Quyết định số 624-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
66
lượt xem
2
download

Quyết định số 624-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 624-TTg về việc xuất khẩu sản phẩm gỗ và lâm sản do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 624-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 624-TTg Hà N i, ngày 29 tháng 12 năm 1993 QUY T Đ NH V XU T KH U S N PH M G VÀ LÂM S N TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Đi u 25 c a Lu t B o v và phát tri n r ng ngày 19 tháng 8 năm 1991; Xét đ ngh c a Liên B : Lâm nghi p, Thương m i, y ban K ho ch Nhà nư c, T ng c c H i quan t i t trình s 2587-LS/CN ngày 16 tháng 11 năm 1993, QUY T Đ NH: Đi u 1. 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này danh m c s n ph m g và lâm s n đư c phép xu t kh u. Bãi b Thông tư c a Liên B : Lâm nghi p, Thương m i du l ch và U ban K ho ch Nhà nư c s 09-TT/LB ngày 18 tháng 5 năm 1992 kèm theo danh m c s n ph m g , song xu t kh u. 2. Các s n ph m g (bao g m g r ng t nhiên và g r ng tr ng) và lâm s n đư c phép xu t kh u là nh ng s n ph m hoàn ch nh đư c tinh ch đúng theo công ngh b t bu c, có tên g i, nhóm g , kích thư c, hình dáng đã quy đ nh trong danh m c kèm theo Quy t đ nh này. 3. H p đ ng xu t kh u ph i ghi đúng tên g i s n ph m, s lư ng, đơn v tính, ch ng lo i g , kích thư c, ch t lư ng, đơn giá; đ ng th i ph i kèm theo b n v k thu t (ho c m u hàng). Đ i v i nh ng s n ph m có hình dáng ph c t p đư c dùng nh m u đ minh h a. Các h p đ ng xu t kh u và b n v kèm theo ph i là b n g c có ch ký, con d u c a bên bán, ch ký có d u (n u có) c a bên mua. 4. Đ i v i s n ph m g và lâm s n xu t kh u phát sinh thêm ngoài danh m c kèm theo Quy t đ nh này nhưng xét th y có m c tiêu hao nguyên li u th p và xu t kh u có hi u qu kinh t cao thì đư c phép x lý như sau: - N u s n ph m cùng tên g i, nhưng thay đ i hình dáng, kích thư c (không vư t quá kích thư c t i đa đư c quy đ nh trong danh m c kèm theo), nhóm g tr g quý hi m theo
  2. quy đ nh c a Ngh đ nh 18-HĐBT ngày 17 tháng 01 năm 1992 c a H i đ ng B trư ng (nay là Chính ph ) thì giao cho B trư ng B Lâm nghi p tham kh o ý ki n B Thương m i, T ng c c H i quan đ quy t đ nh. - N u là s n ph m m i, s lư ng l n ho c s d ng nhóm g quý hi m IIA c a Ngh đ nh 18-HĐBT ngày 17 tháng 01 năm 1992 c a H i đ ng B trư ng (nay là Chính ph ) thì B trư ng B Lâm nghi p cùng B Thương m i, T ng c c H i quan xem xét trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh. Đi u 2. 1. Th c hi n vi c qu n lý b ng h n ng ch đ i v i g dành cho ch bi n đ xu t kh u. B Lâm nghi p ph i h p v i y ban K ho ch Nhà nư c l p và trình Chính ph duy t t ng h n ng ch g ch bi n đ xu t kh u hàng năm. Căn c t ng h n ng ch g đư c duy t, B Lâm nghi p ph i h p v i B Thương m i tr c ti p phân b th ng h n ng ch cho các doanh nghi p kinh doanh và s n xu t s n ph m g đã đư c B Thương m i c p gi y phép xu t nh p kh u tr c ti p. B Thương m i căn c vào h n ng ch đã phân b cho các doanh ngh p nói trên đ c p gi y phép xu t kh u s n ph m g và lâm s n theo đúng các quy đ nh trong Quy t đ nh này. 2. B Lâm nghi p cùng v i B Thương m i, bàn đ xác đ nh c th