Quyết định số 63/2000/QĐ-UB-VX

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
63
lượt xem
1
download

Quyết định số 63/2000/QĐ-UB-VX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 63/2000/QĐ-UB-VX về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng và giáo dục đối tượng tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề Thiếu niên 2 thuộc Sở Lao động-Thương binh và xã hội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 63/2000/QĐ-UB-VX

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 63/2000/Q -UB-VX TP.H Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2000 QUY T Đ NH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C BAN HÀNH QUY CH TI P NH N, QU N LÝ, NUÔI DƯ NG VÀ GIÁO D C Đ I TƯ NG T I TRUNG TÂM GIÁO D C D Y NGH THI U NIÊN 2 THU C S LAO Đ NG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c quy t nh s 7898/Q -UB-VX ngày 23/12/1999 c a y ban nhân dân thành ph v vi c thành l p Trung tâm Giáo d c d y ngh Thi u niên 2 tr c thu c S Lao ng-Thương binh và xã h i thành ph ; Xét ngh c a Giám c S Lao ng-Thương binh và xã h i thành ph và c a Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph (t trình s 125/TCCQ ngày 15 tháng 9 năm 2000) ; QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành kèm theo quy t nh này Quy ch ti p nh n, qu n lý, nuôi dư ng và giáo d c i tư ng t i Trung tâm Giáo d c d y ngh Thi u niên 2 thu c S Lao ng-Thương binh và xã h i thành ph . i u 2.- Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S Lao ng-Thương binh và xã h i thành ph , Giám c các S ngành có liên quan, Giám c Công an thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n và Giám c Trung tâm Giáo d c d y ngh Thi u niên 2 ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y PH - TT.H ND/TP, Ban VHXH KT. CH TNCH - TTUB : CT, PCT/TT, VX - S TC-VG/TP, S Tư pháp TP PHÓ CH TNCH - S Giáo d c- ào t o TP - S Y t , Vi n KSND/TP - Ban TCCQ/TP (2b) - VPUB : PVP/NC, VX, T NC, VX - Lưu
  2. Ph m Phương Th o Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** TP.H Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2000 QUY CH TI P NH N, QU N LÝ, NUÔI DƯ NG VÀ GIÁO D C I TƯ NG T I TRUNG TÂM GIÁO D C D Y NGH THI U NIÊN 2 THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo quy t nh 63 /2000/Q -UB-VX ngày 17 tháng 11 năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph ). Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- i tư ng ưa vào Trung tâm Giáo d c d y ngh Thi u niên 2 (sau ây g i t t là Trung tâm) là nh ng tr em dư i 16 tu i thu c các i tư ng lang thang, t n n xã h i, vi ph m hình s nh , ít nghiêm tr ng ho c vi ph m l n u chưa n m c ph i ưa vào Trư ng Giáo dư ng c a ngành Công an, các em h t th i h n Trư ng Giáo dư ng c a ngành Công an tr v a phương nhưng không còn ngư i thân. i u 2.- Trung tâm ti p nh n, qu n lý, giáo d c o c, pháp lu t, văn hóa, d y ngh và t ch c lao ng s n xu t phù h p v i t ng l a tu i nh m t o i u ki n các em s a ch a sai ph m, trau d i nhân cách, phát tri n lành m nh v trí tu và th ch t tr thành nh ng công dân t t, có ích cho xã h i. i u 3.- Vi c áp d ng bi n pháp ưa i tư ng vào Trung tâm ph i m b o úng ngư i, úng trình t , th t c, thNm quy n quy nh t i Quy ch này. i u 4.- Tùy theo tính ch t, m c vi ph m và yêu c u qu n lý, giáo d c i v i t ng i tư ng. Giám c S Lao ng-Thương binh và xã h i ch u trách nhi m xu t th i gian qu n lý, giáo d c i tư ng t i Trung tâm. Chương 2: TH T C, H SƠ ƯA I TƯ NG VÀO VÀ ƯA RA TRUNG TÂM
  3. i u 5.- Th t c ưa vào Trung tâm : Vi c l p h sơ xét duy t và quy t nh ưa i tư ng vào Trung tâm ph i theo úng các trình t , th t c, thNm quy n quy nh sau ây : 1- i v i i tư ng là tr lang thang, b i i, t n n xã h i do cán b chuyên trách phư ng, xã ; i v i tr vi ph m hình s do cơ quan công an phư ng, xã giúp y ban nhân dân phư ng, xã l p th t c ban u, báo cáo v y ban nhân dân qu n, huy n. Phòng Lao ng-Thương binh và xã h i qu n, huy n có trách nhi m giúp y ban nhân dân qu n, huy n trong vi c thu th p tài li u, l p h sơ ngh ưa i tư ng vào Trung tâm g i S Lao ng-Thương binh và xã h i. Trong th i h n 05 ngày, k t ngày nh n ư c văn b n ngh c a y ban nhân dân qu n-huy n, Giám c S Lao ng-Thương binh và xã h i t p h p h sơ, tài li u c a i tư ng, xu t th i gian ch p hành quy t nh c a t ng trư ng h p c th trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph . Trong th i h n 05 ngày k t ngày nh n ư c văn b n ngh c a Giám c S Lao ng-Thương binh và xã h i, Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh vi c ưa i tư ng vào Trung tâm. 2- i tư ng t Trư ng Giáo dư ng c a ngành Công an chuy n sang ph i có : - Văn b n ngh chuy n i tư ng vào Trung tâm. - Gi y ch ng nh n ã ch p hành xong th i h n giáo d c. - H sơ c a i tư ng trư c và trong quá trình qu n lý t i Trư ng Giáo dư ng g i S Lao ng-Thương binh và xã h i. - Giám c S Lao ng-Thương binh và xã h i t p h p h sơ, tài li u c a i tư ng, ngh th i gian ch p hành quy t nh c a t ng trư ng h p c th trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph . Trong th i h n 05 ngày k t ngày nh n ư c văn b n ngh c a Giám c S Lao ng-Thương binh và xã h i, Ch t ch y ban nhân dân thành ph ra quy t nh vi c ưa i tư ng vào Trung tâm. Trong th i h n 05 ngày, k t ngày ra Quy t nh, Công an phư ng, xã nơi i tư ng cư trú có trách nhi m ph i h p v i gia ình ho c ngư i giám h (cán b trư ng giáo dư ng) ưa ngư i có quy t nh vào Trung tâm. i u 6.- Quy t nh ưa i tư ng vào Trung tâm ph i ghi rõ ngày, tháng, năm ra quy t nh; h , tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú c a i tư ng, n i dung sai ph m c a i tư ng, tên văn b n pháp lu t ư c áp d ng, th i h n qu n lý i tư ng và nơi thi hành. Quy t nh ưa vào Trung tâm ph i ư c g i cho y ban nhân dân phư ng, xã nơi i tư ng cư trú, Cha, M ho c ngư i giám h c a i tư ng.
  4. i u 7.- H sơ ngh ưa i tư ng vào Trung tâm : 1- i v i i tư ng là tr lang thang, b i i, t n n xã h i, i tư ng vi ph m hình s , h sơ g m : + Báo cáo, ngh c a y ban nhân dân phư ng-xã, y ban nhân dân qu n-huy n, văn b n ngh ưa i tư ng vào Trung tâm c a Giám c S Lao ng-Thương binh và xã h i. + Quy t nh ưa i tư ng vào Trung tâm c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph . + H sơ cá nhân g m : * Lý l ch tóm t t c a i tư ng có xác nh n c a Công an phư ng-xã. * B n sao các gi y t tùy thân ( H khNu, ch ng minh nhân dân...). * Tài li u v các vi ph m pháp lu t c a i tư ng, các bi n pháp ã áp d ng, nh n xét c a cơ quan Công an phư ng-xã, ý ki n c a các t ch c oàn th có liên quan ( oàn Thanh niên, h i Ph n , Ban b o v và chăm sóc tr em) a phương, ý ki n c a Cha, M ho c ngư i giám h i tư ng. 2- i v i i tư ng h t h n t Trư ng Giáo dư ng c a ngành Công an chuy n sang, h sơ g m : + Gi y ch ng nh n ã ch p hành xong th i h n giáo d c và văn b n ngh chuy n i tư ng vào Trung tâm c a Hi u Trư ng trư ng Giáo dư ng. + Văn b n ngh chuy n i tư ng vào Trung tâm c a Giám c S Lao ng- Thương binh và xã h i. + Quy t nh ưa i tư ng vào Trung tâm c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph . + H sơ cá nhân c a i tư ng trư c và trong quá trình qu n lý t i Trư ng Giáo dư ng. Khi ti p nh n i tư ng h sơ ph i y và b o m tính pháp lý. i u 8.- Th i gian qu n lý i tư ng : 1- Th i gian qu n lý i tư ng t i Trung tâm t 06 tháng cho n 36 tháng 2- Th i gian thi hành quy t nh ưa vào trung tâm ư c tính t ngày i tư ng b t u ch p hành s qu n lý t i Trung tâm. 3- Trong th i gian ch p hành quy t nh n u i tư ng có ti n b rõ r t, có thành tích xu t s c trong h c t p, lao ng, rèn luy n và ã ch p hành ư c 1/2 th i gian, ư c gia ình và Chính quy n a phương b o lãnh thì ư c xem xét gi m th i h n. i u 9.- Th t c gi i quy t khi i tư ng h t h n giáo d c t i Trung tâm :
  5. - Khi i tư ng h t h n ch p hành quy t nh t i Trung tâm, Giám c Trung tâm ph i c p gi y ch ng nh n h t h n cho i tư ng, ng th i g i thông báo n a phương nơi i tư ng cư trú và gia ình i tư ng ho c nơi ngh ra quy t nh bi t ti p t c giáo d c i tư ng, t o i u ki n i tư ng hòa nh p vào c ng ng xã h i. - i tư ng ã ch p hành xong bi n pháp giáo d c t i Trung tâm, trong th i h n 05 ngày k t ngày ra kh i Trung tâm ph i trình báo v i Chính quy n a phương nơi cư trú. Chương 3: CH QU N LÝ, GIÁO D C, H C T P, LAO NG, SINH HO T VÀ CH A B NH IV I I TƯ NG. i u 10.- Tùy theo tính ch t, l a tu i, trình c a t ng i tư ng, Trung tâm có k ho ch phân lo i qu n lý, nuôi dư ng, giáo d c, hư ng nghi p, d y ngh và th c hành lao ng phù h p v i t ng i tư ng. i tư ng dư i s qu n lý c a Trung tâm ư c g i là h c sinh. i u 11.- Qu n lý h c sinh : - i v i h c sinh thu c i tư ng có tính ch t nguy hi m như : vi ph m hình s , b nh xã h i ... có khu v c dành riêng và có ch qu n lý và ch a b nh phù h p. - Ban êm h c sinh ng trong các phòng t p th , có khóa c a bên ngoài và có các Cán b thư ng tr c t i khu nhà . - Khi có h c sinh b tr n, Giám c Trung tâm ra l nh truy tìm, t ch c truy tìm ng th i thông báo cho cơ quan Công an và Chính quy n a phương nơi g n nh t k t h p t ch c truy tìm, ưa h c sinh v Trung tâm. - Khi có yêu c u trích xu t h c sinh ra kh i Trung tâm ph c v cho công tác i u tra, xét x ho c trong nh ng trư ng h p c bi t khác, ch ư c th c hi n khi có l nh trích xu t c a cơ quan có thNm quy n theo qui nh c a pháp lu t. - H c sinh ư c g p ngư i thân t i a i m qui nh c a Trung tâm và ph i ch p hành úng các n i quy, qui nh c a Trung tâm v thăm nuôi. - H c sinh ư c g i, nh n thư, ti n c a thân nhân; không ư c nh n hi n v t có nguy h i i v i h c sinh (rư u, bia, thu c lá, ch t ma túy, ch t kích thích, các lo i văn hóa phNm x u,...). Giám c Trung tâm qui nh c th ch thăm nuôi h c sinh. - Trong quá trình qu n lý, Trung tâm ph i thư ng xuyên trao i, ph i h p v i gia ình h c sinh k p th i ph i h p, chăm sóc, qu n lý, giáo d c h c sinh; ph i h p v i các a phương trong vi c gi i quy t ưa h c sinh gia ình g i vào cũng như giúp h c sinh tái hòa nh p vào c ng ng xã h i. i u 12.- Giáo d c văn hóa :
  6. - H c sinh có kh năng ti p t c h c văn hóa thì Trung tâm t ch c các l p h c văn hóa k t h p v i ào t o ngh và th c hành lao ng s n xu t cho các em. - H c sinh ư c h c văn hóa theo chương trình chung c a Nhà nư c và s qu n lý v chuyên môn c a phòng Giáo d c - ào t o a phương nơi Trung tâm trú óng. Vi c h c văn hóa i v i h c sinh chưa ph c p giáo d c ti u h c là b t bu c, nh ng h c sinh khác tùy kh năng và i u ki n th c t c a Trung tâm mà t ch c h c t p. - Trung tâm có trách nhi m ph i h p v i Phòng Giáo d c - ào t o a phương t ch c cho h c sinh thi h c kỳ, thi k t thúc năm h c, thi chuy n c p, thi tuy n ch n h c sinh gi i ... theo úng quy nh c a ngành Giáo d c - ào t o. Các lo i h sơ, s sách, h c b , sách giáo khoa ... dùng cho vi c h c văn hóa c a h c sinh ph i theo úng quy nh c a ngành Giáo d c - ào t o. - Ch ng ch h c văn hóa c a h c sinh do cơ quan qu n lý c a ngành Giáo d c- ào t o c p theo quy nh. - Ch ng ch h c ngh c a h c sinh Trung tâm do Giám c Trung tâm Giáo d c d y ngh Thi u niên 2 c p. i u 13.- Lao ng và th c hành s n xu t : - Ngoài gi h c t p, h c sinh ph i tham gia lao ng do Trung tâm t ch c. Trung tâm có trách nhi m s p x p công vi c phù h p v i l a tu i và s c kh e c a h c sinh m b o s phát tri n bình thư ng v th ch t, trí tu và o c c a các em. - Trung tâm không ư c s d ng h c sinh làm nh ng công vi c n ng nh c, nguy hi m, c h i theo danh m c do B Lao ng-Thương binh và xã h i và B Y t ban hành. - Th i gian lao ng và h c t p trên l p c a h c sinh không quá 7 gi trong m t ngày. - K t qu lao ng do h c sinh làm ra ư c s d ng ph c v cho vi c h c t p và sinh ho t c a các em. - i v i các h c sinh không có kh năng ti p t c h c văn hóa thì Trung tâm có k ho ch ưa các em vào các l p d y ngh ho c t ch c lao ng s n xu t phù h p v i l a tu i và th ch t c a các em. i u 14.- Ch a b nh : - H c sinh b m ư c ch a tr t i cơ s y t c a Trung tâm. Trư ng h p h c sinh b m n ng ho c m c b nh hi m nghèo (tr trư ng h p c p c u) vư t quá kh năng ch a tr c a Trung tâm thì Giám c Trung tâm cho h c sinh chuy n n b nh vi n ho c cho v i u tr t i nhà (n u gia ình có ơn b o lãnh), sau ó báo cáo S Lao ng-Thương binh và xã h i. ơn xin b o lãnh c a thân nhân, gia ình h c sinh ph i có ý ki n c a Chính quy n a phương nơi h c sinh cư trú.
  7. - Kinh phí ch a b nh cho h c sinh do Ngân sách Nhà nư c c p, Trung tâm tr c ti p thanh toán ti n vi n phí cho b nh vi n. Trư ng h p gia ình b o lãnh v i u tr t i nhà thì gia ình ph i ch u toàn b kinh phí khám, ch a b nh. - Trư ng h p h c sinh b tai n n, Trung tâm ph i làm các th t c c n thi t gi i quy t ch tr c p tai n n theo qui nh c a pháp lu t. - Trư ng h p h c sinh ch t t i Trung tâm, Trung tâm ph i báo cáo ngay v i cơ quan i u tra, cơ quan y t g n nh t n l p biên b n xác nh nguyên nhân ch t, có h c sinh c a Trung tâm làm ch ng, ng th i thông báo n gia ình ho c a phương nơi h c sinh cư trú bi t. Sau 24 gi k t khi thông báo mà thân nhân ho c a phương nơi cư trú c a h c sinh b ch t không có kh năng ưa v mai táng thì Trung tâm có trách nhi m t ch c mai táng. Chương 4: KHEN THƯ NG - K LU T i u 15.- i v i h c sinh : - Trong th i gian qu n lý t i Trung tâm, n u h c sinh ti n b rõ r t, có thành tích xu t s c trong h c t p, lao ng s n xu t, rèn luy n, ch p hành nghiêm ch nh n i qui, quy nh c a Trung tâm, thì ư c xét khen thư ng b ng các hình th c sau : * Bi u dương, khen thư ng. * i tham quan do Trung tâm t ch c. * Thư ng cho v phép thăm gia ình (t i a là 05 ngày). * ư c xét gi m th i h n ch p hành qu n lý, giáo d c t i Trung tâm. - Trong th i gian qu n lý t i Trung tâm, n u h c sinh vi ph m n i qui, quy nh c a Trung tâm, lư i h c t p, lư i lao ng thì tùy theo m c s x lý theo các hình th c sau : * Phê bình, nh c nh , c nh cáo trong toàn Trung tâm ho c tăng th i gian t p trung t i Trung tâm. * ưa vào giáo d c t i phòng k lu t, làm ki m i m và t ki m trư c t p th toàn Trung tâm. * N u h c sinh có hành vi vi ph m pháp lu t, tùy theo tính ch t, m c vi ph m có th b x ph t vi ph m hành chánh, truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i v v t ch t thì ph i b i thư ng theo qui nh c a pháp lu t dân s hi n hành. i u 16.- Các quy t nh khen thư ng và k lu t h c sinh ph i b ng văn b n do Giám c Trung tâm ký và ư c lưu vào h sơ h c sinh. Chương 6:
  8. I U KHO N THI HÀNH i u 17.- Giám c S Lao ng-Thương binh và xã h i có trách nhi m ph i h p v i y ban nhân dân qu n-huy n, Công an thành ph hư ng d n cán b -công ch c thu c ngành quán tri t và th c hi n Quy ch . i u 18.- Trong th i gian qu n lý h c sinh, các cán b công ch c, t ng b ph n chuyên môn c a Trung tâm ph i th c hi n úng các quy nh t ch c qu n lý theo ch c năng, nhi m v c a mình. N u x y ra h u qu do sai sót, do thi u trách nhi m, làm sai quy nh c a Nhà nư c ... tùy theo m c , cá nhân ho c t ng b ph n ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t hi n hành. i u 19.- Vi c s a i b sung Quy ch này do Giám c Trung tâm Giáo d c d y ngh Thi u niên 2 xu t thông qua S Lao ng-Thương binh và xã h i trình y ban nhân dân thành ph phê duy t phù h p v i yêu c u qu n lý, giáo d c i tư ng theo t ng th i kỳ và theo các quy nh hi n hành c a pháp lu t. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản