Quyết định số 6215/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 6215/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 6215/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Quảng cáo Sài Gòn thành Công ty cổ phần Quảng cáo Sài Gòn do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 6215/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 6215/Q -UB TP. H Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2004 QUY T NNH V VI C CHUY N DOANH NGHI P NHÀ NƯ C CÔNG TY QU NG CÁO SÀI GÒN THÀNH CÔNG TY C PH N QU NG CÁO SÀI GÒN. CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh nh s 64/2002/N -CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph v vi c chuy n doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty c ph n ; Căn c Thông tư s 76/2002/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n nh ng v n v tài chính khi chuy n doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty c ph n ; Căn c Thông tư s 79/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002 B Tài chính hư ng d n xác nh giá tr doanh nghi p khi chuy n doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty c ph n ; Căn c Thông tư s 15/2002/TT-L TBXH ngày 23 tháng 10 năm 2002 c a B Lao ng-Thương binh và Xã h i hư ng d n v chính sách i v i ngư i lao ng khi chuy n doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty c ph n ; Căn c Quy t nh s 6214/Q -UB ngày 09 tháng 12 năm 2004 c a Ch t ch y nhân dân thành ph v vi c xác nh giá tr doanh nghi p th c hi n c ph n hóa Công ty Qu ng cáo Sài Gòn ; Xét T trình s 667/ MDN ngày 08 tháng 12 năm 2004 c a Thư ng tr c Ban i m i qu n lý doanh nghi p thành ph ; QUY T NNH i u 1. Phê duy t phương án c ph n hóa doanh nghi p Nhà nư c Công ty Qu ng cáo Sài Gòn tr c thu c T ng Công ty Văn hóa Sài Gòn như sau : 1. V n i u l Công ty c ph n : 4.000.000.000 ng. Trong ó : - T l c ph n Nhà nư c : 35,00% v n i u l . - T l c ph n bán cho CB-CNV trong doanh nghi p : 48,33% v n i u l (trong ó quy n ư c mua c ph n theo giá ưu ãi chi m 9,44%
  2. v n i u l ). - T l c ph n bán u giá cho c ông ngoài doanh nghi p : 16,67% v n i u l . 2. Giá tr doanh nghi p t i th i i m c ph n hóa ngày 31 tháng 12 năm 2003 : - Giá tr th c t c a doanh nghi p c ph n hóa : 9.659.338.277 ng. - Giá tr th c t ph n v n Nhà nư c t i doanh nghi p : 3.682.486.221 ng. 3. Ưu ãi cho ngư i lao ng trong doanh nghi p : T ng s c ph n bán giá ưu ãi cho ngư i lao ng trong doanh nghi p theo phương án ư c duy t : 3.775 c ph n. Ph n giá tr ư c ưu ãi : 113.250.000 ng. i u 2. Giao cho Công ty Qu ng cáo Sài Gòn t t ch c bán 6.668 c ph n cho các c ông bên ngoài theo hình th c u giá (tương ương 16,67% v n i u l c a Công ty c ph n). Các ơn v : Chi c c Tài chính doanh nghi p thành ph , Ban i m i qu n lý doanh nghi p thành ph , T ng Công ty Văn hóa Sài Gòn, Công ty Qu ng cáo Sài Gòn có trách nhi m c ngư i tham gia H i ng u giá bán c ph n theo tinh th n Công văn s 693/UB-CNN ngày 25 tháng 02 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph ; danh sách g i v Ban i m i qu n lý doanh nghi p thành ph t ng h p, trình y ban nhân dân thành ph Quy t nh thành l p H i ng u giá, hư ng d n và giám sát ho t ng bán u giá c ph n t i doanh nghi p. i u 3. Chuy n doanh nghi p Nhà nư c Công ty Qu ng cáo Sài Gòn thành Công ty c ph n : Tên g i y b ng ti ng Vi t Nam : Công ty c ph n Qu ng cáo Sài Gòn ; Tên giao d ch qu c t : Saigon Advertising Joint Stock Company ; Tên vi t t t : SAC.JSC ; Tr s giao d ch (tr s chính) t t i : 385 Tr n Hưng o, qu n 1, thành ph H Chí Minh. i u 4. Công ty c ph n Qu ng cáo Sài Gòn s n xu t kinh doanh các ngành ngh sau :
  3. - T ch c các d ch v qu ng cáo dư i các hình th c panô, áp phích, n phNm, tranh l ch, catalogue, màn nh, ngư i b ng các phương ti n thông tin i chúng (phát thanh, truy n hình). - Thi t k t o m u. D ch v thương m i. H i ch tri n lãm trong nư c và qu c t . - Mua bán hàng kim khí i n máy, v t phNm văn hóa, v t tư ngành in. - Mua bán sâm và các s n phNm ư c ch bi n t sâm. - Mua bán các lo i sách báo và văn hóa phNm ư c phép lưu hành. - Mua bán các lo i máy móc, thi t b ngành in (tr xu t nh p khNu ho c nh n y thác xu t nh p khNu thi t b ngành in), ngành nh, xe g n máy các lo i. i u 5. Công ty c ph n Qu ng cáo Sài Gòn : - Là pháp nhân theo pháp lu t Vi t Nam k t ngày ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, th c hi n ch h ch toán kinh t c l p, ư c s d ng con d u riêng, ư c m tài kho n t i ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t; ho t ng theo i u l c a Công ty c ph n, Lu t Doanh nghi p. - Giám c và K toán trư ng doanh nghi p nhà nư c-Công ty Qu ng cáo Sài Gòn-có trách nhi m i u hành công vi c qu n lý cho n khi bàn giao toàn b doanh nghi p cho H i ng qu n tr và Giám c Công ty c ph n Qu ng cáo Sài Gòn. i u 6. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 176/Q -UB ngày 15 tháng 4 năm 1993 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v vi c thành l p doanh nghi p Nhà nư c và Công ty Qu ng cáo Sài Gòn sau khi Công ty c ph n Qu ng cáo Sài Gòn ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t nh. i u 7. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban i m i qu n lý doanh nghi p thành ph , Giám c S N i v , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Chi c c trư ng Chi c c Tài chính doanh nghi p thành ph , Ch t ch H i ng qu n tr T ng Công ty Văn hóa Sài Gòn, Giám c Công ty Qu ng cáo Sài Gòn và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : KT. CH T CH UBND THÀNH PH - Như i u 7 - BC M và PTDN Trung ương PHÓ CH T CH/THƯ NG TR C - Văn phòng Chính ph - B K ho ch và u tư, B Tài chính - Thư ng tr c Thành y, TT/H ND.TP - Thư ng tr c UBND thành ph - Văn phòng Thành y - Thư ng tr c Ban MQLDN thành ph - S Lao ng-Thương binh và Xã h i Nguy n Thi n Nhân - S Xây d ng, S Tài nguyên và Môi trư ng - C c Thu thành ph , Kho b c Nhà nư c TP - Công an thành ph , Chi nhánh NHNN.TP - VPH -UB : các PVP, T CNN
  4. - Lưu (CNN-K)
Đồng bộ tài khoản