danh sách các doanh nghi p kinh doanh và s n xu t hàng lâm s n đư c phép tr c ti p xu t kh u. Các doanh nghi p này ph i có đ đi u ki n sau đây: - Có quy t đ nh và đã đăng ký thành l p l i doanh nghi p theo Quy t đ nh s 388-HĐBT ngày 20 tháng 11 năm 1991 c a H i đ ng B trư ng (nay là Chính ph ). - Đã đư c cơ quan có th m quy n c p gi y phép ch bi n g và lâm s n theo Quy t đ nh s 14-CT ngày 15 tháng 01 năm 1992 c a H i đ ng B trư ng (nay là Chính ph ). - Đã đ u tư xây d ng cơ s v t ch t, k thu t và có l c lư ng công nhân k thu t có tay ngh c n thi t đ đi u ki n ch bi n các s n ph m xu t kh u theo công ngh quy đ nh. 3. Ban V t giá Chính ph ph i h p v i B Tài chính, B Thương m i và B Lâm nghi p xây d ng bi u giá ngo i t t i thi u cho m t đơn v s n ph m g xu t kh u phù h p v i giá g trên th trư ng trong và ngoài nư c. B Tài chính ph i h p v i B Thương m i và B Lâm nghi p xây d ng bi u thu xu t kh u cho các m t hàng đư c phép xu t kh u phù h p v i ch trương chính sách c a Nhà nư c trong vi c khai thác, ch bi n và xu t kh u s n ph m g . Đi u 3. Các xí nghi p liên doanh ch bi n g và lâm s n có v n đ u tư nư c ngoài đã đư c c p gi y phép đ u tư và gi y phép ch bi n g và lâm s n trư c ngày có Ch th 462-TTg ngày 11 tháng 9 năm 1993 c a Th tư ng Chính ph đư c phép ti p t c xu t kh u các s n ph m g và lâm s n, nhưng ph i đi u ch nh cơ c u s n ph m xu t kh u theo đúng danh m c s n ph m kèm theo Quy t đ nh này.
  3. Đi u 4. Đ k p th i phát hi n và ngăn ch n nh ng vi c làm sai trái c a các t ch c và cá nhân trong quá trình th c hi n Quy t đ nh này, Th tư ng Chính ph giao trách nhi m cho các B , ngành liên quan và U ban nhân dân các t nh, thành ph như sau: - B Lâm nghi p thư ng xuyên ph i h p v i các ngành ch c năng h u quan, ki m tra th c hi n các quy đ nh trong vi c phân b và s d ng h n ng ch g ch bi n và công ngh s n xu t ch bi n s n ph m g và lâm s n xu t kh u theo các quy đ nh t i Quy t đ nh này. - B Thương m i b o đ m c p gi y phép xu t kh u s n ph m g và lâm s n cho các doanh nghi p đúng theo quy đ nh t i Quy t đ nh này. - T ng c c H i quan ch u trách nhi m ki m hóa ch t ch s n ph m g và lâm s n xu t kh u đúng theo nh ng quy đ nh trong danh m c kèm theo Quy t đ nh này và hoàn thành các th t c h i quan theo ch c năng, nhi m v đư c giao. Trư ng h p c n thi t khi B Lâm nghi p và B Thương m i có yêu c u thì T ng c c H i quan cho tái ki m nh ng lô hàng đã đư c đóng gói. - Ban Ch đ o qu n lý th trư ng Trung ương có trách nhi m thư ng xuyên ph i h p theo dõi ho t đ ng xu t, nh p kh u g và lâm s n trên đ a bàn c nư c đ b o đ m th c hi n nghiêm các quy đ nh t i Quy t đ nh này. - U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t ch c th c hi n Quy t đ nh này g n v i vi c t ch c th c hi n Ch th 462-TTg ngày 11 tháng 9 năm 1993 đ a phương mình, thư ng xuyên t ch c đoàn ki m tra liên ngành (g m Lâm nghi p, Thương m i, Qu n lý th trư ng, H i quan, N i v v.v...) đ k p th i phát hi n, ngăn ch n và x lý nh ng vi c làm sai trái trong quá trình th c hi n Quy t đ nh này. Đi u 5. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. B trư ng các B , Ch nhi m U ban Nhà nư c, Th trư ng các cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Phan Văn Kh i (Đã ký) DANH M C S N PH M G VÀ LÂM S N XU T KH U (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 624-TTg ngày 29-12-1993)
  4. S Tên s n ph m Đơn Nhóm g Hình dáng - kích Công ngh b t TT v tính thư c bu c (các công s n ph m đo n gia công b t bu c đ i v i s n ph m và các chi ti t s n ph m) 1 2 3 4 5 6 I S N PH M Đ cái, b 2á6 a. Có hình dáng a. S y, c t theo G s n kích thư c theo kích thư c, bào, soi 1 ph m S d ng h p đ ng xu t rãnh. Làm m ng, Bàn gh sa lông g nhóm kh u kèm theo kh c, kh m, ch m, hoàn ch nh có II.A ph i b n v k thu t, tr ... Đánh bóng, kh c, kh m, th c hi n m u hàng. trang trí b m t. ch m tr , ti n, theo Ngh sơn mài v.v. b ng đ nh 18- b. Kích thư c t i b. Khi đóng gói g ho c g k t HĐBT đa c a m t gh cho phép tháo r i. h p v i v t li u ngày 17- b ng g : khác (mây, đá, 01-1992 mút, v i, gi - Dài: 600mm da...) - R ng 600mm - Dày: 35mm c. Kích thư c t i đa c a m t bàn b ng g : - Dài: 1200mm - R ng: 700mm - Dày: 35mm 2 Hàng th công Cái, 1á4 s Có hình dáng a) S y, c t theo m ngh b ng g b s n d ng g kích thư c theo kích thư c, bào. có kh c, kh m, ph m nhóm h p đ ng xu t Làm m ng, kh c, ch m tr , ti n, kh u kèm theo kh m, ch m, tr ... sơn mài v.v. II.A ph i b n v k thu t, Đánh bóng, trang th c hi n m u hàng, nh trí b m t. theo Ngh ch p. đ nh 18- b) Khi đóng gói HĐBT cho phép tháo r i. ngày 17-
  5. 1-1992 3 Tranh g Cái, 1á4 a. Có hình dáng C t theo kích b s n kích thư c theo thư c, x lý hoá ph m S d ng h p đ ng xu t nhi t, t o hình, g nhóm kh u kèm theo trang trí b m t II.A ph i b n v k thu t, th c hi n m u hàng, nh theo Ngh ch p. đ nh 18- HĐBT b. Kích thư c t i ngày 17- đa c a m t tranh 1-1992 - Dài: 1200mm - R ng: 600mm - Dày: 40mm 4 Tư ng g Cái, 1á4 a. Có hình dáng C t theo kích b s n kích thư c theo thư c, x lý hoá ph m S d ng h p đ ng xu t nhi t, t o hình, g nhóm kh u kèm theo trang trí b m t II.A ph i b n v k thu t, th c hi n m u hàng, nh theo Ngh ch p. đ nh 18- HĐBT b. Kích thư c t i ngày 17- đa c a m t tư ng: 1-1992 - Chi u cao: 1200mm - Đư ng kính thân tư ng: 400mm 5 Ván tinh ch m2, m3 3á6 a. Có hình dáng S y, c t theo kích trang trí n i th t kích thư c đúng thư c, bào, soi theo h p đ ng rãnh, làm m ng, xu t kh u kèm đánh bóng. theo b n v k thu t, m u hàng. Khi yêu c u, l p đư c thành t m. b. Kích thư c t i đa c a m t thanh ván tinh ch :
  6. - Dài: 600mm - R ng: 120mm - Dày: 20mm 6 S n ph m g k t Cái, Song mây Hình dáng kích a. S y, chu t, đánh h p song mây m2, và g thư c theo h p bóng, t o hình ho c song mây t n, b nhóm 1á8 đ ng xu t kh u dáng, c t theo kích k th pg s n s d ng kèm theo b n v thư c, x lý hoá ph m g nhóm k thu t, m u nhi t, trang trí b II.A ph i hàng, nh ch p. m t. th c hi n theo Ngh b. Khi đóng gói đ nh 18- cho phép tháo r i. HĐBT ngày 17- 1-1992 7 S n ph m g Cái, 2á6 s Hình dáng, kích a. S y, c t theo chuyên dùng: b s n d ng g thư c đúng theo kích thư c, t o ph m nhóm II.A h p đ ng xu t dáng, gia côngvà a. Cho văn hoá, ph i th c kh u kèm theo trang trí b m t ngh thu t. hi n theo b n v k thu t, Ngh đ nh m u hàng, nh b. S n ph m ph i 18-HĐBT ch p. l p ráp hoàn ch nh ngày 17- 1-1992 b. Cho th d c " 3á8 " " th thao. c. Cho y t , giáo " 4á8 " d c d. Cho sinh ho t " 4á8 " " gia đình e. Cho s n xu t " 3á8 " " II VÁN NHÂN T O 1 Ván dán T m, 4á8 a. Có hình dáng Theo quy trình m2 kích thư c theo công ngh s n xu t h p đ ng xu t s n ph m có quy m3 kh u kèm theo cách, ch t lư ng b n v k thu t, ghi trong h p đ ng
