G m t thu c các thôn xóm c a các xã n m ven th tr n Sao , Lai Cách, S t, Nam Sách, Phú Thái và ven Qu c l 10; 38A ( o n còn l i); 183 ( o n thu c huy n Chí Linh); 38B ( o n còn l i); 37( o n t th tr n Gia L c n h t th t H ng Hưng, o n xã Hoàng Di u thu c huy n Gia L c và o n thu c huy n Nam Sách); T nh l 391 ( o n t cây xăng th tr n T Kỳ n ch Yên và t giáp thành ph H i Dương n c u Kỳ Sơn); 389 ( o n thu c huy n Kinh Môn); 392 ( o n còn l i thu c huy n Bình Giang và th t Chương huy n Thanh Mi n); 390 (thu c a bàn xã Tân An, Thanh H i, Thanh Khê huy n Thanh Hà và xã Nam ng, An Châu thành ph H i Dương); 395 ( o n xã Y t Kiêu huy n Gia L c). Lo i 5: G m t thu c các thôn xóm c a các xã n m ven th tr n Ninh Giang, Gia L c, khu v c quanh khu di tích Côn Sơn – Ki p B c; ven Qu c l 37 ( o n t h Côn Sơn n ngã 3 An Lĩnh); 37 ( o n còn l i); ven T nh l 391 ( o n còn l i); 390 (thu c a bàn xã Ti n Ti n, Thanh Xá, Thanh Th y huy n Thanh Hà); 390B (thu c a bàn xã CN m Ch , Vi t H ng, H ng L c huy n Thanh Hà); 392 ( o n còn l i); 394( o n thu c huy n CN m Giàng và o n thu c xã Thái H c, Long Xuyên, Tân Vi t huy n Bình Giang); 395 ( o n xã Gia Tân, Gia Hòa huy n Gia L c); ven T nh l 210. Lo i 6: G m t thu c các thôn xóm c a các xã n m ven các th tr n còn l i và ven ư ng Qu c l , T nh l còn l i trên a bàn t nh.
 12. PH L C S 3 B NG GIÁ T T I Ô THN (Kèm theo Quy t nh s : 62/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh H i Dương) 1- Thành ph H i Dương: ơn v tính: Nghìn ng/m2 Lo i ư ng ph V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 I: A 23.400 13.000 8.000 5.000 B 21.000 9.000 5.000 3.500 C 19.000 8.000 4.500 3.000 D 17.000 7.500 4.000 2.700 E 15.000 7.000 3.700 2.300 II: A 14.000 6.500 3.500 2.200 B 13.000 6.000 3.300 2.000 C 12.000 5.500 3.000 1.900 D 11.000 5.000 2.700 1.700 E 9.000 4.000 2.500 1.500 III: A 8.000 3.500 2.200 1.300 B 7.000 3.000 1.800 1.100 C 6.000 2.800 1.700 1.100 D 5.000 2.500 1.600 1.000 E 4.000 2.200 1.400 900 IV: A 3.500 2.000 1.300 800 B 3.000 1.800 1.200 700 C 2.500 1.500 1.000 600 D 2.000 1.200 800 500
 13. E 1.000 600 500 400 2- Th tr n Sao : ơn v tính: Nghìn ng/m2 Lo i ư ng ph V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 I: A 8.040 3.000 2.000 1.500 B 6.500 2.500 1.500 1.200 C 5.000 2.300 1.300 1.000 II: A 4.000 2.000 1.100 900 B 3.500 1.700 1.000 800 C 3.000 1.500 800 700 III: A 2.500 1.200 700 600 B 1.500 1.000 600 500 C 1.000 700 500 400 3- Th tr n S t: ơn v tính: Nghìn ng/m2 Lo i ư ng ph V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 I: A 6.700 3.500 2.000 1.000 B 5.000 3.000 1.800 900 C 4.000 2.500 1.500 800 II: A 3.500 2.200 1.200 700 B 3.000 2.000 1.000 600 C 2.500 1.700 800 550 III: A 2.000 1.300 700 500 B 1.500 1.000 600 450 C 1.000 700 500 400 4- Th tr n Gia L c:
 14. ơn v tính: Nghìn ng/m2 Lo i ư ng ph V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 I: A 8.040 3.000 2.200 1.200 B 6.500 2.700 2.000 1.000 C 5.000 2.300 1.700 900 II: A 4.000 2.000 1.400 800 B 3.500 1.500 1.000 700 C 3.000 1.100 900 650 III: A 2.500 1.000 800 600 B 2.000 900 700 500 C 1.000 700 600 400 5- Th tr n Lai Cách: ơn v tính: Nghìn ng/m2 Lo i ư ng ph V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 I: A 7.000 3.000 2.200 1.200 B 5.000 2.500 1.800 1.000 C 3.500 1.800 1.200 800 II: A 2.500 1.200 800 600 B 2.000 1.000 700 500 C 1.200 800 500 400 6- Th tr n Ph L i: ơn v tính: Nghìn ng/m2 Lo i ư ng ph V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 I: A 3.500 1.600 800 500 B 1.500 1.000 600 350 C 1.000 800 500 200 II: A 800 600 400 200
