Quyết định số 638a-TCCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 638a-TCCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 638a-TCCP về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới xã, thị trấn và đổi tên thị trấn huyện lỵ thuộc huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi do Ban tổ chức - Cán bộ chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 638a-TCCP

  1. BAN T CH C-CÁN B CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA PH VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 638a-TCCP Hà N i, ngày 01 tháng 10 năm 1992 QUY T NNH V VI C PHÂN V CH, I U CH NH NA GI I XÃ, THN TR N VÀ I TÊN THN TR N HUY N L THU C HUY N M C, T NH QU NG NGÃI . B TRƯ NG, TRƯ NG BAN BAN T CH C CÁN B CHÍNH PH Căn c Ngh nh s 135-H BT ngày 7-5-1990 c a H i ng B trư ng v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ban t ch c - Cán b c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 64B-H BT ngày 12-9-1981 c a H i ng B trư ng v i u ch nh a gi i hành chính; Xét ngh c a U ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi t i công văn s 385-TT-UB ngày 26-9-1992, QUY T NNH i u 1. Nay phân v ch, i u ch nh a gi i xã, th tr n và i tên th tr n huy n l thu c huy n M c, t nh Qu ng Ngãi như sau: 1. Th tr n ng Cát giao cho xã c Tân qu n lý di n tích và dân cư thôn 4 (tr sân v n ng và 1,8 ha vùng Gò Giàng); ng th i nh n l i c a xã c Tân 17 ha ru ng phía ông b c c u Bà Trà, 214 ha t màu vùng á Bàn phía tây kênh nam sông V và di n tích vùng núi l n (l y danh gi i là ư ng phân thu t nh L Tây xu ng phía nam h á Bàn). Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: - Xã c Tân có 1.104 ha di n tích t nhiên v i 6.700 nhân khNu; bao g m các thôn: 1, 3, 4, 7 và xóm Cây g o. a gi i xã c tân: phía ông giáp th tr n ng Cát và xã c Th nh; phía tây giáp xã c Hoà; phía nam giáp th tr n ng Cát; phía b c giáp xã c Th nh. Th tr n ng Cát có 865 ha di n tích t nhiên v i 7.923 nhân khNu; g m thôn 2 (tr xóm Cây g o); thôn 5 và thôn 6. a gi i th tr n ng Cát : phía ông và phía nam giáp xã c Phong, phía tây và phía b c giáp xã c Tân.
  2. Ranh gi i chi ti t gi a xã c Tân và th tr n ng Cát ư c mô t t i T trình s 385/TT-UB c a U ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi. 2. i tên th tr n ng Cát thành th tr n M c. i u 2. U ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi; U ban nhân dân huy n M c và các xã, th tr n có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Ng c Tư ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản