intTypePromotion=1

Quyết định số 621/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
64
lượt xem
3
download

Quyết định số 621/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 621/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Khu Công nghệ cao Hoà Lạc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 621/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 621/Q -TTg Hà N i, ngày 23 tháng 5 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T I U CH NH QUY HO CH CHUNG XÂY D NG T L 1/5.000 KHU CÔNG NGH CAO HOÀ L C TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 274/Q -TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t nhi m v i u ch nh quy ho ch chung xây d ng Khu Công ngh cao Hoà L c; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Xét ngh c a B Xây d ng t i t trình s 35/TTr-BXD ngày 06 tháng 5 năm 2008 v vi c phê duy t i u ch nh quy ho ch chung xây d ng Khu Công ngh cao Hoà L c, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t i u ch nh quy ho ch chung xây d ng t l 1/5.000 Khu Công ngh cao Hoà L c v i nh ng n i dung chính như sau: 1. Ph m vi l p quy ho ch: Ph m vi l p quy ho ch Khu Công ngh cao Hoà L c bao g m: xã Phú Cát, huy n Qu c Oai và các xã Tân Xã, H B ng, Th ch Hoà, Bình Yên, ng Trúc huy n Th ch Th t t nh Hà Tây v i t ng di n tích là 1.586 ha (bao g m c Khu Công nghi p B c Phú Cát), ranh gi i ư c xác nh như sau: - Phía B c giáp khu dân cư phía Nam ư ng 84 (t nh l 420); - Phía Nam giáp khu nông lâm (khu tái nh cư c a huy n Qu c Oai); - Phía ông giáp ư ng quy ho ch d ki n (vuông góc v i ư ng Láng - Hoà L c); - Phía Tây giáp qu c l 21. 2. Tính ch t: - Là Trung tâm nghiên c u phát tri n và ng d ng công ngh cao t m c qu c gia, nơi ươm t o doanh nghi p công ngh cao, ào t o ngu n nhân l c, phát tri n s n xu t, kinh doanh s n phNm công ngh cao, bao g m các khu ch c năng: Công nghi p công ngh cao, Nghiên c u và tri n khai, Công viên ph n m m, Giáo d c và ào t o, nhà ,
  2. văn phòng và d ch v công ngh cao. Trong ó tr ng tâm là phát tri n các ngành và lĩnh v c công nghi p công ngh cao như: công ngh thông tin, vi n thông, i n t , sinh h c, cơ i n t , ch t o máy, v t li u m i và năng lư ng m i… 3. Quy mô dân s : - Dân s hi n tr ng: kho ng 11.100 ngư i; - D báo n năm 2015: kho ng 143.500 ngư i, trong ó dân s thư ng trú kho ng 56.700 ngư i; - D báo n năm 2020: t ng dân s kho ng 229.000 ngư i, trong ó dân s thư ng trú là 99.300 ngư i. 4. Quy ho ch s d ng t: a) Phân khu ch c năng Khu Công ngh cao Hoà L c g m có các khu ch c năng sau: Khu Giáo d c và ào t o, Khu Ph n m m, Khu Nghiên c u và tri n khai, Khu Công nghi p công ngh cao, Khu Trung tâm, Khu D ch v t ng h p, Khu Nhà k t h p văn phòng, Khu Chung cư, Khu Ti n ích, Khu Gi i trí, th d c th thao; b) B ng cơ c u s d ng t STT Khu ch c năng Di n tích (ha) T l (%) 1 Khu Ph m m m 76 4,79 2 Khu Nghiên c u và tri n khai 229 14,44 3 Khu Công nghi p công ngh cao 549,5 34,65 4 Khu Giáo d c và ào t o 108 6,81 5 Khu Trung tâm 50 3,15 6 Khu D ch v t ng h p 87,5 5,52 7 Khu Nhà k t h p văn phòng 42 2,65 8 Khu Chung cư 26 1,64 9 Khu Ti n ích 110 6,93 10 Khu Gi i trí và th d c th thao 33,5 2,11 11 t h t ng k thu t 115,5 7,28 12 t h và vùng m 117 7,38 13 t cây xanh 42 2,65 T ng c ng 1.586 100 5. Quy ho ch phát tri n không gian:
  3. a) B c c không gian Các khu ch c năng nêu trên ư c b trí, t ch c không gian như sau: - Khu Ph n m m có di n tích 76 ha, b trí t i khu bán o, xung quanh có h Tân Xã bao b c; t i ây b trí các doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh ph n m m; - Khu Nghiên c u và tri n khai (R&D) có quy mô 229 ha, n m phía trên Khu Công nghi p công ngh cao và bao quanh Khu Ph n m m, là nơi t p trung các ngành nghiên c u, tri n khai, ng d ng công ngh cao, ng th i là nơi ào t o các chuyên gia ph c v các ngành công ngh cao; - Khu Công nghi p công ngh cao có quy mô 549,5 ha, b trí t i phía Nam Khu Công ngh cao Hòa L c, hai bên ư ng Láng - Hoà L c, là nơi t p trung các nhà máy s n xu t các s n phNm công ngh cao. Trong Khu Công nghi p công ngh cao có h th ng kho ngo i quan ph c v cho ho t ng xu t khNu, nh p khNu hàng hoá; - Khu Giáo d c và ào t o có quy mô 108 ha, b trí t i phía B c Khu Công ngh cao Hòa L c, c nh ư ng qu c l 21, t i ây phát tri n các trư ng i h c, các trung tâm giáo d c, ào t o và d y ngh , là nơi cung c p i ngũ nhân l c có tay ngh cao; - Khu Trung tâm có di n tích 50 ha, n m c nh Khu Ph n m m, t i ây b trí các công trình d ch v công c ng như: các toà nhà hành chính văn phòng làm vi c, trung tâm h i ngh , trung tâm thông tin, b o tàng, bưu i n, khách s n, nhà hàng…, - Khu D ch v t ng h p có di n tích 87,5 ha, là khu d ch v a ch c năng, bao g m: thương m i, kinh doanh, siêu th , nhà hàng, khách s n, y t , dân sinh... ph c v y các yêu c u trong và ngoài Khu Công ngh cao Hòa L c; - Khu Nhà k t h p văn phòng có di n tích 42 ha, n m t i khu v c giao nhau gi a ư ng Láng - Hoà L c và qu c l 21, b trí t i phía Nam Khu Công ngh cao; - Khu Chung cư có di n tích 26 ha, n m c nh ư ng qu c l 21, b trí các nhà chung cư cao t ng, nhà bi t th và nhà li n k ; - Khu Ti n ích có quy mô 110 ha, b trí t i phía B c Khu Công ngh cao Hòa L c, c nh Khu Giáo d c và ào t o, là nơi cung c p các d ch v ti n ích như sân gôn và các khu bi t th cao c p; - Khu Gi i trí và th d c th thao có di n tích 33,5 ha, b trí các trung tâm th d c th thao, các r p chi u phim, nhà hàng, các khu vui chơi gi i trí; - t giao thông, h t ng k thu t có di n tích 115,5 ha, b trí các ư ng giao thông trong Khu Công ngh cao Hòa L c, các tr c giao thông liên k t gi a Khu Công ngh cao Hoà L c v i các tr c giao thông i ngo i; - t h và vùng m có di n tích 117 ha, b trí các vùng c nh quan, c bi t là c nh quan quanh h Tân Xã, b o t n và tôn tr ng các y u t t nhiên v n có;
  4. - t cây xanh có di n tích 42 ha, bao g m các d i cây xanh cách ly v i ư ng Láng - Hoà L c, qu c l 21 và các tuy n ư ng trong Khu Công ngh cao. b) Thi t k c nh quan ki n trúc - Toàn Khu Công ngh cao Hòa L c có m t tr c không gian chính (c ng chính) hư ng B c - Nam t ư ng Láng - Hoà L c và 2 tr c ph hư ng ông - Tây (c ng ph trên ư ng qu c l 21); - Ngoài ra, có các tr c ư ng nhánh song song v i 2 tr c chính nêu trên, các tr c ư ng này n i Khu Trung tâm n các khu ch c năng khác, giao c t v i các tuy n ư ng gom ho c ư ng ch y bao quanh Khu Công ngh cao Hòa L c; - T i Khu Trung tâm, công trình ki n trúc ư c thi t k hi n i phù h p v i a hình t nhiên. T i khu v c này có th thi t k các công trình i m nh n (cao t ng) cho toàn Khu Công ngh cao Hòa L c; - Trong t ng khu ch c năng: Khu Nghiên c u và tri n khai, Khu Giáo d c và ào t o, Khu d ch v t ng h p, Khu Ph n m m, Khu Chung cư nghiên c u xây d ng các công trình i n nh n, nhưng chi u cao t ng t i a không