Quyết định số 63/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
49
lượt xem
4
download

Quyết định số 63/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 63/2008/QĐ-BTC về việc ban hành mã nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 63/2008/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 63/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 01 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH MÃ NHI M V CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t ngân sách nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Xét ngh c a V trư ng V ngân sách nhà nư c, QUY T NNH: i u 1. Ban hành mã nhi m v chi ngân sách nhà nư c áp d ng cho vi c th hi n d toán ngân sách hàng năm ư c c p có thNm quy n quy t nh; d toán c a c p có thNm quy n giao cho các ơn v d toán c p I cùng c p và s b sung cho c p dư i (n u có); phân b d toán ư c giao c a các ơn v d toán c p I cho các ơn v s d ng ngân sách tr c thu c hàng năm vào H th ng thông tin qu n lý ngân sách - kho b c (Tabmis) theo bi u ính kèm và th c hi n t năm ngân sách 2009. Trong ó: - T ng chi NSNN s d ng 1 mã s là 800. - T ng chi cân i ngân sách s d ng 1 mã s là 810. - Chi u tư phát tri n s d ng 40 mã s t 820 n 859, trong ó mã s t ng h p chi u tư phát tri n là 820. - Chi thư ng xuyên s d ng 50 mã s t 860 n 909, trong ó mã s t ng h p chi thư ng xuyên là 860. - Chi tr n trong nư c s d ng 3 mã s t 910 n 912, trong ó mã s t ng h p chi tr n trong nư c là 910. - Chi tr n ngoài nư c s d ng 3 mã s t 920 n 922, trong ó mã s t ng h p chi tr n ngoài nư c là 920. - Các kho n chi còn l i s d ng 19 mã s t 931 n 949. - Chi b sung cân i cho ngân sách c p dư i s d ng 1 mã s là 950.
  2. - Chi t các kho n thu qu n lý qua ngân sách nhà nư c s d ng 29 mã s t 960 n 998, trong ó mã s t ng h p chi t các kho n thu qu n lý qua ngân sách nhà nư c là 960. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Cơ quan tài chính các c p a phương có trách nhi m tri n khai th c hi n Quy t nh này. V trư ng V ngân sách nhà nư c, Chánh Văn phòng B , Th trư ng các ơn v thu c B Tài chính ch u trách nhi m hư ng d n và t ch c thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Ki m toán Nhà nư c; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; Nguy n Công Nghi p - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và cơ quan khác TW; - S Tài chính, Kho b c nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c trung ương; - Công báo; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Các ơn v thu c B ; - Lưu: VT, V NSNN. BI U MÃ NHI M V CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C (Kèm theo Quy t nh s 63/2008/Q -BTC ngày 01/8/2008 c a B trư ng B Tài chính) Mã nhi m Ch tiêu v chi NSNN 800 TÔNG CHI NGÂN SÁCH 810 T ng chi cân i ngân sách 820 Chi u tư phát tri n 821 Chi u tư xây d ng cơ b n 822 Chi xây d ng CSHT b ng ngu n thu ti n s d ng t 823 Chi xây d ng CSHT t ngu n v n huy ng theo kho n 3 i u 8 Lu t NSNN 824 Chi xúc ti n thương m i, du l ch, u tư 825 Chi góp v n c ph n các t ch c tài chính qu c t
  3. 826 Chi bù chênh l ch lãi su t tín d ng ưu ãi 827 Chi cho vay h ng bào dân t c thi u s c bi t khó khăn 828 Chi b sung v n và h tr doanh nghi p cung c p hàng hóa, d ch v công ích; doanh nghi p khu kinh t qu c phòng 829 Chi b sung d tr qu c gia 831 Chi c p v n i u l 859 Chi u tư phát tri n khác 860 Chi thư ng xuyên 861 Chi qu c phòng 862 Chi an ninh 863 Chi c bi t 864 Chi s nghi p giáo d c, ào t o và d y ngh 865 Chi s nghi p y t 866 Chi Dân s và KHH gia ình 867 Chi s nghi p khoa h c và công ngh 868 Chi s nghi p văn hóa – thông tin 869 Chi s nghi p phát thanh – truy n hình – thông t n 871 Chi s nghi p Th d c – th thao 872 Chi lương hưu và m b o xã h i 873 Chi s nghi p kinh t 874 Chi s nghi p b o v môi trư ng 875 Chi qu n lý hành chính nhà nư c, ng, oàn th 876 Chi tr giá m t hàng chính sách 877 Chi khác ngân sách 909 Chi thư ng xuyên khác 910 Chi tr n trong nư c 911 Chi tr n lãi trong nư c 912 Chi tr n g c trong nư c 920 Chi tr n ngoài nư c 921 Chi tr n lãi ngoài nư c 922 Chi tr n g c ngoài nư c 931 Chi vi n tr 932 D phòng 933 Chi c i cách ti n lương 934 Chi l p Qu d tr tài chính
  4. 949 Các kho n chi còn l i 950 B sung cân i cho ngân sách c p dư i 960 Chi t các kho n thu qu n lý c a NSNN 961 Chi t ngu n thu phí s d ng ư ng b 962 Chi t ngu n thu phí s d ng và ti n thuê cơ s h t ng ư ng s t, ti n thanh lý và thu h i 963 Chi t ngu n thu phí m b o an toàn hàng h i 964 Chi t ngu n thu các lo i phí, l phí khác và óng góp xây d ng h t ng; thu, chi t i xã 965 Chi t ngu n thu x s ki n thi t 966 Chi u tư t ngu n trái phi u Chính ph 967 Chi t ngu n vay ngoài nư c v cho vay l i 998 Chi t kho n thu qu n lý qua NSNN khác
Đồng bộ tài khoản