Quyết định số 63/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
3
download

Quyết định số 63/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 63/2004/QĐ-UB về việc thành lập Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn trực thuộc Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhan dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 63/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 63/2004/Q -UB Hà N i, ngày 28 tháng 04 năm 2004 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V VI C THÀNH L P BAN QU N LÝ D ÁN H T NG T NG N TR C THU C THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 và Ngh nh s 12/2000/N - CP ngày 05/5/2000 và Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30/01/2003 c a Chính ph v vi c Quy ch qu n lý u tư và xây d ng. Thông tư s 15/2000/TT-BXD ngày 19/11/2000 c a B Xây d ng hư ng d n các hình th c qu n lý th c hi n d án u tư và xây d ng; Căn c Công văn s 1639/CP-CN ngày 19 tháng 12 năm 2002 c a Chính ph v vi c phê chu n nguyên t c nghiên c u kh thi d án xây d ng ư ng 5 kéo dài: Quy t nh s 920/Q -UB ngày 30 tháng 01 năm 2003 c a UBND Thành ph v vi c tri n khai th c hi n d án ư ng 5 kéo dài; Căn c Thông báo s 386-TB/TU ngày 23 tháng 4 năm 2004 c a Ban Thư ng v Thành y v vi c nh t trí thành l p Ban qu n lý d án h t ng T Ng n; Xét ngh c a Giám c S N i v Thành ph , QUY T NNH i u 1: Thành l p Ban qu n lý d án h t ng T Ng n, tr c thu c Thành ph Hà N i. - Hình th c qu n lý th c hi n d án: Ch u tư tr c ti p qu n lý th c hi n d án. - Ban qu n lý d án h t ng T Ng n, là t ch c s nghi p kinh t , có tư cách pháp nhân, ư c s d ng con d u riêng, m tài kho n t i kho b c và ngân hàng theo quy nh c a Nhà nư c và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i ho t ng c a mình. - Ban QLDA h t ng T Ng n, th c hi n các ch c năng, nhi m v c a ch u tư v qu n lý th c hi n d án t khi l p, phê duy t n khi bàn giao ưa công trình vào khai thác s d ng. ư c nh n tr c ti p v n c a cơ quan có thNm quy n c p v n ho c huy ng v n t các ngu n trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t t ch c th c hi n d án C u Nh t Tân và ư ng 5 kéo dài và các d án ư c UBND Thành ph giao. - Ban qu n lý d án h t ng T Ng n ho t ng theo Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000, s 07/2003/N -CP ngày 30/01/2003 c a Chính
  2. ph và các văn b n quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph v qu n lý u tư và xây d ng. i u 2: T ch c b máy và cán b : A- Ban qu n lý d án có Giám c và m t s Phó Giám c - Giám c Ban qu n lý d án do UBND Thành ph b nhi m theo ngh c a Giám c S N i v Thành ph - Phó Giám c Ban qu n lý d án do UBND Thành ph b nhi m theo ngh c a Giám c Ban QLDA và Giám c S N i v Thành ph . B- Cơ c u t ch c b máy và cán b c a Ban qu n lý d án h t ng T Ng n: 1. Ban QLDA g m có các phòng chuyên môn nghi p v : - Phòng qu n lý th c hi n d án - Phòng Tài chính – k toán - Phòng Hành chính t ng h p - Biên ch giao cho Ban QLDA là 15 ngư i 2. Giao cho Giám c Ban QLDA ch trì ph i h p v i S N i v Thành ph tuy n ch n cán b CNV trình và kh năng m b o hoàn thành t t nhi m v ư c giao i u 3: Giám c Ban qu n lý d án h t ng T Ng n có trách nhi m nghiên c u, xây d ng quy ch t ch c và ho t ng c a Ban QLDA trình Thành ph phê chuNn. i u 4: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c S N i v Thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Th trư ng các S , Ban, Ngành có liên quan, Ban qu n lý d án h t ng T Ng n thi hành quy t nh này./. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản