Quyết định số 63/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 63/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 63/2001/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu biên chế giáo dục năm 2001-2002 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 63/2001/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 63/2001/QĐ-UB Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ GIÁO DỤC NĂM 2001-2002 UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; Căn cứ Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18/10/2000 của Chính phủ về việc tinh giảm biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; Căn cứ Quyết định số 16/1998/QĐ-UB ngày 22/6/1998 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý công chức, biên chế tiền lương khu vực hành chính sự nghiệp; Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức chính quyền thành phố và Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục năm học 2001-2002 cho các đơn vị Thành phố; (Có bảng phân bổ chỉ tiêu biên chế kèm theo) Điều 2: - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND Quận, Huyện và các trường thuộc Thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ, kế hoạch giáo dục đào tạo tiến hành việc tuyển dụng, bố trí, điều động giáo viên, nhân viên theo đúng quy định hiện hành. - Giao Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố thông báo chỉ tiêu biên chế và tiến hành kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị trong toàn Thành phố. Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thành phố liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. T.M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  2. KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Quốc Triệu
Đồng bộ tài khoản