Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
47
lượt xem
3
download

Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định về phân cấp và quản lý việc xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Bình Dương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH BÌNH DƯƠNG NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 64/2008/Q -UBND Th D u M t, ngày 31 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V PHÂN C P VÀ QU N LÝ VI C XU T C NH, NH P C NH C A CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C, CÁN B QU N LÝ DOANH NGHI P NHÀ NƯ C THU C T NH BÌNH DƯƠNG U BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 26/02/1998 ã ư c s a i, b sung năm 2000 và 2003; Căn c Ngh nh s 136/2007/N -CP ngày 17/8/2007 c a Chính ph v xu t c nh, nh p c nh c a công dân Vi t Nam; Căn c Ch th s 29/2007/CT-TTg ngày 11/12/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c th c hi n c i cách hành chính trong công tác qu n lý xu t c nh, nh p c nh c a cán b , công ch c, công dân; Căn c Thông tư s 27/2007/TT-BCA(A11) ngày 29/11/2007 c a B Công an v hư ng d n vi c c p, s a i h chi u ph thông trong nư c theo Ngh nh s 136/2007/N -CP ngày 17/8/2007; Căn c Thông tư s 02/2008/TT-BNG ngày 04/02/2008 c a B Ngo i giao hư ng d n vi c c p, gia h n, s a i, b sung h chi u ngo i giao, h chi u công v trong nư c và nư c ngoài theo Ngh nh s 136/2007/N -CP ngày 17/8/2007; Xét ngh c a Giám c S Ngo i v t i T trình s 363/SNgV-TTr ngày 08/7/2008, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này quy nh v phân c p và qu n lý vi c xu t c nh, nh p c nh c a cán b , công ch c, viên ch c, cán b qu n lý doanh nghi p có v n nhà nư c (sau ây g i t t là cán b , công ch c, viên ch c) thu c t nh Bình Dương. i u 2. Chánh Văn phòng U ban nhân dân t nh; Giám c các S : S Ngo i v , S N i v , S Tư pháp, S Tài chính; Giám c Công an t nh; Ch t ch U ban nhân dân các huy n, th xã; Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan; Ch t ch H i ng qu n tr và Giám c các doanh nghi p có v n nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký./.
 2. TM. U BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n Hoàng Sơn QUY NNH V PHÂN C P VÀ QU N LÝ VI C XU T C NH, NH P C NH C A CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C, CÁN B QU N LÝ DOANH NGHI P NHÀ NƯ C THU C T NH BÌNH DƯƠNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 64/2008/Q -UBND ngày 31 tháng 10 năm 2008 c a U ban nhân dân t nh Bình Dương) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Quy nh chung B n Quy nh này quy nh c th nguyên t c, n i dung, i tư ng, thNm quy n qu n lý xu t c nh, nh p c nh; quy n và nghĩa v c a ngư i xu t c nh, nh p c nh; trách nhi m c a các cơ quan ch c năng trong vi c tham mưu cho T nh u , U ban nhân dân t nh v qu n lý ho t ng xu t – nh p c nh trên a bàn t nh. i u 2. Nguyên t c 1. Công tác i ngo i nói chung, công tác xu t c nh, nh p c nh nói riêng ư c t dư i s lãnh o, ch o ch t ch c a T nh u mà tr c ti p là Ban Thư ng v T nh u và s qu n lý th ng nh t c a U ban nhân dân t nh. 2. Cán b , công ch c, viên ch c, cán b qu n lý doanh nghi p có v n nhà nư c (sau ây g i t t là cán b , công ch c, viên ch c) khi xu t c nh, nh p c nh ph i ch p hành nghiêm quy nh c a pháp lu t nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, các quy nh c a B Chính tr , Ban Bí thư v ho t ng i ngo i nói chung và công tác xu t c nh, nh p c nh nói riêng. Tôn tr ng quy nh pháp lu t c a nư c n, ch p hành nh ng i u ư c và th a thu n qu c t mà Vi t Nam ã ký k t ho c tham gia. M i vi ph m tùy theo m c ph i ư c x lý theo quy nh. 3. Cán b , công ch c, viên ch c ch ư c phép xu t c nh (k c vi c công và vi c riêng) khi ư c s ch p thu n c a c p u qu n lý cán b (theo phân c p) và s phê duy t c a U ban nhân dân t nh ho c c a cơ quan qu n lý nhà nư c ư c u quy n. i u 3. i tư ng áp d ng
 3. Quy nh này ư c áp d ng cho t t c cán b , công ch c, viên ch c (k c nh ng ngư i ư c ký k t h p ng dài h n t 01 năm tr lên) ang công tác t i các cơ quan, ơn v sau ây: 1. Văn phòng oàn i bi u Qu c h i - H i ng nhân dân t nh, U ban nhân dân t nh; 2. H i ng nhân dân, U ban nhân dân huy n, th xã; 3. Các cơ quan hành chính và ơn v s nghi p nhà nư c c p t nh, c p huy n; 4. Các cơ quan, t ch c thu c kh i ng, M t tr n, oàn th c p t nh và c p huy n; 5. Cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n ư c quy nh t i i u 2 Ngh nh s 114/2003/N -CP ngày 10/10/2003 c a Chính ph ; 6. Cán b , công ch c, viên ch c các cơ quan, ơn v thu c ngành d c Trung ương qu n lý ang công tác trên a bàn t nh (ph i h p ngành d c Trung ương qu n lý); 7. Các t ch c, h i ư c Nhà nư c giao biên ch , qu lương; 8. Cán b qu n lý, công nhân, viên ch c trong các doanh nghi p nhà nư c, Công ty TNHH m t thành viên 100% v n nhà nư c, cán b qu n lý trong các công ty c ph n trong ó v n nhà nư c chi m 51%, cán b qu n lý ư c Nhà nư c c sang các công ty c ph n có v n nhà nư c t 49% tr xu ng ho c là ngư i i di n cho v n nhà nư c các công ty c ph n, công ty liên doanh. i u 4. Vi c s d ng h chi u 1. S d ng h chi u công v , h chi u ngo i giao: Cán b , công ch c, viên ch c ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c i công tác, tham quan, h c t p, ào t o, b i dư ng nư c ngoài v m c ích công, tùy theo i tư ng c th s ư c s d ng h chi u ngo i giao ho c h chi u công v xu t c nh, nh p c nh. 2. S d ng h chi u ph thông: Cán b , công ch c, viên ch c ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép xu t c nh theo nguy n v ng riêng tham quan du l ch, h c t p, thăm thân nhân nư c ngoài và cán b qu n lý doanh nghi p i nư c ngoài (vi c công ho c vi c riêng), s ư c s d ng h chi u ph thông xu t c nh, nh p c nh. i u 5. Quy nh v xu t c nh S l n ư c c ho c cho phép xu t c nh trong 01 năm. 1. Tr m t s cơ quan ch c năng c a t nh thư ng ph i i công tác nư c ngoài do yêu c u, cán b , công ch c, viên ch c c a các cơ quan hành chính và ơn v s nghi p nhà nư c thu c t nh còn l i ch ư c xu t c nh vì vi c công không quá 02 l n trong
 4. 01 năm. Vi c xu t c nh c a cán b , công ch c, viên ch c ph i ư c cân nh c k , m b o vi c xu t c nh úng m c ích, úng yêu c u, úng i tư ng, m b o vi c th c hi n nhi m v chuyên môn c a cơ quan, ơn v . 2. i v i cán b , viên ch c ang công tác t i các doanh nghi p có v n nhà nư c thu c t nh quy nh t i kho n 8, i u 3 Quy nh này ư c phép xu t c nh theo nhu c u công tác c a doanh nghi p, nhưng ph i m b o không làm nh hư ng n hi u qu s n xu t kinh doanh và l i nhu n c a doanh nghi p. 3. Cán b , công ch c, viên ch c xu t c nh v vi c riêng ph i ư c Th trư ng và c p u nơi cơ quan công tác ng ý và ph i ư c c p có thNm quy n cho phép. Th i gian xu t c nh v vi c riêng ư c tính vào th i gian ngh phép hàng năm c a cán b , công ch c, viên ch c. N u th i gian xu t c nh vư t quá th i gian ngh phép hàng năm thì ph i ư c s ch p thu n c a Th trư ng c p trên tr c ti p. 4. Khi cán b , công ch c, viên ch c xin i xu t c nh vì m c ích nh cư nư c ngoài thì Th trư ng cơ quan, ơn v tr c ti p qu n lý ph i l p th t c trình c p có thNm quy n gi i quy t cho thôi vi c, ngh vi c, gi i quy t m i chính sách có liên quan cho cán b , công ch c, viên ch c xin xu t c nh. ng th i, hư ng d n cán b , công ch c, viên ch c xin xu t c nh liên h Công an t nh (qua Phòng Qu n lý xu t nh p c nh) gi i quy t th t c xu t c nh theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Chương 2. TH M QUY N CHO PHÉP XU T C NH, NH P C NH i u 6. Th m quy n c a U ban nhân dân t nh 1. i v i các ch c danh cán b do B Chính tr , Ban Bí thư qu n lý ang công tác t i a phương, khi ư c s ch p thu n c a Ban Bí thư ho c các Ban ng Trung ương (khi ư c u quy n) và s phê duy t c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n, U ban nhân dân t nh l p th t c cho các ch c danh cán b sau ây i nư c ngoài: a) Bí thư T nh u , Phó Bí thư T nh u ; b) Ch t ch H i ng nhân dân t nh, Ch t ch U ban nhân dân t nh. 2. Khi ư c s ch p thu n c a Thư ng tr c T nh u , U ban nhân dân t nh quy t nh c ho c cho phép các ch c danh cán b sau ây ư c i nư c ngoài: a) U viên Ban thư ng v T nh u ; b) Phó Ch t ch H i ng nhân dân t nh, Phó Ch t ch U ban nhân dân t nh. i u 7. Th m quy n c a Ch t ch U ban nhân dân t nh 1. Khi ư c s ch p thu n c a Thư ng tr c T nh u , Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh c ho c cho phép các ch c danh cán b sau ây i nư c ngoài:
 5. a) Các ng chí U viên Ban ch p hành t nh ng b ; b) U viên Thư ng tr c H i ng nhân dân t nh, Chánh Văn phòng oàn i bi u Qu c h i - H i ng nhân dân t nh, Trư ng ban chuyên trách H i ng nhân dân t nh; c) Chánh Văn phòng U ban nhân dân t nh, Giám c S , Chánh Thanh tra t nh, Giám c ài Phát thanh Truy n hình t nh, T ng Biên t p Báo Bình Dương, Hi u trư ng Trư ng Chính tr t nh, Hi u trư ng Trư ng i h c công l p c a t nh (khi ư c thành l p), Trư ng các cơ quan ng c a T nh u , Trư ng các t ch c chính tr - xã h i c p t nh (U ban M t tr n T qu c, oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, H i Liên hi p Ph n , Liên oàn Lao ng t nh, H i Nông dân Vi t Nam, H i C u chi n binh t nh), Ch t ch Liên minh các h p tác xã, chuyên viên cao c p; d) Bí thư các huy n, th u , ng u tr c thu c t nh; e) Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c các công ty nhà nư c h ng I. 2. Khi ư c s ng ý c a ngành d c Trung ương và s ch p thu n c a Thư ng tr c T nh u , Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh c ho c cho phép các ch c danh cán b sau ây i nư c ngoài: a) Giám c Công an t nh, Ch huy trư ng và Chính u B ch huy Quân s t nh, Vi n trư ng Vi n Ki m sát quân s khu v c 73 Quân khu 7, cán b l c lư ng vũ trang có quân