Quyết định số 630/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
2
download

Quyết định số 630/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 630/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 630/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 630/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 25 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tờ trình số 1952/TTr- DKVN ngày 20 tháng 3 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 634/TTr-BTĐKT ngày 15 tháng 5 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 tập thể và 08 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - BTCN VPCP; - TTĐT; - Lưu: Văn thư , TCCV (3b), Mai (10b) Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 630/QĐ-TTg, ngày 26/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ) 01. Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 02. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Dịch vụ Cơ khí Hàng hải thuộc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 03. Ban Trung tâm Điều độ sản xuất thuộc Bộ máy điều hành Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 04. Công ty Cổ phần kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam thuộc Tổng Công ty Khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2005 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 05. Ông Trần Cao Phong, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dầu khí Mê Công, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 06. Ông Lý Hồng Đức, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dầu khí Mê Công, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 07. Ông Bùi Thọ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 08. Ông Thái Quốc Hiệp, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 09. Ông Đỗ Quốc Hoan, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tàu dịch vụ Dầu khí thuộc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 10. Ông Trần Thông, Giám đốc Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Dầu khí (Petechim) tại Vũng Tàu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 11. Ông Tống Quốc Trường, Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 12. Ông Trần Thanh Nam, Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn thuộc Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng Miền Nam, Tổng Công ty Khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.
Đồng bộ tài khoản