Quyết định số 63/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
5
download

Quyết định số 63/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 63/2009/QĐ-UBND về công bố văn bản hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 63/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 63/2009/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2009 QUY T NNH V CÔNG B VĂN B N H T HI U L C Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Theo ngh c a Giám c S Tư pháp t i Báo cáo s 1923/STP-VB ngày 08 tháng 7 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Nay công b 7 văn b n h t hi u l c thi hành theo Danh m c ính kèm. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các S - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n, Ch t ch y ban nhân dân phư ng - xã - th tr n và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C - Như i u 3; - B Tư pháp, C c Ki m tra văn b n BTP; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP; - TTUB: CT, các PCT; - VPUB: Các PVP; Nguy n Thành Tài - Trung tâm Công báo TP; - Các Phòng chuyên viên; - Lưu: VT, (PC-TNh) LH DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T H T HI U L C THI HÀNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 63 /2009/Q -UBND ngày 30 tháng 7 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph ) 1. Quy t nh s 05/2005/Q -UB ngày 17 tháng 01 năm 2005 v ban hành các nh m c, ơn giá chi phí v n chuy n khách công c ng b ng xe buýt và xe ưa rư c h c sinh - sinh viên và công nhân trên a bàn thành ph H Chí Minh.
  2. 2. Quy t nh s 99/2005/Q -UBND ngày 13 tháng 6 năm 2005 v Quy nh m t s chính sách tài chính cho vi c di d i các cơ s s n xu t gây ô nhi m vào các khu công nghi p t p trung và c m công nghi p. 3. Quy t nh s 107/2005/Q -UBND ngày 17 tháng 6 năm 2005 v i u ch nh b sung Quy t nh 05/2005/Q -UB ngày 17 tháng 01 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph ban hành nh m c, ơn giá chi phí v n chuy n khách công c ng b ng xe buýt và xe ưa rư c h c sinh - sinh viên và công nhân trên a bàn thành ph H Chí Minh. 4. Quy t nh s 01/2006/Q -UBND ngày 05 tháng 01 năm 2006 v i u ch nh m c 6.1, i u 6 c a Quy nh ban hành kèm theo Quy t nh s 99/2005/Q -UBND ngày 13 tháng 6 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph . 5. Quy t nh s 42/2006/Q -UBND ngày 16 tháng 3 năm 2006 v duy t ơn giá chi phí v n chuy n khách công c ng b ng xe buýt và xe ưa rư c h c sinh - sinh viên và công nhân trên a bàn thành ph H Chí Minh, áp d ng t ngày 01 tháng 01 năm 2005. 6. Quy t nh s 84/2006/Q -UBND ngày 12 tháng 6 năm 2006 v i u ch nh, b sung Quy t nh s 42/2006/Q -UBND duy t ơn giá chi phí v n chuy n khách công c ng b ng xe buýt và xe ưa rư c h c sinh - sinh viên và công nhân trên a bàn thành ph H Chí Minh, áp d ng t ngày 01 tháng 01 năm 2005. 7. Quy t nh s 13/2007/Q -UBND ngày 24 tháng 01 năm 2007 v duy t ơn giá chi phí v n chuy n khách công c ng b ng xe buýt và xe ưa rư c h c sinh - sinh viên và công nhân trên a bàn thành ph H Chí Minh, áp d ng t ngày 01 tháng 01 năm 2006./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản