Quyết định số 63/QĐ-HĐQL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
46
lượt xem
8
download

Quyết định số 63/QĐ-HĐQL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 63/QĐ-HĐQL về việc ban hành Quy chế cho vay lại vốn ODA tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Ngân hàng Phát triển Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 63/QĐ-HĐQL

 1. NGÂN HÀNG PHÁT TRI N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 63/Q -H QL Hà N i, ngày 19 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH CHO VAY L I V N ODA T I NGÂN HÀNG PHÁT TRI N VI T NAM H I NG QU N LÝ NGÂN HÀNG PHÁT TRI N VI T NAM Căn c Quy t nh s 108/2006/Q -TTg ngày 19/5/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; Căn c Quy t nh s 110/2006/Q -TTg ngày 19/5/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u l t ch c và ho t ng c a Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 09/11/2006 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Thông tư s 04/2007/TT-BKH ngày 10/7/2007 c a B K ho ch và u tư v vi c hư ng d n Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 09/11/2006 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 134/2005/N -CP ngày 01/11/2005 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý vay và tr n nư c ngoài; Căn c Quy t nh s 181/2007/Q -TTg ngày 26/11/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch cho vay l i t ngu n v n vay, vi n tr nư c ngoài c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 48/2008/Q -TTg ngày 03/4/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành hư ng d n chung l p Báo cáo nghiên c u kh thi d án s d ng v n h tr phát tri n chính th c c a nhóm 5 ngân hàng; Căn c Thông tư s 108/2007/TT-BTC ngày 07/9/2007 c a B Tài chính v vi c hư ng d n cơ ch qu n lý tài chính i v i các Chương trình/d án h tr phát tri n chính th c (ODA); Căn c Thông tư s 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 c a B Tài chính hư ng d n v qu n lý, thanh toán v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư thu c ngu n v n ngân sách Nhà nư c; Thông tư s 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 c a B Tài chính v vi c s a i, b sung m t s i m c a Thông tư s 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 19/2007/Q -BTC ngày 27/3/2007 c a B trư ng B Tài chính ban hành Quy ch h ch toán ghi thu, ghi chi ngân sách Nhà nư c i v i các kho n vay và vi n tr nư c ngoài c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 803/2007/Q -BKH ngày 30/07/2007 c a B trư ng B K ho ch và u tư v vi c ban hành ch báo cáo tình hình th c hi n các Chương trình/d án ODA; Theo ngh c a T ng Giám c Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch cho vay l i v n ODA t i Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. T ng Giám c, Trư ng Ban Ki m soát, Th trư ng các ơn v thu c và tr c thu c Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
 2. TM. H I NG QU N LÝ CH TNCH Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - Vi n Ki m soát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; Nguy n c Kháng - Các T p oàn, T ng công ty Nhà nư c; - Thành viên H QL Ngân hàng Phát tri n VN; - Như i u 3; - Lưu VP, VP H QL (3b), T , VNN (5b). QUY CH CHO VAY L I V N ODA T I NGÂN HÀNG PHÁT TRI N VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 63/Q -H QL ngày 19/12/2008 c a H i ng qu n lý Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng Quy ch này quy nh v cho vay l i t ngu n vay, vi n tr nư c ngoài c a Chính ph (ODA) t i Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam (sau ây g i là NHPT và ư c áp d ng i v i các Chương trình/d án vay l i v n ODA ư c B Tài chính y quy n cho NHPT th c hi n cho vay l i trong nư c thông qua các H p ng y quy n cho vay l i. i u 2. Gi i thích t ng 1. Cho vay l i: là vi c NHPT thay m t B Tài chính/Nhà tài tr cho Ngư i vay l i vay m t ph n ho c toàn b ph n v n ODA th c hi n các Chương trình/d án có kh năng thu h i v n ho c theo ch nh c a Th tư ng Chính ph . Trong ó: 1.1. Cho vay l i không ch u r i ro tín d ng: là vi c NHPT cho Ngư i vay l i vay l i v n ODA, khi Ngư i vay l i không tr ư c n vay úng h n, B Tài chính s ch u trách nhi m tr n thay cho Ngư i vay l i 1.2. Cho vay l i ch u r i ro tín d ng: là vi c NHPT cho Ngư i vay l i vay l i v n ODA, khi Ngư i vay l i không tr ư c n vay úng h n, NHPT s ch u trách nhi m tr n thay cho Ngư i vay l i. 2. Nhà tài tr : là Bên nư c ngoài cung c p tài chính cho Chương trình/d án. 3. Ngư i vay l i: là doanh nghi p, t ch c kinh t là Ch u tư các d án; là UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c vay l i v n ODA cho các d án u tư t i a phương, ký H p ng tín d ng ODA v i NHPT ho c ký Hi p nh vay ph v i B Tài chính, nh n n vay v n ODA v i NHPT. 4. H p ng y quy n cho vay l i: là h p ng ký gi a B Tài chính và NHPT v vi c y quy n cho NHPT th c hi n cho vay l i ngu n v n ODA. 5. H p ng tín d ng ODA: là H p ng kinh t ư c ký gi a Ngư i vay l i và NHPT v vi c cho vay l i và thu h i n v n vay ODA.
 3. 6. Hi p nh vay ph : là H p ng ký k t gi a Ngư i vay l i và B Tài chính v vi c cho vay l i và thu h i n v n vay ODA theo quy nh c a Nhà tài tr . 7. Phí d ch v cho vay l i: là kho n phí do B Tài chính tr cho NHPT trong trư ng h p B Tài chính y quy n cho NHPT qu n lý, thu h i kho n cho vay l i và không ch u r i ro tín d ng. 8. Th i h n cho vay: là kho ng th i gian t khi rút v n l n u n khi tr h t n vay (g c và lãi, phí) theo H p ng tín d ng ODA/Hi p nh vay ph . 9. Th i h n ân h n: là kho ng th i gian chưa ph i tr n g c, nhưng ph i tr lãi (n m trong th i h n cho vay) 10. Kỳ h n tr n : là kho ng th i gian quy nh cho t ng l n tr n trong th i gian tr n . i u 3. Nguyên t c cho vay l i 1. NHPT cho vay i v i Chương trình/d án có hi u qu kinh t -xã h i, có kh năng hoàn tr v n vay ho c theo ch nh c a Th tư ng Chính ph . 2. Ngư i vay l i ph i m b o: a. S d ng v n vay úng m c ích theo Chương trình/d án ư c c p có thNm quy n phê duy t và ư c quy nh trong H p ng tín d ng ODA/Hi p nh vay ph ; b. Hoàn tr n g c, lãi vay và các kho n ph i tr khác úng th i h n ã ký k t trong H p ng tín d ng ODA/Hi p nh vay ph . i u 4. Hình th c cho vay l i 1. NHPT th c hi n cho vay l i theo H p ng y quy n cho vay l i, không ch u r i ro tín d ng: NHPT có trách nhi m t ch c qu n lý, thu h i n vay ODA và ư c hư ng phí d ch v cho vay l i do B Tài chính thanh toán b ng 1,5% trên s thu h i n th c t (bao g m g c, lãi và lãi ch m tr n u có). 2. NHPT th c hi n cho vay l i theo H p ng y quy n cho vay l i, ch u r i ro tín d ng: NHPT l a ch n Chương trình/d án vay v n úng i tư ng quy nh t i H p ng y quy n cho vay l i, ch u trách nhi m thNm nh, duy t vay, quy nh lãi su t cho vay là t ch c qu n lý, thu h i n vay và ch u r i ro tín d ng. NHPT ư c hư ng chênh l ch lãi su t gi a lãi su t cho vay i v i Ngư i vay l i và lãi su t vay t B Tài chính. i u 5. i u ki n ư c vay l i 1. i v i Chương trình/d án: a. Chương trình/d án c a các doanh nghi p, t ch c kinh t thu c m i thành ph n kinh t áp ng ư c các i u ki n sau: - Phù h p v i danh m c và quy ho ch u tư phát tri n c a Nhà nư c ã ư c c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh hi n hành; - Phù h p v i i u ki n c a ngu n v n ODA và n i dung H p ng y quy n cho vay l i NHPT ã ký v i B Tài chính.
 4. b. ư c l p và trình duy t theo úng quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng; quy nh v qu n lý và s d ng ngu n v n ODA. H sơ d án ph i m b o y , h p pháp, h p l , chính xác và trung th c. c. Có hi u qu v tài chính, có kh năng cân i và hoàn tr n vay trong th i h n vay v n c a Chương trình/d án; ư c NHPT thNm nh ho c thNm nh l i phương án tài chính, phương án tr n v n vay c a Chương trình/d án (k c khi Chương trình/d án ã có quy t nh u tư). 2. i v i Ngư i vay l i: a. Ngư i vay l i là các doanh nghi p, t ch c kinh t thu c m i thành ph n kinh t , phù h p v i quy nh c a Ngu n v n ODA cho vay l i và H p ng y quy n cho vay l i NHPT ã ký v i B Tài chính, m b o các i u ki n sau: - Có năng l c i u hành qu n lý d án thu c lĩnh v c u tư. Có tình hình tài chính lành m nh, không có l trong 3 năm g n nh t, không có n quá h n v i các t ch c tín d ng và không có n quá h n i v i các kho n v n vay n , vi n tr nư c ngoài c a Chính ph t i th i i m vay l i, không có các kho n n t n ng, quá h n v i ngân sách Nhà nư c. - m b o ư c kh năng tr n ; Trư ng h p Chương trình/d án m t cân i ngu n tr n , Ngư i vay l i ph i m b o huy ng ngu n h p pháp khác ngoài ngu n thu c a Chương trình/d án tr n . - m b o huy ng v n i ng th c hi n Chương trình/d án u tư theo úng ti n ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. - Th c hi n úng các quy nh v b o m ti n vay theo quy nh t i i u 6 Quy ch này. b. Ngư i vay l i là UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c vay l i v n ODA cho các d án u tư t i a phương phù h p v i quy nh c a Ngu n v n ODA cho vay l i và H p ng y quy n cho vay l i NHPT ã ký v i B Tài chính, m b o các i u ki n sau: - ư c pháp lu t ho c Th tư ng Chính ph cho phép vay l i t ngu n v n vay, vi n tr nư c ngoài c a Chính ph ; - V n vay ư c dùng cho u tư phát tri n thu c nhi m v chi c a ngân sách a phương; - Ngân sách a phương m b o tr ư cn . i u 6. B o m ti n vay 1. Ngư i vay l i ph i th c hi n b o m ti n vay b ng tài s n, bao g m tài s n hình thành t v n vay l i và/ho c tài s n khác theo quy nh c a pháp lu t tr các trư ng h p Ngư i vay l i là i tư ng ư c mi n b o m ti n vay. Trong th i gian chưa tr h t n , Ngư i vay l i không ư c cho, t ng, bán, chuy n như ng, góp v n liên doanh ho c th ch p, c m c tài s n ã dùng b o m ti n vay vay v n nơi khác. Ngư i vay l i ph i ký H p ng b o m ti n vay v i NHPT theo úng quy nh hi n hành c a NHPT v b o m ti n vay. NHPT ư c qu n lý và x lý tài s n b o m ti n vay theo Quy ch b o m ti n vay c a NHPT. 2. i v i tài s n b o m ti n vay thu c i tư ng ph i mua b o hi m b t bu c theo quy nh c a pháp lu t, Ngư i vay l i ph i th c hi n mua b o hi m tài s n trong su t th i h n vay v n t i m t Công ty b o hi m ho t ng h p pháp t i Vi t Nam. 3. Trình t và th t c b o m ti n vay, x lý tài s n b o m th c hi n theo quy nh c a pháp lu t, Quy ch b o m ti n vay và các quy nh có liên quan khác c a NHPT. Chương 2.
 5. QUY NNH ÁP D NG I V I HÌNH TH C NHPT CHO VAY L I KHÔNG CHNU R I RO TÍN D NG i u 7. i u ki n cho vay l i 1. M c v n cho vay l i: M c v n cho vay l i i v i t ng Chương trình/d án ư c quy nh trong H p ng y quy n cho vay l i ký gi a NHPT và B Tài chính. Tr giá nh n n th c t là tr giá ư c lũy k theo t ng l n rút v n. 2. ng ti n cho vay l i, tr n : a. ng ti n cho vay l i: Ngư i vay l i ư c quy n l a ch n ng ti n vay là ngo i t g c vay c a nư c ngoài ho c ng Vi t Nam tùy theo kh năng tr n . T giá quy i t ng ngo i t sang ng Vi t Nam là t giá h ch toán do B Tài chính quy nh t i th i i m quy i (tr trư ng h p có quy nh khác). b. ng ti n tr n vay: Ngư i vay l i nh n vay l i theo ng ti n nào thì tr n b ng ng ti n ó. Trư ng h p, Ngư i vay l i ngh tr n b ng ng Vi t Nam ho c ngo i t t do chuy n i khác v i ng ti n nh n n thì áp d ng t giá h i oái do B Tài chính quy nh t i th i i m thanh toán. 3. Th i h n cho vay l i: a. Th i h n cho vay l i phù h p v i th i gian hoàn v n c a Chương trình/d án, kh năng tr n c a Ngư i vay l i và các quy nh t i H p ng y quy n cho vay l i ký gi a NHPT và B Tài chính. b. Th i h n ân h n ư c xác nh căn c vào th i gian xây d ng Chương trình/d án k t khi kh i công n khi Chương trình/d án ư c hoàn thành ưa vào ho t ng. 4. Lãi su t cho vay l i: a. Lãi su t cho vay l i trong h n: - M c lãi su t cho vay l i: + B ng ng Vi t Nam: ư c xác nh theo ngành kinh t k thu t và không vư t quá lãi su t tín d ng u tư c a Nhà nư c quy nh trong t ng th i kỳ do B Tài chính công b . + B ng ngo i t : b ng lãi su t cho vay l i b ng ng Vi t Nam quy nh nêu trên tr i t l r i ro h i oái tương ng c a ng ti n cho vay l i, nhưng không th p hơn m c lãi su t vay nư c ngoài và không cao hơn hai ph n ba (2/3) lãi su t thương m i tham chi u (CIRR) do T ch c h p tác phát tri n kinh t (OECD) công b t i th i i m xác nh lãi su t cho vay l i. M c r i ro h i oái hàng năm i v i 3 lo i ngo i t là ô la M (USD), Euro (EUR) và Yên Nh t B n (JPY) do B Tài chính công b hàng năm (ch m nh t là ngày 15/3 hàng năm và ư c áp d ng cho n h t ngày 15/3 năm k ti p). Trư ng h p ngo i t g c trong Hi p nh vay khác v i ba lo i ngo i t nói trên, m c r i ro h i oái ư c áp d ng theo m c r i ro h i oái c a ng USD. - Lãi su t cho vay l i ư c quy nh t i H p ng y quy n cho vay l i ký gi a NHPT và B Tài chính. - Lãi cho vay l i ư c tính trên dư n k t ngày rút v n vay. b. Lãi su t ch m tr : quy nh t i H p ng y quy n cho vay l i ký gi a NHPT và B Tài chính, b ng 150% lãi su t cho vay l i ho c m c lãi su t ch m tr ghi trong Hi p nh vay g c tùy theo m c nào cao
 6. hơn. Lãi ch m tr ư c tính trên s n (g c, lãi) ch m tr tính t ngày n h n tr nhưng chưa tr cho n ngày th c t tr n . 5. Các lo i phí: Ngư i vay l i ph i tr các lo i phí sau: - Tr c ti p thanh toán cho Nhà tài tr các kho n phí ư c quy nh t i Hi p nh vay, có th bao g m: phí qu n lý, phí cam k t, phí rút v n, phí b o hi m và các lo i phí khác. Trư ng h p Chính ph thanh toán các kho n phí này, Ngư i vay l i ph i hoàn tr cho Ngân sách Nhà nư c. - Tr c ti p tr cho ngân hàng ph c v các kho n phí d ch v ngân hàng theo quy nh i u 8. ThNm nh l i Chương trình/d án 1. NHPT thNm nh l i phương án tài chính c a các Chương trình/d án cho vay l i và năng l c tài chính c a Ngư i vay l i (tr các d án Chính ph ch nh). 