Quyết định số 6424/1999/QĐ-UB-KT

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 6424/1999/QĐ-UB-KT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 6424/1999/QĐ-UB-KT về giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 1999 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 6424/1999/QĐ-UB-KT

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 6424/1999/QĐ-UB-KT TP. H Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 1999 QUY T Đ NH V VI C GIAO CH TIÊU K HO CH ĐI U CH NH V N Đ U TƯ NĂM 1999. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; - Căn c Quy t đ nh s 868/1998/NQ-BKH ngày 29 tháng 12 năm 1998 c a B K ho ch và Đ u tư v giao ch tiêu k ho ch Nhà nư c năm 1999 ; - Căn c Ngh quy t s 05 và s 06/NQ-HĐ ngày 22 tháng 01 năm 1999 c a H i đ ng nhân dân thành ph khóa V, kỳ h p l n th 14 v nhi m v k ho ch kinh t -xã h i và thu chi ngân sách c a thành ph năm 1999 ; - Căn c tình hình th c hi n Quy t đ nh s 3399/1999/QĐ-UB-KT ngày 12 tháng 6 năm 1999 c a y ban nhân dân thành ph v giao ch tiêu k ho ch chính th c năm 1999 ; - Theo đ ngh c a Giám đ c S K ho ch và Đ u tư thành ph t i t trình s 2399/TT-KHĐT-TH ngày 08 tháng 10 năm 1999 ; QUY T - Đ NH Đi u 1.- Giao cho các S , cơ quan ngang S , T ng Công ty và y ban nhân dân các qu n-huy n ch tiêu k ho ch đi u ch nh v n đ u tư năm 1999 ngu n ngân sách t p trung c a thành ph theo danh m c đính kèm ; đ ng th i, ph i theo dõi vi c tri n khai th c hi n k ho ch và k p th i báo cáo y ban nhân dân thành ph nh ng tr ng i ngoài th m quy n c a các S -Ngành và y ban nhân dân các qu n-huy n ph i gi i quy t. Đi u 2.- Sau khi nh n đư c ch tiêu k ho ch đi u ch nh v n đ u tư năm 1999, các S , cơ quan ngang S , T ng Công ty và y ban nhân dân các qu n-huy n ti n hành phân b giao ch tiêu cho các đơn v tr c thu c đúng ch tiêu k ho ch đư c giao theo quy t đ nh này. Nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu k ho ch đư c giao thì Th trư ng đơn v ph i ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph . Đi u 3.- Các d án, công trình không có tên trong danh m c đư c giao kèm theo quy t đ nh này th c hi n theo Quy t đ nh s 3399/1999/QĐ-UB-KT ngày 12 tháng 6 năm 1999 c a y ban nhân dân thành ph v giao ch tiêu k ho ch đ u tư và xây d ng năm 1999. Đi u 4.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám đ c S K ho ch và Đ u tư thành ph , Giám đ c S Tài chánh-V t giá thành ph , C c trư ng C c Đ u tư Phát tri n, Giám đ c các S , Th trư ng cơ quan ngang S , T ng Giám đ c các T ng Công ty và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này./. T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n CH T CH - Như đi u 4 - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c HĐND/TP - Thư ng tr c UBND/TP - Văn phòng Thành y - VPUB : CPVP Võ Vi t Thanh - Các t , T TH (4b) - Lưu
 2. 2 K HO CH ĐI U CH NH V N Đ U TƯ NĂM 1999 NGU N V N NGÂN SÁCH T P TRUNG Đơn v : tri u đ ng Th i gian K ho ch K ho ch Tăng gi m Đ a đi m kh i công Năng l c T ng v n chính th c đi u TT Tên d án Ch đ u tư so v i KH Ghi chú th c hi n và hoàn thi t k đ u tư năm 1999 ch nh chính th c thành (v n c p) năm 1999 T NG V N GIAO TĂNG GI M SO 18817.62 V I K HO CH CHÍNH TH C NĂM 1999 : A CÁC D ÁN D KI N B TRÍ GI M -101481 V N: I Các d án có tên trong danh m c giao -2826.78 k ho ch chính th c năm 1999, đi u ch nh gi m v n căn c s li u đư c quy t toán ho c phê duy t thi t k d toán: 1 Tr m y t xã An Phú S Yt C Chi 318 40 14 -26 2 Trư ng ti u h c B n C ng Q4 Q4 2950 65 0 -65 3 Trư ng PTTH Tr n Khai Nguyên S Giáo d c Q5 206 4 1 -3 4 Khu đi u tr phong B n S n S Yt Bình 4924 33 0 -33 Dương 5 Tr m y t Phư c Vĩnh An S Yt C Chi 248 16 3.22 -12.78 6 Tr m y t phư ng 12 – Qu n 6 S Yt Q6 194 14 0 -14 Đư ng liên p 2-3 Hi p Phư c Nhà 7 Nhà Bè Nhà Bè 1850 108 70 -38 Bè 8 Đư ng Lê Th B ch Cát, Q 11 Q11 Q11 1836 82 33 -49 9 Công viên Quách Th Trang (S a Q1 Q1 1050 50 0 -50
 3. 3 ch a công viên qu n I, năm 1998) 10 Đư ng Thái Phiên Q11 Q11 1232 56 20 -36 Công an 11 Doanh tr i đ i C nh Khuy n 2795 251 122 -129 Thành ph 12 Trư ng ti u h c Âu Dương Lân Q8 Q8 1998-1999 25 5898 4906 4797 -109 13 Trư ng THCS Ph m Đình H Q6 Q6 1997-1999 22 4725 347 51 -296 14 Trư ng THCS Vân Đ n Q4 Q4 1998-1999 2750 1750 1727 -23 15 Trư ng Đoàn Th Đi m Q3 Q3 1997-1998 650 63 3 -60 110m x 7m 16 C u Trư ng Phư c Q 9 Q9 Q9 1998-1999 11500 4200 3200 -1000 BTCT 17 Tr s UBND phư ng 17, Gò V p Gò V p Gò V p 1997-1999 563m2 500 73 0 -73 C i t o và m r ng tr s làm vi c Chi c c qu n Thành 18 c a Chi c c Qu n lý Th trư ng Thành lý th trư ng 1999 1620 1620 1290 -330 ph ph TP 19 Trư ng m u giáo Tu i Ng c Tân Bình Tân Bình 1999 120 350 120 -230 20 Trư ng ti u h c Hi p Phú Q9 Q9 1999 150 400 150 -250 Các d án đi u ch nh gi m v n căn II c k t qu đ u th u, do chi phí đ n - 10279 bù gi i t a gi m : Xây d ng 5 1 Trư ng ti u h c Phú Hòa Đông C Chi C Chi 1998-1999 phòng + SC 2050 2000 1900 -100 31 phòng 2 Trư ng m u giáo Kim Đ ng 2 Tân Bình Tân Bình 1999 04 phòng 420 524 420 -104 3 Trư ng ti u h c Tân Thông H i C Chi C Chi 1998-1999 Xây m i 4 1650 1650 1550 -100 phòng + SC
 4. 4 17 phòng 4 Trư ng ti u h c Bình M C Chi C Chi 1998-1999 18 phòng 1430 1430 1370 -60 5 Trư ng ti u h c An Phú C Chi C Chi 1998-1999 12 phòng 900 900 700 -200 6 Trư ng PTTH Bùi Th Xuân Q1 Q1 1998-1999 500 500 400 -100 7 C u Chà Và S GTCC Q5, Q8 1999 3000 3000 2500 -500 Bình 8 Trung tâm h a táng Bình Hưng Hòa S GTCC 1997-1999 10 lò thiêu 17000 11700 9500 -2200 Chánh 9 Bãi đ u xe đ i v n chuy n 1 S GTCC Gò V p 1998-1999 6060 1000 802 -198 Nút vòng xoay An L c, Bình Chánh Bình 10 S GTCC 1999 15600 15600 12400 -3200 (công tác đ n bù gi i t a) Chánh C u Văn Thánh (xây d ng c u đ ng Bình 11 b v i đư ng Đi n Biên Ph m r ng) S GTCC 1999 7000 7000 5000 -2000 Th nh (Đ n bù gi i t a) S a ch a, n o vét các c a x thoát Thành 12 S GTCC 1997... 65 c a x 8517 1500 13 -1487 nư c ph S Nông Bình 13 R ng phòng h Bình Chánh nghi p và 1999 100 70 -30 Chánh PTNT Các d án có ti n đ th c hi n ch m ho c do ph i đi u ch nh l i d án, c n III -37347 gi m v n cho phù h p v i kh năng th c hi n năm 1999 : 1 Trung tâm KTM Bình Th nh Bình Th nh 1999 2593 1500 500 -1000
 5. 5 Xây d ng, c i t o, nâng c p b nh 2 C n Gi C n Gi 1999 100 giư ng 5701 4000 1500 -2500 vi n mi n phí C n Gi 3 B nh vi n Nguy n Trãi S Yt Q5 1996-2001 27000 7500 5000 -2500 4 Kinh tiêu liên xã (ch ng úng ng p) H c Môn H c Môn 1999-2000 800 ha 3500 1500 800 -700 5 Trư ng ti u h c Ph m Văn Chí Q6 Q6 1998-1999 16 phòng 3000 2930 1500 -1430 D án nâng c p đô th và làm s ch Ki n trúc sư Q6,Q11,T 6 1998-2001 15000 10000 3000 -7000 kinh Tân Hóa – Lò G m trư ng ân Bình Thành 7 C u Mương Chu i S GTCC 1997-2000 25490 3600 2500 -1100 ph 1.800-2.000 8 X lý rác Đông Th nh S GTCC H c Môn 1997-2002 91350 10000 3000 -7000 t n/ngày Thoát nư c đư ng XVNT, Bình Bình 1410 m 9 Bình Th nh 1999-2000 30300 14000 5000 -9000 Th nh (đ n bù gi i t a) Th nh c ng Đư ng vào khu công ngh cao Thành 10 S GTCC Q9 2000-2001 5000 1000 -4000 ph L p d án khai thông tuy n đư ng th y n i ngã 3 đèn đ - nhà máy 11 S GTCC Q2 1998-1999 202 90 -112 ciment Hà Tiên 1 qua ngã Gi ng Ông T Nghiên c u qui ho ch giao thông đô 12 S GTCC 1999... 350 145 -205 th (b sung) Tăng cư ng năng l c qu n lý giao Thành 13 S GTCC 1997... 24840 5000 4200 -800 thông đô th TP H Chí Minh ph
 6. 6 Các d án gi m v n ghi k ho ch vì IV thay đ i ch trương đ u tư, thay đ i -50912 ngu n v n ghi k ho ch : L p đ án phát tri n xe buýt và taxi 1 S GTCC 1999 80 0 -80 1999-2000 2 L p d án đư ng d c kênh Ông L n S GTCC Q8 1999 70 0 -70 3 V n đ i ng WB S GDĐT Nhà Bè 1999 1500 0 -1500 Trang thi t b máy cobalt x tr cho Trung tâm Ung bư u (2 ngu n x tr Bình 4 S Yt 1999 6000 6000 0 -6000 thay th cho máy cũ đã h t ngu n x Th nh tr ) Trang thi t b chuyên khoa h i s c Bình 5 S Yt 1998-1999 56000 51000 10000 -41000 c p c u phòng m Th nh Trư ng ti u h c Nguy n Văn Tr i 6 Q2 Q2 1999 300 0 -300 (khu E) 7 Trung tâm giáo d c thư ng xuyên Q3 Q3 1999 300 300 0 -300 8 Trư ng M m Non Phư ng 2 Q10 Q10 Q10 1999 150 150 0 -150 9 Tr s UBND xã An Phú Q2 Q2 1999 700 0 -700 L p d án di d i Công ty ch t o máy Cty Ch t o 10 142 0 -142 Saigon máy SG L p d án di d i Công ty cao su Cty Cao su 11 160 0 -160 Th ng Nh t Th ng Nh t Cty Công L p d án di d i Nhà máy sơ ch m 12 nghi p Cao 100 0 -100 cao su su L p d án di d i Công ty ch t o máy 13 Cty SINCO 200 0 -200 SINCO Trư ng THCS Lê Quý Đôn (chu n b 14 Q3 Q3 20 0 -20 đ u tư) 15 Công trình tư ng, rào, c ng, nhà b o Đài ti ng nói 20 0 -20
 7. 7 v , h m nhiên li u c a Đài phát sóng ND TP Th Đ c (chu n b đ u tư) Chu n b đ u tư Nhà máy x lý nư c Cty TNHH 16 100 0 -100 th i Tân T o Tân T o L p d án nghĩa trang nhân dân 17 S GTCC 70 0 -70 Thành ph V Công tác quy ho ch : -116 L p quy ho ch chi ti t và kh o sát đo Ki n trúc sư 1 Q10 45 100 100 45 -55 đ c đ a hình t l 1/500 b nh vi n 115 trư ng QHC các khu dân cư công nghi p, đô th ph c n có yêu c u đô th hóa Ki n trúc sư 2 3543 200 200 197 -3 nhanh (hoàn ch nh trình duy t và trư ng pháp lý hóa TL 1/5000 và 1/10000) Đi u ch nh QHC xây d ng TP. HCM phù h p v i đ nh hư ng phát tri n Ki n trúc sư 3 3326 200 200 167 -33 KT-XH đ n năm 2010- TL : 1/10.000 – trư ng 1/25.000 L p nhi m v thi t k các khu trung tâm khu v c v i các ch c năng : Thương m i, d ch v , văn hóa, gi i trí Ki n trúc sư 4 51 75 75 50 -25 c p thành ph - t l : 1/2.000 (h n trư ng ch s thu hút dân cư vào khu v c n i thành) * Khu trung tâm phía đông Thành ph Ki n trúc sư Q9 16.5 t i qu n 9 trư ng * Khu trung tâm phía tây Thành ph Ki n trúc sư Bình 16.5 t i huy n Bình Chánh trư ng Chánh * Khu trung tâm phía b c Thành ph Ki n trúc sư Q12, H c 16.5 t i qu n 12 và huy n H c Môn trư ng Môn
 8. 8 B CÁC D ÁN B TRÍ TĂNG V N : 120298.4 Các d án có tên trong danh m c giao k ho ch chính th c năm 1999, đi u I ch nh tăng v n căn c s li u đư c 13398.4 quy t toán ho c phê duy t thi t k d toán : 1 53 phòng h c m u giáo C Chi C Chi C Chi 1997-1999 7200 1760 3850 2090 2 Trư ng ti u h c Nguy n Thái Bình Q1 Q1 1998-1999 2522 0 200 200 3 Trư ng ti u h c Kim Đ ng Q6 Q6 1998-1999 18 phòng 3375 2177 2229 52 4 Trư ng THCS Ki n Thi t Q3 Q3 1998-1999 9 phòng 2181 740 835 95 5 Trư ng m m non phư ng 15 Tân Bình Tân Bình 1999 04 phòng 593 493 593 100 Phú 6 Trư ng ti u h c Tân Trào Phú Nhu n 1999 528 500 528 28 Nhu n Thành 7 C u Ông Đ ng S GTCC 1998-1999 2045 1145 1450 305 ph S Nông Lâm 8 Kinh t m i Lâm Hà nghi p và 1998-1999 835 201 306 105 Đ ng PTNT Công an Thành 9 Trung tâm hu n luy n 1997-1999 5174 692 760 68 Thành ph ph 1100m x 10 Đư ng vào khu trung tâm TDTT Q8 Q8 1997... (8x15)m 8480 1000 4580 3580 nh a
 9. 9 T ng Cty Phòng ch ng lũ l t Nông trư ng Lê Bình 11 Nông nghi p 1998 300 0 33 33 Minh Xuân Chánh Sài Gòn Trư ng M u giáo Măng Non 2 Đông 12 H c Môn H c Môn 1998 732 0 270 270 Th nh 13 Tr m y t phư ng 4 - Gò V p Gò V p Gò V p 1998 381 0 2 2 14 S a ch a v a hè Q1 Q1 Q1 1997-1998 2470 0 21 21 Công an 15 Nhà ch huy Công an H c Môn H c Môn 1997-1998 3151 0 41 41 Thành ph S KH CN Thành 16 Thi t b phân tích s c ký l ng 1997-1998 2638 0 6 6 &MT ph 17 Đư ng Bình Chi u Th Đ c Th Đ c Th Đ c 1997-1998 6300 0 93 93 4000m x 15 18 Đư ng Quang Trung Gò V p Gò V p 1997... 27700 5130 6125 995 m BTNN Ghi đ v n đ S Nông thanh toán kinh H th ng đê bao Tam Tân - Thái M 19 nghi p và 1998-1999 147 447 300 phí chu n b (chu n b đ u tư) PTNT đ u tư d án cũ đã th c hi n 20 Nhà tr Phư ng 12 Qu n 6 Q6 Q6 1999 670 300 670 370 21 Trư ng ti u h c Nguy n Minh Quang Q9 Q9 1999 650 300 650 350 22 Trư ng trung h c cơ s Long Trư ng Q9 Q9 1999 550 300 550 250 23 Trư ng ph thông cơ s T Uyên Q9 Q9 1999 350 300 350 50 Trư ng trung h c cơ s Trương Văn 24 Th Đ c Th Đ c 1999 360 300 360 60 Ngư 25 Trư ng ti u h c Võ Th Sáu Tân Bình Tân Bình 1999 440 300 440 140 26 Trư ng M m non 13 Tân Bình Tân Bình 1999 340 300 340 40
 10. 10 27 Trư ng trung h c cơ s Âu L c Tân Bình Tân Bình 1999 420 300 420 120 Phú 28 Trư ng ti u h c Sông Lô Phú Nhu n 1999 325 300 325 25 Nhu n Phú 29 Trư ng ti u h c Trung Nh t Phú Nhu n 1999 360 300 360 60 Nhu n 30 Trư ng ti u h c Tăng B t H B Q4 Q4 1999 380 300 380 80 31 Trư ng ti u h c Quy t Th ng Q11 Q11 1999 313 300 313 13 32 Trư ng THCS H u Giang Q11 Q11 1999 493 300 493 193 33 Trư ng ti u h c Trung M Tây H c Môn H c Môn 1999 150 150 168.7 18.7 34 Trư ng ti u h c Tam Đông 2 H c Môn H c Môn 1999 197 197 198.2 1.2 35 Trư