 15. B 500 450 350 150 C 150 120 110 100 7- Th tr n Ninh Giang ơn v tính: Nghìn ng/m2 Lo i ư ng ph V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 I: A 2.500 1.400 1.000 700 B 2.000 1.100 800 600 C 1.700 1.000 700 500 II: A 1.300 800 600 400 B 1.000 600 500 350 C 700 400 300 200 8- Th tr n Nam sách: ơn v tính: Nghìn ng/m2 Lo i ư ng ph V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 I: A 4.000 2.000 1.300 900 B 3.000 1.800 1.200 800 C 2.500 1.500 1.000 700 II: A 2.000 1.200 800 600 B 1.500 1.000 700 500 C 1.000 700 500 300 9- Th tr n Phú Thái: ơn v tính: Nghìn ng/m2 Lo i ư ng ph V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 I: A 8.000 4.000 2.500 1.500 B 4.000 2.500 1.500 800 C 3.000 1.500 1.000 700
 16. II: A 2.000 1.200 800 600 B 1.500 1.000 600 450 C 700 450 400 300 10- Th tr n Kinh Môn: ơn v tính: Nghìn ng/m2 Lo i ư ng ph V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 I: A 3.000 2.000 1.200 900 B 2.500 1.500 1.000 700 C 2.000 1.300 900 600 II: A 1.500 1.000 700 500 B 1.000 700 500 350 C 600 400 300 250 11- Th tr n Thanh Mi n: ơn v tính: Nghìn ng/m2 Lo i ư ng ph V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 I: A 3.000 1.100 700 400 B 2.000 900 500 300 II: A 1.000 500 300 200 B 500 300 200 150 12- Th tr n T Kỳ: ơn v tính: Nghìn ng/m2 Lo i ư ng ph V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 I: A 4.000 2.000 1.200 800 B 2.500 1.200 800 500 II: A 1.500 900 500 350 B 1.000 600 400 250
 17. 13- Th tr n C m Giàng: ơn v tính: Nghìn ng/m2 Lo i ư ng ph V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 I: A 5.000 3.000 1.500 800 B 4.000 2.500 1.200 700 II: A 3.000 1.800 1.000 600 B 1.500 900 600 400 14- Th tr n Thanh Hà: ơn v tính: Nghìn ng/m2 Lo i ư ng ph V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 I: A 2.500 1.000 700 500 B 1.500 900 600 400 II: A 1.000 700 500 300 B 600 400 300 200 15- Th tr n Minh Tân: ơn v tính: Nghìn ng/m2 Lo i ư ng ph V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 I: A 2.000 1.100 600 400 B 1.500 1.000 500 300 II: A 1.000 700 400 250 B 600 400 300 200 16- Th tr n Phú Th : ơn v tính: Nghìn ng/m2 Lo i ư ng ph V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 I: A 3.000 1.500 900 600 B 2.200 1.200 700 400 II: A 1.300 900 500 300
 18. B 600 400 300 200 17- Th tr n B n T m: ơn v tính: Nghìn ng/m2 Lo i ư ng ph V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 I: 700 400 300 200 II: 400 250 200 150 PH L C S 4 B NG GIÁ T S N XU T KINH DOANH PHI NÔNG NGHI P T I CÁC KHU CÔNG NGHI P, C M CÔNG NGHI P, LÀNG NGH (Kèm theo Quy t nh s : 62/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh H i Dương) ơn v tính: Nghìn ng/m2 S V trí t, khu v c t M c giá TT bình quân 1 Ven Qu c l 5A ( o n trong thành ph H i Dương) 1.000 2 Ven Qu c l 5A ( o n t c u Lai Vu n giáp Hưng Yên) 800 3 Ven Qu c l 5A ( o n còn l i) 750 4 Ven Qu c l 18A, 183 ( o n thu c huy n Nam Sách), 38A ( o n 700 thu c xã Lương i n huy n CN m Giàng và xã Hưng Th nh huy n Bình Giang), 37 ( o n thu c a bàn thành ph H i Dương) 5 Ven Qu c l 38A ( o n thu c xã Tráng Li t huy n Bình Giang), 650 38B, 37 ( o n thu c a bàn huy n Gia L c), 183 ( o n thu c huy n Chí Linh), T nh l 391, T nh l 392 ( o n thu c a bàn huy n Bình Giang), T nh l 394 6 Ven Qu c l 37 ( o n thu c huy n Chí Linh), 38A ( o n còn l i), 600 T nh l 388, 389, 390 ( o n thu c thành ph H i Dương), T nh l 392 ( o n còn l i) 7 Các khu v c ven các ư ng T nh l còn l i 550 8 Các khu v c ven các ư ng Huy n l 500 9 Các vùng nông thôn còn l i t i các xã ng b ng 450 10 Các vùng nông thôn còn l i t i các xã mi n núi 400
 19. B NG PHÂN LO I CHI TI T Ư NG, PH T I Ô THN S D NG XÁC NNH GIÁ T (Kèm theo Quy t nh s : 62/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh H i Dương) 1- THÀNH PH H I DƯƠNG: ư ng, ph lo i I: Nhóm A 1- Tr n Hưng o (t Qu ng trư ng c 2- Ph m Ngũ Lão L p n ư ng Thanh Niên) 3- H Chí Minh Nhóm B 1- Tuy Hòa 8- Tr n Phú 2- M c Th Bư i 9- ng Xuân 3- Ph m H ng Thái ( o n t Qu ng 10- Tr n Hưng o ( o n t ngã 5 – Tam trư ng c L p n Quang Trung) Giang n oàn K t) 4- Quang Trung ( o n t ngã 4 ông Th 11- B ch ng ( o n t Trung tâm TM n ư ng ô Lương) n ư ng Hoàng Văn Th ) 5- Sơn Hòa (t ư ng Tr n Hưng o 12- Xuân ài ( o n t ư ng Minh Khai n ư ng Xuân ài) n ư ng Sơn Hòa) 6- Chi Lăng ( o n t ngã 4 Máy Xay n 13- Minh Khai ( o n ngã 4 ng Xuân c ng Hào Thành) n ư ng H Chí Minh) 7- H ng Quang (t Qu ng trư ng c l p 14- Ngân Sơn n Nhà văn hóa trung tâm t nh và Thành y H i Dương) 15- Hoàng Hoa Thám Nhóm C 1- Nguy n Lương B ng ( o n ngã 4 – 10- ư ng phía B c c nh Trung tâm Máy S n h t ngã 4 Ngô Quy n) thương m i H i Dương 2- Tr n Bình Tr ng ( o n t il H 11- Thanh Niên ( o n t ư ng Tr n Chí Minh n UBND TPHD) Hưng o n ư ng S t) 3- B ch ng ( o n t ư ng Hoàng Văn 12- B c Sơn ( o n t Tr n Hưng o n Th n Ngã 5 Tam Giang) Ph m H ng Thái) 4- Hoàng Văn Th 13- Lý Thư ng Ki t
 20. 5- Lê L i 14- Th ng Nh t 6- Nguy n Thái H c 15- Tuy An 7- Xuân ài ( o n còn l i) 16- Sơn Hòa ( o n còn l i) 8- Nguy n Du 17- iC n 9- Bùi Th Cúc Nhóm D 1- Tô Hi u 4- Nguy n Trãi 2- H ng Quang (t Nhà văn hóa trung 5- Nguy n Lương B ng (t ngã 4 Ngô tâm t nh và Thành y H i Dương n Quy n n B nh vi n a khoa t nh và t ư ng Ti n Phong và Trư ng THCS Công ty XD 18 n ư ng An nh) 3- Minh Khai ( o n t ngã 4 ng Xuân 6- i n Biên Ph ( o n t ngã 4 Máy S n ư ng Nguy n Du) n l i vào ch h Máy S ) Nhóm E 1- Quang Trung ( o n t ư ng ô 3- Nguy n Lương B ng (t B nh vi n a Lương n Nguy n Công Hoan) khoa n h t công ty XD 18) 2- i n Biên Ph ( o n t l i vào ch h Máy S n ư ng s t) ư ng, ph lo i II: Nhóm A 1- Thanh Niên ( oàn t ư ng s t n 4- Lê Thanh Ngh ( o n t ngã 4 Máy s ư ng An nh) n C u C t) 2- Tr n Khánh Dư 5- Tr n Qu c To n 3- Ph m H ng Thái ( o n còn l i) 6- Tr n Th Nhóm B 1- Ngô Quy n ( o n t ư ng Nguy n 5- Nguy n Thư ng M n ( o n t Chi Lương B ng n Nguy n Chí Thanh) Lăng n c ng Hào Thành) 2- i n Biên Ph ( o n t ư ng s t n 6- H ng Quang (t ư ng Ti n Phong và ư ng An nh) Trư ng THCS Tr n Phú n ga H i Dương) 3- H i Thư ng Lãn Ông
Đồng bộ tài khoản