Quyết định số 6320/QĐ-UB-QLDA

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 6320/QĐ-UB-QLDA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 6320/QĐ-UB-QLDA về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 1998 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 6320/QĐ-UB-QLDA

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 6320/QĐ-UB-QLDA TP. H Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 1998 QUY T Đ NH V GIAO CH TIÊU K HO CH ĐI U CH NH V N Đ U TƯ NĂM 1998. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; - Căn c quy t đ nh s 1186/1997/QĐ-TTg ngày 31/12/1997, quy t đ nh s 107/1998/QĐ-TTg ngày 11/6/1998 c a Th tư ng Chính ph ; Ngh quy t s 08/1998/NQ-CP ngày 16/7/1998 c a Chính ph v các gi i pháp đi u hành k ho ch trong 6 tháng cu i năm 1998 và quy t đ nh s 125/1997/QĐ-BKH ngày 31/12/1997 c a B K ho ch và Đ u tư v vi c giao ch tiêu k ho ch Nhà nư c năm 1998 ; - Căn c Ngh quy t s 01 và 02/NQ-HĐ ngày 16/01/1998 c a H i đ ng nhân dân thành ph khóa V, kỳ h p th 12 v nhi m v k ho ch kinh t -xã h i và thu-chi ngân sách c a thành ph năm 1998 ; - Theo đ ngh c a Giám đ c S K ho ch và Đ u tư thành ph t i công văn s 2568/TT-KHĐT- TH ngày 06/11/1998 ; QUY T Đ NH Đi u 1.- Giao cho các s , cơ quan ngang s , T ng Công ty và y ban nhân dân các qu n-huy n ch tiêu k ho ch đi u ch nh v đ u tư và xây d ng năm 1998 (ngu n v n ngân sách t p trung, ngu n ti n bán nhà s h u Nhà nư c, ph thu ti n nư c, ngu n v n huy đ ng và phát hành vé s c a Thành Đoàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh) kèm theo quy t đ nh này ; đ ng th i ph i theo dõi vi c tri n khai th c hi n k ho ch và k p th i báo cáo Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph nh ng tr ng i ngoài th m quy n c a các s -ngành và y ban nhân dân qu n-huy n ph i gi i quy t. Đi u 2.- Sau khi nh n đư c ch tiêu k ho ch đi u ch nh năm 1998, các s , cơ quan ngang s , T ng Công ty và y ban nhân dân các qu n-huy n ti n hành phân b giao ch tiêu cho các đơn v tr c thu c theo đúng ch tiêu k ho ch đư c giao theo quy t đ nh này. Nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu k ho ch đư c giao thì th trư ng đơn v ph i ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph . Đi u 3.- Quy t đ nh này b sung cho quy t đ nh s 2816/QĐ-UB-KT ngày 28/05/1998 (ph n các d án, công trình giao v n đi u ch nh ho c danh m c đư c b sung thêm) c a y ban nhân dân thành ph v giao ch tiêu k ho ch chính th c v n đ u tư năm 1998. Đi u 4.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám đ c S K ho ch và Đ u tư thành ph , Giám đ c S Tài chánh-V t giá thành ph , T ng Giám đ c Qu Đ u tư phát tri n đô th thành ph , C c trư ng C c Đ u tư phát tri n thành ph , Giám đ c các S , T ng Công ty, Th trư ng cơ quan ngang S và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này./. T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH CH T CH Võ Vi t Thanh
 2. 2 S GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (Ch tiêu đi u ch nh y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v : Tri u đ ng Đơn v qu n T. h n kh i K ho ch K ho ch T ng m c STT DANH M C lý d án công hoàn chính th c đi u ch nh GHI CHÚ đ u tư thành năm 1998 năm 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 1 X lý rác Gò Cát SGTCC 97... 37800 15000 0 2 L p DA B n tàu khách du l ch B ch Đ ng SGTCC 97... 15 0 3 L p DA TKT c i t o kinh Tân Hóa - Ông Buông - Lò G m SGTCC 97... 32 0 4 L p DA TKT c i t o kinh Đôi - kinh T - Tàu Hũ SGTCC 97... 171 0 5 L p quy ho ch tr m bơm và x lý nư c th i Nhiêu L c-Th Nghè SGTCC 97... 100 0 6 L p DA c u R ch Cát SGTCC 97... 70 0 7 Xây d ng đư ng Giao thông nông thôn cho 7 xã SGTCC 98 2800 2800 30 8 C u Sài Gòn (V n đ i ng) SGTCC 98 7000 7000 1000 9 Nghĩa trang nhân dân thành ph SGTCC 97... 145000 6000 1000 10 C u Bà B p SGTCC 98 5600 3600 2600 11 C u Giao Kh u SGTCC 98 1450 1450 900 12 C u Ba Thôn SGTCC 97... 1460 1460 900 13 C u Trùm Bích SGTCC 98 1450 1450 800 14 V a hè đư ng Trương Đ nh SGTCC 98 1620 1400 1160 15 V a hè đư ng Lý Thái T SGTCC 98 1400 1200 770 16 V a hè đư ng Hai Bà Trưng SGTCC 98 3100 3000 2900 17 V a hè đư ng Nguy n Văn Tr i SGTCC 98 770 700 559 18 Nút GT đư ng 3/2- Ng- T- Phương SGTCC 98 1600 1500 1350
 3. 3 19 Thi t b chuyên ngành cây xanh đô th SGTCC 98 780 0 780 20 V a hè đư ng Nguy n Văn C SGTCC 97-98 0 173 21 V a hè đư ng B ch Đ ng (Tân Bình) SGTCC 97-98 0 1473 22 Đư ng Ph m Văn Hai SGTCC 97-98 0 1560 23 Đư ng vào nhà máy đi n Hi p Phư c SGTCC 97-98 0 28 24 Phà Th Thiêm SGTCC 97-98 0 750 25 Đư ng n i Liên t nh l 15-34-39 SGTCC 97-98 19700 3200 7000 26 Công viên D Nam SGTCC 97-98 640 600 620 27 Trung tâm h a táng Bình Hưng Hòa SGTCC 97-99 11230 4000 4500 28 Nghiên c u Giao thông đô th SGTCC 98 200 478 29 C u Mương Chu i SGTCC 98 450 2850 30 C u kinh Thanh Đa SGTCC 98 747 785 31 Quy ho ch đư ng th y và c ng sông SGTCC 0 70 32 Quy ho ch biên h th ng kinh r ch SGTCC 0 50 33 C i t o tuy n đư ng th y n i sông Sài gòn- Sông Đ ng Nai SGTCC 0 70 34 C i t o tuy n đư ng th y n i Ngã ba Đèn Đ - NM xi măng SGTCC 0 80 Hà Tiên 35 L p DAKT c ng sông Phú Đ nh SGTCC 0 200 36 C ng h p Văn Thánh SGTCC 0 150 37 Nghiên c u quy ho ch qu n lý ch t th i t i TP HCM SGTCC 0 100 (chương trình JICA) 38 Gi i quy t rác y t (v n đ i ng B ) SGTCC 98-99 0 1000 39 Nhà v sinh CC ch Đông Th nh SGTCC 98 0 105 40 Chi phí ki m đ nh c u SGTCC 1500 2500 41 Các h th ng ch ng va chân c u SGTCC 2000 8170 42 Vư n ươm Đông Th nh (đ n bù gi i t a) SGTCC 98-99 0 11000 Đ gi i t a đ n bù 98 h dân 43 Chu n b đ u tư c u qua sông SG SGTCC 98-99 0 500
 4. 4 44 C u Chà Và SGTCC 98 3000 0 3000 45 Bãi đ u xe đ i v n chuy n 1 SGTCC 97-99 6200 1000 5000 Đ thanh toán theo KL đã th c hi n S NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (Ch tiêu đi u ch nh y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng Đơn v qu n T. h n kh i K ho ch K ho ch T ng m c STT DANH M C lý d án công hoàn chính th c đi u ch nh GHI CHÚ đ u tư thành năm 1998 năm 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 1 D án c i t o vùng trũng phèn Vĩnh L c SNN 98-99 4800 800 300 2 Công ty SADACO SNN 98 600 600 40 3 Công ty Lâm Hà SNN 98 1400 1400 50 4 H th ng th y l i H c Môn- B c Bình Chánh (GĐ 1) SNN 93-2000 118000 10000 6500 5 H th ng kênh N31A SNN 93-98 72360 10000 8000 6 L p DA ba tr m ki m d ch q. gia SNN 97-98 200 100 7 L p DA nâng c p khu ch n đoán xét nghi m thú y SNN 98 50 40 8 H th ng đư ng k t h p đê bao ngăn lũ Tam Tân- Th i M SNN 98 0 500 9 Nh p thi t b thú y SNN 98 1172 330 368 10 Th y l i An Phú- Phú M Hưng SNN 97-99 21150 3000 7000 11 R ng phòng h C Chi SNN 98 350 400 12 Công trình đê bao ven sông Sài Gòn SNN 98 0 463 S CÔNG NGHI P
 5. 5 CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (Ch tiêu đi u ch nh y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng Đơn v qu n T. h n kh i K ho ch K ho ch T ng m c STT DANH M C lý d án công hoàn chính th c đi u ch nh GHI CHÚ đ u tư thành năm 1998 năm 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Xí nghi p cơ khí khuôn m u SCN 122 0 2 Xí nghi p nh a 4 SCN 100 0 3 Xí nghi p b t gi t Tico SCN 107 0 4 Công ty ch t o máy SINCO SCN 0 80 5 Công ty SXKD XNK Nh a TP SCN 0 80 T NG CÔNG TY NÔNG NGHI P SÀI GÒN CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (Ch tiêu đi u ch nh y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng Đơn v qu n T. h n kh i K ho ch K ho ch T ng m c STT DANH M C lý d án công hoàn chính th c đi u ch nh GHI CHÚ đ u tư thành năm 1998 năm 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 1 L p DA di d i XN Thu c tr sâu TCTNN 98-99 100 50 2 L p DA di d i các XN nư c m m TCTNN 98-99 200 50 3 Kinh phí phòng ch ng l t bão úng ng p - Nông trư ng Lê Minh Xuân (đo n kênh B-C) 0 300 - Nông trư ng Ph m Văn Hai (N o vét kênh c p 2) 0 60
 6. 6 S LAO Đ NG THƯƠNG BINH XÃ H I CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (Ch tiêu đi u ch nh y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng Đơn v qu n T. h n kh i K ho ch K ho ch T ng m c STT DANH M C lý d án công hoàn chính th c đi u ch nh GHI CHÚ đ u tư thành năm 1998 năm 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 1 V n đ i ng v i chương trình RAP S LĐ 98 1500 1307 Y BAN M T TR N T QU C THÀNH PH CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (Ch tiêu đi u ch nh y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng Đơn v qu n T. h n kh i K ho ch K ho ch T ng m c STT DANH M C lý d án công hoàn chính th c đi u ch nh GHI CHÚ đ u tư thành năm 1998 năm 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Công trình nâng c p h i trư ng y ban M t tr n T qu c TP MTTQTP 0 74 S KHOA H C CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (Ch tiêu đi u ch nh y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng STT DANH M C Đơn v qu n T. h n kh i K ho ch K ho ch GHI CHÚ T ng m c công hoàn chính th c đi u ch nh
 7. 7 lý d án thành đ u tư năm 1998 năm 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 1 V n đ i ng đ tri n khai DA quy ho ch c i thi n môi SKHCN 0 159 trư ng TA 2970-VIE ADB 2 V n đ i ng đ tri n khai DA nâng cao năng l c qu n lý môi SKHCN 0 341 trư ng VIE/96/023 UNDP 3 Thi t b đo lư ng ch t lư ng hàng hóa CCTCĐL 455 472 Trong đó : Thi t b 455 4 L p đ t thang máy m i c a TTTTCN 200 200 Trong đó : Thi t b 138.2 Xây l p 22 S YT CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (Ch tiêu đi u ch nh y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng Đơn v qu n T. h n kh i K ho ch K ho ch T ng m c STT DANH M C lý d án công hoàn chính th c đi u ch nh GHI CHÚ đ u tư thành năm 1998 năm 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 1 B nh vi n Ph s n T Dũ SYT 97-99 4500 385 450 2 Trung tâm B nh Nhi t đ i SYT 97-99 5000 2200 2900 3 D án đ u tư trang thi t b chuyên khoa h i s c c p c u- SYT 98-2000 56468 0 10000 phòng m c a S Y t 4 B nh vi n mi n phí An Bình SYT 97-99 7700 2712 6300
