Quyết định số 644/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định số 644/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 644/2000/QĐ-UB về việc phê duyệt báo cáo đầu tư xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp về kinh tế- xã hội tỉnh Bắc Cạn năm 2000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 644/2000/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH B C C N c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 644/2000/Q -UB B c K n, ngày 12 tháng 06 năm 2000 QUY T Đ NH V/V PHÊ DUY T BÁO CÁO Đ U TƯ XÂY D NG CƠ S D LI U T NG H P V KINH T - XÃ H I T NH B C K N NĂM 2000 U BAN NHÂN DÂN T NH B C K N Căn c Lu t T ch c H ND và UBND năm 1994; Căn c Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s : 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 và Ngh nh s : 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph ; Xét ngh c a Văn phòng UBND t nh B c K n t i T trình s : 26/TT-CNTT ngày 08/6/2000, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t báo cáo u tư xây d ng Cơ s d li u t ng h p v kinh t - xã h i t nh B c K n năm 2000, h sơ do Công ty Phát tri n Tin h c Hà N i l p v i nh ng n i dung sau: 1. Tên công trình: Xây d ng Cơ s d li u t ng h p v kinh t - xã h i t nh B c K n 2. a i m u tư: Năm 2000 th c hi n cài t và chuy n giao c s d li u t ng h p v kinh t - xã h i t i 6 s , ngành sau: C c Th ng kê, S K ho ch& u tư, s Tài chính-V t giá, s NN&PTNT, s CN-KHCNMT và Văn phòng UBND t nh. 3. Quy mô và Gi i pháp k thu t: Ti n hành cài t và trang b cho m i ơn v th c hi n u tư ph n m m " Cơ s d li u t ng h p v kinh t - xã h i " và 01 Modem truy n tin k t n i m ng và trao i d li u qua ư ng i n tho i công c ng n i t nh. T i Văn phòng UBND t nh: Nâng c p h th ng m ng ã có thành m ng Trung tâm, u m i t p trung thông tin v kinh t xã h i toàn t nh b ng gi i pháp trang b 01 Multiports 16 c ng truy n tin và nâng c p ph n m m " Cơ s d li u t ng h p v kinh t - xã h i". 4. D toán kinh phí: T ng v n u tư: 98.700.000 , trong ó: - Ph n m m, thi t b : 67.200.000
  2. - Thi t l p ư ng truy n m ng di n r ng: 15.000.000 - Nh p li u, ào t o s d ng chương trình: 10.000.000 - Chi khác: 6.500.000 5. Ngu n v n u tư: Ngu n v n s nghi p khoa h c t nh i u 2. Phân giao nhi m v và t ch c th c hi n - Ch qu n u tư: UBND t nh B c K n - Ch u tư: Văn phòng UBND t nh - Hình th c qu n lý: Ch u tư tr c ti p qu n lý và i u hành th c hi n - ơn v l p thi t k d toán: Công ty phát tri n tin h c(INFOCOM)- Qu n Hai Bà Trưng - Hà N i. - ơn v thi công: Công ty BITCO- Hà N i. - Th i gian: Hoàn thành trong năm 2000. i u 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c S K ho ch & u tư, Giám c S Tài chính-V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c t nh, Th trư ng các ngành có liên quan và Giám c các ơn v thi t k , thi công ch u trách nhi m thi hành quy t nh này ./. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH B C K N Nơi nh n: CH TNCH - Như i u 3(t/hi n). - TT T nh u (B/cáo). - TT H ND t nh. - CT, PCT UBND t nh. - Các S : NN&PTNT, CNKHCNMT - C c Th ng kê t nh. - Công ty BITCO-Hà N i - Lưu: VT -PVPTH-TH-XDCB. Phan Th Ru
Đồng bộ tài khoản