Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 62/2008/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V BAN HÀNH M C THU L PHÍ ĂNG KÝ GIAO DNCH B O M TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Phí và l phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và l phí; Căn c Thông tư liên t ch s 03/2007/TTLT/BTC-BTP ngày 10 tháng 01 năm 2007 c a B Tài chính và B Tư pháp hư ng d n ch thu, n p, qu n lý và s d ng l phí ăng ký và phí cung c p thông tin v giao d ch b o m; Căn c Ngh quy t s 03/2008/NQ-H ND ngày 03 tháng 7 năm 2008 c a H i ng nhân dân thành ph v thu l phí a chính, l phí ăng ký giao d ch m b o và không thu phí d thi, d tuy n trên a bàn thành ph H Chí Minh, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành m c thu l phí ăng ký giao d ch b o m trên a bàn thành ph H Chí Minh như sau: STT N i dung ơn v tính M c thu 1 ăng ký giao d ch b o m ng/trư ng h p 60.000 2 ăng ký văn b n thông báo v vi c x ng/trư ng h p 50.000 lý tài s n b o m 3 ăng ký gia h n giao d ch b o m ng/trư ng h p 40.000 4 ăng ký thay i n i dung giao d ch ng/trư ng h p 40.000 b o m ã ăng ký 5 Yêu c u s a ch a sai sót trong ơn ng/trư ng h p 10.000 yêu c u ăng ký giao d ch b o m
  2. i u 2. Cơ quan thu l phí ư c gi l i 50% s ti n l phí ăng ký giao d ch b o m thu ư c và n p ngân sách nhà nư c 50%. Kho n 50% t ng s ti n thu l phí l i, cơ quan thu l phí s d ng trang tr i chi phí ph c v cho vi c th c hi n công vi c, thu phí, l phí và quy t toán theo ch quy nh t i Thông tư liên t ch s 03/2007/TTLT/BTC-BTP ngày 10 tháng 01 năm 2007 c a B Tài chính và B Tư pháp. Th i gian th c hi n t ngày 01 tháng 8 năm 2008. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài chính, Giám c S Tư pháp, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Xây d ng, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C - Như i u 4; - B Tài chính; - B Xây d ng; - B Tư pháp; - B Tài nguyên và Môi trư ng; - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND. TP; Nguy n Thành Tài - TTUB: CT, các PCT; - Văn phòng Thành y; - C c Thu thành ph ; - S K ho ch và u tư; -S N iv ; - Các Phòng Công ch ng; - VPH -UB: Các PVP; - Các Phòng Chuyên viên, TTCB; - Lưu:VT, ( TMT-Thh) H.
Đồng bộ tài khoản