ng ti u h c Tân Hi p H c Môn H c Môn 1999 111 111 111.6 0.6 36 Trư ng ti u h c Tân Xuân H c Môn H c Môn 1999 108 108 154.6 46.6 37 Trư ng ti u h c Xuân Th i Thư ng H c Môn H c Môn 1999 130 130 146.1 16.1 38 Trư ng M m Non Bà Đi m H c Môn H c Môn 1999 120 120 132 12 39 Trư ng M m Non 23/11 H c Môn H c Môn 1999 100 100 274.6 174.6 40 Trư ng Bé Ngoan 3 H c Môn H c Môn 1999 100 100 119.6 19.6 Trư ng trung h c cơ s Đ ng Công 41 H c Môn H c Môn 1999 155 155 220 65 B nh Thành 42 Thi t b chuyên ngành cây xanh đô th S GTCC 1998-1999 890 780 890 110 ph S Nông 43 R ng phòng h C n Gi nghi p và C n Gi 1993-2000 25000 ha 18290 1400 4000 2600 PTNT 44 Đư ng n i b M Hòa 2 H c Môn H c Môn H c Môn 1998 664 0 199 199 Các d án tăng v n đ đ y nhanh ti n II đ th c hi n ho c d t đi m trong năm 61017 1999 :
 11. 11 1 Nút giao thông c u Chông Q4 Q4 1999... 10000 2000 6000 4000 S Nông 2 H th ng kênh N31A nghi p và C Chi 1993-1999 3560 ha 74116 5000 9000 4000 PTNT Nghiên c u qui ho ch t ng th thoát Ki n trúc sư Thành 3 1998... 6150 2000 3000 1000 nư c và x lý nư c th i TP HCM trư ng ph Bình 711 md 4 Thoát nư c phư ng 3 Bình Th nh Bình Th nh 1997... 5270 2000 4000 2000 Th nh c ng h p 19907m x 5 Đư ng Hương l 33 Q9 Q9 1997-1999 28500 10000 15000 5000 7m 1907m x 6 Đư ng Tây Th nh, Tân Bình Tân Bình Tân Bình 1998-2000 31484 5000 10000 5000 16m BTNN 3548m x 7 Đư ng Phan Văn Tr Gò V p Gò V p 1998... 15600 5000 7900 2900 14m BTNN S a ch a đư ng, thoát nư c phân 8 C Chi C Chi 1997-1999 7000 2000 4500 2500 c p C Chi Vư n ươm cây xanh hoa ki ng Đông 9 S GTCC H c Môn 1999... 26,1 ha 55000 11000 20000 9000 Th nh Xây d ng đư ng giao thông nông 39 km 10 C n Gi C n Gi 1997-1999 4990 1100 2500 1400 thôn huy n C n Gi CPSĐ Chi phí ph c v làm vi c v i đoàn Thành 11 S GTCC 1998-1999 551 84 551 467 SABFROB ph Ban Ch huy Thành 12 Kinh phí phòng ch ng l t bão. phòng ch ng 1999 2000 2000 5300 3300 ph l t bão S Công Thành 13 Khu công ngh cao Thành ph 1997... 1100 1700 600 nghi p ph L p qui ho ch phát tri n m ng lư i Thành 14 v n t i hành khách công c ng đ n S GTCC 1999 100 200 100 ph năm 2010
 12. 12 Xây d ng đư ng tr c Khu công Bình 15 Bình Th nh 1999 22000 8000 nghi p Bình Hòa Th nh 4000 Bình 16 Đư ng Nơ Trang Long n i dài Bình Th nh 1999 14000 10000 Th nh Ban Qu n tr Xây d ng b sung và m r ng đ n đ n tư ng 17 C Chi 1997-2000 31000 1000 6000 5000 tư ng ni m B n Dư c ni m B n Dư c 18 C u d n phà Bình Khánh S GTCC C n Gi 1999 1950 1000 1950 950 19 Trung tâm VH TDTT Tân Bình Tân Bình Tân Bình 1997-1999 42067 1000 2450 1450 20 61 phòng h c ca 3 c a C Chi C Chi C Chi 1997-1999 8500 6000 8500 2500 S Lao đ ng 21 Nghĩa trang thành ph (L c C nh) Th Đ c 1998-1999 13085 4000 8800 4800 TBXH 22 H ng m c m t sân Tao Đàn Q1 Q1 1999 2800 2300 2800 500 Chu n b đ u tư và đ n bù gi i t a d Bình S Tài Chính 23 Bình Chánh 1999 61000 29880 61000 31120 án khu y t k thu t cao Chánh c p Thanh lý h p 24 L p d án xây d ng c u Th Thiêm S GTCC Q1, Q2 0 300 300 đ ng Thanh lý h p 25 L p d án xây d ng c u An H i S GTCC 0 200 200 đ ng L p d án xây d ng đư ng Chánh 26 S GTCC Q8 0 50 50 Hưng Tr s hành chánh qu n 10 (V n V n c a qu n 27 hoán đ i nhà SHNN thu c qu n qu n Q10 Q10 1999... 18920 10000 18920 8920 10; Không c ng lý, không c ng vào t ng s ) vào t ng s
 13. 13 Các d án thay đ i ch trương đ u tư III 25291 và d án b sung m i : 1 Trư ng ti u h c Gi ng Ông T Q2 Q2 1999 300 0 300 300 2 Tr s UBND phư ng Bình Khánh Q2 Q2 1999 0 700 700 3 Trư ng b i dư ng giáo d c Q3 Q3 Q3 1999 300 0 300 300 4 Trư ng M m non phư ng 7 Q10 Q10 Q10 1999 150 0 150 150 KH di dân n i t nh năm 1999 t i C n 5 C n Gi C n Gi 1999 900 0 500 500 Gi Khoa đ ng m ch vành c a Vi n Tim Thành 6 Vi n Tim 1999-2000 0 1000 1000 Thành ph ph 7 Trung tâm tai mũi h ng S Yt Q3 1999-2000 13000 0 2000 2000 Ch đ u tư có trách nhi m thuê công ty QL và KD nhà H i Liên hi p Thành ph làm Tr s H i Liên hi p Văn h c Ngh 8 văn h c Q3 1999 740 0 740 740 Ban đi u hành thu t ngh thu t qu n lý d án đ qu n lý d án theo đi u 61 Ngh đ nh 52/1999/NĐ-CP Đư ng vào khu dân cư c ng B n 9 Q7 Q7 1999... 11000 0 5000 5000 Nghé, Q7 L p d án h tr k thu t và tăng cư ng năng l c gi a kỳ cho d án c i S KH CN Thành 10 1999-2000 0 250 250 thi n môi trư ng Thành ph HCM &MT ph (v n đ i ng NAUY) Chu n b đ u tư và chu n b th c hi n Thành Ghi c th các 11 S GTCC 1999-2000 3000 3000 d án theo tên d án đư ng tr c B c – Nam : ph m i; không thay
 14. 14 đ i v n ghi - L p DA và CBTHDA xây d ng c u Ông Lãnh và m r ng đư ng Khánh H i - L p DA và CBTHDA xây d ng đư ng c u Kinh T và đư ng n i đ n đư ng Bình Thu n Chu n b đ u tư và chu n b th c hi n Thành 12 DA xây d ng đư ng n i t đư ng S GTCC 1999-2000 0 1500 1500 ph Bình Thu n đ n KCN Hi p Phư c Tân Bình, Phú L p d án ti n kh thi kênh Nhiêu L c 13 S GTCC Nhu n, 1995-1999 1932 0 260 260 Th Nghè BT, Q1, Q3 L p d án kh thi c i t o tuy n kinh 14 Tân Bình Tân Bình 1999 0 50 50 nư c đen P.18 Tân Bình Kinh phí chu n b đ u tư d án xây Thành 15 1999... d ng Đ i l Đông – Tây Saigon : ph a- L p báo cáo tác đ ng môi trư ng S GTCC 0 226 226 b- L p báo cáo phân tích tài chính S GTCC 0 98 98 c- L p DA đư ng Tr n Văn Ki u- B n S GTCC 200 200 Chương Dương Đ th c hi n l p DA ph n còn l i và hoàn d- L p DA kh thi đ i l Đông – Tây S GTCC 0 587 587 thi n báo cáo SAIGON kh thi toàn b DA Đ i l Đông – Tây SAIGON. đ- L p DA tái đ nh cư c a DA xây S Đ a chính 0 300 300 d ng đ i l Đông – Tây Saigon – Nhà đ t
 15. 15 Bình 16 Đư ng Hương l 8 (chu n b đ u tư) Bình Chánh 1999... 0 50 50 Chánh Đư ng Hương l 5 m r ng (chu n b Bình 17 Bình Chánh 1999... 0 50 50 đ u tư) Chánh L p d án Trư ng công nhân k thu t S Lao đ ng 18 Q1 1999 0 70 70 Thành ph TBXH Trư ng THCS Colette (chu n b đ u 19 Q3 Q3 1999 0 20 20 tư) Trư ng PTTH Trung L p Thư ng 20 C Chi C Chi 1999... 0 20 20 (chu n b đ u tư) Trư ng ti u h c Phan Đình Phùng 21 Q3 Q3 1999 0 20 20 (chu n b đ u tư) Trung tâm TDTT phư ng 25 BT Bình 22 Bình Th nh 1999 0 20 20 (chu n b đ u tư) Th nh Trung tâm Ung bư u (chu n b đ u Bình 23 S Yt 1999 0 100 100 tư) Th nh S Th d c 24 B kè CLB Y t Kiêu (chu n b đ u tư) Q1 1999 0 20 20 th thao S a ch a nâng c p các tr m truy n Đài ti ng nói Thành 25 thanh các huy n ngo i thành (chu n 1999 0 20 20 ND TP ph b đ u tư) Tr s t m UBND huy n Nhà Bè (chi 26 Nhà Bè Nhà Bè 1998-1999 2800 2000 2800 800 tr ng v n thi công) 27 Hương l 80 B qu n 12 Q12 Q12 1998... 11600 2500 11600 9100 28 Thư vi n khoa h c t ng h p TP S VHTT Q1 1999 0 500 500 L p d án xây d ng Nhà tư ng ni m 29 S VHTT Q12 20 20 c Nguy n An Ninh L p DA ti n kh thi c i t o m r ng 30 đư ng Tr n Xuân So n – Ph m Th S GTCC Q4, Q8 100 100 Hi n L p DA ti n kh thi c i t o m r ng 31 S GTCC Q1, Q3 100 100 đư ng Đi n Biên Ph - Võ Th Sáu
 16. 16 L p d án C i t o nâng c p đư ng 32 liên xã Tân Thông H i – Tân An H i C Chi C Chi 1999... 1920 0 20 20 C Chi L p d án đ u tư Trung tâm y t qu n 33 Q9 Q9 19000 0 100 100 9 L p d án xây d ng trư ng trung h c 34 Q6 Q6 1999... 0 50 50 nghi p v Phú Lâm S d ng ti n bán 2 cơ s giáo d c không đúng qui cách 35 Nâng t ng trư ng ti u h c Trưng Tr c Q11 Q11 1999 2000 0 2000 2000 t i 2/9 cư xá L Gia và 281/2A Lý Thư ng Ki t; Không c ng vào t ng s . S d ng ti n bán nhà s 63- C i t o xây d ng trư ng THCS C u Bình 20 phòng 65 Đi n Biên 36 Bình Th nh 1999-2000 1900 0 900 900 Long Th nh h c Ph ; Không c ng vào t ng s L p d án đư ng T Quang B u 37 (đo n t Dương Bá Tr c đ n Âu Q8 Q8 1999 0 100 100 Dương Lân) L p d án xây d ng trư ng Trung h c 38 Q8 Q8 1999-2000 0 50 50 ngh qu n 8 S d ng ngu n lãi ngo i t vi n 39 S a ch a văn phòng S Y t S Yt Q1 1999 496 0 496 496 tr đ đ u tư; Không c ng vào t ng s V n ng trư c Cty Thanh và tr ti n thuê D án đư ng Liên t nh l 25 t xa l 40 niên Xung 0 60000 60000 đ t c a B Tư Hà N i đ n ngã ba Cát Lái phong L nh H i quân; Không c ng vào
 17. 17 t ng s S d ng ngu n thu chênh l ch ti n đ n bù do H bơi B c H i Qu n 10 (chu n b 41 Q10 Q10 1999-2000 0 100 100 khai thác đ t đ u tư) quân đ i ; Không c ng vào t ng s IV Công tác quy ho ch : 10492 QHCT các khu CN t p trung XD đ t Ki n trúc sư 1 5519 250 292 42 đ u – TL: 1/2.000 trư ng QHCT 4 qu n m i thành l p, m i Ki n trúc sư 2 qu n có qui mô bình quân 400.000- 4998 250 1890 1640 trư ng 500.000 dân L p QHCT phân khu ch c năng 3 m ng qu n lý đô th (cây xanh, phúc Ki n trúc sư 3 l i công c ng, các d án l n, khu dân 967 250 350 100 trư ng cư - m t ph n các đ án QHCT s d ng đ t) QH l gi i trên 12m (ph n còn l i sau Ki n trúc sư 4 QĐ phê duy t l gi i m t s tuy n 651 150 334 184 trư ng đư ng chính c a Thành ph ) QH l gi i dư i 12m m t s khu v c t i n i thành và các Qu n Huy n : Công tác thư ng xuyên đư c ch n Ki n trúc sư 5 th c hi n t các khu đã l p xong 1762 400 600 200 trư ng QHCT ho c các khu đã có đư ng giao thông chính n đ nh t i các Qu n Huy n
 18. 18 L p quy ho ch qu n lý ngu n nư c S Công 6 5335 500 2000 1500 ng m Thành ph nghi p L p qui ho ch chi ti t m ng lư i giao 7 S GTCC 366 100 110 10 thông bánh s t Các đ án QHCT các khu dân cư, tái đ nh cư, c i t o m t đ , ph c v l p DA, ph c v yêu c u gi i t a, các nút Ki n trúc sư 8 GT... hoàn t t h sơ và chu n b trình 13283 1500 2000 500 trư ng duy t pháp lý hóa thu c các Qu n Huy n : 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, Phú Nhu n Qui ho ch chi ti t khu dân cư (r ch Bà Tàng, khu trung tâm và dân cư B n Phú Đ nh phư ng 16, qui ho ch l 9 gi i m ng lư i giao thông dư i 12m Q8 803 100 553 453 khu dân cư liên phư ng 11-12-13, phư ng 8,9,10, KDC r ch Năng, KDC Hòa L c, KDC liên phư ng 2 Quy ho ch chi ti t 8 khu dân cư (Tân Chánh Hi p, Tân Th i Hi p, Tân Th i Nh t, Th i An, Trung M Tây-khu 1, 10 Q12 851 250 450 200 Đông Hưng Thu n-khu 2, khu vui chơi phư ng Hi p Thành, khu trung tâm phư ng Thanh Xuân) - Quy ho ch chi ti t và kh o sát đo đ c 2 khu dân cư (khu dân cư 11 Tân Bình 1675 300 800 500 phư ng 9, khu dân cư ph n còn l i phư ng 20) - Quy ho ch l gi i giao thông dư i 12m (khu dân cư phư ng 14- 16,
 19. 19 phư ng 2- 4, phư ng 1) - Quy ho ch chi ti t khu dân cư liên phư ng 3- 5, 7- 8, 11- 12, khu dân cư phư ng 1 (thanh toán KL th c hi n Quy ho ch chi ti t 7 khu dân cư (khu dân cư phư ng Hi p Bình Phư c, phư ng Tam Bình, phư ng Tam Phú, 12 khu dân cư đư ng Đ ng Văn Bi, khu Th Đ c 850 100 246 146 dân cư đư ng H Văn Tư, khu dân cư phư ng Trư ng Th , khu dân cư Tâm H i) Quy ho ch chi ti t và kh o sát đo đ c 5 khu dân cư (khu dân cư Huy n L , 13 Tân Thông H i, Tân Phú Trung, C Chi 1128 300 600 300 Phư c Th nh, Tân Qui) và khu công viên văn hóa TT Huy n Quy ho ch chi ti t 8 khu dân cư (KDC Bà Đi m, Ngã 3 Giòng, C u L n, An 14 H c Môn 1230 100 595 495 H , vư n tr u Bà Đi m, Hương l 12, Hương l 80B, c u D a) Quy ho ch chi ti t 05 khu dân cư và thanh toán kh i lư ng th c hi n quy 15 Nhà Bè 1270 100 300 200 ho ch 4 khu dân cư đã đư c duy t t i Nhà Bè Qu n lý quy ho ch trên máy vi tính : L p h sơ công b quy ho ch th c hi n trên máy vi tính các đ án đã có Ki n trúc sư 16 quy t đ nh phê duy t pháp lý hóa đ 485 100 370 270 trư ng ph bi n đ n nhân dân, đ a phương, báo đài các khu đã đư c phê duy t QHCT Các công tác kh o sát đ a ch t công S Xây 17 1800 300 600 300 trình và đ a ch t th y văn d ng 18 Công tác đo đ c l p h sơ đ a chính S Đ a chính 1000 1600 600
 20. 20 Nhà đ t Đi u ch nh quy mô thi t k QHC qu n huy n gia tăng cho các h p đ ng đã th c hi n đ thanh toán cho Vi n Qui Ki n trúc sư 19 ho ch (phù h p v i qui mô thi t k đã 3200 685 3000 2315 trư ng đư c phê duy t) : (qu n 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, PN, BT, TB, GV, NB, HM, CC, BC, C n Gi ). Công tác kh o sát đo đ c đ a hình Ki n trúc sư 20 ph c v công tác quy ho ch t l 1/500 558 300 558 258 trư ng – 1/2000 * Khu đ u m i giao thông và dân cư Ki n trúc sư Bình Tri u, phư ng Hi p Bình Chánh 210 trư ng qu n Th Đ c, t l 1/2000 * Khu Công nghi p Cát Lái t i Qu n 2 Ki n trúc sư 210 (c m 2) trư ng * Khu y t k thu t cao Bình Tr Đông, 50 huy n Bình Chánh * 2 nút giao thông t i 2 đ u c u Bình 44 Đi n (11 ha/nút) * Nút giao thông xa l vành đai 22 (QL1A) - xa l Hà N i * Nút giao thông ngã ba Cát Lái (xa l 22 Hà N i - T nh l 25) Ki n trúc sư 21 Các d án khác 506 200 306 106 trư ng * L p QHCT khu dân cư và ch đ u Ki n trúc sư m i phía đông Thành ph t i phư ng 133 trư ng Tam Bình, Qu n Th Đ c * L p QHCT khu dân cư và ch đ u Ki n trúc sư m i phía b c Thành ph t i xã Tân 151 trư ng Xuân, huy n HM
Đồng bộ tài khoản