Quyết định số 624/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
79
lượt xem
2
download

Quyết định số 624/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 624/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 624/QĐ-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 624/Q -CTN Hà N i, ngày 20 tháng 05 năm 2008 QUY T NNH V VI C CHO THÔI QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/ QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 67/TTr-CP ngày 06/05/2008, QUY T NNH: i u 1. Cho thôi qu c t ch Vi t Nam i v i: 03 công dân hi n ang cư trú t i Vi t Nam (có tên trong danh sách kèm theo). i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và nh ng công dân có tên trong Danh sách t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM Ư C THÔI QU C TNCH VI T NAM (kèm theo Quy t nh s 624/Q -CTN ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a Ch t ch nư c)
  2. 1. Ông Hoàng Lai Phúc (Huang Lai Phuc), sinh ngày 26/7/1982, ng t i s 30C khu ph 3, p 2, xã Phú L i, huy n nh Quán, t nh ng Nai. 2. Bà Vòng A Kíu (Vong, A Kiu), sinh ngày 13/4/1966, ng t i s 377, khu 7, p Hi p Quy t, th tr n nh Quán, huy n nh Quán, t nh ng Nai. 3. Bà Ch nh Cún Làn (Chenh, Cun Lan), sinh ngày 06/02/1968, ng t i s 95, ph 3, p 1, xã Phú L i, huy n nh Quán, t nh ng Nai.
Đồng bộ tài khoản