Quyết định số 63/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 63/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 63/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 63/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ***** ****** S : 63/2007/Q -UBND Hà N i, ngày 19 tháng 06 năm 2007 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T I U CH NH C C B QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I C NHU - XUÂN NH, T L 1/500 a i m: xã C Nhu và Xuân nh – huy n T Liêm – Hà N i Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Lu t xây d ng; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24/01/2005 c a Chính ph v Quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Thông tư s 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 c a B Xây d ng hư ng d n l p, th m nh, phê duy t quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh s 49/2002/Q -UB ngày 01/4/2002 c a UBND Thành ph phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i C Nhu - Xuân nh, huy n T Liêm, HN, t l 1/500; Căn c Quy t nh s 223/2006/Q -UBND ngày 08/12/2006 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c Phê duy t i u ch nh c c b ch tiêu quy ho ch chi ti t Khu ô th m i C Nhu - Xuân nh, huy n T Liêm – T l 1/500 (t i ô t có ký hi u CC1; CC2 và OCT4); Xét ngh c a Giám c S Quy ho ch Ki n trúc t i T trình s 689/TTr-QHKT ngày 22/5/2007, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t i u ch nh c c B Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i C Nhu - Xuân nh, huy n T Liêm, Hà N i, t l 1/500 do Công ty c ph n Tư v n u tư xây d ng phát tri n ô th Hà N i l p và hoàn thành tháng 02/2007 v i n i dung như sau: 1. N i dung i u ch nh: (Xem b n v QH-05A; QH-06A). - Ph n t theo QHCT t l 1/500 ư c phê duy t (ký hi u: M1; M2; M3) có ch c năng mương, nay ư c c ng hóa, chuy n thành ch c năng vư n hoa cây xanh (ký hi u CX3-A; CX3-B; CX3-C; CX3-D; XC3-E) và bãi xe (ký hi u X1-B; X1- C), m b o nhu c u tiêu thoát nư c chung khu v c, nhu c u xe và cây xanh cho khu ô th .
  2. - Ph n t theo QHCT t l 1/500 ư c phê duy t (ký hi u: TH; CX3; X1) có ch c năng trư ng h c, cây xanh, bãi xe cho phép i u ch nh thành các ch c năng trư ng h c (ký hi u TH-A), bãi xe (ký hi u X1-A) và nhà th p t ng ph c v gi i phóng m t b ng c a d án (ký hi u OTT3) - Quy mô dân s d ki n theo quy ho ch kho ng 3.734 ngư i Các ch tiêu i u ch nh c c b quy ho ch chi ti t Khu ô th m i C Nhu - Xuân nh, huy n T Liêm, Hà N i t l 1/500 ư c th hi n t i b ng dư i ây: CÁC CH TIÊU S D NG T CÁC CH TIÊU S D NG T THEO QUY T NNH S THEO PHƯƠNG ÁN I U CH C 49/2002/Q -UB NGÀY CH NH NĂNG S 01/4/2002 STT D NG CH CH T T L DI N T L DI N TIÊU TIÊU TÍCH TÍCH (m2) (%) (m2) (%) (m2/ng) (m2/ng) T ng di n 248.916 100 248.916 100 tích 1 t ư ng 53.577 21,5 53.577 21,5 thành ph và khu v c 2 t cây 38.004 15,3 38.004 15,3 xanh, bãi xe 3 ư ng s t 22.565 9,1 22.565 9,1 qu c gia và hành lang b ov 4 Mương và 4.995 2,0 1.000 0,4 ph m vi b o v 5 t ơn v 129.775 52,1 (100) 35,82 133.770 53,7 (100) 35,82 (tăng 3.995 m2)
  3. - t 77.249 (59,5) 21,32 80.672 (60,3) 21,60 (Tăng 3.423 m2 (OTT3), trong ó: - 2.387m2 t XD nhà th p t ng. - 1.036 m2 t dành làm ư ng, hè s d ng chung khu ô th ). - t nhà 4.843 (3,7) 1,34 4.843 (3,6) 1,30 tr - t trư ng 7.683 (5,9) 2,12 7.683 (5,7) 2,06 h c - t cây 8.738 (6,8) 2,14 9.306 (7,0) 2,49 xanh (tăng 568 m2) - t công 12.764 (9,8) 3,52 12.764 (9,5) 3,42 trình công c ng - Bãi xe 3.714 (2,9) 1,02 3.718 (2,8) 1,0 (tăng 4 m2) - t ư ng 14.748 (11,4) 4,08 14.784 (11,1) 3,96 giao thông S NGƯ I D 3.622 ngư i 3.734 ngư i KI N THEO QUY HO CH - m b o hành lang mương thoát nư c và qu t th c hi n d án c ng hóa mương thoát nư c chung khu v c phù h p quy ho ch h t ng k thu t ư c duy t có liên quan.
  4. - Ch u tư c n làm vi c v i ngành ư ng s t và B Giao thông V n t i xác nh c th hành lang an toàn ư ng s t theo Lu t ư ng s t m i ban hành ã có hi u l c. - Bãi xe ký hi u X1-A ch y u ph c v cho trư ng h c và nhà tr . - Th c hi n úng cam k t t i công văn s 116/QLDA-CT ngày 12/4/2007 c a Công ty TNHH nhà nư c m t thành viên Kinh doanh d ch c nhà HN. 2. Ngoài các n i dung i u ch nh trên, các ch c năng s d ng t khác v n gi nguyên ranh gi i, m c gi i, di n tích và các ch c năng s d ng t theo ch tiêu quy ho ch ã ư c ranh gi i UBND Thành ph phê duy t t i quy t nh s 49/2002/Q - UB ngày 01/4/2002. 3. Cho phép i u ch nh n i dung i u l qu n lý quy ho ch xây d ng có liên quan phù h p v i n i dung quy t nh i u ch nh c c b ư c phê duy t này. i u 2. Giao S Quy ho ch Ki n trúc ch u trách nhi m ki m tra, xác nh n b n v i u ch nh c c b Quy ho ch chi ti t t l 1/500 theo úng quy t nh phê duy t c a UBND Thành ph ; hư ng d n Công ty TNHH nhà nư c m t thành viên Kinh doanh d ch v nhà Hà N i th c hi n các bư c ti p theo c a d án. - Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc; Xây d ng; Giao thông Công chính; K ho ch và u tư; Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Tài chính; Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Ch t ch UBND huy n T Liêm; Ch t ch UBND xã C Nhu ; Ch t ch H QT và T ng Giám c Công ty TNHH nhà nư c m t thành viên Kinh doanh d ch v nhà Hà n i; Giám c, th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 3; - /c CT và các PCT UBND TP - V4, V5, TH, NN, XD, Xn; - Lưu VT. Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản