Quyết định số 634/TTTTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
50
lượt xem
1
download

Quyết định số 634/TTTTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 634/TTTTC của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao ban hành Luật Sport Aerobics

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 634/TTTTC

 1. T NG C C TH D C TH THAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 634/TTTTC Hà N i, ngày 14 tháng 11 năm 1996 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH LU T SPORT AEROBICS T NG C C TRƯ NG T NG C C TH D C TH THAO Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 30/9/1992; Căn c Ngh đ nh s 11/CP ngày 28/11/1992 quy đ nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a T ng c c Th d c th thao; Xét yêu c u phát tri n và nâng cao trình đ môn Sport Aerobics nư c ta hi n nay; Căn c đ ngh c a ông V trư ng V th d c th thao Thành tích cao và ông Ch t ch Liên đoàn Th d c Vi t Nam. QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành Lu t Sport Aerobics g m 2 chương và 16 đi u. Đi u 2. Lu t Sport Aerobics đư c áp d ng trong các cu c thi đ u qu c t t i nư c ta và các cu c thi trong nư c t cơ s đ n toàn qu c. Đi u 3. Các cu c thi đ u trong toàn qu c có th đ ra đi u l thích h p v i th c t nhưng không trái v i các đi u ghi trong Lu t này. Đi u 4. Các ông V trư ng V Th thao thành tích cao, Ch t ch Liên đoàn Th d c Vi t Nam, V trư ng V t ch c – Đào t o, V trư ng V K ho ch - Tài chính, ông Chánh văn phòng và các s Th d c th thao ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. K/T T NG C C TRƯ NG T NG C C TDTT PHÓ T NG C C TRƯ NG Đoàn Thao Chương I. PH N CHUNG Đi u 1. Lu t thi đ u. 1.1. M c đích chung: Lu t thi đ u nh m m c đích đ m b o cho vi c đánh giá m t cách khách quan nh t các bài thi Sport Aerobics trong ph m vi trong nư c và qu c t . 1.2. Tr ng tài: 1.2.1. Các tr ng tài có liên quan ch t ch v i môn sport Aerobics và h ph i không ng ng h c t p đ nâng cao ki n th c lý lu n cũng như ho t đ ng th c ti n. Nh ng yêu c u cơ b n trư c tiên cho ho t đ ng tr ng tài là: - Có ki n th c hi u bi t sâu s c v Lu t thi đ u c a Liên đoàn Th d c th gi i (FIG). - Có ki n th c hi u bi t sâu s c v đi u l k thu t c a Liên đoàn Th d c th gi i. - Có ki n th c hi u bi t sâu s c v các đ ng tác m i. 1.2.2. Nh ng đi u ki n c n thi t cho phép m t tr ng tài đư c ch m thi trong các cu c thi đ y chính th c c a Liên đoàn Th d c th gi i (FIG). - Có b ng tr ng tài do FIG c p trong th i gian có giá tr .
 2. - Đã th hi n đư c k t qu t t trong quá trình công tác tr ng tài các cu c thi qu c gia, các cu c thi gi a các nư c ho c các gi i H u ngh qu c t . - Có tư cách và ph m ch t đúng đ n, th hi n s khiêm t n, công b ng trong các cu c thi đ u. 1.2.3. T t c các thành viên c a Ban tr ng tài có trách nhi m ph i: - Tham d t t c các H i ngh , cu c h p chuyên môn ho c h i th o thông báo thông tin c n thi t. - Có m t t i đ a đi m thi đ u đúng th i gian quy đ nh theo l ch thi đ u. - Trang ph c đúng quy đ nh. - Tham d cu c h p thông báo nh ng v n đ c n thi t cho các v n đ ng viên d thi đ u. 1.2.4. Trong su t cu c thi đ u yêu c u m i m t tr ng tài ph i: - Không đư c r i v trí đã quy đ nh. - Không đư c liên l c, trao đ i v i nh ng ngư i khác. - Không đư c tham d vào các cu c th o lu n, tranh lu n v i các hu n luy n viên và các tr ng tài. - Ph i m c đ ng ph c quy đ nh (n m c váy màu xanh th m, áo khoác tr ng, nam áo vest màu xanh th m, qu n xám, áo sơ mi màu sáng và th t cà v t). 1.3. Trư ng ban tr ng tài: 1.3.1. Trư ng ban tr ng tài có trách nhi m đi u hành toàn b tr ng tài: trư ng ban tr ng tài đi u hành công vi c c a các tr ng tài theo Lu t thi đ u và xác đ nh tính xác c a đi m cu i cùng cho v n đ ng viên. Trư ng ban tr ng tài c n theo dõi và ghi l i các m c đ sai l ch trong các đi m c a các tr ng tài, n u đi m sai l ch này tái di n thì có quy n t p h p t t c tr ng tài l i và yêu c u h đi u ch nh đi m, trong trư ng h p c n thi t có th thay th tr ng tài ph m l i. Ch t ch H i đ ng sport Aerobics tr c thu c Liên đoàn Th d c th gi i đã ch rõ r ng: vi c vi ph m nh ng ch d n, yêu c u c a Trư ng ban tr ng tài và vi c vi ph m Lu t thi đ u b t bu c ph i d n đ n nh ng hình ph t. 1.3.2. Nh ng bi u hi n vi ph m lu t bao g m: - S c ý vi ph m lu t. - C ý t o ra s thu n l i (ho c s b t l i) cho m t ho c vài v n đ ng viên. - Không tuân th s ch đ o c a H i đ ng sport Aerobics ho c Trư ng ban tr ng tài. - Nhi u l n cho đi m quá cao ho c quá th p. - Không tuân th n i quy và yêu c u c a cu c thi. - Không tham gia các H i ngh , h i h p c a tr ng tài. - M c trang ph c không đúng quy đ nh. 1.3.3. Có th x lý theo các tình hu ng sau: - C nh cáo. - Đình ch công vi c c a tr ng tài trong cu c thi. - Đình ch công vi c tr ng tài t i các cu c thi qu c t trong th i gian quy đ nh. 1.4. V n đ ng viên và hu n luy n viên: - M c đích c a Lu t thi đ u là nh m ch d n cho các v n đ ng viên và hu n luy n viên nh ng đi u c n thi t đ h chu n b t t cho vi c thi đ u. - Nâng cao ki n th c và k năng làm vi c cho tr ng tài đ đóng góp cho s phát tri n c a môn th thao này. Đi u 2. Các cu c thi đ u. 2.1. Hình th c: cu c thi chính th c môn sport Aerobics do Liên đoàn Th d c th gi i (FIG) t ch c gi i Vô đ ch sport Aerobics th gi i. 2.2. Chương trình thi đ u: 2.2.1. Chu kỳ: gi i Vô đ ch sport Aerobics th gi i đư c t ch c đ nh kỳ hàng năm.
 3. 2.2.2. L ch thi đ u: nói chung l ch thi đ u c a m t gi i Vô đ ch Sport Aerobics th gi i đư c ti n hành như sau: Ngày th nh t Ngày th hai Ngày th ba Thi đ u vòng lo i Chung k t Cá nhân nam, cá nhân Bu i chi u Cá nhân n Đôi nam n n Đôi nam n , nhóm 3 Bu i t i Cá nhân nam Nhóm 3 v n đ ng viên v n đ ng viên 2.3. Vòng đ u lo i và vòng chung k t: 2.3.1. S ngư i tham gia trong vòng đ u lo i. Trong thi đ u lo i, m i qu c gia đư c c m t v n đ ng viên n , m t v n đ ng viên nam, m t đôi nam n ph i h p và m t nhóm ba ngư i tham d thi. Căn c vào yêu c u c a các Liên đoàn là thành viên c a FIG, Ch t ch c a FIG có th cho phép tăng lên hai (2) trong gi i Vô đ ch th gi i đ u tiên. Ngài ch t ch cũng s cho phép đ ra nh ng ngo i l v nh ng đi u ki n ăn cho các v n đ ng viên c a Liên đoàn Aerobics qu c t và các Liên đoàn Aerobics khác. 2.3.2. S ngư i tham d thi chung k t. m i n i dung thi cho phép t i đa 8 v n đ ng viên d thi chung k t. Trong s 8 v n đ ng viên này, nư c đăng cai t ch c gi i Vô đ ch th gi i đư c quy n có m t v trí m i lo i. Trong 8 v trí này, nh ng nhà Vô đ ch th gi i ( gi i l n trư c) đư c quy n d thi chung k t đ b o v danh hi u c a mình. Ngoài ra m i qu c gia khác ch đư c phép có m t v trí m i n i dung thi. N u có nh ng s ngang b ng v th h ng trong thi đ u ch n vào trung k t thì v n đ ng viên có s đi m th c hi n cao nh t s đư c d thi chung k t. N u v n có s ngang nhau gi a các v n đ ng viên thì ph i tính đ n đi m ngh thu t, đi m đ khó và cu i cùng thì ph i rút thăm đ xác đ nh th h ng. 2.4. Trình t ti n hành thi đ u. 2.4.1. B c thăm. - Vi c b c thăm quy t đ nh th t ti n hành thi đ u t i vòng lo i. Th t c b c thăm s đư c t ch c 6 tu n trư c khi cu c thi b t đ u và luôn luôn do m t ngư i trung gian th c hi n. - Trong thi chung k t, th t thi đ u s căn c vào th t đ u lo i vòng lo i. V n đ ng viên nào có đi m th p nh t thì thi đ u tiên. 2.4.2. M t quy n thi đ u (b cu c). Sau khi g i tên đư c 30 giây, v n đ ng viên nào không lên đài thi đ u thì coi như v n đ ng viên đó m t quy n thi, nghĩa là v n đ ng viên đó không đư c ti n hành thi đ u n a. 2.5. Các phương ti n ph c v thi đ u. 2.5.1. Phòng t p luy n. - Nhà t p ph i đư c chu n b đ y đ và thu n ti n đ cho v n đ ng viên t p luy n ít nh t m t ngày trư c khi cu c thi b t đ u. - Các phương ti n ph c v âm thanh, ánh sáng ph i thích h p, sàn (khu v c) t p luy n ph i đ m b o đ di n tích. - Th t đ n t p luy n trên sàn nhà t p ph i tuân theo l ch s p x p c a ban t ch c. 2.5.2. Khu v c ch đ i. M t khu v c đư c thi t k ngay c nh sân kh u thi đ u đ giành cho các v n đ ng viên ch đ n lư t lên trình di n bài thi. Ch cho phép 2 v n đ ng viên chu n b lên thi đ u cùng v i hu n luy n viên c a h đư c ch khu v c này. Nh ng ngư i khác không đư c phép có m t đây. 2.6. Khu v c thi đ u. 2.6.1. Sân kh u thi đ u. Sân kh u thi đ u (đài) cao t 100cm đ n 150cm và ph i đư c liên k t m t cách ch c ch n v i n n nhà và khu v c bao quanh. Di n tích sân kh u không đư c nh hơn kích thư c 9m x9m và khu v c th c hi n bài thi có kích thư c 7m x 7m. Di n tích này đư c đánh d u b ng m t gi i
 4. băng dính màu đ có chi u r ng 5cm. M i chi u dài 7m có nghĩa là khu v c đư c phép trình bày bài thi bao g m c kích thư c c a băng dính. M t gi i băng dính ph n a đư c gián lên th m v i kích thư c 6m x 6m, băng này có màu xanh đư c coi là hành lang c a sàn thi. Như v y là có 4 hành lang (xem hình v ) 2.6.2. X p x p v trí ng i làm vi c c a Ban tr ng tài. - Các tr ng tài đánh giá vi c th c hi n và ngh thu t c a bài thi ph i ng i ngay trư c sân kh u. - Các tr ng tài đánh giá các y u t quy đ nh b t bu c ng i hai góc theo đư ng chéo c a sân kh u. - Trư ng ban tr ng tài và các tr ng tài đánh giá đ khó ng i gi a ngay sau các tr ng tài đánh giá s th c hi n và ngh thu t. 2.6.3. Nh ng quy đ nh h n ch . - Trong quá trình thi đ u, các v n đ ng viên và các hu n luy n viên ch đư c phép vào khu v c ch , khu v c tr ng tài và làm vi c và sân kh u thi khi tr ng tài phát thanh g i tên. - Các quan ch c c a FIG ho c các thành viên c a Ban tr ng tài ph i ng i đúng v trí quy đ nh. - Các v n đ ng viên vi ph m nh ng quy đ nh này thì Trư ng ban tr ng tài có th tru t quy n thi đ u. 2.7. Nh c đ m. 2.7.1. Thi t b . - Ch t lư ng c a các thi t b âm thanh ph i đ m b o đúng tiêu chu n bao g m c ph n đi u ch nh đ n các ph ki n c n thi t kèm theo. - Ph i có loa, micro riêng cho tr ng tài phát thanh đi u khi n v n đ ng viên. Ph i có dàn máy ch y băng thư ng hay dàn băng DAT v i nh ng nút đi u khi n. 2.7.2. Băng ghi âm. Đư c phép s d ng nh c đơn (m t nh c c ) ho c nh c t ng h p (ph i h p nhi u nh c c ). Cho phép d o nh c trư c 3 giây. Nh c ph i đư c ghi ngay t đ u m t A trên nh ng băng thư ng ho c băng DAT. Không đư c phép s d ng nh c quay đi quay l i. 2.7.3. Ch t lư ng. Các băng thu l i ph i đ m b o ch t lư ng âm thanh. 2.7.4. B n quy n âm nh c. - Liên đoàn Th d c th gi i và Ban t ch c không ch u trách nhi m v vi c các b n nh c g c có th b sao chép và truy n bá.
 5. - Băng nh c ph i đư c g i cho Ban thư ký c a FIG ho c Ban t ch c cùng v i b n đăng ký thi đ u. 2.8. K t qu thi đ u. 2.8.1. Công b k t qu . Giá tr các đi m v ngh thu t trình di n, v th c hi n, v đ khó, thêm đi m, đi m b tr … và đi m cu i cùng c a v n đ ng viên đư c công b ngay sau khi v n đ ng viên hoàn thành bài thi ho c sau khi ngư i ti p theo hoàn thành bài thi (đi m này tuỳ thu c vào s lư ng tr ng tài và các thi t b thông tin). K t qu thi đ u đư c thông báo qua loa truy n thanh và trên b ng thông tin đi n t . Đi m c a t ng tr ng tài cũng ph i đư c công khai. 2.8.2. Khi u n i. Không đư c phép khi u n i v đi m và k t qu thi. 2.8.3. K t qu trong thi trung k t. Trong thi trung k t đi m ph i đư c công b ngay. V n đ ng viên có đi m cao nh t s là ngư i chi n th ng. Trong trư ng h p có đi m chung k t b ng nhau thì v n đ ng viên nào có đi m cao nh t trong thi đ u lo i s là ngư i th ng cu c. N u k t qu v n còn ngang nhau thì s d ng m t nguyên t c th thao như sau: “X p v trí ngang nhau cho nh ng bài thi có k t qu như nhau” Khi s đi m ngang nhau thì x p v trí th h ng như sau: V n đ ng viên A và v n đ ng viên B x p th nh t . V n đ ng viên C x p th 3 2.9. Gi i thư ng. 2.9.1. Nghi l trao gi i thư ng. Nghi l trao gi i thư ng đư c t ch c cho t t c các n i dung thi đ u sau khi cu c thi chung k t k t thúc. Vi c trao gi i thư ng đư c ti n hành trư c t t c các v n đ ng viên, tr ng tài, quan ch c và khán gi . 2.9.2. Gi i thư ng. Trao gi i thư ng lưu ni m cho nh ng ngư i th ng cu c và huy chương cho 3 v trí đ u tiên. Trao b ng cho 8 v trí đ u. Chương II. GI I VÔ Đ CH SPORT AEROBICS TH GI I Đi u 3. Các lo i hình thi đ u (n i dung thi). 3.1. S lư ng các n i dung thi đ u: Gi i Vô đ ch th gi i v sport Aerobics ti n hành t ch c 4 lo i hình thi đ u bao g m: - Cá nhân n . - Cá nhân nam. - Đôi nam n ph i h p. - Nhóm 3 v n đ ng viên. 3.2. S lư ng v n đ ng viên. S lư ng v n đ ng viên và gi i tính m i n i dung thi là: Cá nhân n : 1 v n đ ng viên. Cá nhân nam: 1 v n đ ng viên. Đôi nam n h n h p: 1 v n đ ng viên n , 1 v n đ ng viên nam. Nhóm 3 v n đ ng viên: 3 v n đ ng viên v i gi i tính t ch n. Đi u 4. Tiêu chu n tham gia thi đ u. 4.1. Quy n h n chung:
 6. Gi i Vô đ ch sport Aerobics th gi i m r ng cho các v n đ ng viên đáp ng các đi u ki n sau đây đư c tham d thi đ u: - Đư c các liên đoàn qu c gia là thành viên c a FIG đăng ký tham d thi. - Đư c các qu c gia đáp ng các đi u ki n quy đ nh c a U ban Olympic qu c t đăng ký. - Đáp ng các yêu c u c a FIG và đi u l k thu t thi đ u do FIG ban hành. 4.2. L a tu i. Nh ng v n đ ng viên tham d thi đ u Gi i Vô đ ch th gi i t i thi u ph i là 18 tu i (tính đ n năm t ch c thi). 4.3. Qu c t ch. Nh ng v n đ ng viên và tr ng tài có s thay đ i v qu c t ch ph i tuân theo nh ng đi u ch d n v qu c t ch c a Hi n chương Olympic, lu t c a FIG và đi u l k thu t c a FIG.V n đ thay đ i qu c t ch s do ban ch p hành c a FIG gi i quy t. Đi u 5. V n đ ng viên 5.1. Thay đ i tên. Không đư c thay đ i v n đ ng viên sau khi đã đăng ký chính th c, ngo i tr trư ng h p vì nh ng nguyên nhân v m t y h c x y ra trong 24 gi trư c khi ti n hành thi đ u. Quy t đ nh v n đ này là do quy n c a ong Ch t ch U ban Y t c a FIG.Trong trư ng h p này nh ng yêu c u đ ngh thay đ i ph i đư c vi t trên gi y có kèn theo báo cáo nh n đ nh v tình tr ng s c kho c a v n đ ng viên. 5.2. Trang ph c. Trong l khai m c và b m c, t t c các v n đ ng viên đ u ph i m c trang ph c chính th c c a qu c gia quy đ nh. Đi u 6. Sân kh u thi đ u. 6.1. Kích thư c c a khu v c thi đ u. Kích thư c c a khu v c thi đ u là 7m x7m. 6.2. B m t sàn. Sàn đư c lát b ng g , b m t ph i ph đ m x p đ t o nên s đàn h i c n thi t. Nh ng quy đ nh v m t sàn đư c trình bày trong cu n đo lư ng và tiêu chu n các d ng c c a Liên đoàn Th d c th gi i. Đi u 7. Nh ng quy đ nh v trang ph c thi đ u. 7.1. Quy đ nh chung. Trang ph c g n gàng và phù h p s gây đư c nh ng n tư ng t t cho v n đ ng viên. Tóc dài ph i bu c l i phía sau, dây gi y ph i bu c c n th n; dây lưng, dây đeo qu n không đư c s d ng. 7.2. Qu n áo thi đ u. - N v n đ ng viên ph i m c áo m t m nh bó sát ngư i. Áo thi đ u có th đ h phía trư c ho c phía sau nhưng ph n trên và ph n dư i ph i dính ch t v i nhau. Không đư c phép h ph n b ng. Ph n h phía trên đìu không đư c vư t quá cao xương hông. - Nam v n đ ng viên ph i m c áo bó sát ngư i li n v i qu n soóc ng n v i m n và bó sát. Ph i m c qu n lót b o v trong trong c quá trình thi đ u. - C nam và n v n đ ng viên ph i đi gi y t p Aerobics. 7.3. Đ trang s c. Không đư c đeo đ ng h , vòng c , vòng đeo tay, nh n, hoa tai… trong lúc thi đ u. 7.4. Băng. Không đư c đeo b t c lo i băng gì, ngo i tr trư ng h p b tr n thương. Quy t đ nh v n đ này là do ông Ch t ch U ban Y h c c a FIG. Nh ng yêu c u c n đ ngh ph i đư c trình bày trên gi y t kèm theo báo cáo v tình hình tr n thương. Đi u 8. C u trúc bài thi
 7. 8.1. Th i gian. Th i gian c a bài thi là 1 phút 55 giây và đư c phép ± 10 giây. 8.2. Âm nh c. Bài t p đư c trình di n ph i h p ch t ch v i âm nh c. Nh c ph i mang tính ch t sôi n i vui tươi và linh ho t. Có th là nh c pop, rock, disco, nh c nh y… Nh c c đi n, nh c v i nh p quá nhanh c a dân da đ , nh c Jazz là không phù h p. 8.3. N i dung c u trúc. 8.3.1. Đ m b o s cân đ i. N i dung c a bài t p ph i là m t th hoàn chính v i t l cân đ i gi a các đ ng tác khác nhau: các đ ng tác trên m t th m, di chuy n và đ ng tác trên không cũng như các d ng chuy n đ ng khác. N u quá nh n m nh (x p x p quá nhi u) m t d ng ho t đ ng nào đó s gây nên s m t cân đ i và nh hư ng x u đ n đi m ngh thu t. 8.3.2. Các đư ng di chuy n cơ b n. Trên b m t c a sàn thi đ u ph i t n d ng c 7 bư c di chuy n c a k thu t Aerobics. Nh ng bư c di chuy n này t o nên nh ng đư ng di chuy n ch y u c a bài t p. S k t h p gi a các đư ng di chuy n v i các đư ng c i biên khác, v i các y u t k thu t khác t o nên ch t lương ngh thu t c a bài. Đi u 9. Các nhóm đ ng tác và giá tr 9.1. K t c u các nhóm. T t c các đ ng tác đư c chia làm 6 nhóm chính. Đó là s c m nh đ ng; s c m nh tĩnh; nh y, nh y k t h p v i nh c và quay; các đ ng tác đá; thăng b ng m n d o. Đ khó đư c x p x p theo m c đ tăng d n t A đ n D và hi n t i nhóm D là nhóm khó nh t. Các đ ng tác và giá tr xem ph n “ph l c”. 9.2. Các đ ng tác m i và các đ ng tác không có trong ph n danh m c. Có th có nhi u đ ng tác m i xu t hi n không có trong danh m c quy đ nh. Trư ng h p này các tr ng tài theo dõi đ khó ph i xác đ nh b ng m t. Đ khó c a các đ ng tác này cũng đư c xác đ nh theo giá tr các m c đ A đ n D.Nh ng đ ng tác m i có giá tr đ khó cao như D ph i đư c h i đ ng Aerobics xác đ nh. H i đ ng ph i có văn b n đ trình có kèm theo băng video g i lên Ban thư ký c a FIG 4 tu n trư c khi b t đ u thi đ u. Đi u 10. Nh ng quy đ nh b t bu c Trong m t bài thi ph i g m hai chu i liên k t đ ng tác quy đ nh (m i liên k t đ ng tác 8 nh p 2 x 8) c ng v i 6 đ ng tác 6 nhóm khác nhau. 10.1. Liên k t 8 nh p. 10.1.1. Liên k t 8 nh p là t p h p các chuy n đ ng vũ đ o, k t h p v i các đ ng tác Aerobics tư th đ ng v i nh p đ 2 l n 8 nh p c a âm nh c (2 x 8). 10.1.2. Sơ đ c u trúc c a liên k t 8 nh p th nh t có th đư c l p l i gi ng nhau nhưng ph i ngư c phía (nghĩa là t t c các chuy n đ ng ph i th c hi n theo phía đ i di n). 10.1.3. Trong trư ng h p chuy n đ ng đ u tiên đư c b t đ u không có đ ng tác nh y cao đ t ng t (Jumping jack) thì chuy n đ ng th 2 ph i có chuy n đ ng nh y này. 10.1.4. Hai l n liên k t 8 nh p này có th di chuy n theo b t kỳ hư ng nào trên sàn thi nhưng hư ng di chuy n không nên l p l i gi ng nhau. 10.2. Các nhóm đ ng tác. Bài thi ph i bao g m m t đ ng tác trong m i nhóm đ ng tác sau đây: 1. S c m nh đ ng l c. 2. S c m nh tĩnh l c. 3. Nh y, nh y bư c v i và quay. 4. Các đ ng tác đá. 5. Thăng b ng.
 8. 6. M n d o. M c đ khó c a t ng đ ng tác do v n đ ng viên ch n. Đư c phép thêm vào đ n 10 đ ng tác khác nhưng không đư c tính thay cho các đ ng tác quy đ nh. 10.3. Chu i liên k t b t bu c (Sequence) 10.3.1. Chu i liên k t đ ng tác b t bu c là s liên k t hàng lo t chuy n đ ng theo 16 nh p (2 l n 8 nh p). Liên k t này ph i m đ u b ng bư c đá chân v trư c (chân th ng đá lên cao ch m m t, đ u ng ng cao hư ng v phía trư c). N u không có đ ng tác đá chân ch m m t thì coi như không có liên h p này. 10.3.2. Ph n còn l i ph i bao g m m t c u trúc có 4 trong 7 bư c cơ b n c a Sport Aerobics, 4 bư c đó là: - Nâng cao đùi. - Đá chân - Nh y b t lên cao. - Lao ngư i v phía trư c. 10.3.3. Ba lo i chuy n đ ng ch y u (đi, ch y ch m, nh y) ch là nh ng chuy n đ ng chuy n ti p. Ngoài ra liên h p b t bu c không đư c đưa vào b t kỳ d ng v n đ ng nào khác. 10.3.4. Liên h p b t bu c cũng ph i đư c trình bày gi ng nhau trong thi đôi nam n ph i h p cũng như nhóm 3 ngư i. 10.3.5. Nh ng chuy n đ ng cơ b n trên đư c trình bày theo hư ng chuy n đ ng th ng v trư c ho c theo đư ng biên, riêng đ ng tác nh y b t lên b t bu c ph i th c hi n trong m t ph ng trư c sau. - Vi c bi n hoá các đ ng tác cơ b n là đư c phép, trư ng h p này có th coi đây là đ ng tác chuy n ti p, ví d : t đ ng tác nh y cao v trư c có th tr c ti p chuy n đ n đ ng tác nâng cao đùi. - Trong quá trình th c hi n liên h p b t bu c, m t c a v n đ ng viên có th quay v b t kỳ hư ng nào; đư c phép v a di chuy n v a quay nhưng t t c các đ ng tác quay không đư c vư t quá 360º. Tr ng tài đánh giá vi c th c hi n c n theo dõi quá trình ph i h p th c hi n bài thi. 10.3.6. Sau đây là m t s ví d v s l a ch n các đ ng tác trong m t bài thi: a. Các đ ng tác: - Đ khó A: đ ng th ng, đ th ng ngư i thành n m s p ch ng tay. - Đ khó B: ch ng ke. - Đ khó b: nh y xo c trên không. - Đ khó B: nh y c t kéo đá chân. - Đ khó A: thăng b ng nghiêng trên m t chân. - Đ khó B: cúi g p thân xo c d c quay 360º (illusion) trên 1 chân. b. Hai liên hi p (2 x 8 nh p). - (1) Bư c đá chân ch m m t (2) Hai chân ch m (3) B t nh y lao v phía trư c (4) Nâng cao đùi (5) B t nh y lao v phía trư c (6) Hai chân ch m (7) Đá chân cao (8) Hai chân ch m - (1) B t nh y (d ng lên đ t ng t) (2) Nâng cao đùi (3) Nh y lao v phía trư c (4) Hai chân ch m (5) Ch y ch m (6) Ch y ch m (7) Nh y lên cao (8) Hai chân ch m l i Trong ví d trên có đ ng tác lao v phía trư c và nâng cao đùi nhưng ch c n 4 đ ng tác cũng đ đáp ng đư c yêu c u b t bu c.
 9. 10.3.7. Hành lang. Hành lang là khu v c đư c quy đ nh b i hai băng v ch đ và xanh. V n đ ng viên ph i bư c vào trong m i hành lang t i thi u m t l n trong bài thi. Đi u 11. Ban Tr ng tài. 11.1. Thành ph n Ban tr ng tài: - Trư ng ban tr ng tài 1 - Tr ng tài đánh giá th c hi n 4 - Tr ng tài đánh giá ngh thu t 4 - Tr ng tài đánh giá nh ng quy đ nh b t bu c 2 - Tr ng tài đánh giá đ khó 2 T ng c ng: 13 11.2. Ch c năng, nhi m v , các tiêu chu n đánh giá và đi m. 11.2.1. Tr ng tài đánh giá th c hi n bài thi. 11.2.1.1. Ch c năng: đánh giá ph n th c hi n bài d a trên nh ng căn c sau đây: - S ph i h p. - S c m nh t c đ . - Ch t lư ng k thu t. - Tính đ ng b . Tiêu chu n đánh giá. 11.2.1.2. a. S ph i h p: căn c ch y u đ đánh giá kh năng ph i h p là nh ng liên h p đ ng tác quy đ nh b t bu c. Sơ đ di chuy n và c u trúc toàn bài cũng đư c xem xét đánh giá trong ph n ph i h p. M c đ khó c a s ph i h p đư c đánh giá d a trên các y u t sau: - S ho t đ ng tích c c và liên k t c a ph n cơ th . Ph i h p ho t đ ng c a nhi u b ph n cơ th cùng m t lúc làm tăng đ khó. Các b ph n cơ th có liên quan nhi u hơn c là: đ u, hai bàn chân, chi dư i (c ng chân và đùi), chi trên (cánh tay và c ng tay). - S di chuy n t đi m này đ n đi m khác. - S thay đ i hư ng chuy n đ ng (th hi n s quay m t sang m t hư ng khác). - S đa d ng trong các chuy n đ ng khác nhau. - S tương ph n: Tay và chân chuy n đông theo hư ng khác nhau, không đ i x ng. - S bi n đ i v nh p đi u, nh p đ th c hi n c a các b ph n cơ th (tay, chân, các ph n khác). Th c hi n đ ng tác trên m t ph ng khác nhau, s giao nhau c a các đư ng di chuy n. b. S c m nh t c đ : + Cư ng đ th c hi n: m c đ th hi n c a s c m nh t c đ trong chuy n đ ng đư c xác đ nh, căn c vào các y u t : - T c đ co cơ. - Tính ch t đ i kháng c a cơ. - Biên đ đ ng tác. - Tr ng l c. - S lư ng các cơ tham gia ho t đ ng. + S c b n chuyên môn: năng l c duy trì cư ng đ v n đ ng t đ u đ n cu i bài (không ngh gi a quãng). c. Ch t lư ng k thu t (k x o). - Tư th đ ng: kh năng duy trì đư c tư th đ ng c a thân ngư i khi trình di n các đ ng tác, các bư c nh y và các bư c chuy n ti p. - Chính xác: kh năng đi u khi n đư c c a hư ng chuy n đ ng.
 10. - Đi u khi n đư c cư ng đ ho t đ ng c a cơ tăng gi m, tránh đư c các giao đ ng th a. - Tính n đ nh: th hi n s v ng ch c khi th hi n đ ng tác, các d ng tác ti p đ t và các bư c di chuy n. d. Tính đ ng b (áp d ng trong thi đ u đôi và 3 ngư i). - Th i gian: các đ ng tác ph i đ ng b v m t th i gian. - Kho ng cách: kh năng xác đ nh đúng v trí, c ly, kho ng cách trong đ i hình. - Biên đ : biên đ đ ng tác c a các v n đ ng viên ph i gi ng nhau trong khi thi đ u. e. Ch m đi m. + Đi m t i đa c a m i m t tr ng tài trong khi đánh giá ph n th c hi n bài thi là 10,0 đi m. - Tr 0,1 đi m đ i v i nh ng l i nh . - Tr 0,2 đi m đ i v i nh ng l i trung bình. - Tr 0,3 đi m đ i v i nh ng l i n ng. - Tr 0,5 đi m đ i v i nh ng l i quá n ng. + L i nh đư c xác đ nh như là s sai l ch nh , vi c th c hi n g n như hoàn h o. + L i trung bình là nh ng sai l ch tương đ i l n, d nh n bi t so v i s hoàn ch nh khi th c hi n bài thi. + L i n ng là nh ng l i sai l ch cơ b n, quan tr ng. + L i quá năng là nh ng sai l m di n ra liên t c v tư th đ ng. 11.2.2. Đánh giá v ngh thu t. 11.2.2.1. Nhi m v : Đánh giá ch t lư ng ngh thu t d a trên nh ng tiêu chu n sau đây: - Ngh thu t múa. - Trình di n - Âm nh c - Chuy n ti p - Kh năng ph i h p v i đ ng đ i Đánh giá v ngh thu t cũng có ph n cho thêm đi m ngh thu t. 11.2.2.2. Tiêu chu n đánh giá: a. Ngh thu t múa - Sàn thi đ u: s d ng toàn b b m t sàn (sơ đ di chuy n trên m t sàn). - M c đ : có s ph i h p hài hoà các ho t đ ng trên không, trên b m t c a sàn và trên sàn. - Di chuy n: di chuy n theo t t c các hư ng (v trư c, ra sau, theo bên c nh, theo đư ng chéo, theo hình vòng tròn). - M t ph ng: chuy n đ ng đư c th c hi n t t c các m t ph ng (d c, ngang và ph i, trái). - Tính c n đ i: có s k t h p hài hoà gi a các đ ng tác th hi n các t ch t th l c, m n d o và các lo i s c m nh (tĩnh, đ ng, b t phát). Không nên đ quá nhi u m t lo i y u t nào đó làm nh hư ng đ n s cân đ i hài hoà và tính th m m c a toàn bài. - Tính đa d ng: phong cách trình di n đa d ng, phong phú. - M đ u và k t thúc: đ c đáo và gây n tư ng. -Tính ph i h p: c n có s bi n hóa các lo i hình đ ng tác và sơ đ (đư ng di chuy n) bài t p (không nên l p l i), nên s d ng các đ ng tác đ ng b và không đ i x ng. b. Trình di n - T tin: v m t và phong thái t tin khi trình di n. - S giao lưu: kh năng ti p c n v i khán gi .
 11. - Thu hút đư c khán gi . c. Âm nh c - Nh p đi u: s d ng nhi u nh p đi u khác nhau t t hơn là ch s d ng n n nh c đơn đi u. - Ph i h p hài hoà đ ng tác v i âm nh c - Di n c m: các đ ng tác đư c th hi n phù h p v i tính ch t c a âm nh c. -Nh p: chuy n đ ng theo đúng nh p c a âm nh c. d. Chuy n ti p - Kh năng chuy n ti p các chuy n đ ng t không đ n m t th m và chuy n đ i trên th m. - Liên k t: kh năng k t h p các chuy n đ ng l i v i nhau h p lý. - Đ c trưng th thao: năng l c s d ng các chuy n đ ng cơ b n c a Sport Aerobics khi b t nh y lên và ti p đ t khi rơi xu ng. - Kh năng ph i h p đ ng b (dành cho thi đ u đôi- 3 ngư i). - Đ i hình: trình di n nh ng đ i hình bi n đ i phong phú, đa d ng. - V trí: ph i h p thay đ i v trí c a các v n đ ng viên trong cùng m t đ i hình. - Tính t p th đ ng đ i: có tinh th n đ ng đ i và ph i h p trong toàn đ i. Có s ph i h p h tr l n nhau gi a 2-3 v n đ ng viên, biên so n bài theo m t ch đ hay m t câu chuy n. T n d ng ưu th c a nhi u ngư i hơn là ch t p chung vào m t ngư i. e. Đi m thư ng thêm và ngh thu t: đư c dành cho m t v n đ ng viên hay m t bài trình di n có c u trúc đ c đáo th hi n trong trình di n, âm nh c, vũ đ o, chuy n đ i và s ph i h p t t t đ u đ n cu i bài hay t ng ph n c a bài thi. M t đi m thư ng ngh thu t cũng đư c dành cho m t v n đ ng viên nào đó th c hi n m t đ ng tác m i sáng tác l n đ u tiên, ho c l p l i m t đ ng tác đã mang tên ngư i đ u tiên trình di n nó. g. Cách ch m đi m: + Ch t lư ng ngh thu t: đi m cao nh t đánh giá v ch t lư ng ngh thu t là 10,0 đi m. - Tr 0,1 cho m i l i riêng l . - Tr 0,5 cho các l i liên ti p trong toàn bài. + Đi m thư ng ngh thu t: đi m thư ng t i đa khi đánh giá ch t lư ng ngh thu t là 2,0 đi m. - 1,0 đi m cho nh ng liên h p duy nh t có và đ c đáo trong bài. - 0,5 đi m cho nh ng đ ng tác chính đư c th c hi n v i ch t lư ng cao. - 0,1 đi m cho nh ng đ c tác nh đ c đáo. - 0,5 đi m cho nh ng ph n bài ho c liên h p đ ng tác đư c th c hi n t t. 11.2.3. Đánh giá nh ng quy đ nh b t bu c. 11.2.3.1. Tính ch t: đánh giá v nh ng quy đ nh b t bu c bao g m các đi m sau: - Các đ ng tác b t bu c. - Các chu i liên k t b t bu c. - 8 nh p b t bu c. - Đư ng biên. - Hành lang. 11.2.3.2. Các tiêu chu n đánh giá: h. Các đ ng tác b t bu c. Tr ng tài quy đ nh ph i ki m tra xem 6 đ ng tác b t bu c (m i nhóm có m t đ ng tác) có đư c th c hi n hay không. S tr đi m v i m i đ ng tác thi u. i. Các chu i liên k t b t bu c. Tr ng tài ph i ki m tra vi c th c hi n chu i liên k t b t bu c có bao g m b n (4) trong b y (7) bư c cơ b n quy đ nh c a Sport Aerobics hay không và không đư c cho m t đ ng tác b c m nào vào trong chu i liên k t này. S tr đi m trong trư ng h p thi u bư c “step touch”, thi u nh ng bư c cơ b n ho c có nh ng đ ng tác b c m.
 12. k. 8 nh p b t bu c. Tr ng tài ph i ki m tra vi c th c hi n 8 nh p có đư c ti n hành theo đúng quy đ nh th i gian (2 x 8) hay không, và ph i ki m tra xem đ ng tác th hai c a 8 nh p đ u có đư c th c hi n b ng m t chân trong trư ng h p đ ng tác th nh t không đư c th c hi n b ng chân đó. Tr ng tài s tr đi m nh ng l i v th i gian, nh ng chuy n đ ng l p l i gi ng nhau cũng như đưa vào các đ ng tác b c m trên sàn. l. Đư ng biên. Tr ng tài b t l i vi ph m đư ng biên (đư ng ranh gi i quy đ nh) ng i chéo hai trong b n góc c a sàn di n. M i tr ng tài ch u trách nhi m ki m tra hai đư ng. Đư ng phân ranh gi i bao quanh sàn màu đ . M t b ph n nào đó c a thân th ch m m t sàn ngoài đư ng biên s b tr đi m. Tuy nhiên n u vư t đư ng biên trên không thì không b tr . m. Khu v c hành lang. Tr ng tài ph i ki m tra xem v n đ ng viên có bư c vào khu v c hành lang ít nh t m t l n trong m i hành lang hay không trong khi th c hi n bài thi. n. Cách ch m đi m. Không quy đ nh đi m b tr t i đa. Vi c tr đi m nh ng quy đ nh b t bu c ti n hành như sau: + Đ i v i 8 nh p b t bu c: - Không th c hi n ho c th c hi n sai hư ng đ ng tác m đ u: - 0,1 đi m/m i l n. - L p l i sơ đ th nh t không đúng: - 0,1 đi m/m i lân vi ph m. - Đưa nh ng đ ng tác b c m vào bài thi (trên m t sàn): - 0,1 đi m/m i đ ng tác. - S lư ng đ ng tác trong nh p sai: - 0,1 đi m. - Thi u chu i liên k t (8 nh p): - 0,5 đi m. + Đ ng tác: - Thi u đ ng tác quy đ nh: - 0,5 đi m cho m i đ ng tác. + Chu i liên k t quy đ nh b t bu c: - Không đúng v s lư ng: - 0,1 đi m. - Thi u nh ng bư c cơ b n: - 0,1 đi m m i bư c. - Đ ng tác b c m: - 0,1 đi m cho m i đ ng tác. - Bư c m đ u (step touch) sai: - 0,1 đi m. - Thi u chu i liên k t quy đ nh: - 0,5 đi m. + Vư t quá đư ng biên - Vư t quá đư ng biên quy đ nh: - 0,1 đi m m i l n. + Hành lang: - Không bư c vào hành lang: - 0,1 đi m m i hành lang. + Th i gian: - L i v th i gian: - 0,1 đi m/m i l n. 11.2.4. Đánh giá v đ khó. 11.2.4.1. Tính ch t: Tr ng tài đánh giá v đ khó ph i ghi l i toàn b bài t p (t t c các đ ng tác) và cho đi m giá tr c a đ ng tác đư c th c hi n. 11.2.4.2. Tiêu chu n đánh giá: - Giá tr đ khó c a đ ng tác căn c theo nhóm đ ng tác quy đ nh, ho c khi đ ng tác không ghi trong danh m c thì t đánh giá (tương đương các nhóm t A đ n D thôi). Khi đánh giá băng m t ph i h i ý ki n trư ng ban tr ng tài và vi c quy t đ nh ph i đư c trư ng ban tr ng tài ch p nh n. - Vi c đánh giá các đ ng tác m i có đ khó cao hơn D ch có th đư c ti n hành do H i đ ng Sport Aerobics ph i có đơn trình bày, có băng video kèm theo g i đ n Ban thư ký c a Liên đoàn Th d c th gi i (FIG) 4 tuân trư c khi thi đ u. 11.2.4.3. Cách ch m đi m: - Không có đi m đ khó t i đa.
 13. - M i đ ng tác và y u t đ u có m t giá tr tuỳ theo m c đ khó (xem b ng nhóm đ ng tác và giá tr ). T ng đi m đ khó s đư c tính b ng cách c ng các giá tr c a 16 đ ng tác có m c khó cao nh t. Trong trư ng h p thi u m t y u t b t bu c, ngư i ta s ch c ng giá tr c a mư i năm (15) đ ng tác có giá tr cao nh t. 11.3. Trư ng ban tr ng tài. 11.3.1. Ch c năng nhi m v : - Trư ng ban tr ng tài ph i ghi l i toàn b bài thi. Giá tr v m t đ khó c a bài thi do Trư ng ban tr ng tài tính toán ch là căn c đ xem xét khi có s b t đ ng gi a các tr ng tài đánh giá v đ khó. - Trong trư ng h p có đ ng tác không trong b ng danh m c đ ng tác quy đ nh mà c n ph i đư c đánh giá đ khó b ng m t và ph i h i ý ki n Trư ng ban tr ng tài. Vi c quy t đ nh ph i đư c Trư ng ban ch p nh n. Vi c đánh giá này ch có th đư c th c hi n trong ph m vi đ khó t A-D. - Trư ng ban tr ng tài c n thông báo cho H i đ ng Sport Aerobics v nh ng đ ng tác khó m i đư c đánh giá b ng m t. H i đ ng s ki m tra l i và sau đó s đi n tên các đ ng tác m i này vào danh m c các nhóm đ ng tác v i đ khó tương ng trong lu t ch m đi m. - Trư ng ban tr ng tài có th tham kh o ý ki n các tr ng tài đ khó, có trách nhi m ch đ o th c hi n vi c tr đi m bài thi: do có đ ng tác b c m, nâng đ ng đ i lên hơn m t l n, t m ng ng ho c ng ng h n bài thi, l i v th i gian, l i v trang ph c và các hình ph t k lu t. 11.3.2. Tiêu chu n đánh giá. 11.3.2.1. Đ ng tác c m: Các đ ng tác c m đư c ghi trong danh m c đ ng tác b c m c a Lu t cho đi m. 11.3.2.2. Các đ ng tác nâng đ ng đ i lên: - Khi trình bày bài thi trên m t sàn đư c phép nâng ho c đ b n cùng đi m nhưng không đư c tung lên không. Khái ni m th c hi n bài thi trên m t đ t đư c xác đ nh trong trư ng h p ph i có m t b ph n cơ th ngoài hai bàn chân c a ngư i đ đang ti p xúc v i m t sàn. Trư ng h p có hai ngư i nâng thì c hai ph i ti p xúc v i m t sàn. - G i là “tung” khi m t ngư i đư c b n cùng di n tung lên, ho c khi m t b n cùng di n đư c dùng như “bàn nhúm” đ b t lên th c hi n đ ng tác trên không. M t ngư i đang giai đo n trên không khi ngư i y không còn ti p xúc v i m t sàn ho c b n cùng di n. - C m các đ ng tác nâng và đ hoàn toàn tư th đ ng, ngo i tr đ ng tác k t thúc bài thi. Khi chu n b k t thúc bài thi ngư i đư c nâng lên không đư c ti p xúc tr l i v i m t sàn cho đ n khi bài thi k t thúc. Đ ng tác nâng cu i cùng có th là m t đ ng tác ghi trong danh m c các đ ng tác b c m, tuy nhiên đ ng tác đó không đư c th c hi n trên không. Ngư i đư c nâng ph i đư c ti p xúc v i b n cùng di n trong su t th i gian th c hi n đ ng tác. - Trong trư ng h p m t ngư i nâng hay đ hai ngư i thì chi u cao c a tháp ch ng không đư c vư t quá chi u cao c a hai ngư i tư th đ ng. 11.3.2.3. T m ng ng/ ng ng h n bài thi: - Bài thi đư c coi là t m ng ng khi v n đ ng viên ng ng th c hi n đ ng tác trong kho ng th i gian t hai (2) đ n hai mươi (20) giây và ti p sau đó l i ti p t c. - Bài thi đư c coi như là k t thúc (ng ng h n) khi v n đ ng viên ng ng di n và b không th c hi n ti p trong vòng hai mươi (20) giây. 11.3.2.4. L i v th i gian: - Có vi ph m v th i gian khi bài di n quá ng n (140 – 145 giây) ho c quá dài (205 – 210 giây). Bài thi ng n dư i 140 giây và kéo dài quá 210 giây thì b lo i. - B t đ u tính th i gian khi nghe th y âm thanh phát ra đ u tiên (ngo i tr ti ng “bip” làm d u hi u). 11.3.2.5. Trang ph c không đúng quy cách: - M t v n đ ng viên xu t hi n trên sàn di n v i trang ph c hoàn toàn khác v i quy đ nh v trang ph c đã nói Đi u 7 s b lo i. - V n đ ng viên m c trang ph c thi u quy cách s b tr đi m.
 14. - Nh ng x ph t k lu t: tuyên b c nh cáo hay lo i căn c vào lu t ch m đi m (m c hình ph t k lu t). 11.3.2.6. Cách tr đi m: + Vi ph m th i gian: - 0,1 đi m/5 giây. + Ph m l i v th i gian: lo i. + Đ ng tác c m: - 0,1 đi m/m i đ ng tác. + Nâng b n cùng di n trên m t l n: -0,1 đi m/m i l n. + T m ng ng bài thi: - 0,1 đi m/m i l n + Ng ng h n bài thi: lo i + Có m t khu v c c m: c nh cáo + Hành vi không đư c phép: c nh cáo + Trang ph c thi u quy cách: - 0,1 đi m/m i vi ph m. + Trang ph c sai quy đ nh hoàn toàn: lo i. + Vi ph m Đi u l k thu t ho c lu t ch m đi m c a FIG: lo i. Đi u 12. Cách ch m đi m 12.1. Đi m th c hi n: Đi m cao nh t và đi m th p nh t c a các tr ng tài đánh giá vi c th c hi n bài thi b lo i b . Nh ng đi m còn l i đư c c ng vào và đó là đi m cu i cùng đánh giá vi c th c hi n bài thi. 12.2. Đi m ch t lư ng ngh thu t. Đi m cao nh t và đi m th p nh t c a các tr ng tài đánh giá ch t lư ng ngh thu t b lo i b , nhưng đi m còn l i đư c c ng vào và đó là đi m cu i cùng đánh giá ch t lư ng ngh thu t. 12.3. Đi m thư ng v đi m ngh thu t. Đi m cao nh t và đi m th p nh t c a các tr ng tài đánh giá ngh thu t b lo i b , nh ng đi m còn l i đư c c ng vào và đó là đi m thư ng v ngh thu t. 12.4. Đi m v đ khó. Đi m v đ khó bao g m t ng đi m c a 6 đ ng tác trong 6 nhóm quy đ nh b t bu c và mư i (10) đ ng tác khác có giá tr cao nh t. 12.5. T ng đi m: C ng t t c các đi m th c hi n ch t lư ng ngh thu t, đi m thư ng v đi m ngh thu t và đi m đánh giá v đ khó thành đi m t ng quát – hay là t ng đi m. 12.6. Đi m cu i cùng. Nh ng tr đi m c a tr ng tài đánh giá nh ng quy đ nh b t bu c và nh ng tr đi m c a trư ng ban tr ng tài đư c tính tr vào t ng đi m. K t qu thu nh n đư c là đi m cu i cùng. Đi u 13. B ng ch m đi m A. Đi m c ng. * Đi m th c hi n: Cá nhân Đôi/3VĐV + Đi m c ng t i đa c a 2 tr ng tài: 20 20 * Đi m ch t lư ng ngh thu t: + Đi m c ng t i đa c a 2 tr ng tài: 20 20 * Đi m thư ng ngh thu t: + Đi m c ng t i đa c a 2 tr ng tài: 4 4 * Đi m v đ khó: Ví d đi m đánh giá đ khó: 3,1 2,2 Như v y t ng đi m là: 47,1 46,2 B. Tr đi m.
 15. - Đi m b tr c a tr ng tài ph n quy đ nh b t bu c (xem ph n tr ng tài đánh giá quy đ nh - ch m đi m). - Đi m b tr c a Trư ng ban tr ng tài (xem ph n Trư ng ban tr ng tài ch m đi m). C. H th ng ch m đi m. - Ph n th c hi n đư c ch m theo cách đánh giá tiêu c c, nghĩa là b t đ u t 10,0 và tr d n đi do ph m l i trong quá trình th c hi n bài thi. - Ch t lư ng ngh thu t đư c ch m theo cách đánh giá tiêu c c, nghĩa là b t đ u t 10,0 và tr d n đi do vi ph m các l i liên quan đ n ch t lư ng ngh thu t. - Đi m thư ng ngh thu t đư c ch m theo cách đánh giá tích c c, nghĩa là c ng các đi m b t đ u t 0. - Đi m v đ khó đư c ch m theo cách đánh giá tích c c, nghĩa là c ng các đi m b t đ u t 0. - Các đi m b tr tính tr vào đi m t ng quát (t ng đi m). D. Ví d m u v ch m đi m. T.T1 T.T2 T.T3 T.T4 Đi m có hi u l c - Th c hi n 8,1 8,2 8,7 8,5 8,2 + 8,5 = 16,70 - Ch t lư ng ngh thu t 8,5 8,0 8,3 8,3 8,3 + 8,3 = 16,60 - Đi m thư ng v ngh thu t 1 1 1,5 0,5 1 + 1 = 2,00 - Giá tr đ 3xA 5xB 4xC 4xD = 4,10 khó T ng đi m: = 39,40 - Th i gian: OK - Đư ng biên (v ch); 2 x -0,10 = -0,20 - Hành lang: 1 x -0,10 = -0,10 - Đ ng tác b c m: 1 x -0,10 = -0,10 Đi m cu i cùng: = 39,00 Đi u 14. Các đ ng tác b c m. Môn sport Aerobics d a trên b y (7) lo i hình v n đ ng có ngu n g c t đi u nh y Aerobics. Đ b o v tính đ c đáo c a môn th thao này, nh ng đ ng tác sau đây ho c các d ng bi n đ i tương t thu c v các môn th thao khác đ u b c m s d ng trong Gi i Vô đ ch th gi i v sport Aerobics. A. Các đ ng tác c a th d c d ng c - U n đ u (d o trư c) - D o sau - Chu i tay (>30º) - L n nghiêng (có ho c không có ch ng tay) - Đà l n sau ch ng tay - G p du i (tỳ đ u tay hay gáy) - L n trư c ch ng tay - L n sau ch ng tay - Nh y bay l n xuôi - Santô (các ki u) - Quay vòng 2 chân c t kéo (>1 vòng)
 16. B. Các đ ng tác th d c ngh thu t và khiêu vũ. - Nh y u n cong lưng (nh n) - Nh y bư c v i dài ư n cong lưng - Đ ng ng sau trên 1 chân, 1 chân dơ cao (xo c tư th ng sau) - Nh y lên không u n cong ngư i thành hình vòng tròn - Thăng b ng trên 1 chân, 1 chân ch m đ u - Quỳ g i quay theo tr c d c (piruet) - Quay tròn trên lưng, trên vai (> 1 vòng) C. Các đ ng tác nhào l n: - Các đ ng tác nâng đ và tung trên không. D. Các đ ng tác võ thu t: - Đá ngang. - Đá lao v trư c. E. Các đ ng tác khác: - Nâng b ng b n cùng di n tư th đ ng (không k đ ng tác k t thúc). - Các d ng xo n (spiral) trên không. Đi u 15. Hình ph t k lu t A. C nh cáo: Vi ph m các trư ng h p sau đây s b c nh cáo: - Có m t t i khu v c c m. - Có thái đ không đúng đ n trên sàn thi đ u. - Có thái đ không tôn tr ng tr ng tài và Ban t ch c. - Có hành vi ph n th thao. B. Lo i (tru t quy n thi đ u). M t v n đ ng viên s b lo i n u như: - Trang ph c hoàn toàn khác v i quy đ nh c a lu t ch m đi m. - Không m c trang ph c trình di n c a qu c gia mình trong các bu i l khai m c và b m c. - Vi ph m n ng Đi u l , quy t c k thu t c a FIG và lu t cho đi m. - Th i gian đ m nh c c a bài thi ng n hơn 1 phút 40 giây và dài quá 2 phút 10 giây. - Ng ng h n bài thi. Đi u 16. Nh ng trư ng h p b t thư ng. Nh ng trư ng h p sau đây là b t thư ng: - Băng cát xét h ng. - Âm nh c b h ng do thi t b âm thanh. - Nh ng s c do thi u sót v thi t b nói chung như: ánh sáng, sàn thi và đ a đi m. - V n đ ng viên ph i l p t c ng ng bài thi n u x y ra nh ng trư ng h p b t thư ng sau đây. M t khi bài thi đã k t thúc r i m i khi u n i thì s không đư c ch p nh n. - Theo quy t đ nh c a Trư ng ban tr ng tài thì v n đ ng viên có th b t đ u l i bài thi c a mình sau khi v n đ đã đư c gi i quy t, m t đi m dã cho trư c s b hu b . - M i tình hu ng ph n trên đ u có th x y ra và Trư ng ban tr ng tài ph i xem xét đánh giá. Nh ng quy đ nh c a Trư ng ban tr ng tài là quy t đ nh cu i cùng.
Đồng bộ tài khoản