hàm i tá; b) Chánh án Toà án nhân dân t nh, Vi n trư ng Vi n Ki m sát nhân dân t nh; c) i bi u Qu c h i chuyên trách c a t nh; d) Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c Bình Dương, Giám c Kho b c Nhà nư c t nh, C c trư ng C c H i quan t nh, C c trư ng C c Thu t nh, C c trư ng C c Th ng kê t nh. i v i các ch c danh cán b này, n u ư c lãnh o ngành c ho c cho phép i nư c ngoài (v vi c công ho c vi c riêng) thì ph i báo cáo U ban nhân dân t nh (thông qua S Ngo i v ) l ch trình chuy n i U ban nhân dân t nh bi t cùng ph i h p qu n lý và gi i quy t nh ng v n phát sinh nư c ngoài (n u có). 3. Khi ư c s ch p thu n c a Ban T ch c T nh u , Ch t ch U ban nhân dân t nh xem xét quy t nh c ho c cho phép các ch c danh cán b sau ây i nư c ngoài: a) Phó Chánh Văn phòng oàn i bi u Qu c h i và H i ng nhân dân, Phó ban chuyên trách H i ng nhân dân t nh; b) Phó Chánh Văn phòng U ban nhân dân t nh, Phó Giám c S , Phó Chánh Thanh tra t nh, Phó Giám c ài Phát thanh và Truy n hình t nh, Phó t ng Biên t p Báo Bình Dương, Phó Hi u trư ng Trư ng Chính tr t nh, Phó Hi u trư ng Trư ng i h c công l p (khi ư c thành l p), Hi u trư ng các trư ng Cao ng công l p thu c t nh, Giám c B nh viên a khoa t nh, Phó các Ban ng T nh u , Phó các t ch c chính tr - xã h i c p t nh, Ch t ch H i Văn h c ngh thu t, Ch t ch Liên hi p các
 6. H i Khoa h c và K thu t t nh, Ch t ch H i Ch th p t nh, Ch t ch H i Y h c dân t c t nh, chuyên viên chính có h s lương t 6.1 tr lên; c) U viên Ban Thư ng v các huy n, th u , ng u tr c thu c t nh; Phó Ch t ch H i ng nhân dân, U ban nhân dân huy n, th ; d) Phó Ch t ch H i ng qu n tr , Phó T ng Giám c các doanh nghi p nhà nư c h ng I, Ch t ch H i ng qu n tr , Giám c các Doanh nghi p nhà nư c h ng II. 4. Khi ư c s ng ý c a ngành d c Trung ương và s ch p thu n c a Ban T ch c T nh u , Ch t ch U ban nhân dân t nh xem xét c ho c cho phép các ch c danh sau i nư c ngoài: a) Ch huy phó B ch huy Quân s t nh, Phó Chính u B ch huy Quân s t nh, Trư ng phòng Tham mưu, Trư ng phòng H u c n, Trư ng phòng K thu t, Hi u trư ng Trư ng Quân s t nh, Ch nhi m Chính tr B ch huy Quân s t nh, Chính u và Ch huy trư ng trung oàn b binh thu c t nh, Phó Giám c Công an t nh, Trư ng phòng Công an t nh, Sĩ quan Công an, quân i có c p hàm thư ng tá; b) Trư ng cơ quan Thi hành án dân s t nh; c) Phó Chánh án Tòa án nhân dân t nh, Phó Vi n trư ng Vi n Ki m sát nhân dân t nh; d) C p phó các cơ quan thu c ngành d c do Trung ương qu n lý óng trên a bàn t nh (H i quan, Kho b c, C c Thu , Ngân hàng Nhà nư c, C c Th ng kê); e) Giám c chi nhánh các ngân hàng chuyên doanh nhà nư c. i v i các ch c danh cán b này, n u ư c lãnh o ngành c ho c cho phép i nư c ngoài (k c vi c công ho c vi c riêng) thì ph i báo cáo l ch trình chuy n i v cho U ban nhân dân t nh (thông qua S Ngo i v ) U ban nhân dân t nh bi t cùng ph i h p qu n lý và gi i quy t nh ng v n nư c ngoài (n u có). i u 8. Th m quy n c a Giám c S Ngo i v Ngoài nh ng ch c danh cán b ã quy nh t i i u 6, i u 7 Quy nh này, khi ư c s ch p thu n c a Thư ng tr c c p u các huy n, th u , ng u tr c thu c t nh, Ch t ch U ban nhân dân t nh u quy n cho Giám c S Ngo i v xem xét quy t nh vi c c ho c cho phép i nư c ngoài i v i các cán b , công ch c, viên ch c. Riêng cán b , công ch c, viên ch c thu c ngành d c qu n lý, n u ư c lãnh o ngành c ho c cho phép i nư c ngoài (k c vi c công hay vi c riêng) thì g i danh sách nhân s , l ch trình chuy n i v S Ngo i v , S Ngo i v t ng h p tham mưu U ban nhân dân t nh gi i quy t nh ng v n phát sinh (n u có). Chương 3. S D NG KINH PHÍ CHO M C ÍCH XU T C NH i u 9. S d ng ngân sách và qu công xu t c nh
 7. 1. Vi c t ch c các oàn i công tác nư c ngoài b ng ngân sách Nhà nư c do T nh u , U ban nhân dân t nh xem xét quy t nh. 2. Khi cán b , công ch c, viên ch c xu t c nh vì vi c công theo yêu c u t xu t ho c theo chương trình, k ho ch hàng năm c a t nh, theo thư m i c a cơ quan B , ngành mà m c ích chuy n i phù h p v i ch c năng, nhi m v c a cơ quan, ơn v thì ư c ngân sách Nhà nư c ài th kinh phí theo quy nh. N u kinh phí chuy n i ã ư c phía m i ài th m t ph n chi phí v ăn, , i v …thì tùy t ng trư ng h p c th , T nh u , U ban nhân dân t nh s xem xét h tr ti n tiêu v t theo ch hi n hành. 3. Vi c s d ng kinh phí t ngu n thu ư c trích l i c a các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p chi cho vi c xu t c nh vì vi c công ph i ư c s ng ý c a U ban nhân dân t nh. Trư c khi trình lên U ban nhân dân t nh xem xét quy t nh, cơ quan trình ph i thông qua ý ki n c a ngành ch qu n và s thNm nh c a các cơ quan ch c năng (Tài chính - Ngo i v ). 4. i v i các ơn v s nghi p có thu, t b o m toàn b kinh phí ho t ng, kinh phí xu t c nh ư c chi trong d toán k ho ch tài chính hàng năm c a ơn v và ph i ư c c p có thNm quy n phê duy t. 5. i v i các doanh nghi p nhà nư c, các công ty TNHH m t thành viên 100% v n nhà nư c, các công ty c ph n có v n nhà nư c… kinh phí xu t c nh ư c chi theo ch tài chính k toán c a doanh nghi p. Vi c s d ng kinh phí c a doanh nghi p ph i ư c cân nh c k , b o m m c ích, hi u qu chuy n i, ph c v t t cho nhu c u s n xu t kinh doanh và l i nhu n c a doanh nghi p. 6. Các cơ quan ư c giao nhi m v x lý h sơ vi c xu t c nh có trách nhi m xem xét c th i tư ng xu t c nh, m c ích chuy n i và ngu n kinh phí tham mưu cho c p có thNm quy n xem xét gi i quy t theo úng quy nh. 7. Cơ quan tài chính các c p có liên quan ch u trách nhi m thNm nh, ki m soát, thanh quy t toán các kho n chi xu t c nh vì vi c công theo úng quy nh, không ư c quy t toán nh ng kho n chi không úng quy nh, nh ng trư ng h p c bi t ph i xin ý ki n c a U ban nhân dân t nh. i u 10. M t s quy nh khác v s d ng kinh phí xu t c nh 1. Nghiêm c m cán b , công ch c, viên ch c s d ng kinh phí t ngân sách Nhà nư c ho c qu công (kinh phí trích t ngu n thu ư c l i theo quy nh, kinh phí ư c trích t ngu n tài tr c a các t ch c phi Chính ph nư c ngoài và các ngu n tài tr khác t các d án, chương trình…, kinh phí c a doanh nghi p, ơn v s nghi p có thu t b o m toàn b kinh phí ho t ng…) i tham quan, du l ch ho c xu t c nh v vi c riêng. 2. i v i các doanh nghi p, ơn v s nghi p có thu t b o m toàn b kinh phí ho t ng, n u t ch c cho cán b , viên ch c và ngư i lao ng i tham quan du l ch t phúc l i t p th ph i có s th ng nh t c a t p th lãnh o ơn v và Ban ch p hành công oàn. Vi c s d ng phúc l i ph i theo úng quy nh, b o m úng ch .
 8. 3. Cán b , công ch c, viên ch c nh t là cán b lãnh o các c p, các ngành c n h n ch vi c i nư c ngoài t tài tr c a các doanh nghi p. Nghiêm c m cán b , công ch c, viên ch c t i u ki n hay g i ý các doanh nghi p, các t ch c phi Chính ph cho i nư c ngoài v vi c riêng ho c tham quan du l ch. Tùy t ng trư ng h p c th , T nh u , U ban nhân dân t nh s xem xét cho cán b , công ch c, viên ch c i nư c ngoài theo thư m i c a doanh nghi p và các t ch c khác. Chương 4. QUY N VÀ NGHĨA V C A NGƯ I XU T C NH, NH P C NH i u 11. Quy n l i c a ngư i ư c xu t c nh 1. Cán b , công ch c, viên ch c c a t nh khi ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c ho c cho phép xu t c nh, tùy theo m c ích chuy n i s ư c s d ng h chi u (h chi u ngo i giao, h chi u công v , h chi u ph thông) ho c các gi y t có giá tr xu t c nh khác xu t c nh và nh p c nh. 2. H chi u qu c gia là tài s n c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, khi cán b , công ch c, viên ch c s d ng i nư c ngoài s ư c Nhà nư c b o v theo úng quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và nh ng i u ư c ho c tho thu n qu c t mà Vi t Nam ã ký k t ho c tham gia. i u 12. Nghĩa v c a ngư i xu t c nh, nh p c nh 1. Cán b , công ch c, viên ch c c a t nh khi xu t c nh có nghĩa v và trách nhi m: a) Tuân th theo úng quy nh c a pháp lu t Vi t Nam, i u ư c và th a thu n qu c t mà Vi t Nam ã ký k t ho c tham gia v công tác xu t c nh, nh p c nh, v công tác lãnh s và các ho t ng i ngo i khác. Tôn tr ng phong t c, t p quán và ch p hành nghiêm nh ng quy nh pháp lu t c a nư c n. b) Th c hi n y nhi m v ư c giao khi ra công tác nư c ngoài, trong giao ti p, sinh ho t ph i văn minh, l ch s , gi gìn b n s c văn hóa dân t c, gi úng th di n, tư cách ngư i công dân Vi t Nam. B o m v a m r ng quan h giao lưu, h p tác phát tri n gi a nư c ta v i nư c ngoài trong các lĩnh v c kinh t - văn hoá - xã h i, v a m b o tình hình an ninh qu c gia. c) i v i cán b , công ch c, viên ch c là ng viên khi ra nư c ngoài v a ph i ch p hành y nh ng quy nh c a pháp lu t v xu t, nh p c nh, v a ph i th c hi n nghiêm quy nh c a ng v nhi m v c a ng viên khi ra nư c ngoài và các quy nh khác liên quan n công tác i ngo i và b o v chính tr n i b . d) N u g p s c nư c ngoài ( m au, tai n n, m t h chi u,…), Trư ng oàn (n u i thành oàn) hay tr c ti p cán b , công ch c, viên ch c (n u i l ho c i ghép) ph i k p th i báo cáo v S Ngo i v Bình Dương và cơ quan ch qu n, ng th i liên h v i cơ quan i di n ngo i giao c a Vi t Nam t i nư c s t i ư c hư ng d n, giúp kh c ph c h u qu , h n ch th p nh t nh ng r i ro có th x y ra. 2. Khi v nư c, cán b , công ch c, viên ch c có nhi m v :
 9. a) Trư ng oàn ph i có báo cáo b ng văn b n cho Thư ng tr c T nh u (thông qua Ban T ch c T nh u ) v tình hình và k t qu chuy n i, xu t ho c ki n ngh nh ng v n m i (n u có). b) Các trư ng h p i riêng l ho c i ghép v i các oàn khác, khi i và v cán b , công ch c, viên ch c ph i báo cáo cho c p u và Th trư ng cơ quan nơi công tác và cơ quan qu n lý cán b theo phân c p. c) N p l i H chi u ngo i giao, H chi u công v cho S Ngo i v qu n lý theo quy nh. Chương 5. QU N LÝ NHÂN S , QU N LÝ H CHI U VÀ TH T C XIN XU T C NH i u 13. Qu n lý nhân s xu t c nh, nh p c nh 1. Th trư ng các cơ quan, ơn v có cán b , công ch c, viên ch c xu t c nh v vi c công ho c vi c riêng ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c qu n lý nhân s xu t c nh. Vi c mang tài li u ra nư c ngoài ho c mang tài li u t nư c ngoài v (n u có) ph i ch p hành úng theo quy nh c a Pháp l nh B o v bí m t nhà nư c và các quy nh pháp lu t có liên quan. 2. C p u cơ s nơi có nhân s xu t c nh và c p u qu n lý cán b (theo phân c p) ph i có trách nhi m qu n lý cán b ng viên theo úng quy nh c a ng v nhi m v ng viên khi ra nư c ngoài và công tác b o v chính tr n i b ng, nh ng trư ng h p vi ph m ph i ư c x lý theo úng quy nh. 3. Công an t nh có trách nhi m xem xét v m t an ninh i v i t t c các i tư ng xin xu t c nh. N u phát hi n ương s xin xu t c nh (k c vi c công và vi c riêng) n m trong di n chưa ư c xu t c nh ư c quy nh t i i u 21, Chương IV Ngh nh s 136/2007/N -CP ngày 17/8/2007 c a Chính ph thì ph i thông báo cho các c p có thNm quy n và cơ quan qu n lý ương s bi t, ng th i th c hi n các th t c ngh ình ch xu t c nh c a cán b , công ch c, viên ch c. i u 14. Qu n lý h chi u 1. H chi u ph thông a) H chi u ph thông ư c giao cho cán b , công ch c, viên ch c t qu n lý. b) Khi ư c s ch p thu n c a c p u qu n lý và s cho phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n, cán b , công ch c, viên ch c m i ư c dùng h chi u ph thông xu t c nh (k c vi c công ho c vi c riêng). 2. H chi u ngo i giao, h chi u công v
 10. H chi u công v , h chi u ngo i giao ư c U ban nhân dân t nh giao cho S Ngo i v qu n lý. Ch m nh t là 07 ngày k t khi v nư c, cán b ư c c p h chi u công v , h chi u ngo i giao ph i n p v S Ngo i v qu n lý theo quy nh. i u 15. Quy trình, th t c gi i quy t h sơ ngh xu t c nh 1. Xu t c nh v vi c công có s d ng ngân sách Nhà nư c a) i v i vi c xu t c nh v vi c công có s d ng kinh phí t ngân sách Nhà nư c ph i ư c xây d ng k ho ch xu t c nh hàng năm và ph i ư c c p có thNm quy n phê duy t. Nh ng trư ng h p xu t c nh v vi c công có s d ng ngân sách không n m trong k ho ch (do yêu c u t xu t) u ph i ư c s phê duy t c a T nh u và U ban nhân dân t nh. Các cơ quan ch c năng (S Ngo i v , S Tài chính, Ban T ch c T nh u …) ư c phép t ch i các h sơ xin xu t c nh v vi c công có s d ng ngân sách hay qu công, n u h sơ không có k ho ch trư c ho c chưa ư c Ch t ch U ban nhân dân t nh phê duy t. b) K ho ch xu t c nh có s d ng ngân sách ph i th hi n y m c ích, n i dung, chương trình, thành ph n, th i gian và ngu n kinh phí. U ban nhân dân t nh giao cho S Ngo i v , S Tài chính, Ban T ch c T nh u có trách nhi m thNm nh vi c xu t c nh v vi c công có s d ng kinh phí t ngân sách Nhà nư c c a các cơ quan, ơn v tham mưu U ban nhân dân t nh xem xét quy t nh. H sơ ngh ph i g i v các cơ quan nêu trên trư c 20 ngày, S Ngo i v có trách nhi m t ng h p và trình U ban nhân dân t nh xem xét quy t nh. c) i v i các oàn công tác i nư c ngoài c a t nh có s d ng ngân sách (k c có k ho ch và t xu t), U ban nhân dân t nh giao S Ngo i v ch trì, ph i h p v i Ban T ch c T nh u , S Tài chính và m t s ngành có liên quan xây d ng k ho ch th t chu áo, m b o tính hi u qu , ti t ki m c a chuy n i. 2. Xu t c nh v vi c công không s d ng kinh phí t ngân sách. Vi c xu t c nh v vi c công không s d ng ngân sách Nhà nư c, U ban nhân dân t nh giao cho Th trư ng các cơ quan, ơn v và S Ngo i v xem xét, thNm nh, trình c p có thNm quy n quy t nh. 3. Xu t c nh v vi c riêng b ng kinh phí cá nhân. Vi c xu t c nh v vi c riêng b ng kinh phí cá nhân do cá nhân ngh , Th trư ng các cơ quan, ơn v và S Ngo i v xem xét, thNm nh, trình c p có thNm quy n quy t nh. 4. Quy trình gi i quy t h sơ ngh xu t c nh: a) S Ngo i v là cơ quan tr c ti p ti p nh n các h sơ xin xu t, nh p c nh c a cán b , công ch c, viên ch c, h sơ g m: - B n chính công văn ngh c a Th trư ng ơn v tr c ti p qu n lý cán b công ch c, viên ch c xin xu t c nh.
 11. - B n chính công văn ng ý c a các cơ quan ch qu n c p trên cho phép cán b , công ch c, viên ch c xu t c nh (n u có). - B n chính ơn xin xu t c nh c a cá nhân v vi c riêng ã ư c c p u qu n lý và Th trư ng cơ quan tr c ti p qu n lý ng ý. - B n chính thư m i ho c các văn b n khác có liên quan n m c ích xu t c nh (n u thư m i ho c các văn b n khác ư c vi t b ng ngôn ng nư c ngoài thì ph i kèm theo b n d ch ti ng Vi t do các ơn v có ch c năng d ch thu t xác nh n theo quy nh). - Văn b n thNm nh c a S Tài chính và văn b n phê duy t c a Ch t ch U ban nhân dân t nh cho nh ng trư ng h p xu t c nh có s d ng kinh phí t ngân sách Nhà nư c. - Ý ki n ng ý b ng văn b n c a c p u qu n lý cán b ho c c a cơ quan tham mưu c a ng (khi ư c u quy n). b) Th i gian x lý h sơ ngh xu t c nh. Khi nh n y h sơ h p l ngh xu t c nh ã nêu t i i m a, kho n 4, i u này, S Ngo i v có trách nhi m thNm nh và trình c p có thNm quy n xem xét gi i quy t theo th i gian như sau: Các h sơ trình U ban nhân dân t nh và Ch t ch U ban nhân dân t nh ký không quá 07 ngày (không k ngày ngh ) k t ngày nh n h sơ h p l . Các h sơ do Giám c S Ngo i v ư c u quy n ký không quá 03 ngày (không k ngày ngh ) k t ngày nh n h sơ h p l . N u h sơ không ư c ch p thu n, S Ngo i v ph i có thông báo b ng văn b n cho cơ quan, ơn v qu n lý và cá nhân cán b , công ch c, viên ch c xin xu t c nh bi t. Chương 6. T CH C TH C HI N i u 16. 1. Ch t ch U ban nhân dân các huy n, th ; Th trư ng các S , ban, ngành ( ng, Nhà nư c, oàn th , l c lư ng vũ trang); Giám c các doanh nghi p có v n nhà nư c; Th trư ng các ơn v s nghi p nhà nư c; ngư i ng u các t ch c trong h th ng chính tr c a t nh có trách nhi m quán tri t Quy nh này cho cán b , công ch c, viên ch c thu c quy n. 2. S Ngo i v , Công an t nh, Ban T ch c T nh u có trách nhi m hư ng d n các cơ quan, ơn v trong t nh t ch c th c hi n t t Quy nh này. 3. H ng năm, S Ngo i v có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các ngành ch c năng t ch c rút kinh nghi m v vi c th c hi n Quy nh này. ng th i t ng h p các ý
 12. ki n xu t c a các cơ quan, ơn v và công dân (n u có) trình U ban nhân dân t nh xem xét quy t nh./.
Đồng bộ tài khoản