ư c vư t quá chi u cao t ng t i a c a Khu Trung tâm. 6. Quy ho ch h th ng h t ng k thu t: a) Giao thông - ư ng b + Tr c ư ng Láng - Hoà L c là tuy n ư ng quan tr ng i qua Khu Công ngh cao Hòa L c, k t n i qu c l 1A và ư ng H Chí Minh (qu c l 21); Ban Qu n lý Khu công ngh cao Hòa L c ư c phép qu n lý 60 m l gi i hai bên ư ng Láng - Hòa L c o n qua Khu Công ngh cao Hòa L c. Trong trư ng h p có yêu c u v m r ng ư ng, Ban Qu n lý Khu Công ngh cao Hòa L c có trách nhi m bàn giao l i cho cơ quan qu n lý. + Các tr c ư ng k t n i Khu Công ngh cao Hòa L c v i qu c l 21 và tuy n ư ng vành ai phía ông. + Các tuy n giao thông n i b ( ư ng nhánh) liên k t các khu ch c năng trong Khu Công ngh cao v i nhau có m t c t t 11 - 50 m. - ư ng s t Tuy n ư ng s t n i vùng k t n i v i ư ng s t n i ô Hà N i - Hoà L c (tuy n UMRT s 3) d ki n s ư c xây d ng là m t phương ti n v n chuy n hành khách hi u qu n i Khu Công ngh cao Hòa L c và Hà N i. ây là tuy n giao thông t o ng l c thúc Ny phát tri n ô th trên tr c ư ng Láng - Hoà L c. - ư ng thu
  5. C ng Sơn Tây cách Khu Công ngh cao Hoà L c kho ng 20 km, thu c tuy n v n t i th y quan tr ng c a vùng châu th sông H ng, ư c xác nh là c ng c p vùng ph c v chung cho toàn khu v c phía Tây vùng Hà N i: Sơn Tây, Hoà L c, Xuân Mai. b) ChuNn b k thu t: - San n n Tôn tr ng a hình t nhiên, san n n c c b , t ch c m t b ng trên các th m cao khác nhau, ư c liên h và b o v b ng h th ng taluy ho c tư ng ch n. Khu th p trũng phía ông, ông Nam cao n n kh ng ch > + 10,0 m i v i dân d ng, cơ quan và > + 11 m i v i công nghi p. Gi nguyên cao các tr c ư ng hi n tr ng ã ư c u tư trong giai o n I. - Thoát nư c + H th ng thoát nư c mưa riêng. T n d ng t i a các ư ng c ng ã xây d ng trong giai o n I ang ho t ng t t; + Toàn b Khu Công ngh cao Hòa L c ư c chia thành 6 khu v c thoát nư c mưa chính, hư ng thoát chính v sông Tích n m phía ông: . 4 lưu v c phía B c ư ng Láng - Hoà L c bao g m lưu v c h Tân Xã, su i D a Gai, kênh V c Giang và h xây m i; . 2 lưu v c phía Nam ư ng Láng - Hoà L c ch y v su i trong n i b Khu Công ngh cao Hòa L c. - Công tác chuNn b k thu t khác: + Kè h Tân Xã và các h nh khác. Riêng h Tân Xã kè thành 3 c p (phương án nghiên c u t i d án riêng); + p tràn phía ông ư c thay th b ng c ng h p B3.000 x 3.000 phù h p v i nghiên c u c a giai o n này. c) C p nư c - Ngu n nư c: l y t tuy n ng D1600 i qua Khu Công ngh cao Hòa L c thu c d án c p nư c Sông à do T ng Công ty c ph n xu t nh p khNu và xây d ng Vi t Nam (VINACONEX) làm ch u tư; - Tiêu chuNn c p nư c áp d ng theo TCXD VN 33-2006 và m t s tiêu chuNn c a Nh t B n; - Khu Công ngh cao Hoà L c ư c chia tách b i ư ng Láng - Hoà L c thành hai khu: phía B c ư ng Láng - Hoà L c (g i t t là khu phía B c) và phía Nam ư ng
  6. Láng - Hoà L c (g i t t là khu phía Nam), do ó h th ng c p nư c cũng ư c phân tách thành hai m ng riêng bi t. d) C p i n - Các ch tiêu c p i n: + Ch tiêu c p i n sinh ho t: 0,2 KVA/ngư i; + Ch tiêu c p i n các khu ch c năng: 120 KVA - 200 KVA/ha; + Ch tiêu c p i n Khu Công ngh cao: 400 KVA/ha; + Ch tiêu chi u sáng ư ng: t 0,6 n 1,2 Cd/m2. - T ng công su t i n yêu c u toàn Khu Công ngh cao Hoà L c (k c khu B c Phú Cát): + Giai o n 2015: 99.862 KVA; + Giai o n 2020: 209.850 KVA. ) Ngu n i n c p cho Khu Công ngh cao Hoà L c: - Ngu n 220 KV: xây d ng t i khu Công ngh cao Hoà L c m t tr m 220 KV vào giai o n II (t năm 2015 n năm 2020), công su t t 2 x 125 MVA n 2 x 250 MVA (tuỳ theo công su t th c t ). - Ngu n i n 110 KV: + Giai o n n 2015: xây d ng tr m bi n áp 110/22KV s 1 công su t 3 x 63 MVA (2 máy làm vi c, 1 máy d phòng); + Giai o n n 2020: xây d ng tr m 110 KV s 2, công su t 2 x 40MVA. e) Thoát nư c th i và v sinh môi trư ng: - Thoát nư c th i: + Nư c th i c a t t c các ho t ng trong Khu Công ngh cao Hòa L c ư c x lý c c b trư c khi ư c ưa n nhà máy x lý nư c th i chung, sau khi x lý t i nhà máy, nư c th i ra môi trư ng ph i t tiêu chuNn lo i A i v i tiêu chuNn nư c th i công nghi p TCVN 5945-2005. + M r ng nâng công su t nhà máy x lý nư c th i s 1 Khu Công ngh cao 1 t 6.000 m3/ng lên 26.000 m3/ng ; + Xây d ng nhà máy nư c th i s 2 Khu Công ngh cao 2 có công su t 8.000 m3/ng .
  7. - V sinh môi trư ng: Ch t th i r n sau khi phân lo i, thu gom s ư c v n chuy n i x lý, chôn l p h p v sinh. g) Thông tin liên l c: - Ch tiêu thi t k : Theo tiêu chuNn m t thuê bao cho m t h dân, dung lư ng thuê bao c a các công trình trong Khu Công ngh cao Hoà L c như: Khu Ph n m m, Khu Nghiên c u tri n khai, Khu D ch v t ng h p… ư c tính toán trên cơ s c a các h ng m c công trình hi n có trong t ng khu v c quy ho ch. T ng s lư ng thuê bao cho Khu Công ngh cao Hoà L c kho ng 26.770 u s . - Gi i pháp: Xây d ng m t t ng ài v i dung lư ng kho ng 30.000 s (d ki n) m c ích s d ng cho quy ho ch ph c v các thuê bao c a Khu Công ngh cao Hoà L c và có th m r ng dung lư ng khi nhu c u s d ng c a khách hàng trong khu v c tăng lên. h) ánh giá tác ng môi trư ng và các bi n pháp b o v môi trư ng: Các ho t ng trong Khu Công ngh cao Hoà L c ph i b o m ch p hành nghiêm ng t các tiêu chuNn v môi trư ng. Các d án, tùy theo quy mô và lo i hình c n ư c ánh giá tác ng môi trư ng, ăng ký t tiêu chuNn môi trư ng và th c hi n các bi n pháp qu n lý t ư c các tiêu chí s n xu t s ch, thân thi n môi trư ng; - Khuy n khích các ho t ng s n xu t, s d ng h th ng qu n lý và công ngh s n xu t s ch, các s n phNm thân thi n và b o v môi trư ng. Các nhóm ngành công nghi p trong Khu Công ngh cao Hòa L c là công ngh s ch. Các nhóm ngành công nghi p như d t may, ch bi n th c phNm, v t li u xây d ng không ưa vào Khu Công ngh cao Hòa L c; - Xây d ng h th ng x lý môi trư ng b o m ch t th i phát sinh t ho t ng sinh ho t, s n xu t, nghiên c u trong Khu Công ngh cao Hoà L c không gây nh hư ng n môi trư ng; - u tư xây d ng h th ng quan tr c, giám sát môi trư ng, b o t n h sinh thái và thư ng xuyên t ch c các ho t ng giáo d c ý th c b o v môi trư ng trong ph m vi toàn Khu Công ngh cao Hoà L c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Các B trư ng B : Xây d ng, Khoa h c và Công ngh , Thông tin và Truy n thông, K ho ch và u tư, Giao thông v n t i, Tài nguyên và Môi trư ng, Giáo d c và ào t o, Ch t ch y ban nhân dân t nh Hà Tây và các t ch c liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  8. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng Chính ph ; - Các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B : K ho ch và u tư, Giao thông v n t i, Tài nguyên và Môi trư ng, Giáo d c và ào t o, Xây d ng, Thông tin và Truy n Nguy n T n Dũng thông, KH& CN; - UBND t nh Hà Tây; - VPCP: BTCN, các PCN, các V : KTTH, KGVX, P, TT T, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (8b).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản