Quyết định số 62-BXD/QLN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định số 62-BXD/QLN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 62-BXD/QLN về việc ban hành quy định về việc cho Đoàn Ngoại giao thuê nhà tại Việt nam do Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 62-BXD/QLN

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 62-BXD/QLN Hà N i, ngày 01 tháng 3 năm 1996 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V VI C CHO OÀN NGO I GIAO THUÊ NHÀ T I VI T NAM B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 4 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 56/CP ngày 18 tháng 9 năm 1995 c a Chính ph ban hành quy ch cho ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài thuê nhà t i Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 30 tháng 7 năm 1994 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh v quy n ưu ãi mi n tr dành cho cơ quan i di n Ngo i giao, cơ quan lãnh s nư c ngoài và cơ quan t ch c Qu c t t i Vi t Nam; Căn c Công văn s 655/QHQT ngày 6 tháng 2 năm 1996 c a Văn phòng Chính ph thông báo ý ki n c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành quy ch cho oàn Ngo i giao thuê nhà t i Vi t Nam; QUY T NNH i u 1.- Ban hành kèm theo Quy t nh này b n quy nh v vi c cho oàn Ngo i giao thuê nhà t i Vi t Nam. i u 2.- Quy nh này có hi u l c thi hành th ng nh t trong c nư c k t ngày ban hành. Các quy nh trư c ây v vi c cho oàn Ngo i giao thuê nhà trái v i quy nh này u bãi b . i u 3.- Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ngô Xuân L c ( ã Ký) QUY NNH
  2. V VI C CHO OÀN NGO I GIAO THUÊ NHÀ T I VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 62/BXD-QLN ngày 01-03-1996 c a B trư ng B Xây d ng) i u 1. 1. Quy nh này quy nh nh ng nguyên t c i v i vi c thuê nhà c a cơ quan i di n Ngo i giao, cơ quan Lãnh s nư c ngoài, cơ quan i di n các t ch c Qu c t , cơ quan i di n các t ch c phi Chính ph t i Vi t Nam (sau ây g i chung là cơ quan oàn ngo i giao) 2. Vi c thuê nhà c a viên ch c, nhân viên oàn ngo i giao và công dân nư c ngoài khác ăng ký trong danh sách oàn ngo i giao t i Vi t Nam (sau ây g i chung là cá nhân thu c oàn ngo i giao) cũng áp d ng theo quy nh này. 3. Trong trư ng h p i u ư c Qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác v i Quy nh này thì áp d ng theo i u ư c Qu c t ó. i u 2. 1. T i Th ô Hà N i, B Ngo i giao u quy n cho m t ơn v tr c thu c th c hi n ch c năng u m i xem xét, xác nh n i tư ng và nhu c u thuê nhà c a cơ quan, cá nhân thu c oàn ngo i giao thuê nhà và s d ng nhà t i Vi t Nam theo úng pháp lu t Vi t Nam và i u ư c Qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia; b o m th c hi n các m c ích chính tr i ngo i, an ninh qu c gia, an toàn xã h i theo úng pháp lu t. 2. T i các a phương khác, B Ngo i giao tho thu n v i U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v vi c u quy n cho m t cơ quan tr c thu c U ban nhân dân a phương th c hi n ch c năng quy nh t i kho n 1 i u này. 3. Cơ quan ư c u quy n t i kho n 1 i u này có trách nhi m l p k ho ch áp ng nhu c u thuê nhà c a các cơ quan và cá nhân thu c oàn ngo i giao t i Vi t Nam Liên B : Ngo i giao, Xây d ng, N i v và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trình Chính ph quy t nh. i u 3. 1. Các t ch c kinh t , t ch c chính tr , xã h i và cá nhân ã có gi y phép cho ngư i nư c ngoài thuê nhà theo quy ch ban hành kèm theo Ngh nh s 56/CP ngày 18 tháng 9 năm 1995 c a Chính ph (sau ây g i t t là Bên cho thuê nhà) n u có nhu c u cho cơ quan ho c cá nhân thu c oàn ngo i giao thuê nhà thì ph i n p cho cơ quan ư c u quy n quy nh t i i u 2 c a Quy nh này các gi y t sau ây: a. ơn xin cho oàn ngo i giao thuê nhà (m u s 1/ NG kèm theo quy nh này); b. B n sao Gi y phép cho ngư i nư c ngoài thuê nhà do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p;
  3. 2. Trong th i gian t i a 20 ngày, k t ngày nh n ư c các gi y t nêu t i kho n 1 i u này, cơ quan ư c u quy n quy nh t i i u 2 c a Quy nh này có trách nhi m xem xét, tr l i b ng văn b n v s ch p thu n ho c không ch p thu n i v i vi c xin cho oàn ngo i giao thuê nhà. i u 4. 1. Các cơ quan và cá nhân thu c oàn ngo i giao t i Vi t Nam n u có nhu c u thuê nhà t tr s cơ quan, văn phòng ho c (sau ây g i t t là Bên thuê nhà) ph i g i văn b n t i cơ quan ư c u quy n quy nh t i i u 2 c a Quy nh này, nêu rõ yêu c u v nhà c n thuê: v trí, a i m, di n tích, c u trúc, trang thi t b n i th t, m c ích s d ng, th i h n thuê, v.v... 2. Trong th i gian t i a 60 ngày, k t ngày nh n ư c văn b n c a Bên thuê nhà cơ quan ư c u quy n quy nh t i i u 2 c a Quy nh này có trách nhi m tr l i b ng văn b n và ch d n, giúp oàn ngo i giao tìm nhà i u ki n, tiêu chuNn quy nh. i u 5.- H p ng cho cơ quan, cá nhân thu c oàn ngo i giao thuê nhà t i Vi t Nam th c hi n theo m u s 2 kèm theo. Trư ng h p hai bên có thêm tho thu n khác thì ư c phép b sung nhưng không ư c trái v i pháp lu t hi n hành c a Nhà nư c Vi t Nam. H p ng này ch có hi u l c pháp lý khi có xác nh n c a cơ quan c p gi y phép cho thuê nhà và cơ quan ư c u quy n quy nh t i i u 2 c a Quy nh này. i u 6.- Quy n l i và nghĩa v c a Bên cho thuê nhà, Bên thuê nhà và doanh nghi p d ch v cho cơ quan, cá nhân thu c oàn ngo i giao thuê nhà th c hi n theo quy nh t i Chương III Quy ch ban hành kèm theo Ngh nh s 56/CP ngày 18 tháng 9 năm 1995 c a Chính ph . i u 7.- Vi c x lý vi ph m các quy nh v vi c cho oàn ngo i giao thuê nhà t i Vi t Nam th c hi n theo quy nh t i Chương IV Quy ch ban hành kèm theo Ngh nh s 56/CP ngày 18 tháng 9 năm 1995 c a Chính ph . i u 8.- Trong th i h n 180 ngày k t ngày ban hành Quy nh này, các trư ng h p cho thuê nhà i v i cơ quan, cá nhân thu c oàn ngo i giao t i Vi t Nam chưa th c hi n theo úng các quy nh c a văn b n này, thì Bên cho thuê nhà và Bên thuê nhà ph i làm l i th t c cho phù h p. i u 9.- Quy nh này có hi u l c thi hành k t ngày ban hành. Nh ng quy nh trư c ây v vi c cho oàn ngo i giao thuê nhà t i Vi t Nam trái v i Quy nh này u bãi b . i u 10.- B Ngo i giao ph i h p v i B Xây d ng cùng v i U ban Nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan có liên quan ch o, hư ng d n và ki m tra th c hi n Quy nh này. M U S : 1/ NG ƠN XIN CHO OÀN NGO I GIAO THUÊ NHÀ
  4. Kính g i: (tên cơ quan ư c u quy n làm u m i gi i thi u cho oàn ngo i giao thuê nhà t i a phương) H và tên:................................... Ngày sinh:................................... Ngh nghi p:................................. Ch ng minh nhân dân s :....... do:........ c p ngày ... /.../... Nơi ăng ký h khNu thư ng trú:................................................................................................. Là ch s h u h p pháp nhà (ghi rõ s nhà, ph , phư ng, qu n, thành ph ,...).............................................. Ho c là i di n h p pháp c a doanh nghi p:..................... ư c thành l p theo Quy t nh s :.................ngày.. /.../...c a ...................................................... Tr s óng t i s nhà..... ph .......... phư ng................qu n........................ Hi n là ch s h u ho c ư c giao quy n qu n lý nhà s ... ph ...... phư ng... qu n... Nhà g m... t ng, di n tích xây d ng... m2, di n tích sàn... m2, vư n... m2 Xin phép cho cơ quan ho c cá nhân thu c oàn ngo i giao thuê và s d ng: (ghi rõ di n tích nhà, sàn, vư n cho thuê s d ng làm nhà , t tr s ... , b n v sơ m t b ng các t ng). Th i gian cho thuê:.............................. Nhà cho thuê nêu trên m b o các i u ki n quy nh t i i u 3 c a Quy ch kèm theo Ngh nh s 56/CP ngày 18-9-1995 c a Chính ph . Khi ư c (cơ quan ư c u quy n làm u m i gi i thi u cho oàn ngo i giao thuê nhà t i a phương) xác nh n v vi c cho cơ quan ho c cá nhân thu c oàn ngo i giao thuê nhà, tôi xin cam oan ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a Chính ph v vi c cho oàn ngo i giao thuê nhà t i Vi t Nam. Ngày ... tháng... năm 199... (ký tên) M U S : 2/ NG H P NG THUÊ NHÀ Bên cho thuê nhà:
