Quyết định số 643/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
92
lượt xem
3
download

Quyết định số 643/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 643/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 643/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH GIA LAI NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ******* S : 643/Q -UBND Pleiku, ngày 13 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH V VI C CÔNG B DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T H T HI U L C THI HÀNH Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H ND và UBND năm 2003; Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H ND, UBND năm 2004; Căn c Ngh nh 91/2006/N -CP ngày 06/09/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H ND, UBND năm 2004; Theo ngh c a Giám c S Tư pháp và Chánh Văn phòng UBND t nh, QUY T NNH: i u 1. Công b 79 văn b n quy ph m pháp lu t (g m 67 quy t nh, 12 ch th ) c a UBND t nh ban hành t năm 1993 n 30/6/2007 ã h t hi u l c thi hành do ã h t th i gian th c hi n ho c ã có văn b n khác thay th (Có danh m c văn b n kèm theo). i u 2. Giao Chánh Văn phòng UBND t nh t ch c ăng công báo danh m c và l p h sơ lưu tr các văn b n nêu t i i u 1 làm tài li u ph c v nghiên c u lâu dài theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c S Tư pháp, Th trư ng các s , ban, ngành, Ch t ch UBND các huy n, th xã, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH Lê Vi t Hư ng
  2. DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T C A Y BAN NHÂN DÂN T NH BAN HÀNH T NĂM 1993 N 30/6/2007 H T HI U L C THI HÀNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 643/Q -UBND ngày 13 tháng 11 năm 2007 c a UBND t nh Gia Lai) S Hình th c Ngày ban S , ký hi u Trích y u TT văn b n hành V vi c tăng cư ng công tác b o v a 01 Ch th 05/CT-UB 01-3-1993 toàn m ng lư i vi n thông trên a bà t nh Gia Lai V ch c năng, nhi m v , quy n h n 02 Quy t nh 211/Q -UB 04-3-1996 t ch c b máy c a S Nông nghi p phát tri n nông thôn t nh Gia Lai V ch c năng, nhi m v , quy n h n 03 Quy t nh 212/Q -UB 04-3-1996 t ch c b máy c a S K ho ch và Tư V vi c ban hành quy ch qu n lý tài 04 Quy t nh 619/Q -UB 02-7-1997 nguyên khoáng s n trên a bàn t nh Lai. V vi c tri n khai th c hi n Ngh n 05 Ch th 14/CT-UB 14-07-1997 51/CP ngày 10 tháng 05 năm 1997 cu Chính ph v qu n lý h khNu Quy nh v h n m c t iv ih 06 Quy t nh 164/1998/Q -UB 11-02-1998 gia ình, cá nhân trên a bàn t nh V/v thành l p Trung tâm Tr giúp ph 07 Quy t nh 307/1998/Q -UB 04-4-1998 lý c a nhà nư c t nh Gia Lai V/v thành l p trung tâm D ch v bán 08 Quy t nh 1739/1998/Q -UB 12-12-1998 u giá tài s n t nh Gia Lai V/v chuy n giao các trư ng ph thôn trung h c và trung h c ph thông thu 09 Quy t nh 28/1999/Q -UB 16-4-1999 UBND huy n v cho S Giáo d c và ào t o tr c ti p qu n lý
  3. V vi c quy nh m c thu ti n lao 10 Quy t nh 08/2000/Q -UB 21-02-2000 nghĩa v công ích hàng năm cho ngư không tr c ti p i lao ng. V/v thành l p Phòng ăng ký kinh doanh (trên cơ s Phòng K ho ch 11 Quy t nh 61/2000/Q -UB 16-8-2000 doanh nghi p) thu c S K ho ch tư V vi c th c hi n Ngh nh 54/1999/N -CP ngày 08-7-1999 c a 12 Ch th 11/2000/CT-UB 28-9-2000 Chính ph v b o v an toàn lư i i cao áp trên a bàn t nh Gia Lai V/v thành l p U ban Dân s gia ìn 13 Quy t nh 43/2001/Q -UB 24-5-2001 tr em t nh V/v chuy n nhi m v và biên ch làm nhi m v l p th t c c p gi y ch ng 14 Quy t nh 73/2001/Q -UB 19-9-2001 nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t ô th t S Xây d ng san S a chính th c hi n V/v thành l p Ban qu n lý d án phò 15 Quy t nh 88/2001/Q -UB 06-11-2001 ch ng s t rét EC Gia Lai V/v thành l p H i ng duy t phim 16 Quy t nh 52/2002/Q -UB 11-7-2002 truy n nư c ngoài phát trên truy n hì c a t nh V vi c phê duy t quy ho ch chi ti t 17 Quy t nh 61/2002/Q -UB 29-7-2002 công viên văn hoá các dân t c t nh G Lai. V/v chuy n giao i bóng á t nh Gia 18 Quy t nh 69/2002/Q -UB 15-8-2002 Lai cho xí nghi p Hoàng Anh Gia lai V vi c s a i giá tính thu iv i 19 Quy t nh 987/Q -UB 18-11-2002 ươi tươi V vi c ban hành k ho ch ưa lao 20 Quy t nh 102/2002/Q -UB 24-12-2002 i làm vi c có th i h n nư c ngoài giai o n 2003-2005. V vi c i u ch nh m c sinh ho t ph 21 Quy t nh 37/2003/Q -UB 10-4-2003 cho i tư ng m i dâm và nghi n ma tuý ang t p trung t i các trung tâm. V vi c phê duy t án l ng ghép dâ 22 Quy t nh 42/2003/Q -UB 29-4-2003 s v i phát tri n gia ình b n v ng g o n 2003-2005.
  4. V/v thành l p Ban qu n lý d án l ng 23 Quy t nh 56/2003/Q -UB 23-5-2003 ghép dân s v i phát tri n gia ình b v ng giai o n 2003 - 2005 24 Quy t nh 64/2003/Q -UB 04-6-2003 V/v ki n toàn m t s S V vi c ban hành quy nh khuy n 25 Quy t nh 451/Q -UB 11-06-2003 khích và h tr u tư áp d ng trên bàn t nh Gia Lai V vi c ban hành thi t k m u tr s 26 Quy t nh 75/2003/Q -UB 18-7-2003 H ND và UBND xã. V vi c tri n khai th c hi n Thông tư 27 Ch th 17/2003/CT-UB 17-10-2003 77/2003/TTLT-BTC-BYT ngày 07/8/2003 v b o hi m y t t nguy V vi c ban hành quy ch ho t ng 28 Quy t nh 03/2004/Q -UB 08-01-2004 Ban Ch o c i cách hành chính t nh Gia Lai V vi c quy nh v phí trông gi xe 29 Quy t nh 12/2004/Q -UB 16-02-2004 p, xe máy, xe ôtô V vi c ban hành quy nh v phí 30 Quy t nh 15/2004/Q -UB 16-02-2004 th u, u giá 31 Quy t nh 17/2004/Q -UB 16-02-2004 V vi c quy nh v phí v sinh V/v s a i, b sung Quy t nh s 32 Quy t nh 24/2004/Q -UB 24-02-2004 62/2001/Q -UB ngày 31/7/2001 c a UBND t nh V vi c quy nh phí thNm nh c p 33 Quy t nh 57/2004/Q -UB 05-5-2004 quy n s d ng t V vi c quy nh v phí l ư ng, b 34 Quy t nh 58/2004/Q -UB 05-5-2004 bãi. V/v thành l p thanh tra S K ho ch 35 Quy t nh 65/2004/Q -UB 14-6-2004 u tư Bãi b Quy t nh 11/2003/Q -UB 36 Quy t nh 71/2004/Q -UB 15-6-2004 ngày 29-01-2003 và Quy t nh 81/2003/Q -UB ngày 28-7-2003.
