Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá đất các khu tái định cư trên địa bàn thành phố Pleiku do Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia lai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 64/2006/QĐ-UBND Pleiku, ngày 15 tháng 8 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH BẢNG GIÁ ĐẤT CÁC KHU TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PLEIKU UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Căn cứ Luật đất đai năm 2003; Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Thông tư 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ; Căn cứ Nghị quyết số 21/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 12/7/2006 về việc quy định giá đất khu tái định cư trên địa bàn thành phố Pleiku, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. 1. Nay ban hành bảng giá đất các khu tái định cư trên địa bàn thành phố Pleiku (có bảng chi tiết kèm theo). 2. Giá đất tại các Khu tái định cư thành phố Pleiku đã bao gồm giá đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng công cộng, là căn cứ để giao đất trực tiếp cho người dân bị giải toả đến tái định cư, không áp dụng cho bất cứ đối tượng nào khác và không thông qua trung gian cá nhân hoặc tổ chức khác. Bảng đơn giá đất này sẽ thay đổi hàng năm theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Điều 2. Các Ông Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên & Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế, Trưởng ban Đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2006./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Việt Hường
  2. BẢNG GIÁ ĐẤT CÁC KHU TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PLEIKU (Ban hành kèm Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnhngày 15/8/2006) 1. Giá đất khu tái định cư Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông Gia Lai, đường Phạm Văn Đồng – Tp. Pleiku: - Các lô góc tiếp xúc 2 mặt đường thuộc đường QH D1 : 1.400.000đ/m2 - Các lô còn lại thuộc đường quy hoạch D1 : 1.300.000 đ/m2 - Các lô thuộc đường quy hoạch D2 và D3 : 1.000.000 đ/m2 2. Giá đất Khu tái định cư đường Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Pleiku. (Đoạn từ Phạm Văn Đồng đến hết khu quy hoạch tái định cư) - Các lô góc tiếp xúc 2 mặt đường:1, 5, 22, 24 : 1.750.000 đ/m2 - Các lô 2, 3, 4, 23 và các lô từ 31 đến 43 : 1.500.000 đ/m2 - Lô 13 : 1.100.000 đ/m2 - Các lô từ số 6 đến lô 12 : 1.000.000 đ/m2 - Lô 14 và các lô từ số 25 đến 30 : 900.000 đ/m2 - Các lô từ 15 đến 21 : 800.000 đ/m2 Giá đất khu tái định cư Nguyễn Đức Cảnh của thành phố Pleiku trên đây chỉ áp dụng để giao đất cho 17 hộ tái định cư khi giải toả Công viên Lý Tự Trọng. Các trường hợp thuộc diện giải toả đền bù khác được giao đất trong khu tái định cư Nguyễn Đức Cảnh, không thuộc 17 hộ tái định cư của Công viên Lý Tự Trọng, phải tính tăng thêm 20% (Hai mươi phần trăm) so với mức giá đã nêu trên. 3. Giá đất khu tái định cư tổ 4 phường Ia Kring, thành phố Pleiku: - Các lô số 4, số 5 giá đất là : 1.200.000 đ/m2 - Các lô số 1, 2, 3, 6, 7, 22, 23 giá đất là : 1.100.000 đ/m2 - Các lô số 19, 20, 21 giá đất là : 1.000.000 đ/m2 - Lô số 24 giá đất là : 900.000 đ/m2 - Các lô số 8 đến 18 và 25, 26, 27 giá đất là : 800.000 đ/m2
Đồng bộ tài khoản