  5. H tên:......................................... Là ch s h u (ho c i di n h p pháp c a ch s h u hay doanh nghi p chuyên kinh doanh cho thuê nhà) c a nhà cho thuê s :.......ph (phư ng)... qu n... Có gi y phép cho ngư i nư c ngoài thuê nhà s ......... do...... c p ngày... tháng... năm 199... Bên thuê nhà: H tên:.............. Qu c t ch:................... Nơi cư trú trư c khi t i Vi t Nam:................. Ngh nghi p:............ H chi u s :............. c p ngày: ã tho thu n h p ng thuê nhà :..........(ghi rõ làm gì) t i nhà s : ........... ph (phư ng)... qu n... g m...... t ng, di n tích xây d ng...... m2, di n tích sân vư n............. m2. M c ích s d ng c th : - Nhà , di n tích chính:.... m2, di n tích ph ... m2, di n tích sân vư n....... m2, cho...... ngư i ăng ký t m trú thư ng xuyên t i nhà này. - t tr s , di n tích chính: ..... m2, di n tích ph ..... m2, di n tích sân vư n...... m2, cho..... ngư i ăng ký làm vi c thư ng xuyên t i tr s này. Trang b , ti n nghi Bên thuê nhà s d ng g m:........ .................................................... Giá thuê nhà: - Ph n di n tích chính...... USD/tháng - Ph n di n tích ph ....... USD/tháng - Ph n di n tích sân vư n và các ph n khác .............USD/tháng T ng c ng giá cho thuê...... USD/tháng (vi t b ng ch ........ ..........................................................) Các chi phí s d ng cơ s h t ng, k thu t t i nhà này do bên thuê thanh toán riêng theo kh i lư ng tiêu th .
  6. Th i h n thuê nhà.....tháng, b t u t ngày................ Th th c thanh toán: - B ng ti n m t ho c séc.............................. - Tr trư c......................................tháng - Tr ti p thư ng kỳ vào ngày.............. hàng tháng. Hai bên cùng xác nh trách nhi m như sau: A. Trách nhi m bên cho thuê: 1. Giao nhà và trang b ti n nghi cho bên thuê úng ngày h p ng có giá tr ; 2. B o m quy n s d ng tr n v n và riêng r c a bên thuê; 3. S a ch a k p th i nh ng hư h ng; 4. Hư ng d n bên thuê th c hi n úng các quy nh v ăng ký t m trú, t m v ng. B. Trách nhi m c a bên thuê: 1. Tr ti n thuê nhà úng h n; 2. S d ng nhà úng m c ích. Khi c n s a ch a, c i t o theo yêu c u s d ng riêng ph i ư c s ng ý c a ch nhà và ph i tuân th các quy nh v xây d ng cơ b n c a Vi t Nam; 3. Ch u trách nhi m v nh ng hư h ng, m t mát các trang thi t b n i th t do mình gây ra, v tác h i gây ra cho bên th ba trong khi s d ng nhà, t b o qu n các tư trang và c cá nhân; 4. Ch p hành các quy nh v gi gìn v sinh môi trư ng và tr t t an ninh chung trong khu v c cư trú; 5. Không ư c chuy n như ng h p ng thuê nhà ho c cho ngư i khác thuê l i. Trong trư ng h p mu n ch m d t h p ng thuê nhà trư c th i h n ã ký, ph i báo trư c cho ch nhà bi t trư c 30 ngày. Hai bên cam k t: 1. Th c hi n úng h p ng ã ký. Trư ng h p có tranh ch p, ho c m t bên vi ph m h p ng thì c hai bên ph i trình cơ quan ư c u quy n làm u m i gi i thi u cho oàn ngo i giao thuê nhà t i a phương và cơ quan c p gi y phép cho thuê nhà xem xét x lý. N u m t trong hai bên không tho mãn v i k t qu x lý c a các cơ quan nói trên thì ngh Toà án xét x . 2. Vi c ch m d t h p ng thuê nhà ư c th c hi n trong các trư ng h p:
  7. -H p ng h t th i h n giá tr . - Nhà b phá d theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n. - Bên thuê nhà b tr c xu t ho c rút gi y phép ho t ng t i Vi t Nam. - Theo ngh c a m t trong hai bên và ư c bên kia ch p nh n ho c theo lu t nh. H p ng l p thành 4 b n b ng ti ng Vi t Nam và b ng ti ng nư c ngoài thông d ng. M i bên gi m t b n và lưu m t b n t i cơ quan ư c u quy n làm u m i gi i thi u cho oàn ngo i giao thuê nhà và Cơ quan c p gi y phép t i a phương. ... Ngày... tháng... năm 199... Bên cho thuê nhà Bên thuê nhà Xác nh n c a cơ quan Xác nh n c a cơ quan c p gi y phép ư c u quy n Ngày... /..... / 199 Ngày... /..... / 199 (Ký tên, óng d u) (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản