Quyết định số 621/2005/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 621/2005/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 621/2005/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 621/2005/QĐ-CTN

  1. CH T CH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ****** S : 621/2005/QĐ-CTN Hà N i , ngày 23 tháng 06 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C CHO NH P QU C T CH VI T NAM CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào Đi u 103 và Đi u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 đã đư c s a đ i b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i Khóa X, kỳ h p th 10; Căn c vào Lu t Qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét đ ngh c a Chính ph t i T trình s 21/CP-XDPL ngày 10/3/2005, QUY T Đ NH: Đi u 1. Cho nh p qu c t ch Vi t Nam đ i v i 22 ông (bà) có tên trong Danh sách kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và các ông (bà) có tên trong Danh sách nói t i Đi u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. CH T CH NƯ C Tr n Đ c Lương DANH SÁCH CÔNG DÂN NƯ C NGOÀI ĐANG CƯ TRÚ T I VI T NAM ĐƯ C NH P QU C T CH VI T NAM (Kèm theo Quy t đ nh s 621/2005/QĐ-CTN ngày 23 tháng 6 năm 2005 c a Ch t ch nư c) I. CÔNG DÂN TRUNG QU C (ĐÀI LOAN) 1. Vong A Kin, sinh ngày 20/8/1945 t i Ti n Giang Có tên g i Vi t Nam là: Hoàng A Ki n Hi n trú t i: S 10 ĐƯ NG Đ CHI U, PHƯ NG 1, THÀNH PH VŨNG TÀU, T NH BÀ R A – VŨNG TÀU 2. Lâm Qu c Kim, sinh ngày 23/6/1976 t i thành ph H Chí Minh Có tên g i Vi t Nam là: Lâm Qu c Kim Hi n trú t i: S 54/7 ĐƯ NG KÝ CON, PHƯ NG NGUY N THÁI BÌNH, QU N 1, THÀNH PH H CHÍ MINH 3. Chi Ming Yu, sinh ngày 03/6/1970 t i Đài Loan Có tên g i Vi t Nam là: K Minh Du Hi n trú t i: 271 PHAN ANH, PHƯ NG TÂN TH I HÒA, QU N TÂN PHÚ, THÀNH PH H CHÍ MINH
  2. 4. T Như Tương, sinh ngày 02/12/1941 t i Trung Qu c Có tên g i Vi t Nam là: T Như Tương Hi n trú t i: 195/20 BÌNH TH I, PHƯ NG 9, QU N 11, THÀNH PH H CHÍ MINH 5. Tr n Hu Anh, sinh ngày 10/02/1968 t i thành ph H Chí Minh Có tên g i Vi t Nam là: Tr n Hu Anh Hi n trú t i: S 21 ĐƯ NG HÙNG VƯƠNG, PHƯ NG 6, QU N 6, THÀNH PH H CHÍ MINH. II. CÔNG DÂN HÀN QU C 6. Chang Soon Ok, sinh ngày 04/5/1953 t i Hàn Qu c Có tên g i Vi t Nam là: Trương Ng c Kim Vy Hi n trú t i: A08/3, 41BIS ĐI N BIÊN PH , PHƯ NG 25, QU N BÌNH TH NH, THÀNH PH H CHÍ MINH. III. CÔNG DÂN CAMPUCHIA 7. Heng Savanna Thida, sinh ngày 02/11/1971 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là: Ph m Thanh Tâm Hi n trú t i: S 178 ĐƯ NG XÓM Đ T, PHƯ NG 9, QU N 11, THÀNH PH H CHÍ MINH 8. Heng Savanna Samnang, sinh ngày 12/4/1970 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là: Ph m Thanh Phúc Hi n trú t i: S 2L GIA, PHƯ NG 15, QU N 11, THÀNH PH H CHÍ MINH 9. Heng Savannara, sinh ngày 16/5/1960 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là: Ph m Thanh Xuân Hi n trú t i: S 2L GIA, PHƯ NG 15, QU N 11, THÀNH PH H CHÍ MINH 10. Heng Savannakry, sinh ngày 23/8/1958 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là: Ph m Thanh Ngh Hi n trú t i: S 14 L GIA, PHƯ NG 15, QU N 11, THÀNH PH H CHÍ MINH 11. Eap Chen, sinh năm 1974 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là: Di p Trân Hi n trú t i: 730/29 A1 TR N HƯNG Đ O, PHƯ NG 2, QU N 5, THÀNH PH H CHÍ MINH 12. Phin Serey Rath, sinh ngày 06/6/1972 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là: Di p Qu c Hi n trú t i: S 418 NGUY N DUY, PHƯ NG 10, QU N 8, THÀNH PH H CHÍ MINH 13. Yin Mum, sinh năm 1962 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là: Tr n Th Mum Hi n trú t i: 94 TR N NGUYÊN HÃN, PHƯ NG 13, QU N 8, THÀNH PH H CHÍ MINH 14. Tr n Văn Hên, sinh ngày 26/10/1984 t i thành ph H Chí Minh Có tên g i Vi t Nam là: Tr n Văn Hên Hi n trú t i: 94 TR N NGUYÊN HÃN, PHƯ NG 13, QU N 8, THÀNH PH H CHÍ MINH
  3. 15. Yin Văn Son, sinh ngày 23/12/1979 t i thành ph H Chí Minh Có tên g i Vi t Nam là: Tr n Văn Sóng Hi n trú t i: 94 TR N NGUYÊN HÃN, PHƯ NG 13, QU N 8, THÀNH PH H CHÍ MINH 16. Yin Vi Chia, sinh năm 1976 t i An Giang Có tên g i Vi t Nam là: Tr n Ng c Xuân Hi n trú t i: 94 TR N NGUYÊN HÃN, PHƯ NG 13, QU N 8, THÀNH PH H CHÍ MINH 17. Huỳnh Anh Ki t, sinh ngày 28/10/1953 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là: Huỳnh Anh Ki t Hi n trú t i: 140/4 CÁCH M NG THÁNG 8, PHƯ NG 5, QU N TÂN BÌNH, THÀNH PH H CHÍ MINH 18. Huỳnh Anh Pa, sinh ngày 14/4/1968 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là: Huỳnh Anh Pa Hi n trú t i: 140/4 CÁCH M NG THÁNG 8, PHƯ NG 5, QU N TÂN BÌNH, THÀNH PH H CHÍ MINH 19. Huỳnh Anh Tu n, sinh ngày 06/6/1960 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là: Huỳnh Anh Tu n Hi n trú t i: 140/4 CÁCH M NG THÁNG 8, PHƯ NG 5, QU N TÂN BÌNH, THÀNH PH H CHÍ MINH 20. Huỳnh Anh Phát, sinh ngày 11/4/1964 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là: Huỳnh Anh Phát Hi n trú t i: 140/4 CÁCH M NG THÁNG 8, PHƯ NG 5, QU N TÂN BÌNH, THÀNH PH H CHÍ MINH 21. Huỳnh M Ph ng, sinh ngày 14/4/1966 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là: Huỳnh M Ph ng Hi n trú t i: 140/4 CÁCH M NG THÁNG 8, PHƯ NG 5, QU N TÂN BÌNH, THÀNH PH H CHÍ MINH 22. Hung Mee Po, sinh ngày 26/6/1970 t i Campuchia Có tên g i Vi t Nam là: H ng M Bưu Hi n trú t i: 245/44 A1 ĐƯ NG HÒA BÌNH, PHƯ NG 20, QU N TÂN BÌNH, THÀNH PH H CHÍ MINH./.
Đồng bộ tài khoản