Quyết định số 63/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Hồ Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
60
lượt xem
6
download

Quyết định số 63/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 63/2005/QĐ-TTg về việc điều chỉnh hình thức sắp xếp đối với một số công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 63/2005/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 63/2005/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 63/2005/QĐ-TTG NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2005 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH HÌNH THỨC SẮP XẾP ĐỐI VỚI MỘT SỐ CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước; Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (các Công văn số 04/CN-UB ngày 04 tháng 01 năm 2005 và số 65/CN-UB ngày 11 tháng 01 năm 2005), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh hình thức và thời gian sắp xếp đối với một số công ty nhà nước thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế như Phụ lục kèm theo. Các lâm trường quốc doanh thực hiện sắp xếp theo Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh. Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế: 1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc đã được phê duyệt tại Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2003 và Quyết định này. Đối với những doanh nghiệp không cổ phần hóa được thì chủ động chuyển sang một trong các hình thức: bán đấu giá, giải thể, phá sản và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 2. Căn cứ quy định hiện hành và thực trạng của doanh nghiệp, quyết định tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ khi bán cổ phần lần đầu tại từng công ty. 3. Chỉ đạo cổ phần hoá các đơn vị thành viên của Công ty Du lịch Hương Giang và Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế; quyết định áp dụng mô hình công ty mẹ - công ty con đối
  2. với hai công ty này khi đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 29 của Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển Tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con; quyết định cổ phần hóa công ty mẹ sau khi ổn định hoạt động theo mô hình mới. Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các Bộ liên quan có trách nhiệm phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trong thực hiện phương án này. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Tấn Dũng (Đã ký) PHỤ LỤC DANH MỤC CÔNG TY NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN SẮP XẾP (Ban hành kèm theo Quyết định số 63/2005 /QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ) TT Tên doanh nghiệp Hình thức sắp xếp theo Quyết Nay điều Thời định số 64/QĐ-TTg ngày chỉnh gian 14/01/2003 thực hiện 1 Công ty Môi trường Duy trì 100% vốn nhà nước Công ty 2005 và Công trình đô thị TNHH 1 Huế thành viên 2 Công ty Cấp thoát Duy trì 100% vốn nhà nước Công ty 2005 nước Thừa Thiên Huế TNHH 1 thành viên
  3. 3 Công ty Khoáng sản Duy trì 100% vốn nhà nước Công ty 2005 Thừa Thiên Huế TNHH 1 thành viên 4 Công ty Sản xuất vật Duy trì 100% vốn nhà nước Cổ phần hóa 2005 liệu xây dựng Long Thọ 5 Công ty Du lịch Huế Sáp nhập Cổ phần hóa 2005 6 Công ty Khách sạn DN của Đảng chuyển sang Cổ phần hóa 2005 Đống Đa UBND tỉnh quản lý 7 Công ty Sách và Thiết Duy trì 100% vốn nhà nước Cổ phần hóa 2005 bị trường học 8 Công ty Du lịch Cố đô Cổ phần hóa năm 2005 Cổ phần hóa 2006 Huế 9 Cảng Thuận An Duy trì 100% vốn nhà nước Cổ phần hóa 2006 10 Công ty Giống cây Duy trì 100% vốn nhà nước Cổ phần hóa 2006 trồng 11 Công ty Vật tư nông Duy trì 100% vốn nhà nước Cổ phần hóa 2006 nghiệp 12 Công ty Xây dựng - Duy trì 100% vốn nhà nước Cổ phần hóa 2006 giao thông 13 Xí nghiệp nuôi cá Huế Duy trì 100% vốn nhà nước Chuyển thành 2005 đơn vị sự nghiệp 14 Công ty Công viên Duy trì 100% vốn nhà nước Chuyển thành 2005 cây xanh đơn vị sự nghiệp 15 Công ty Sản xuất kinh Sáp nhập Phá sản 2005 doanh dịch vụ xuất nhập khẩu Thái Hòa
Đồng bộ tài khoản