Quyết định số 64/2001/QĐ-BCN

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
44
lượt xem
5
download

Quyết định số 64/2001/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 64/2001/QĐ-BCN về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Quản lý các dự án điện độc lập do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 64/2001/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 64/2001/Q -BCN Hà N i, ngày 26 tháng 12 năm 2001 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY CH HO T Đ NG C A BAN QU N LÝ CÁC D ÁN ĐI N Đ C L P B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành theo Ngh nh 52/1999/N - CP ngày 5 tháng 5 năm 2000 c a Chính Ph ; Căn c Quy t nh s 1506/Q -TCCB ngày 3 tháng 07 năm 2001 c a B trư ng B Công nghi p v vi c thành l p Ban Qu n lý các D án i n c l p; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch và u tư và V trư ng V T ch c Cán b , QUY T Đ NH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ho t ng c a Ban Qu n lý các d án i n c l p . i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng, Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B , Ch nhi m Ban Qu n lý các d án i n c l p ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Nơi nh n: - Như i u 3, - Các ng chí Th trư ng, - Lưu VP, TCCB. Đ ng Vũ Chư QUY CH
  2. HO T NG C A BAN QU N LÝ CÁC D ÁN I N CL P (Ban hành kèm theo Quy t nh s :64 /2001/Q -BCN ngày 26 tháng 12 năm 2001 c a B trư ng B Công nghi p) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Quy ch này áp d ng cho Ban qu n lý các d án i n c l p (vi t t t là Ban L) ư c thành l p theo Quy t nh s 1506/Q -TCCB ngày 03 tháng 07 năm 2001 c a B trư ng B Công nghi p. i u 2. Các d án i n c l p (bao g m các d án ngu n i n, lư i i n...) nêu trong Quy ch này là các d án mà ch u tư là t ch c, cá nhân (c trong nư c và nư c ngoài) ngoài T ng Công ty i n l c Vi t Nam u tư xây d ng các công trình ngu n i n, lư i i n cung c p i n cho T ng Công ty i n l c Vi t Nam ho c khách hàng khác t i Vi t Nam thông qua các hình th c Xây d ng - Kinh doanh - Chuy n giao (BOT); Xây d ng - Chuy n giao - Kinh doanh (BTO); Xây d ng - Chuy n giao (BT); Xây d ng - Kinh doanh (IPP/BOO) ho c các hình th c khác theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2: CH C NĂNG NHI M V C A BAN QU N LÝ CÁC D ÁN I N C L P i u 3. Ban L có ch c năng, nhi m v sau : 1. Tham mưu giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c i v i các d án i n c l p. N i dung qu n lý g m : a) Trên cơ s quy ho ch phát tri n ngành i n l c ã ư c phê duy t, ch trì ph i h p v i các V ch c năng c a B và các cơ quan có liên quan l p danh m c các d án kêu g i u tư theo hình th c BOT, BTO, BT, BOO, IPP V trư ng V K ho ch và u tư trình B phê duy t. b) Hư ng d n l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi, kh thi; xu t phương th c th c hi n d án i n c l p phù h p v i tính ch t, quy mô và i u ki n c th c a t ng d án V trư ng trình B phê duy t ho c B trình Th tư ng Chính ph phê duy t ch trương u tư theo các quy nh hi n hành. i v i các d án ngu n i n c l p ăng ký u tư chưa có trong quy ho ch, n u có công su t > 50 MW, có kh năng nh hư ng n cân i cung c u i n năng chung c a h th ng i n Qu c gia, Ban L ph i k t h p v i các b ph n khác trong V K ho ch và u tư và B ph i h p xem xét thNm nh trư c khi trình B quy t nh. c) Hư ng d n các nhà u tư, phát tri n d án v các th t c, trình t c n thi t khi tham gia vào các d án i n c l p; ch trì gi i quy t các th t c có liên quan n các d án i n c l p .
  3. d) Ch trì t ch c và ch o xây d ng, so n th o các h sơ d án i n c l p phù h p v i phương th c th c hi n ư c duy t và các quy nh v u tư xây d ng hi n hành . ) Xây d ng cơ ch , chính sách qu n lý nhà nư c v các d án i n c l p. e) T ch c th c hi n các d án u tư c p i n cho vùng sâu , vùng xa, mi n núi , h i o mà lư i i n qu c gia chưa vươn t i ư c. g) T ch c th c hi n các d án năng lư ng tái t o, năng lư ng m i. 2. Qu n lý tr c ti p các d án i n c l p. N i dung qu n lý g m : a) Ch trì t ch c th c hi n công vi c thNm nh, ánh giá các h sơ c a d án i n c l p thu c các giai o n khác nhau theo phân c p V trư ng trình các c p có thNm quy n phê duy t. b) Ti n hành àm phán các h p ng và tho thu n d án; ch o, ph i h p các cơ quan có liên quan àm phán và ký t t các h p ng ph (H p ng mua bán s n phNm, cung c p d ch v , h p ng cung c p nguyên nhiên li u, h p ng cho thuê t . . .) V trư ng trình các c p có thNm quy n ký k t h p ng d án và phê duy t. c) i v i các d án i n c l p ã ư c c p phép u tư, Ban L ch trì thay m t V K ho ch và u tư theo dõi, giám sát các bên tham gia liên quan th c hi n các nghĩa v ã cam k t và gi i quy t các vư ng m c phát sinh trong quá trình th c hi n. d) Xây d ng k ho ch th c hi n d án trình V trư ng duy t. Theo dõi ti n trình th c hi n d án theo k ho ch. Thư ng xuyên báo cáo k t qu th c hi n cho V trư ng xin ý ki n ch o. ) Ki m tra, giám sát quá trình xây d ng công trình (thi t b , xây l p nghi m thu, ch y th . . .). e) T ch c vi c nghi m thu công trình, ki m tra giám sát quá trình v n hành, s a ch a. T ch c ti p nh n, chuy n giao khi h t th i h n h p ng i v i các d án BOT. g) Qu n lý toàn b các h p ng, tho thu n và các tài li u có liên quan c a d án. Gi i quy t các t n t i, vư ng m c trong quá trình th c hi n h p ng theo thNm quy n. h) Thương th o và ký k t h p ng v i các chuyên gia, t ch c tư v n tham gia th c hi n các công vi c t i i m a, b, c, d, , e, g kho n 1 và i m a, b, c, d, , e, g kho n 2 c a i u này. i) T ch c áp ng các d ch v c n thi t th c hi n các công vi c nêu t i kho n 1, kho n 2 i u này. Chương 3:
  4. T CH C, BIÊN CH , M I QUAN H CÔNG TÁC i u 4. T ch c và biên ch c a Ban L. 1. T ch c và biên ch c a Ban L ư c quy nh t i i u 2 Quy t nh s 1506/Q -TCCB ngày 03 tháng 07 năm 2001 c a B trư ng B Công nghi p v vi c Thành l p Ban qu n lý các D án i n c l p. 2. Biên ch c a Ban L n m trong biên ch c a V K ho ch và u tư. 3. Vi c thi tuy n ho c xét tuy n cán b chuyên trách, làm nhi m v tr c ti p qu n lý d án, hư ng lương t B và trong biên ch c a Ban L th c hi n theo Quy ch thi tuy n, xét tuy n c a Cơ quan B . 4. Trong trư ng h p c n thi t, Ban L ư c ký k t b sung thêm cán b làm theo ch h p ng, sau khi ã ư cV K ho ch và u tư ph i h p v i V T ch c Cán b ti n hành sơ tuy n, trình B ch p thu n. Ch h p ng th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Lương và các kho n ph c p (n u có) c a h p ng ư c tính trong chi phí ho t ng c a Ban qu n lý các d án i n c l p . 5. Ban không có phòng ban chuyên môn. Cán b chuyên môn làm vi c theo ch chuyên gia, ư c phân công nhi m v , xác nh rõ trách nhi m và ch u s i u hành tr c ti p c a Ch nhi m Ban L. i u 5. Trách nhi m và m i quan h công tác c a Ban L trong V K Ho ch và u tư: 1. Ban L là m t b ph n c a V K ho ch và u tư, ch u s ch o tr c ti p c a V trư ng V K ho ch và u tư. 2. i v i nh ng v n liên quan n nh ng ch trương l n, công vi c ph c t p ho c thu c v ch c năng qu n lý nhà nư c, Ch nhi m Ban L ph i xin ý ki n ch o c a V trư ng V K ho ch và u tư trư c khi ưa ra quy t nh. 3. i v i nh ng v n liên quan n ch c năng i u hành c a Ban qu n lý d án, V trư ng V K ho ch và u tư ư c quy n phân c p cho Ch nhi m Ban L th c hi n và ch u trách nhi m trư c V trư ng, trư c B và trư c pháp lu t v m i ho t ng c a mình. Chương 4: VI C S D NG TÀI KHO N, CON D U B CÔNG NGHI P i u 6. Ban L ư c s d ng tài kho n c a Văn phòng B , con d u c a B Công nghi p ho t ng và giao d ch theo quy nh c a B trư ng B Công nghi p. i u 7. Các văn b n liên quan n ch c năng qu n lý nhà nư c các d án i n c l p ph i do V trư ng V K ho ch và u tư th a l nh B ký theo thNm quy n quy nh c a B trư ng.
  5. i u 8. i v i các văn b n liên quan n ch c năng qu n lý, i u hành tr c ti p d án do V trư ng V K ho ch và u tư phân c p cho Ch nhi m Ban L, thì Ch nhi m Ban L ư c ký và ph i ch u trách nhi m pháp lý v n i dung các văn b n do mình ký. i u 9. Các th t c hành chính v xây d ng, ban hành và lưu tr văn b n c a Ban L ph i th c hi n theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c và các Quy nh c a B Công nghi p. Chương 5: KINH PHÍ HO T NG i u 10. Kinh phí ho t ng c a Ban L l y t kinh phí hành chính c a Cơ quan B , chi phí phát tri n và qu n lý các d án và chi phí khác theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 11. Vi c qu n lý tài chính và chi phí ph c v ho t ng c a Ban L ph i th c hi n theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c . Ch nhi m Ban L ch u trách nhi m trư c V trư ng, B trư ng, trư c Cơ quan pháp lu t v vi c qu n lý tài chính và chi phí ph c v ho t ng c a Ban L. i u 12. 1. i v i các kho n chi phí s d ng v n ngân sách nhà nư c c p trong qu hành chính s nghi p c a B , Ban L l p d trù, Chánh Văn phòng duy t chi theo phân c p và quy nh chung c a B Công nghi p . 2. i v i ph n kinh phí phát tri n và qu n lý d án, Ch nhi m Ban L có trách nhi m xây d ng Quy ch qu n lý và s d ng, thông qua V Tài chính K toán trình B duy t và th c hi n theo úng Quy ch ã ư c duy t. 3. i v i ph n chi phí khác và các kho n chi c a Ban L t 30 tri u n 50 tri u ng Vi t Nam, Ch nhi m Ban L ph i xin ý ki n V trư ng trư c khi xem xét duy t chi. 4. Các kho n chi c a Ban L trên 50 tri u ng Vi t Nam, V trư ng V K ho ch và u tư ph i xin ý ki n Lãnh o B duy t . Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 13. Trong quá trình th c hi n Quy ch này, n u th y có v n c n b sung, i u ch nh, Th trư ng các ơn v báo cáo B trư ng xem xét quy t nh ./.
Đồng bộ tài khoản