  5. 37 Quy t nh 77/2004/Q -UB 17-6-2004 V giá tính thu tài nguyên V vi c tr giúp kinh phí cho gia ìn 38 Quy t nh 100/2004/Q -UB 09-9-2004 cá nhân nh n nuôi dư ng tr em m và tr em b b rơi V vi c ban hành quy nh v quy trì th t c th c hi n m t s bi n pháp khuy n khích và h tr u tư c a 39 Quy t nh 106/2004/Q -UB 13-10-2004 phương theo Quy t nh 451/2003/Q UB ngày 11-6-2003 c a UBND t nh Lai V/v thành l p Ban Ch o Phòng ch 40 Quy t nh 127/2004/Q -UB 24-11-2004 h n t nh V/v thành l p Ti u ban Ch o i u 41 Quy t nh 55/2005/Q -UB 22-4-2005 kh o sát ánh giá i ngũ cán b , côn ch c nhà nư c t nh Gia Lai V vi c giá tính thu tài nguyên ( i 42 Quy t nh 70/2005/Q -UB 08-06-2005 tài nguyên á Bazan) V vi c thành l p H i ng tuy n sin 43 Quy t nh 73/2005/Q -UB 17-06-2005 theo ch c tuy n hàng năm c a t V vi c xây d ng k ho ch phát tri n 44 Ch th 09/2005/CT-UB 28-06-2005 kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2006 V vi c b sung ch tiêu c p không 45 Quy t nh 83/2005/Q -UB 18-07-2005 mu i Iôt cho các huy n ăk oa, Kr Pa và Ia Pa V vi c Quy nh ch công tác ph ch chi h i ngh theo Thông tư 46 Quy t nh 92/2005/Q -UB 01-08-2005 118/2004/TT-BTC, ngày 18/12/2004 c a B Tài chính V vi c b sung chính sách Quy n khuy n khích và h tr ưu ãi u tư 47 Quy t nh 98/2005/Q -UB 05-08-2005 ban hành t i Quy t nh s 451/Q -U ngày 11-06-2003 c a UBND t nh Gi Lai. V vi c giao ch tiêu kinh t k ho ch 48 Quy t nh 150/2005/Q -UB 26-10-2005 s n xu t v ông xuân năm 2005-200 V vi c giao d toán ngân sách năm 49 Quy t nh 160/2005/Q -UB 15-12-2005 2006 cho các ơn v d toán V vi c d toán thu chi ngân sách nă 50 Quy t nh 161/2005/Q -UB 15-12-2005 2006
  6. V vi c giao ch tiêu kinh t k ho ch 51 Quy t nh 162/2005/Q -UB 16-12-2005 phát tri n kinh t xã h i năm 2006 V vi c ban hành b ng giá các lo i 52 Quy t nh 166/2005/Q -UB 31-12-2005 trên a bàn thành ph Pleiku, t nh G Lai V vi c ban hành b ng giá các lo i 53 Quy t nh 167/2005/Q -UB 31-12-2005 trên a bàn th xã An Khê, t nh Gia L V vi c ban hành b ng giá các lo i 54 Quy t nh 168/2005/Q -UB 31-12-2005 trên a bàn huy n Kông Chro, t nh G Lai V vi c ban hành b ng giá các lo i 55 Quy t nh 169/2005/Q -UB 31-12-2005 trên a bàn huy n ăk oa, t nh Gia Lai V vi c ban hành b ng giá các lo i 56 Quy t nh 170/2005/Q -UB 31-12-2005 trên a bàn huy n Chư Păh, t nh Gia Lai V vi c ban hành b ng giá các lo i 57 Quy t nh 171/2005/Q -UB 31-12-2005 trên a bàn huy n Chư Sê, t nh Gia L V vi c ban hành b ng giá các lo i 58 Quy t nh 172/2005/Q -UB 31-12-2005 trên a bàn huy n