Quyết định số 644-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 644-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 644-TTg về việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 644-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 644-TTg Hà N i, ngày 10 tháng 9 năm 1996 QUY T NNH THÀNH L P QU U TƯ PHÁT TRI N Ô THN THÀNH PH H CHÍ MINH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Nh m t o i u ki n huy ng các ngu n v n u tư phát tri n cơ s h t ng kinh t - xã h i thành ph H Chí Minh; Theo ngh c a B trư ng B tài chính, Ch t ch U ban nhân dân thành ph H Chí Minh; QUY T NNH: i u 1. Thành l p Qu u tư phát tri n ô th thành ph H Chí Minh huy ng v n u tư các d án phát tri n cơ s h t ng kinh t k thu t và xã h i c a thành ph H Chí Minh. Qu u tư phát tri n ô th thành ph H Chí Minh là t ch c tài chính Nhà nư c, có tư cách pháp nhân, có v n i u l khi thành l p là 500 t ng, có b ng cân i, có con d u ư c m tài kho n t i kho b c Nhà nư c và các Ngân hàng trong nư c. Tr s c a Qu t t i thành ph H Chí Minh. Qu u tư phát tri n ô th thành ph H Chí Minh ho t ng theo i u l do Ch t ch U ban nhân dân thành ph H Chí Minh phê duy t sau khi ư c B trư ng B tài chính ch p thu n. i u 2. V n c a Qu u tư phát tri n ô th thành ph H Chí Minh: 1- V n i u l : V n i u l khi thành l p c a Qu u tư phát tri n ô th thành ph H Chí Minh ư c hình thành t các kho n thu hi n có c a thành ph theo quy nh c a pháp lu t, g m: ti n bán nhà thu c s h u Nhà nư c; ti n qu t; ph thu ti n i n, nư c, thuê bao i n tho i; m t ph n t k t dư ngân sách năm 1996 c a thành ph và ti n óng góp t nguy n c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c (n u có). Hàng năm ngân sách thành ph trích m t t l nh t nh t các kho n thu c a thành ph : thu t x s ki n thi t, ti n chuy n quy n s d ng t, ti n bán nhà và thanh lý tài s n thu c s h u Nhà nư c, các lo i phí, l phí và ph thu, theo quy nh c a pháp lu t b sung v n i u l . V n i u l và cơ ch b sung v n i u l ư c quy nh c th trong i u l c a Qu .
  2. 2- V n huy ng: Qu u tư phát tri n ô th thành ph H Chí Minh ư c huy ng các ngu n v n trung và dài h n c a các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Qu u tư phát tri n ô th thành ph H Chí Minh th c hi n vi c u tư tr c ti p và gián ti p phát tri n cơ s h t ng kinh t - xã h i, các d án phát tri n kinh t thành ph H Chí Minh; cung c p các d ch v tư v n u tư và tham gia ho t ng th trư ng v n. Vi c u tư tr c ti p hay gián ti p c a Qu ư c th c hi n theo nguyên t c t ch v tài chính, b o toàn và phát tri n v n, t bù p chi phí và t ch u r i ro. Lãi su t cho vay u tư c a Qu do U ban nhân dân thành ph quy nh cho t ng lo i d án u tư theo ngh c a H i ng qu n lý qu , nhưng không ư c vư t quá m c lãi su t cho vay trung và dài h n do Ngân hàng Nhà nư c công b . i u 4.- Qu u tư phát tri n ô th thành ph H Chí Minh ư c hư ng chính sách mi n, gi m các lo i th (thu v n, thu doanh thu, thu l i t c) theo quy nh c a pháp lu t. i u 5. Vi c qu n lý và i u hành Qu u tư phát tri n ô th thành ph H Chí Minh do H i ng qu n lý qu và cơ quan i u hành tác nghi p th c hi n. 1- H i ng qu n lý qu g m các thành viên là i di n có thNm quy n c a: U ban nhân dân thành ph H Chí Minh, S tài chính, C c u tư phát tri n, S k ho ch và u tư, chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c thành ph H Chí Minh và m t s thành viên khác. Ch t ch, Phó Ch t ch và các thành viên c a H i ng qu n lý qu do Ch t ch U ban nhân dân thành ph H Chí Minh b nhi m và mi n nhi m. Nhi m v chính c a H i ng qu n lý qu g m: - Xem xét và phê duyêt phương hư ng ho t ng, k ho ch huy ng v n, k ho ch u tư, k ho ch tài chính, thNm tra báo cáo quy t toán c a qu . - Giám sát, ki m tra cơ quan i u hành qu trong vi c ch p hành các chính sách và pháp lu t, th c hi n các quy t nh c a H i ng qu n lý qu . - Trình Ch t ch U ban nhân dân thành ph phê duy t, b sung và s a i i ul ho t ng c a Qu . 2- Giám c qu ch u trách nhi m i u hành tác nghi p qu u tư phát tri n ô th thành ph H Chí Minh. Giúp vi c giám c có m t s Phó giám c và m t s b ph n chuyên môn. Giám c, các Phó giám c qu do Ch t ch U ban nhân dân thành ph H Chí Minh b nhi m và mi n ni m theo ngh c a Ch t ch H i ng qu n lý qu sau khi có ý ki n c a Trư ng ban t ch c chính quy n thành ph . Giám c qu là i di n pháp nhân, có trách nhi m i u hành và qu n lý ho t ng c a Qu theo úng i u l , ch u trách nhi m trư c H i ng qu n lý qu , B trư ng B tài chính, Ch t ch U ban nhân dân thành ph H Chí Minh và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Qu u tư phát tri n ô th thành ph H Chí Minh. i u 6. Ch t ch U ban nhân dân thành ph H Chí Minh phê duy t i u l t ch c và ho t ng c a Qu u tư phát tri n ô th thành ph H Chí Minh sau khi có ý
  3. ki n ch p thu n c a B trư ng B tài chính; b trí t ch c và cán b , ch o vi c thành l p và giám sát ho t ng c a qu . B trư ng B tài chính ban hành Quy ch qu n lý tài chính và th c hi n ch c năng qu n lý tài chính Nhà nư c i v i ho t ng c a qu . i u 7. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký ban hành. B trư ng B tài chính, Ch t ch U ban nhân dân thành ph H Chí Minh, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch H i ng qu n lý qu u tư phát tri n ô th thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản