Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Công báo thành phố thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 64/2006/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2006 QUY T Đ NH V THÀNH L P TRUNG TÂM CÔNG BÁO THÀNH PH THU C VĂN PHÒNG H I Đ NG NHÂN DÂN VÀ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 104/2004/N -CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 c a Chính ph v Công báo Nư c C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam và Thông tư s 03/2006/TT- VPCP ngày 17 tháng 02 năm 2006 c a Văn phòng Chính ph v hư ng d n thi hành Ngh nh s 104/2004/N -CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 136/2005/N -CP ngày 08 tháng 11 năm 2005 c a Chính ph v quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Văn phòng y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Xét ngh c a Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph t i Công văn s 1494/VP-PC ngày 30 tháng 3 năm 2006 và c a Giám c S N i v t i T trình s 198/TTr-SNV ngày 10 tháng 4 năm 2006; QUY T NNH : i u 1. Nay thành l p Trung tâm Công báo thành ph H Chí Minh thu c Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph . Trung tâm Công báo thành ph có ch c năng công b các văn b n pháp lu t trên Công báo; tr c ti p qu n lý vi c xu t b n và phát hành Công báo; qu n lý vi c c p phát, s d ng i v i Công báo c p mi n phí cho các cơ quan, t ch c c a thành ph . Trung tâm Công báo thành ph là ơn v s nghi p, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Ngân hàng Nhà nư c, Kho b c Nhà nư c ho t ng theo quy nh, ư c ngân sách thành ph b o m kinh phí ho t ng, kinh phí xu t b n theo quy nh c a pháp lu t. Tr s Trung tâm Công báo thành ph t t i s 86, ư ng Lê Thánh Tôn, qu n 1, thành ph H Chí Minh. i u 2. Trung tâm Công báo thành ph có nhi m v , quy n h n như sau : 2.1- Ti p nh n, ăng ký, công b , lưu tr văn b n do các cơ quan Nhà nư c và ngư i có thNm quy n ban hành g i n.
  2. 2.2- Rà soát, ki m tra l n cu i các văn b n trư c khi công b trên Công báo theo nh ng tiêu chí sau : Căn c pháp lý ban hành, thNm quy n, n i dung, hình th c, th th c và k thu t trình bày văn b n theo quy nh pháp lu t. 2.3- G i tr và ki n ngh các cơ quan ban hành văn b n pháp lu t ch nh s a các sai sót c a văn b n (n u có) trư c khi công b trên Công báo. 2.4- Tr c ti p qu n lý vi c xu t b n và phát hành Công báo; ký k t, th c hi n và thanh lý các h p ng in n, phát hành Công báo theo quy nh pháp lu t. 2.5- xu t, xây d ng và trình c p có thNm quy n quy t nh nh ng v n liên quan n ho t ng c a Công báo. 2.6- Giúp Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph so n th o trình y ban nhân dân thành ph ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n ho t ng Công báo và t ch c, ki m tra vi c th c hi n các văn b n ó sau khi ban hành; tham mưu cho y ban nhân dân thành ph các n i dung liên quan n vi c rà soát, h th ng hóa các văn b n quy ph m pháp lu t ăng trên Công báo. 2.7- Qu n lý và c p nh t cơ s d li u c a Công báo thành ph lên Công báo i n t c a Nư c C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam; t ch c ho t ng và tr c ti p qu n lý Công báo i n t c a thành ph sau khi ư c thành l p. 2.8- L p d toán kinh phí ho t ng, kinh phí xu t b n, phát hành Công báo hàng năm trình c p có thNm quy n phê duy t; qu n lý, s d ng i v i ho t ng tài chính c a Trung tâm Công báo theo quy nh pháp lu t. 2.9- Ch u s ch o, ki m tra, hư ng d n tr c ti p c a cơ quan Công báo Trung ương và có trách nhi m báo cáo nh kỳ ho c theo yêu c u c a cơ quan Công báo Trung ương v ho t ng chuyên môn, nghi p v xu t b n và phát hành Công báo. 2.10- Th c hi n các nhi m v khác ư c giao. i u 3. Trung tâm Công báo thành ph do Giám c qu n lý và i u hành, có t 1 n 2 Phó Giám c giúp vi c cho Giám c; Giám c, Phó Giám c Trung tâm Công báo thành ph do Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m theo quy nh phân c p qu n lý cán b c a thành ph . Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph có trách nhi m ch o s p x p t ch c b máy c a Trung tâm Công báo thành ph theo hư ng d n t i Thông tư s 03/2006/TT-VPCP ngày 17 tháng 02 năm 2006 c a Văn phòng Chính ph v hư ng d n thi hành Ngh nh s 104/2004/N -CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 c a Chính ph , b o m b máy tinh g n, ho t ng có hi u qu , b trí nhân s có phNm ch t và năng l c chuyên môn hoàn thành nhi m v và ban hành quy ch t ch c và ho t ng c a Trung tâm Công báo thành ph phù h p v i quy nh c a pháp lu t và quy t nh này.
  3. Biên ch c a Trung tâm Công báo thành ph do Ch t ch y ban nhân dân thành ph giao trong t ng s biên ch hành chính, s nghi p ư c giao cho Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph hàng năm. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 5. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Tài chính, Giám c S Tư pháp, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n, Giám c Trung tâm Công báo thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n : CH TNCH - Như i u 5 - Văn phòng Chính ph - Công báo Trung ương - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph - Các Ban Thành y Lê Thanh H i - Các oàn th thành ph - H i ng nhân dân các qu n - huy n - Các Báo, ài - VPH -UB : Các PVP, các T NCTH - Lưu (VX-Nh) H.
Đồng bộ tài khoản