Quyết định số 63/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 63/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 63/2000/QĐ-TTg về việc kết thúc hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án nhà ga T1 Nội Bài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 63/2000/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 63/2000/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN DỰ ÁN NHÀ GA T1 NỘI BÀI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án nhà ga T1 Nội Bài tại công văn số 02/TĐNN ngày 06 tháng 01 năm 2000 và mức độ cần thiết của công việc chỉ đạo từ nay cho đến khi hoàn thành nhà ga T1 Nội Bài, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giải thể Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án nhà ga T1 Nội Bài thành lập theo Quyết định số 1137/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 1998. Điều 2. Các công việc còn lại của Dự án do Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam chỉ đạo, những việc vượt thẩm quyền giải quyết báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Trưởng ban và các uỷ viên Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án nhà ga T1 Nội Bài, Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Như trên, - Thủ tướng CP, các PTTg, - VP Trung ương Đảng, - VP Quốc hội, - VP Chủ tịch nước, - Viện Kiểm sát NDTC, - Toà án NDTC, Nguyễn Tấn Dũng - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc CP, - Cục Hàng không dân dụng VN,
  2. - UBND thành phố Hà Nội, - Ban Chỉ đạo thực hiện dự án nhà ga T1 Nội Bài (tại Bộ KH và ĐT), - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Công báo, - Lưu: CN (3b), VT.
Đồng bộ tài khoản