Quyết định số 62-CP

Chia sẻ: Nguyễn Khánh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
4
download

Quyết định số 62-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 62-CP về việc trích một phần quỹ bảo hiểm xã hội giao cho Bộ Nội vụ quản lý do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 62-CP

  1. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 62-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 1964 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRÍCH MỘT PHẦN QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI GIAO CHO BỘ NỘI VỤ QUẢN LÝ HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ nghị định số 218-CP ngày 27 tháng 12 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ ban hành điều lệ tạm thời về các chế độ bảo hiểm xã hội đối với công nhân, viên chức Nhà nước, Căn cứ nghị định số 39-CP ngày 23 tháng 3 năm 1962 của Hội đồng Chính phủ quy định nội dung thu chi của quỹ bảo hiểm xã hội của Nhà nước, Căn cứ quyết định số 31-CP ngày 20 tháng 3 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ của Bộ Nội vụ và Tổng công đoàn Việt nam đối với công tác bảo hiểm xã hội, Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đã được ông Bộ trưởng Bộ Tài chính và Ban Thư ký Tổng công đoàn Việt nam thỏa thuận; Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong Hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 1 tháng 4 năm 1964, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. - Nay trích giao cho Bộ Nội vụ quản lý 1% (một phần trăm) trong tỉ lệ 4,7% so với tổng quỹ tiền lương mà các cơ quan chính quyền đoàn thể, các xí nghiệp, công trường, lâm trường… của Nhà nước nộp vào quỹ bảo hiểm xã hội, để Bộ Nội vụ đài thọ các khoản chi dưới đây: - Trợ cấp khi công nhân, viên chức Nhà nước về hưu trí; - Trợ cấp khi công nhân, viên chức Nhà nước mất sức lao động, bị tai nạn lao động hay bị bệnh nghề nghiệp mà phải thôi việc; - Trợ cấp chôn cất và tiền tuất khi công nhân, viên chức Nhà nước chết; - Các chi phí về công tác quản lý quỹ bảo hiểm xã hội và quản lý các sự nghiệp bảo hiểm xã hội do Bộ Nội vụ phụ trách.
  2. Phần quỹ bảo hiểm xã hội còn lại (tức 3,7% so với tổng quỹ tiền lương) vẫn do Tổng công đoàn quản lý để chi cho các công tác bảo hiểm xã hội khác mà Tổng công đoàn phụ trách. Điều 2. - Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1964. Điều 3. - Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông Bộ trưởng Bộ Tài chính và Ban thư ký Tổng công đoàn Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Lê Thanh Nghị
Đồng bộ tài khoản