Quyết định số 62/QĐ-TNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định số 62/QĐ-TNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 62/QĐ-TNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin – Kinh tế tài nguyên nước do Cục Quản lý tài nguyên nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 62/QĐ-TNN

  1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM C C QU N LÝ TÀI NGUYÊN c l p - T do - H nh phúc NƯ C --------- ------- S : 62/Q -TNN Hà N i, ngày 10 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A TRUNG TÂM THÔNG TIN – KINH T TÀI NGUYÊN NƯ C C C TRƯ NG C C QU N LÝ TÀI NGUYÊN NƯ C Căn c Quy t nh s 1035/Q -BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2008 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Qu n lý tài nguyên nư c; Theo ngh c a Giám c Trung tâm Thông tin - Kinh t tài nguyên nư c và Chánh Văn phòng C c, QUY T NNH i u 1. V trí và ch c năng Trung tâm Thông tin - Kinh t tài nguyên nư c là t ch c s nghi p tr c thu c C c Qu n lý tài nguyên nư c có ch c năng th c hi n các ho t ng v thông tin, kinh t ; xu t khNu, nh p khNu tr c ti p công ngh và s n phNm hàng hóa trong lĩnh v c tài nguyên nư c; th c hi n các ho t ng tư v n, d ch v trong lĩnh v c tài nguyên nư c và môi trư ng trên ph m vi c nư c theo quy nh c a pháp lu t. Trung tâm Thông tin - Kinh t tài nguyên nư c là ơn v s nghi p t b o m chi phí ho t ng, có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Trình C c trư ng k ho ch dài h n, năm (05) năm và hàng năm v ho t ng c a Trung tâm; t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t. 2. Ki m tra, ti p nh n và t ch c qu n lý, lưu tr tài li u v k t qu , s n phNm c a các chương trình, án, d án, tài (sau ây g i chung là nhi m v ) và h sơ c p phép trong lĩnh v c tài nguyên nư c thu c ph m vi qu n lý c a C c. 3. Nghiên c u, xây d ng, qu n lý, duy trì và khai thác, s d ng h th ng thông tin, cơ s d li u, thư vi n i n t v tài nguyên nư c và h th ng thông tin, d li u quan tr c tài nguyên nư c.
  2. 4. Thu th p, t ng h p, x lý, th ng kê, ki m kê tài li u, d li u v tài nguyên nư c; cung c p d li u v tài nguyên nư c cho các cơ quan nhà nư c, các t ch c và cá nhân theo quy nh c a pháp lu t. 5. Xây d ng, duy trì và qu n lý trang thông tin i n t , m ng thông tin n i b c a C c; t ch c biên d ch, biên t p, xu t b n b n tin và các n phNm v tài nguyên nư c theo quy nh c a pháp lu t. 6. Chuy n giao công ngh , tri n khai và hư ng d n chuyên môn, nghi p v v ng d ng và phát tri n công ngh thông tin, cơ s d li u, công ngh m i và kinh t tài nguyên nư c. 7. Nghiên c u, ánh giá hi u ích kinh t - xã h i, môi trư ng trong qu n lý, khai thác, s d ng, b o v và phát tri n tài nguyên nư c; xu t và t ch c xây d ng các mô hình thí i m, mô hình huy ng s tham gia c a c ng ng, d án th nghi m v s d ng các công c kinh t trong qu n lý, b o v , khai thác s d ng b n v ng tài nguyên nư c. 8. Nghiên c u, xu t và t ch c thí i m các phương án, gi i pháp th c hi n xã h i hóa vi c cung ng các d ch v v tài nguyên nư c; nh giá giá tr tài nguyên nư c trong các ho t ng s n xu t, kinh doanh và d ch v . 9. Nghiên c u cơ s khoa h c và tham gia xây d ng cơ ch , chính sách v thu , phí, l phí trong lĩnh v c tài nguyên nư c; các phương án, bi n pháp t o ngu n thu và các hình th c ưu ãi kinh t liên quan n qu n lý, b o v , phát tri n, khai thác và s d ng tài nguyên nư c. 10. Nghiên c u cơ s khoa h c và xây d ng nh m c kinh t - k thu t, ơn giá s n phNm trong lĩnh v c tài nguyên nư c theo phân công c a C c trư ng. 11. Th c hi n vi c phân lo i, l p danh b ngu n nư c; th c hi n vi c nghiên c u, ánh giá và t ng h p các ch tiêu th ng kê tài nguyên nư c thu c h th ng ch tiêu th ng kê ngành tài nguyên và môi trư ng theo phân công c a C c trư ng. 12. Th c hi n các chương trình, án, d án, tài nghiên c u khoa h c và công ngh v i u tra, kh o sát, ki m kê, ánh giá tài nguyên nư c, quy ho ch tài nguyên nư c, qu n lý, khai thác, s d ng, b o v , phát tri n tài nguyên nư c, phòng ch ng tác h i do nư c gây ra và các ho t ng khác trong lĩnh v c tài nguyên nư c theo nhi m v ư c giao, t hàng ho c u th u. T quy t nh bi n pháp t ch c th c hi n b o m ch t lư ng, ti n theo yêu c u. 13. Tham gia nghiên c u cơ s khoa h c và xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t, cơ ch chính sách v tài nguyên nư c; thNm nh các chương trình, d án, án trong lĩnh v c tài nguyên nư c; tuyên truy n, ph bi n, giáo d c nâng cao nh n th c c ng ng v tài nguyên nư c; hư ng d n chuyên môn, nghi p v công tác qu n lý tài nguyên nư c cho các a phương; ki m tra, thanh tra, gi i quy t tranh ch p v ngu n nư c; th c hi n các d án h p tác qu c t trong lĩnh v c tài nguyên nư c và các lĩnh v c khác theo s phân công c a C c trư ng.
  3. 14. Th c hi n các ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v trong lĩnh v c thông tin, kinh t và khai thác cơ s d li u tài nguyên nư c; các ho t ng d ch v trong lĩnh v c tài nguyên nư c và môi trư ng và các lĩnh v c khác theo quy nh c a pháp lu t; liên doanh, liên k t s n xu t v i các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c; xu t khNu, nh p khNu tr c ti p công ngh và s n phNm; tham gia u th u th c hi n các h p ng s n xu t, cung ng hàng hoá, d ch v thu c lĩnh v c tài nguyên nư c và môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 15. Quy t nh vi c u tư phát tri n t v n vay, v n huy ng t các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c, t qu phát tri n ho t ng s nghi p c a Trung tâm theo quy nh c a pháp lu t. 16. Qu n lý t ch c, cán b , viên ch c, lao ng, tài chính và tài s n thu c Trung tâm theo phân c p c a C c; th c hi n trách nhi m c a ơn v d toán c p III theo quy nh c a pháp lu t. 17. Th c hi n c i cách hành chính theo chương trình, k ho ch c i cách hành chính c a C c và phân công c a C c trư ng. 18. Th ng kê, báo cáo nh kỳ và t xu t tình hình th c hi n nhi m v ư c giao. 19. Th c hi n các nhi m v khác do C c trư ng giao. i u 3. Cơ c u t ch c 1. Lãnh o Trung tâm: Trung tâm Thông tin - Kinh t tài nguyên nư c có Giám c và không quá ba (03) Phó Giám c. Giám c ch u trách nhi m trư c C c trư ng v các nhi m v ư c giao và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i ho t ng c a Trung tâm; quy nh ch c năng, nhi m v c a các ơn v tr c thu c Trung tâm; xây d ng quy ch làm vi c và i u hành ho t ng c a Trung tâm. Phó Giám c giúp vi c Giám c, ch u trách nhi m trư c Giám c v lĩnh v c công tác ư c phân công. 2. B máy giúp vi c Giám c: a) Phòng Hành chính t ng h p; b) Phòng H th ng thông tin; c) Phòng Cơ s d li u; d) Phòng Kinh t tài nguyên nư c; ) Phòng Tư v n, d ch v Thông tin - Kinh t tài nguyên nư c.
  4. i u 4. Hi u l c và trách nhi m thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th Quy t nh s 279/Q - TNN ngày 31 tháng 12 năm 2003 c a C c trư ng C c Qu n lý tài nguyên nư c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Trung tâm Qu n lý cơ s d li u tài nguyên nư c. Giám c Trung tâm Thông tin - Kinh t tài nguyên nư c, Chánh Văn phòng C c, Th trư ng các ơn v tr c thu c C c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. C C TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - B trư ng ( báo cáo); - Các Th trư ng ( báo cáo); - Các V : TCCB, KH, TC, KHCN, HTQT, PC; - Lãnh o C c; Nguy n Thái Lai - Chi y, Công oàn, oàn TNCSHCM C c; - Lưu: VT, VP.
Đồng bộ tài khoản