K’Bang, t nh Gia V vi c ban hành b ng giá các lo i 59 Quy t nh 173/2005/Q -UB 31-12-2005 trên a bàn huy n Ia Grai, t nh Gia L V vi c ban hành b ng giá các lo i 60 Quy t nh 174/2005/Q -UB 31-12-2005 trên a bàn huy n c Cơ, t nh Gia V vi c ban hành b ng giá các lo i 61 Quy t nh 175/2005/Q -UB 31-12-2005 trên a bàn huy n Ia Pa, t nh Gia La V vi c ban hành b ng giá các lo i 62 Quy t nh 176/2005/Q -UB 31-12-2005 trên a bàn huy n Krông Pa, t nh Gi Lai V vi c ban hành b ng giá các lo i 63 Quy t nh 177/2005/Q -UB 31-12-2005 trên a bàn Mang Yang, t nh Gia La V vi c ban hành b ng giá các lo i 64 Quy t nh 178/2005/Q -UB 31-12-2005 trên a bàn huy n Chư Prông, t nh G Lai V vi c ban hành b ng giá các lo i 65 Quy t nh 179/2005/Q -UB 31-12-2005 trên a bàn huy n ăk Pơ, t nh Gia V vi c ban hành b ng giá các lo i 66 Quy t nh 180/2005/Q -UB 31-12-2005 trên a bàn huy n Ayun Pa, t nh Gia Lai
  7. V vi c ban hành t m th i giá t kh tái nh cư Nguy n c C nh và Kh 67 Quy t nh 02/2006/Q -UB 10-01-2006 tái nh cư Công ty c ph n xây d ng công trình giao thông thành ph Pleik V chương trình xây d ng Quy t n 68 Quy t nh 05/2006/Q -UB 14-02-2005 Ch th năm 2006 V vi c tri n khai m t s nhi m v q 69 Ch th 01/2006/CT-UB 02-3-2006 phòng-quân s a phương năm 2006 V vi c ban hành quy nh vi c x lý 70 Quy t nh 22/2006/Q -UB 24-04-2006 s n t i các cơ quan hành chính s nghi p t nh Gia Lai V vi c t ch c T ng i u tra nông 71 Ch th 04/2006/CT-UBND 05-6-2006 thôn, nông nghi p và thu s n năm 2 trên a bàn t nh Gia Lai. V vi c công tác phòng, ch ng l t bã 72 Ch th 05/2006/CT-UBND 19-6-2006 và tìm ki m, c u n n, gi m nh thiên năm 2006 trên a bàn t nh Gia Lai. V vi c ban hành "Chương trình m c 73 Quy t nh 57/2006/Q -UB 08-8-2006 tiêu gi m nghèo t nh Gia Lai giai o 2006-2010" V vi c m t s nhi m v c n t p trun th c hi n trong nh ng tháng cu i năm 74 Ch th 11/2006/CT-UB 28-8-2006 ph n u hoàn thành k ho ch phá tri n kinh t -xã h i và d tóan ngân s Nhà nư c năm 2006 V vi c m t s gi i pháp c p bách ph 75 Ch th 14/2006/CT-UB 16-10-2006 u hoàn thành ch tiêu thu ngân sách nhà nư c năm 2006 V vi c ban hành cư c v n t i hàng h 76 Quy t nh 92/2006/Q -UB 6-11-2006 b ng ô tô trên a bàn t nh Gia Lai V vi c ban hành t m th i giá t kh 77 Quy t nh 96/2006/Q -UB 06-11-2006 tái nh cư khu ô th C u S t, thành ph Pleiku V vi c t ch c các ho t ng k ni 78 Ch th 17/2006/CT-UB 11-12-2006 60 năm ngày thương binh li t s (27/7/1947 - 27/7/2007) V vi c t ch c ón t t inh H i năm 79 Ch th 01/2007/CT-UB 22-01-2007 2007
Đồng bộ tài khoản