  7. m u hàng. xu t kh u b. Kích thư c t i đa c a m t t m: - Dài: 2440mm - R ng: 1220mm - Dày: 9 l p 2 Ván dăm (có ph T m, 5á8 Có hình dáng Theo quy trình b m t ho c m2 kích thư c theo công ngh s n xu t không ph b G r ng h p đ ng xu t s n ph m có quy 3 m t b ng các v t m tr ng kh u kèm theo cách, ch t lư ng li u khác) đúng tu i b n v k thu t, ghi trong h p đ ng ch t và g ho c m u hàng. xu t kh u t n d ng r ng t nhiên. 3 Ván s i (có ph T m, 5á8 Có hình dáng Theo quy trình b m t ho c kích thư c theo công ngh s n xu t không ph b T n, G r ng h p đ ng xu t s n ph m có quy m t b ng v t li u tr ng kh u kèm theo cách, ch t lư ng khác) m2 đúng tu i b n v k thu t, ghi trong h p đ ng ch t và g m u hàng. xu t kh u m3 t n d ng r ng t nhiên 4 Ván g ghép T m, 5á8 a. Có hình dáng a. Công ngh : Các m2 kích thư c đúng chi ti t g ghép G r ng h p đ ng xu t ph i đư c s y, bào, m3 tr ng kh u, kèm theo làm m ng ho c dán đúng tu i b n v k thu t, keo. T m ván g ch t và g m u hàng, nh ghép ch đư c ghép t n d ng ch p. liên ti p nhau b ng r ng t các chi ti t g ghép nhiên. b. Kích thư c t i theo chi u r ng và đa c a m t t m: chi u dài; không ghép theo chi u - Dài: 2400mm dày. - R ng: b. Kích thư c t i
  8. đa c a m i chi ti t 1200mm g ghép: - Dày: 20mm - Dài: 1200mm - R ng: 40mm - Dày: 20mm III DĂM G , B T G LÀM GI Y 1 Dăm g b ch T n G r ng a. Có hình dáng, Theo đúng quy đàn, đư c, keo tr ng kích thư c đúng trình công ngh s n các lo i. đúng tu i theo h p đ ng xu t s n ph m có ch t. xu t kh u kèm quy cách, ch t theo b n v k lư ng ghi trong thu t, m u hàng. h p đ ng xu t kh u. 2 B t gi y s n xu t T n G r ng Có quy cách, ch t Theo quy trình t g , tre n a, l tr ng lư ng đúng theo công ngh s n xu t ô đúng tu i h p đ ng xu t s n ph m có quy ch t và kh u và m u hàng cách, ch t lư ng tre, n a, kèm theo. ghi trong h p đ ng l ô xu t kh u. IV CÁC S N PH M KHÁC 1 S n ph m song Cái, Song, Có hình dáng a. S y, chu t, đánh mây hoàn ch nh b s n mây kích thư c theo bóng, x lý hoá ph m đúng h p đ ng nhi t, t o dáng, xu t kh u kèm trang trí b m t, theo b n v k thành s n ph m thu t, m u hàng, hoàn ch nh. nh ch p. b. Khi đóng gói có th tháo r i. 2 Các s n ph m t T n, Có hình dáng a. S y, chu t, đánh tre, trúc, lu ng, m2 cái, kích thư c đúng bóng, x lý hoá mai, v u, l ô, b s n theo h p đ ng nhi t, t o dáng, n a, lá cây r ng. ph m xu t kh u kèm trang trí b m t.. theo b n v k thu t, m u hàng, b. Khi đóng gói có nh ch p. th tháo r i.
  9. 3 Các s n ph m Kg, Th c hi n Có quy cách, ch t Theo quy trình dư c li u r ng, đúng Ngh lư ng đúng theo công ngh ch bi n tinh d u nh a và T n, đ nh s h p đ ng xu t c a t ng s n ph m v cây r ng, qu , 18-HĐBT kh u kèm theo có quy cách, ch t h i, b t nhang, cái ngày 17- m u hàng. lư ng ghi trong phong lan, cây 1-1992 h p đ ng xu t c nh... kh u.
Đồng bộ tài khoản