 8. 8 S VĂN HÓA THÔNG TIN CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (Ch tiêu đi u ch nh y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng Đơn v qu n T. h n kh i K ho ch K ho ch T ng m c STT DANH M C lý d án công hoàn chính th c đi u ch nh GHI CHÚ đ u tư thành năm 1998 năm 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Phòng Ki m tra XNK Văn hóa SVHTT 98-99 4900 100 149 2 S a ch a r p Hưng Đ o SVHTT 98 870 0 870 3 Nhà hát Thành ph SVHTT 96-2000 25160 5000 10000 S TÀI CHÁNH - V T GIÁ CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (Ch tiêu đi u ch nh y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng Đơn v qu n T. h n kh i K ho ch K ho ch T ng m c STT DANH M C lý d án công hoàn chính th c đi u ch nh GHI CHÚ đ u tư thành năm 1998 năm 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Chu n b đ u tư Kho tang tài v t TP STC 100 300 KI N TRÚC SƯ TRƯ NG THÀNH PH CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N
 9. 9 (Ch tiêu đi u ch nh y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng Đơn v qu n T. h n kh i K ho ch K ho ch T ng m c STT DANH M C lý d án công hoàn chính th c đi u ch nh GHI CHÚ đ u tư thành năm 1998 năm 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 Thanh toán kh i lư ng th c hi n năm 1997 : 0 6258 Trong đó : - Đi u ch nh quy ho ch chung TP KTST 0 1975 - Quy ho ch chung qu n 2 KTST 0 900 - Đi u ch nh quy ho ch chung 12 qu n n i thành KTST 0 1660 - Quy ho ch chung và đi u ch nh quy ho ch 5 huy n sau khi thành l p 5 qu n m i KTST 0 770 - Quy ho ch chi ti t khu trung tâm 4 qu n, 1 huy n m i KTST 0 523 - Quy ho ch chi ti t 4 tr c đư ng KTST 0 430 BAN QU N LÝ KHU ĐÔ TH M I NAM SÀI GÒN CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (Ch tiêu đi u ch nh y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng Đơn v qu n T. h n kh i K ho ch K ho ch T ng m c STT DANH M C lý d án công hoàn chính th c đi u ch nh GHI CHÚ đ u tư thành năm 1998 năm 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Tr s làm vi c t m cho Ban QL Khu Nam BQL Khu 0 30 Nam
 10. 10 S TH D C TH THAO CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (Ch tiêu đi u ch nh y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng Đơn v qu n T. h n kh i K ho ch K ho ch T ng m c STT DANH M C lý d án công hoàn chính th c đi u ch nh GHI CHÚ đ u tư thành năm 1998 năm 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 1 S a ch a m t s h ng m c c a Câu l c b Y t Kiêu 0 913 STDTT 2 Câu l c b , h bơi Phú Th 0 570 CÔNG TY C U 12 – B GIAO THÔNG CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (Ch tiêu đi u ch nh y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng Đơn v qu n T. h n kh i K ho ch K ho ch T ng m c STT DANH M C lý d án công hoàn chính th c đi u ch nh GHI CHÚ đ u tư thành năm 1998 năm 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 1 C u đư ng Nguy n Tri Phương (công tác gi i t a) 30000 0 CÔNG AN THÀNH PH CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (Ch tiêu đi u ch nh y ban nhân dân thành ph giao)
 11. 11 Đơn v tính : Tri u đ ng Đơn v qu n T. h n kh i K ho ch K ho ch T ng m c STT DANH M C lý d án công hoàn chính th c đi u ch nh GHI CHÚ đ u tư thành năm 1998 năm 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Xe thang PCCC cao 72m và xe c u h CA 97-99 20150 13000 14700 Đi u ch nh do t giá tăng B CH HUY QUÂN S THÀNH PH CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (Ch tiêu đi u ch nh y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng Đơn v qu n T. h n kh i K ho ch K ho ch T ng m c STT DANH M C lý d án công hoàn chính th c đi u ch nh GHI CHÚ đ u tư thành năm 1998 năm 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Chu n b đ u tư trư ng thi u sinh quân giai đo n 2 BCHQS 0 150 Y BAN NHÂN DÂN QU N I CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (Ch tiêu đi u ch nh y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng Đơn v qu n T. h n kh i K ho ch K ho ch T ng m c STT DANH M C lý d án công hoàn chính th c đi u ch nh GHI CHÚ đ u tư thành năm 1998 năm 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Chu n b đ u tư :
 12. 12 Trư ng MN Hoa Lư Q1 0 20 Y BAN NHÂN DÂN QU N 2 CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (Ch tiêu đi u ch nh y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng Đơn v qu n T. h n kh i K ho ch K ho ch T ng m c STT DANH M C lý d án công hoàn chính th c đi u ch nh GHI CHÚ đ u tư thành năm 1998 năm 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 1 12 phòng h c p. Gi ng Ông T Q2 97-98 1190 610 1190 2 S a ch a đư ng phân c p cho Qu n 0 3000 3 Kinh phí phòng ch ng l t bão, úng ng p - H th ng thoát nư c Trung tâm y t qu n 0 300 Y BAN NHÂN DÂN QU N 3 CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (Ch tiêu đi u ch nh y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng Đơn v qu n T. h n kh i K ho ch K ho ch T ng m c STT DANH M C lý d án công hoàn chính th c đi u ch nh GHI CHÚ đ u tư thành năm 1998 năm 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 Chu n b đ u tư : 1 Trư ng Nguy n Thái Sơn Qu n 3 0 20 2 Trư ng Nguy n Th Di u Qu n 3 0 20
 13. 13 3 Trư ng Phan Đình Phùng Qu n 3 0 20 Y BAN NHÂN DÂN QU N 4 CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (Ch tiêu đi u ch nh y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng Đơn v qu n T. h n kh i K ho ch K ho ch T ng m c STT DANH M C lý d án công hoàn chính th c đi u ch nh GHI CHÚ đ u tư thành năm 1998 năm 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Công tác quy ho ch chi ti t 2 phư ng Q4 0 200 * Khu nhà cháy phư ng 8 0 50 * Khu nhà phư ng 18 0 150 2 Trư ng MN phư ng 12 Q4 1143 1443 1443 3 Trư ng THCS Khánh H i A Q4 97-98 3080 2000 3080 4 Trư ng THCS Vân Đ n Q4 98-99 2756 50 1000 Y BAN NHÂN DÂN QU N 5 CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (Ch tiêu đi u ch nh y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng Đơn v qu n T. h n kh i K ho ch K ho ch T ng m c STT DANH M C lý d án công hoàn chính th c đi u ch nh GHI CHÚ đ u tư thành năm 1998 năm 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Trư ng Huỳnh Ki n Hoa Q5 97-99 7373 7373 6373
 14. 14 2 Trư ng m m non H a Mi Q5 98-99 3498 500 100 3 Trung tâm d y ngh qu n 5 Q5 96-98 3400 1700 3400 4 Trư ng TH Hàm T Q5 97-99 4066 200 443 Y BAN NHÂN DÂN QU N 6 CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (Ch tiêu đi u ch nh y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng Đơn v qu n T. h n kh i K ho ch K ho ch T ng m c STT DANH M C lý d án công hoàn chính th c đi u ch nh GHI CHÚ đ u tư thành năm 1998 năm 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Trư ng THCS Ph m Đình H Q6 97-98 4725 4400 4550 Y BAN NHÂN DÂN QU N 7 CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (Ch tiêu đi u ch nh y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng Đơn v qu n T. h n kh i K ho ch K ho ch T ng m c STT DANH M C lý d án công hoàn chính th c đi u ch nh GHI CHÚ đ u tư thành năm 1998 năm 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Kho tang tài v t Qu n 7 Q7 98 100 100 100 Chuy n S TC c p 2 Trư ng MG Tân Phú Q7 98 596 596 863
 15. 15 3 Trư ng MG Tân Quy 98 594 594 761 4 Đư ng l s 4 Q7 98 4800 3500 4300 5 S a ch a đư ng phân c p cho Qu n Q7 0 3000 6 Trư ng MG Phú M Q7 97-98 1000 0 600 7 Kinh phí phòng ch ng l t bão, úng ng p - Gi i quy t ng p úng khu dân cư Tân Thu n Đông 0 50 - Gi i quy t ng p úng khu dân cư Tân Th nh Tây 0 100 Y BAN NHÂN DÂN QU N 8 CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (Ch tiêu đi u ch nh y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng Đơn v qu n T. h n kh i K ho ch K ho ch T ng m c STT DANH M C lý d án công hoàn chính th c đi u ch nh GHI CHÚ đ u tư thành năm 1998 năm 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Trư ng TH Hưng Phú Q8 0 20 2 Thi t b v t rác trên sông qu n 8 Q8 0 610 3 Trư ng TH Bông Sao 1 Q8 97-98 6712 6020 6220 4 Trư ng TH Đ ng Tháp A Q8 97-98 4398 2167 2477 5 Trư ng TH Âu Dương Lân Q8 97-98 5900 50 992 6 Công viên Đài li t sĩ Q8 97-98 3000 2500 2700 7 Kinh phí phòng ch ng lũ l t, úng ng p 150 438 * Phòng ch ng lũ l t Q8 98 150 188 * Tuy n đê bao ven r ch L ng Đèn (HTX Phú L i, Phú Sơn) 0 250
 16. 16 Y BAN NHÂN DÂN QU N 9 CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (Ch tiêu đi u ch nh y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng Đơn v qu n T. h n kh i K ho ch K ho ch T ng m c STT DANH M C lý d án công hoàn chính th c đi u ch nh GHI CHÚ đ u tư thành năm 1998 năm 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 1 L p quy ho ch chi ti t 6 khu dân cư qu n 9 (KH 1997) Q9 0 441 2 Hương l 31 n i dài Q9 2200 1100 2000 3 S a ch a đư ng phân c p cho Qu n Q9 0 3000 4 Kinh phí phòng ch ng l t bão, úng ng p Q9 - Thoát nư c khu dân cư Phú H u 300 300 5 Chu n b đ u tư : Trư ng PTCS Hưng Bình Q9 0 20 Trư ng TH Trương Văn Thành Q9 0 20 Trung tâm Y t qu n 9 Q9 0 50 Tr m Y t cho 3 phư ng m i qu n 9 Q9 0 30 Y BAN NHÂN DÂN QU N 10 CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (Ch tiêu đi u ch nh y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng Đơn v qu n T. h n kh i K ho ch K ho ch T ng m c STT DANH M C lý d án công hoàn chính th c đi u ch nh GHI CHÚ đ u tư thành năm 1998 năm 1998
 17. 17 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Trư ng TH Tri u Th Trinh Q10 97-98 1385 1200 1385 2 Trư ng H Th K Q10 97-98 5918 3611 5047 3 Trư ng M m Non 19-5 Q10 98-99 6066 0 1000 S d ng v n thanh lý cơ s giáo d c, không c ng vào t ng s . Y BAN NHÂN DÂN QU N 11 CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (Ch tiêu đi u ch nh y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng Đơn v qu n T. h n kh i K ho ch K ho ch T ng m c STT DANH M C lý d án công hoàn chính th c đi u ch nh GHI CHÚ đ u tư thành năm 1998 năm 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Nút GT Ông Ích Khiêm- L c Long Quân Q11 0 15700 5000 5700 Y BAN NHÂN DÂN QU N 12 CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (Ch tiêu đi u ch nh y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng Đơn v qu n T. h n kh i K ho ch K ho ch T ng m c STT DANH M C lý d án công hoàn chính th c đi u ch nh GHI CHÚ đ u tư thành năm 1998 năm 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 1 L p quy ho ch chi ti t 5 khu dân cư Q12 0 388
 18. 18 2 Hương l 80B Q12 98-99 11800 200 344 3 S a ch a đư ng phân c p cho Qu n 0 3000 4 Kinh phí phòng ch ng l t bão, úng ng p - N o vét r ch Tư Trang, C u Kinh 0 400 - Gia c b sông Ông Đ ng 0 150 Y BAN NHÂN DÂN QU N TÂN BÌNH CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (Ch tiêu đi u ch nh y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng Đơn v qu n T. h n kh i K ho ch K ho ch T ng m c STT DANH M C lý d án công hoàn chính th c đi u ch nh GHI CHÚ đ u tư thành năm 1998 năm 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Phòng khám Khu v c 5 Tân Bình TB 98 506 506 30 2 X lý nư c th i đ i VSPD Tân Bình TB 98 293 293 0 3 Đư ng Trương Vĩnh Ký TB 97-98 4650 2500 1830 4 Đư ng Vư n Lài TB 97-98 11200 8000 4200 5 Kinh t m i Tân Bình TB 97-98 1850 800 200 6 Đư ng Gò D u TB 97-98 11600 4000 7000 7 Đư ng Tây Th nh TB 97-98 29000 0 7000 8 Trư ng Võ Thành Trang TB 97-98 5400 100 220 9 Chu n b đ u tư : Trung tâm Văn hóa Th thao Tân Bình 0 20 Y BAN NHÂN DÂN QU N BÌNH TH NH
 19. 19 CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (Ch tiêu đi u ch nh y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng Đơn v qu n T. h n kh i K ho ch K ho ch T ng m c STT DANH M C lý d án công hoàn chính th c đi u ch nh GHI CHÚ đ u tư thành năm 1998 năm 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Kinh t m i Bình Th nh BT 98 1750 1750 1400 2 Trung tâm y t Bình Th nh BT 100 145 3 Kinh phí phòng ch ng l t bão, úng ng p - Gi i quy t ng p úng phư ng 13, phư ng 28 0 100 4 Chu n b đ u tư : Trư ng M m non 24A Q.BT 0 20 Trư ng PTCS B n Văn Đàn B. Th nh 0 20 Trư ng Nguy n Đình Chi u B. Th nh 0 20 Y BAN NHÂN DÂN QU N PHÚ NHU N CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (Ch tiêu đi u ch nh y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng Đơn v qu n T. h n kh i K ho ch K ho ch T ng m c STT DANH M C lý d án công hoàn chính th c đi u ch nh GHI CHÚ đ u tư thành năm 1998 năm 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Trư ng MG Sơn Ca phư ng 12 PN 0 1524 1459 1524 2 Đư ng Phan Đăng Lưu – Hoàng -V- Th PN 0 11000 7000 9000 3 Trung tâm Văn hóa qu n Phú Nhu n P.Nhu n 10256 0 2000
 20. 20 Y BAN NHÂN DÂN QU N GÒ V P CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (Ch tiêu đi u ch nh y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng Đơn v qu n T. h n kh i K ho ch K ho ch T ng m c STT DANH M C lý d án công hoàn chính th c đi u ch nh GHI CHÚ đ u tư thành năm 1998 năm 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Đư ng Quang Trung GV 97-99 27700 12000 14000 2 Đư ng Làng Hoa GV 97-99 100 576 3 Kinh phí phòng ch ng l t bão, úng ng p - Gi i quy t úng ng p phư ng 13, 15, 17 0 50 Y BAN NHÂN DÂN QU N TH Đ C CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (Ch tiêu đi u ch nh y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng Đơn v qu n T. h n kh i K ho ch K ho ch T ng m c STT DANH M C lý d án công hoàn chính th c đi u ch nh GHI CHÚ đ u tư thành năm 1998 năm 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Th y l i p 1 Hi p Bình Phư c TĐ 98 1760 1250 1100 2 Kinh phí phòng ch ng l t bão, úng ng p - Tuy n b bao Ghe 0 120
Đồng bộ tài khoản