Quyết định số 633/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 633/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 633/2003/QĐ-TTg về việc cử thành viên ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 633/2003/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 633/2003/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CỬ THÀNH VIÊN ỦY BAN QUỐC GIA VỀ HỢP TÁC KINH TẾ QUỐC TẾ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 70/2002/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cử ông Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm thành viên ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế, thay thế ông Hà Hùng Cường đã chuyển sang công tác khác. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ông Hoàng Thế Liên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. Nơi nhận: KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - Ban Bí thư Trung ương Đảng, PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP, - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, - Văn phòng TW và các Ban của Đảng, - Văn phòng Quốc hội, - Văn phòng Chủ tịch nước, Vũ Khoan - Tòa án nhân dân tối cao, - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, - Cơ quan TW của các đoàn thể, - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc, - Lưu : QHQT (5b), VT.
Đồng bộ tài khoản