2. H sơ thNm nh l i Chương trình/d án do Ngư i vay l i n p: - Văn ki n Chương trình/d án ho c Chương trình/d án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t; - Quy t nh phê duy t u tư c a c p có thNm quy n; - Văn b n c a Th tư ng Chính ph cho phép s d ng v n vay, vi n tr nư c ngoài c a Chính ph ; - Báo cáo tài chính 3 năm g n nh t i v i các doanh nghi p/t ch c kinh t ang ho t ng; i v i nh ng trư ng h p chưa 3 năm ho t ng thì ngoài báo cáo tài chính k t ngày thành l p n nay, ph i có các báo cáo tài chính c a công ty m ho c c a các công ty là c ông chi n lư c và văn b n cam k t c a cơ quan ch qu n c p trên ho c c a công ty m , c ông chi n lư c m b o kh năng tr n ; - Phương án tài chính s d ng và hoàn tr v n vay d a trên cơ s tham chi u các i u ki n khung cho vay l i theo Quy ch này. 3. Th i gian thNm nh l i là 30 ngày, k t ngày nh n các tài li u h p l nêu trên. 4. N i dung thNm nh l i: - NHPT ch thNm nh phương án tài chính và năng l c tài chính c a Ngư i vay l i; - ThNm nh l i nh m xu t i u ki n tín d ng cho vay l i phù h p nh t v i phương án tài chính c a d án và năng l c tài chính c a Ngư i vay l i trên cơ s i u ki n cho vay l i khung ã ư c Chính ph phê duy t; - T ng Giám c NHPT hư ng d n chi ti t quy trình, trình t , th t c và n i dung thNm nh l i phương án tài chính và năng l c tài chính c a Ngư i vay l i. i u 9. Xây d ng cơ ch cho vay l i i v i Chương trình/d án và ký H p ng y quy n cho vay l i v i B Tài chính 1. Báo cáo k t qu thNm nh l i ư c g i cho B Tài chính là ý ki n chính th c c a NHPT v i u ki n cho vay l i c th i v i Chương trình/d án. Trên cơ s k t qu thNm nh l i, B Tài chính quy t nh i u ki n cho vay l i c th cho Chương trình/d án ho c báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh không b trí v n cho Chương trình/d án. 2. NHPT tham gia d th o n i dung H p ng y quy n cho vay l i trư c khi ký v i B Tài chính m b o các y u t sau:
 7. a. Phù h p v i các quy nh hi n hành c a pháp lu t; b. Phù h p v i các quy nh trong Hi p nh vay ký v i Nhà tài tr ; c. Xác nh rõ vai trò, trách nhi m c a các bên liên quan n chương trình/d án phù h p thNm quy n, ch c năng c a t ng cơ quan theo quy nh c a pháp lu t; d. Phù h p v i thNm quy n, ch c năng và nhi m v c a NHPT; e. Phù h p v i các quy ch nghi p v c a NHPT, thu n ti n cho vi c tri n khai th c hi n. 3. H p ng y quy n cho vay l i ư c NHPT ký v i B Tài chính là văn b n pháp lý NHPT ti n hành các bư c th t c cho vay l i. H p ng y quy n cho vay l i ph i ư c ký trư c khi NHPT ký H p ng tín d ng ODA v i Ngư i vay l i. T ng Giám c NHPT là i di n ký k t H p ng y quy n cho vay l i v i B Tài chính. i u 10. H sơ vay v n, ký H p ng tín d ng ODA và H p ng b o m ti n vay 1. Sau khi ký k t H p ng y quy n cho vay l i, T ng Giám c NHPT hư ng d n chi ti t các n i dung liên quan n kho n vay và h sơ vay v n ti n hành ký H p ng tín d ng ODA. 2. H p ng tín d ng ODA và H p ng b o m ti n vay ư c ký gi a NHPT v i Ngư i vay l i theo m u H p ng th ng nh t do T ng Giám c NHPT ban hành, trư ng h p B Tài chính ã ký Hi p nh vay ph v i Ngư i vay l i thì không ph i Ký H p ng tín d ng ODA (tr trư ng h p c bi t). a. H p ng tín d ng ODA ư c l p thành 04 b n có giá tr pháp lý ngang nhau và ư c g i và lưu t i: - Ngư i vay l i (01 b n); - NHPT (02 b n); - B Tài chính (01 b n). b. H p ng b o m ti n vay ư c l p thành 04 b n có giá tr pháp lý ngang nhau và ư c g i và lưu t i: - Ngư i vay l i (01 b n); - NHPT (02 b n); - Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ăng ký giao d ch b o m ( i v i H p ng b o m ti n vay tài s n b t bu c ph i ăng ký giao d ch b o m theo quy nh c a pháp lu t) (01 b n). i u 11. Ki m soát chi, ghi thu – ghi chi và ký kh ư c nh n n 1. T ng Giám c NHPT hư ng d n chi ti t quy trình, h sơ, trình t , th t c ki m soát chi, ghi thu – ghi chi và ký kh ư c nh n n v n ODA cho vay l i các Chương trình/d án vay l i v n ODA t i NHPT. 2. Ký kh ư c nh n n : Ngư i vay l i ph i ký kh ư c nh n n v i NHPT i v i toàn b các kho n rút v n theo ghi thu – ghi chi c a B Tài chính. T ng Giám c NHPT ban hành m u kh ư c nh n n v n ODA cho vay l i. Kh ư c nh n n là văn b n có giá tr pháp lý và là m t b ph n không th tách r i c a H p ng tín d ng ODA/Hi p nh vay ph . i u 12. Quy t nh v n u tư:
 8. 1. Khi Chương trình/d án u tư hoàn thành, Ngư i vay l i có trách nhi m quy t toán v n u tư công trình hoàn thành trình c p có thNm quy n phê duy t. N i dung báo cáo ki m tra, thNm tra và phê duy t quy t toán d án hoàn thành th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và hư ng d n c a B Tài chính. 2. NHPT và Ngư i vay l i có trách nhi m t ng h p và i chi u xác nh n t ng s v n ã cho vay, s dư n và lãi, phí phát sinh n th i i m Chương trình/d án hoàn thành ưa vào s d ng (s n g c, lãi, phí ã thu và chưa thu). i u 13. Thu h i n (g c và lãi) 1. n kỳ h n tr n quy nh trong H p ng tín d ng ODA/Hi p nh vay ph ã ký, Ngư i vay l i có trách nhi m ch ng tr n (g c và lãi) cho NHPT. 2. Trư ng h p Ngư i vay l i không tr n (g c và lãi) thì NHPT s chuy n s n (g c và lãi) còn ph i tr nhưng chưa tr sang n ch m tr và áp d ng lãi su t ch m tr . 3. Lãi cho vay l i và lãi ch m tr ư c tính theo phương pháp tích s và trên cơ s s ngày th c t s d ng v n và m t năm có 360 ngày. Trư ng h p, Ngư i vay l i th c hi n tr n trong vòng 15 ngày sau ngày n h n tr n thì s n (g c và lãi) ã tr không ph i ch u lãi su t ch m tr . 4. Th t ưu tiên thanh toán n : i v i các kho n tr g c và lãi ghi trong H p ng tín d ng ODA/Hi p nh vay ph , Ngư i vay l i ph i hoàn tr theo th t ưu tiên ngang b ng v i b t kỳ kho n vay nào khác c a Ngư i vay l i. Trong trư ng h p Ngư i vay l i ch tr ư c m t ph n các nghĩa v n h n, th t ưu tiên tr n s là: lãi ph t, lãi ch m tr , lãi n h n, g c ch m tr , g c n h n. 5. Trư ng h p Ngư i vay l i th c hi n tr n (g c, lãi) trư c h n, ph i có văn b n thông báo g i NHPT và B Tài chính t i thi u 30 ngày trư c khi th c hi n tr n . 6. Trư ng h p có thay i v chính sách ho c i u ch nh i u ki n cho vay l i, Ngư i vay l i không ư c hoàn tr l i các kho n n ã thu h i trư c ó. 7. T ng Giám c NHPT quy nh c th n i dung, trình t l p, ăng ký và giao k ho ch thu n chi ti t i v i t ng Chương trình/d án hàng năm. i u 14. X lý r i ro Trong th i h n 60 ngày k t ngày n h n, sau khi NHPT áp d ng các bi n pháp c n thi t thu h i n nhưng Ngư i vay l i v n không tr ư c n , NHPT ch u trách nhi m báo cáo B Tài chính x lý theo thNm quy n ho c báo cáo Th tư ng Chính ph có bi n pháp x lý. Chương 3. QUY NNH ÁP D NG I V I HÌNH TH C NHPT CHO VAY L I CHNU R I RO TÍN D NG i u 15. Tham gia xây d ng cơ ch cho vay l i i v i Chương trình/d án và H p ng y quy n cho vay l i. 1. NHPT tham gia xây d ng cơ ch cho vay l i trư c khi ký H p ng y quy n cho vay l i v i B Tài chính m b o các y u t sau: a. Phù h p v i các quy nh hi n hành c a pháp lu t; b. Phù h p v i các quy nh trong Hi p nh vay ký v i Nhà tài tr ;
 9. c. Xác nh rõ vai trò, trách nhi m c a các bên liên quan n chương trình/d án phù h p thNm quy n, ch c năng c a t ng cơ quan theo quy nh c a pháp lu t; d. Phù h p v i thNm quy n, ch c năng và nhi m v c a NHPT; e. Phù h p v i các quy ch nghi p v c a NHPT, thu n ti n cho vi c tri n khai th c hi n. 2. H p ng y quy n cho vay l i ư c NHPT ký v i B Tài chính b ng văn b n. T ng Giám c NHPT là i di n ký k t H p ng này v i B Tài chính. i u 16. i u ki n cho vay l i 1. M c v n cho vay l i: M c v n cho vay l i i v i t ng Chương trình/d án t i a không vư t quá 70% t ng s v n u tư tài s n c nh c a Chương trình/d án (không bao g m v n lưu ng). Tr giá nh n n th c t là tr giá ư c lũy k theo t ng l n rút v n. 2. ng ti n cho vay l i, tr n : a. ng ti n cho vay l i: T ng Giám c NHPT quy t nh ng ti n cho vay l i i v i t ng Chương trình/d án, phù h p v i H p ng y quy n cho vay l i ký gi a NHPT và B Tài chính. b. ng ti n tr n vay: Ngư i vay l i nh n vay l i theo ng ti n nào thì tr n b ng ng ti n ó. Trư ng h p, Ngư i vay l i yêu c u tr n b ng ng Vi t Nam ho c ngo i t t do chuy n i khác v i ng ti n nh n n vay thì áp d ng t giá h i oái theo th a thu n v i NHPT quy nh trong H p ng tín d ng ODA. 3. Th i h n cho vay l i: a. Th i h n cho vay l i phù h p v i th i gian hoàn v n c a Chương trình/d án, kh năng tr n c a Ngư i vay l i và các quy nh t i H p ng y quy n cho vay l i ký gi a NHPT và B Tài chính, nhưng t i a không quá 20 năm. b. Th i h n ân h n ư c xác nh căn c vào th i gian xây d ng Chương trình/d án k t khi kh i công n khi Chương trình/d án ư c hoàn thành ưa vào ho t ng; 4. Lãi su t cho vay l i: a. Lãi su t cho vay l i trong h n: - M c lãi su t cho vay l i: do T ng Giám c NHPT quy t nh phù h p v i quy nh hi n hành và các quy nh t i H p ng y quy n cho vay l i NHPT ký v i B Tài chính. - Lãi cho vay l i ư c tính trên dư n k t ngày nh n n vay. b. Lãi su t ch m tr : b ng 150% lãi su t cho vay l i. Lãi ch m tr ư c tính trên s n (g c, lãi) ch m tr tính t ngày n h n tr nhưng chưa tr cho n ngày th c t tr n . i u 17. ThNm nh Chương trình/d án: 1. NHPT thNm nh phương án tài chính, phương án tr n v n vay c a các Chương trình/d án cho vay l i và năng l c tài chính c a Ngư i vay l i.
 10. 2. H sơ và n i dung thNm nh th c hi n theo quy nh v thNm nh Chương trình/d án hi n hành c a NHPT i v i các Chương trình/d án vay v n tín d ng u tư c a Nhà nư c. i u 18. ThNm quy n quy t nh cho vay l i T ng Giám c NHPT quy t nh cho vay i v i t ng Chương trình/d án i u ki n ư c vay l i theo quy nh, phù h p v i H p ng y quy n cho vay l i ã ký v i B Tài chính. i u 19. H sơ vay v n, H p ng tín d ng ODA và H p ng b o m ti n vay 1. T ng Giám c NHPT quy nh c th các n i dung liên quan n Chương trình/d án và h sơ vay v n. 2. H p ng tín d ng ODA và H p ng b o m ti n vay ư c ký gi a NHPT v i Ngư i vay l i theo m u H p ng th ng nh t do T ng Giám c NHPT ban hành. a. H p ng tín d ng ODA ư c l p thành 04 b n có giá tr pháp lý ngang nhau và ư c lưu t i: - Ngư i vay l i (02 b n); - NHPT (02 b n); b. H p ng b o m ti n vay ư c l p thành 04 b n có giá tr pháp lý ngang nhau và ư c g i và lưu t i: - Ngư i vay l i (01 b n); - NHPT (02 b n); - Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ăng ký giao d ch b o m ( i v i H p ng b o m ti n vay tài s n b t bu c ph i ăng ký giao d ch b o m theo quy nh c a pháp lu t) (01 b n). i u 20. Gi i ngân v n vay và ký kh ư c nh n n 1. Nguyên t c, h sơ, th t c gi i ngân v n vay, l p và ăng ký k ho ch gi i ngân hàng năm th c hi n theo các quy nh hi n hành c a NHPT i v i các Chương trình/d án vay v n tín d ng u tư c a Nhà nư c. 2. Ký kh ư c nh n n : Ngư i vay l i ph i ký kh ư c nh n n v i NHPT i v i toàn b các kho n rút v n do NHPT gi i ngân cho Ngư i vay l i/d án. Kh ư c nh n n là văn b n có giá tr pháp lý và là m t b ph n không th tách r i c a H p ng tín d ng ODA. 3. T ng Giám c NHPT hư ng d n chi ti t quy trình, h sơ, trình t , th t c gi i ngân v n vay ODA cho vay l i, ký kh ư c nh n n và m u kh ư c nh n n ODA. i u 21. Quy t toán v n u tư: 1. Khi Chương trình/d án u tư hoàn thành, Ngư i vay l i có trách nhi m quy t toán v n u tư công trình hoàn thành trình c p có thNm quy n phê duy t. N i dung báo cáo ki m tra, thNm tra và phê duy t quy t toán d án hoàn thành th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và hư ng d n c a B Tài chính. 2. NHPT và Ngư i vay l i có trách nhi m t ng h p và i chi u xác nh n t ng s v n ã cho vay, s dư n và lãi, phí phát sinh n th i i m Chương trình/d án hoàn thành ưa vào s d ng (s n g c, lãi, phí ã thu và chưa thu).
 11. i u 22. Thu h i n (g c và lãi) 1. n kỳ h n tr n quy nh trong H p ng tín d ng ODA ã ký, Ngư i vay l i có trách nhi m ch ng tr n (g c và lãi) cho NHPT. 2. Trư ng h p Ngư i vay l i không tr n (g c và lãi) thì NHPT s chuy n s n (g c và lãi) còn ph i tr nhưng chưa tr sang n ch m tr và áp d ng lãi su t ch m tr . 3. Lãi cho vay l i và lãi ch m tr ư c tính theo phương pháp tích s và trên cơ s s ngày th c t s d ng v n và m t năm có 360 ngày. Trư ng h p, Ngư i vay l i th c hi n tr n trong vòng 15 ngày sau ngày n h n tr n thì s n (g c và lãi) ã tr không ph i ch u lãi su t ch m tr . 4. Th t ưu tiên thanh toán n : i v i các kho n tr g c và lãi ghi trong H p ng tín d ng ODA, Ngư i vay l i ph i hoàn tr theo th t ưu tiên ngang b ng v i b t kỳ kho n vay nào khác c a Ngư i vay l i. Trong trư ng h p Ngư i vay l i ch tr ư c m t ph n các nghĩa v n h n, th t ưu tiên tr n s là: lãi ph t, lãi ch m tr , lãi n h n, g c ch m tr , g c n h n. 5. Trư ng h p Ngư i vay l i th c hi n tr n (g c, lãi) trư c h n, ph i có văn b n thông báo g i NHPT và ư c NHPT ch p thu n b ng văn b n t i thi u 30 ngày trư c khi th c hi n tr n . 6. Trư ng h p có thay i v chính sách ho c i u ch nh i u ki n cho vay l i, Ngư i vay l i không ư c hoàn tr l i các kho n n ã thu h i trư c ó. 7. T ng Giám c NHPT quy nh c th n i dung, trình t l p, ăng ký và giao k ho ch thu n chi ti t i v i t ng Chương trình/d án hàng năm. i u 23. X lý r i ro Th c hi n theo Quy ch x lý r i ro v n tín d ng u tư và tín d ng xu t khNu c a Nhà nư c. Chương 4. QUY NNH KHÁC i u 24. Thay i ch th H p ng tín d ng ODA/Hi p nh vay ph 1. Ngư i vay l i không ư c quy n chuy n giao, chuy n như ng nghĩa v n phát sinh liên quan n các kho n vay l i, tr khi có s ch p thu n b ng văn b n c a NHPT. 2. Trư ng h p Ngư i vay l i là Doanh nghi p Nhà nư c ư c chuy n i hình th c s h u (chia tách, sáp nh p, h p nh t, s p x p l i, c ph n hóa và các hình th c thay i s h u khác) thì th c hi n theo quy t nh c a c p có thNm quy n. Ngư i ra quy t nh chuy n i có trách nhi m: a. Thông báo ti n trình th c hi n chuy n i cho NHPT ph i h p; b. Yêu c u Ngư i vay l i tr h t n vay cho NHPT theo úng H p ng tín d ng ODA/Hi p nh vay ph ã ký trư c khi bàn giao d án cho Ngư i vay l i m i; Trư ng h p Ngư i vay l i không có kh năng tr h t n theo Th a thu n cho vay l i ã ký, yêu c u Ngư i vay l i m i ph i ký l i H p ng tín d ng ODA/Hi p nh vay ph , ký nh n n và ch u trách nhi m ti p t c th c hi n nghĩa v tr n i v i NHPT theo úng các quy nh c a H p ng tín d ng ODA/Hi p nh vay ph trư c ây. i u 25. Thanh lý H p ng tín d ng ODA 1. H p ng tín d ng ODA thanh lý khi:
 12. a. Ngư i vay l i th c hi n xong toàn b nghĩa v tr n vay (g c, lãi, phí). b. Chương trình/d án ư c xóa toàn b n ho c chuy n toàn b n sang c p phát theo quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. c. Chuy n i ch u tư theo quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n (khi Ngư i vay l i cũ ã tr h t n g c, lãi, phí). 2. Sau khi thanh lý H p ng tín d ng ODA, NHPT th c hi n t ng k t, ánh giá chung v k t qu th c hi n d án và t ch c thanh lý H p ng y quy n cho vay l i v i B Tài chính. i u 26. Báo cáo, thanh tra, ki m tra 1. nh kỳ ho c t xu t theo yêu c u, T ng Giám c NHPT có trách nhi m báo cáo Th tư ng Chính ph , B K ho ch và u tư, B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c, H i ng qu n lý NHPT tình hình qu n lý, cho vay và thu h i n vay v n ODA. 2. Ho t ng cho vay và thu h i n vay ODA c a NHPT ch u s qu n lý, giám sát, thanh tra, ki m tra c a các cơ quan, Nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. i u 27. Mi n tr trách nhi m T t c các khi u n i, tranh ch p liên quan n các H p ng thương m i s do các bên ký h p ng gi i quy t và các khi u n i, tranh ch p này s không mi n tr cho Ngư i vay l i b t kỳ nghĩa v nào. i u 28. Quy n và nghĩa v c a NHPT: 1. Qu n lý vi c s d ng v n c a Ngư i vay l i úng m c ích, có hi u qu và thu h i y n hoàn tr cho ngân sách Nhà nư c. 2. ThNm nh Chương trình/d án theo úng quy nh c a Quy ch này. 3. Ki m tra, giám sát và yêu c u Ngư i vay l i cung c p h sơ, ch ng t có liên quan t i quá trình vay v n, s d ng v n vay và tr n c a Ngư i vay l i trư c, trong và sau quá trình u tư. ư c quy n ki m tra nh kỳ ho c t xu t vi c s d ng và tr n v n vay c a Ngư i vay l i. 4. T quy t nh ho c ki n ngh v i B Tài chính ình ch vi c cho vay v n khi phát hi n Ngư i vay l i vi ph m H p ng tín d ng ODA/Hi p nh vay ph theo thNm quy n. 5. Ki n ngh v i các cơ quan có thNm quy n gi i quy t các vư ng m c trong quá trình th c hi n u tư d án cũng như quá trình s n xu t kinh doanh khi d án hoàn thành ưa vào khai thác, s d ng. 6. Khi n h n tr n , n u Ngư i vay l i không tr n và các bên không có th a thu n khác thì NHPT có quy n áp d ng các bi n pháp c n thi t phù h p v i pháp lu t và x lý tài s n b o m ti n vay theo quy nh c a pháp lu t thu h i n . Trong trư ng h p, NHPT cho vay l i theo hình th c t ch u r i ro tín d ng, NHPT ch u trách nhi m tr n B Tài chính thay cho Ngư i vay l i. 7. Trư ng h p c n thi t, kh i ki n Ngư i vay l i vi ph m H p ng tín d ng ODA/Hi p nh vay ph , H p ng b o m ti n vay theo quy nh c a pháp lu t. 8. Th c hi n ghi chép, h ch toán k toán rõ ràng các kho n cho vay l i theo t ng ngư i vay l i. 9. Cung c p các thông tin, báo cáo liên quan n vi c th c hi n Chương trình/d án cho B Tài chính/Nhà tài tr nh kỳ hàng quý ho c t xu t theo yêu c u.
 13. 10. Báo cáo v nh ng doanh nghi p và t ch c có Chương trình/d án nh n v n cho vay l i nhưng không tr n úng h n cho B Tài chính ưa vào danh sách các i tư ng không ư c xem xét nh n v n vay ti p theo. Danh sách này hàng năm s ư c B Tài chính thông báo cho NHPT không ti n hành nh n h sơ xin vay c a các i tư ng trên. 11. Th c hi n ch báo cáo, cung c p thông tin t xu t và nh kỳ theo quy nh. i u 29. Quy n và nghĩa v c a Ngư i vay l i: 1. Qu n lý, s d ng v n vay l i theo úng m c ích trong báo cáo nghiên c u kh thi c a d án ã ư c các c p thNm quy n phê duy t. 2. Th c hi n tr n y , úng h n cho NHPT theo úng các i u kho n quy nh trong H p ng tín d ng ODA/Hi p nh vay ph ã ký v i NHPT ho c B Tài chính. 3. Th c hi n úng các quy nh v b o m ti n vay quy nh t i i u 6 Quy ch này 4. nh kỳ hàng quý ho c theo yêu c u t xu t c a NHPT cung c p các thông tin, báo cáo liên quan n vi c th c hi n Chương trình/d án cho NHPT, B Tài chính và B K ho ch và u tư, ng th i có trách nhi m thông báo cho các cơ quan nói trên các tình hu ng phát sinh gây ch m tr ti n trình th c hi n Chương trình/d án và nh ng thay i liên quan n Chương trình/d án. 5. Ch u s ki m tra, giám sát tr c ti p c a NHPT trong quá trình vay v n và tr n . 6. Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính trung th c c a các thông tin cung c p cho NHPT. Chương 5. I U KHO N THI HÀNH i u 30. Hi u l c thi hành 1. Quy ch này có hi u l c thi hành k t ngày ký; 2. i v i các Chương trình/d án ã ký H p ng tín d ng ODA/Hi p nh vay ph trư c ngày Quy ch này có hi u l c ư c th c hi n ti p các i u kho n ã ghi trong H p ng tín d ng ODA/Hi p nh vay ph trư c ây; 3. i v i các Chương trình/d án s d ng v n vay h n h p (vay l i v n ODA và vay v n tín d ng u tư c a Nhà nư c) th c hi n theo hư ng d n t i Quy ch này và các quy nh hi n hành c a NHPT v vay v n tín d ng u tư c a Nhà nư c. i u 31. S a i, b sung Vi c s a i, b sung Quy ch này do H p ng qu n lý NHPT quy t nh theo ngh c a T ng Giám c NHPT. TM. H I NG QU N LÝ CH TNCH Nguy n c Kháng
Đồng bộ tài khoản