Quyết định số 64/2003/QĐ-BBCVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định số 64/2003/QĐ-BBCVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 64/2003/QĐ-BBCVT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Bưu điện Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 64/2003/QĐ-BBCVT

  1. B BƯU CHÍNH VI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÔNG c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 64/2003/Q -BBCVT Hà N i, ngày 28 tháng 03 năm 2003 QUY T Đ NH V CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A BÁO BƯU I N VI T NAM B TRƯ NG B BƯU CHÍNH VI N THÔNG Căn c gh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 90/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Bưu chính, Vi n thông; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b và T ng Biên t p Báo Bưu i n Vi t Nam. QUY T Đ NH i u 1. Báo Bưu i n Vi t Nam là ơn v tr c thu c B Bưu chính, Vi n thông, là di n àn c a cán b công nhân viên, c a các doanh nghi p và khách hàng s d ng d ch v bưu chính, vi n thông, công ngh thông tin, là cơ quan ngôn lu n c a B , th c hi n ch c năng tuyên truy n, ph bi n chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, nh hư ng, ch trương c a B ; thông tin tuyên truy n các ho t ng, các ti n b khoa h c công ngh v bưu chính, vi n thông, công ngh thông tin, i n t , Internet, truy n d n phát sóng, t n s vô tuy n i n và cơ s h t ng thông tin qu c gia (sau ây g i chung là bưu chính, vi n thông và công ngh thông tin). Gi i thi u các nhân t m i, gương ngư i t t, vi c t t, phê phán các hi n tư ng tiêu c c nh m nâng cao ch t lư ng ph c v v bưu chính, vi n thông, công ngh thông tin. i u 2. Báo Bưu i n Vi t Nam có nhi m v và quy n h n sau: 1. T ch c xây d ng trình B trư ng v tôn ch , m c ích, nh hư ng n i dung, i tư ng ph c v , ph m vi phát hành c a Báo Bưu i n Vi t Nam. 2. Nghiên c u, xây d ng, quy ho ch, k ho ch ho t ng c a Báo Bưu i n Vi t Nam và t ch c tri n khai th c hi n sau khi ư c phê duy t. 3. T ch c phát hành u kỳ báo tu n, báo cu i tháng, báo i n t Báo Bưu i n Vi t Nam, s tay hư ng d n s d ng k thu t nghi p v và các n phNm khác v bưu chính, vi n thông và công ngh thông tin theo gi y phép c a B Văn hoá thông tin.
  2. 4. T ch c ào t o, b i dư ng nghi p v cho phóng viên, biên t p viên và c ng tác viên c a Báo Bưu i n Vi t Nam. 5. Tham gia công tác tuyên truy n ư ng l i chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c; giáo d c, ph bi n pháp lu t v bưu chính, vi n thông và công ngh thông tin. 6. Qu n lý v t ch c, công ch c, viên ch c, tài s n, h sơ, tài li u c a Báo theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B trư ng. 7. ư c B Bưu chính, Vi n thông c p kinh phí và giao ch tiêu biên ch ho t ng. ư c ch ng phát tri n các ho t ng có liên quan v báo chí, t o thêm ngu n thu theo quy nh c a pháp lu t; b o toàn và phát tri n các ngu n l c ư c giao. 8. T ch c các ho t ng khác theo úng qui nh c a lu t Báo chí và các qui nh c a pháp lu t v Báo chí, xu t b n. 9. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng giao. i u 3. Báo Bưu i n Vi t Nam do T ng Biên t p ph trách, có các Phó T ng biên t p, Ban Thư ký toà so n, H i ng Biên t p và các phòng, ban nghi p v ch c năng. T ng Biên t p ch u trách nhi m trư c B trư ng v k t qu th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n t i i u 1 và i u 2 c a Quy t nh này. Phó T ng Biên t p giúp vi c T ng Biên t p và ch u trách nhi m trư c T ng Biên t p v ph n vi c ư c phân công. H i ng Biên t p là t ch c tư v n, g m m t s nhà khoa h c, chuyên gia qu n lý trong và ngoài Ngành, có nhi m v tư v n cho T ng Biên t p v các v n khoa h c liên quan n ch c năng, nhi m v c a Báo. H i ng biên t p do T ng Biên t p quy t nh thành l p và qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n. i u 4. T ch c b máy c a Báo g m có: - Ban Thư ký toà so n. - Ban Biên t p báo tu n. - Ban Biên t p báo cu i tháng. - Ban Biên t p báo i n t . - Phòng Tr s tài chính. - Phòng Kinh doanh qu ng cáo - Văn phòng i di n t i thành ph H Chí Minh.
  3. Biên ch cán b công ch c c a Báo do T ng Biên t p xây d ng trình B trư ng quy t nh. Ch c năng, nhi m v , quy n h n và m i quan h công tác gi a các Phòng, Ban, Văn phòng i di n do T ng Biên t p qui nh. i u 5. Báo Bưu i n Vi t Nam là ơn v s nghi p có thu, ch u s qu n lý tr c ti p toàn di n c a B Bưu chính, Vi n thông và ch u s qu n lý nhà nư c v ho t ng báo chí c a B Văn hoá Thông tin, có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng theo qui nh c a pháp lu t; tr s t t i thành ph Hà N i. Văn phòng i di n Báo Bưu i n Vi t Nam có con d u và tài kho n, có tr s t i thành ph H Chí Minh. i u 6. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các qui nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 7. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , T ng Biên t p Báo Bưu i n Vi t Nam, Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B Bưu chính, Vi n thông ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. B TRƯ NG B BƯU CHÍNH VI N THÔNG Đ Trung Tá
Đồng bộ tài khoản