Quyết định số 6472/QĐ-UB-KT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định số 6472/QĐ-UB-KT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 6472/QĐ-UB-KT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng (nguồn vốn ngân sách thành phố) năm 1997 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 6472/QĐ-UB-KT

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 6472/Q -UB-KT TP. H Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 1997 QUY T NNH V VI C GIAO CH TIÊU K HO CH I U CH NH V N U TƯ XÂY D NG (NGU N V N NGÂN SÁCH THÀNH PH ) NĂM 1997 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; - Căn c Quy t nh s 494/Q -UB-KT ngày 28/01/1997, Quy t nh s 2140/Q - UB-KT ngày 05/5/1997, Quy t nh s 4501/Q -UB-NC ngày 25/8/1997 và Quy t nh s 5855/Q -UB-KT ngày 16/10/1997 c a y ban nhân dân thành ph v vi c giao ch tiêu, i u ch nh ch tiêu k ho ch v n u tư xây d ng năm 1997; - Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư thành ph t i t trình s 2980/TT-KH T-TH ngày 08/11/1997 ; QUY T NNH i u 1.- B sung danh m c công trình và i u ch nh ch tiêu k ho ch v n u tư xây d ng (ngu n v n ngân sách thành ph ) m t s công trình ã ban hành t i Quy t nh s 494/Q -UB-KT ngày 28/01/1997, Quy t nh s 2140/Q -UB-KT ngày 05/5/1997, Quy t nh s 4501/Q -UB-NC ngày 25/8/1997 và Quy t nh s 5855/Q -UB-KT ngày 16/10/1997 c a y ban nhân dân thành ph theo bi u chi ti t danh m c công trình ính kèm. i u 2.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c các S K ho ch và u tư thành ph , S Tài chánh thành ph , S Xây d ng thành ph , Ki n trúc sư trư ng thành ph , C c trư ng C c u tư phát tri n thành ph , Th trư ng các cơ quan ngang S , Ch t ch y ban nhân dân các Qu n-Huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C Lê Thanh H i
 2. S LAO NG THƯƠNG BINH XÃ H I CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (Ch tiêu y ban nhân dân thành ph giao) ơn v : Tri u ng Th i K ho ch năm 1997 h n a i u ch nh l i DANH M C kh i ã giao (Q i m Ghi CÔNG công s xây chú TRÌNH và 494/,4501/, T ng Xây Thi t d ng hoàn 5855/Q UB) s l p b thành 1 2 3 4 5 6 7 8 XÂY D NG CƠ B N Nhà nuôi Hóc 96-97 2.450 3.029 2.800 ngư i già s 3 Môn S VĂN HÓA THÔNG TIN CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (Ch tiêu y ban nhân dân thành ph giao) ơn v : Tri u ng Th i K ho ch năm 1997 h n a i u ch nh l i DANH M C kh i ã giao (Q i m Ghi CÔNG công s xây chú TRÌNH và 494/,4501/, T ng Xây Thi t d ng hoàn 5855/Q UB) s l p b thành 1 2 3 4 5 6 7 8 S A CH A L N Bình 97-98 0 300 S a ch a Th nh ình Bình Hòa Qu n 3 97 27 200
 3. Xư ng phim th i s tài li u THÀNH OÀN THANH NIÊN CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (Ch tiêu y ban nhân dân thành ph giao) ơn v : Tri u ng Th i K ho ch năm 1997 h n a i u ch nh l i DANH M C kh i ã giao (Q i m Ghi CÔNG công s xây chú TRÌNH và 494/,4501/, T ng Xây Thi t d ng hoàn 5855/Q UB) s l p b thành 1 2 3 4 5 6 7 8 XÂY D NG CƠ B N Trư ng oàn Th 98 0 20 Lý T Tr ng c BAN QU N TRN QU XÂY D NG N TƯ NG NI M B N DƯ C C CHI CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (Ch tiêu y ban nhân dân thành ph giao) ơn v : Tri u ng Th i K ho ch năm 1997 h n a i u ch nh l i DANH M C kh i ã giao (Q i m Ghi CÔNG công s xây chú TRÌNH và 494/,4501/, T ng Xây Thi t d ng hoàn 5855/Q UB) s l p b thành 1 2 3 4 5 6 7 8
 4. XÂY D NG CƠ B N Th n tư ng c 97-98 6.000 12.500 12.000 ni m B n Dư c
 5. Y BAN NHÂN DÂN QU N PHÚ NHU N CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (Ch tiêu y ban nhân dân thành ph giao) ơn v : Tri u ng Th i K ho ch năm 1997 h n a i u ch nh l i kh i DANH M C i m ã giao (Q Ghi công CÔNG TRÌNH xây s 494/,4501/, chú và T ng Xây Thi t d ng 5855/Q UB) hoàn s l p b thành 1 2 3 4 5 6 7 8 S A CH A L N Phú 97 0 454 C m ư ng dân Nhu n cư 100 Thích Qu ng c P.5 Phú Nhu n 97 0 420 C m ư ng dân cư P.4 Phú Nhu n 97 0 134 ư ng Nguy n Phú Th Huỳnh n i Nhu n 0 156 dài P.11 Phú ư ng cư xá Nhu n Nguy n Văn Tr i 97 0 487 P.17 ư ng liên qu n Phú Nhu n - Gò V p Y BAN NHÂN DÂN QU N BÌNH TH NH CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (Ch tiêu y ban nhân dân thành ph giao)
 6. ơn v : Tri u ng Th i K ho ch năm 1997 h n a i u ch nh l i kh i DANH M C i m ã giao (Q Ghi công CÔNG TRÌNH xây s 494/,4501/, chú và T ng Xây Thi t d ng 5855/Q UB) hoàn s l p b thành 1 2 3 4 5 6 7 8 XÂY D NG CƠ B N Bình 97-98 1.000 500 500 Trư ng ti u h c Th nh T m Vu Bình 97-98 1.000 500 500 Th nh Trư ng THCS inh B Lĩnh S A CH A L N Bình 97 0 500 Th nh Trư ng Măng non 15 Bình 97 0 500 Th nh Trư ng B ch Bình 97 0 270 ng Th nh Bình 97 0 340 S a ch a h m 11 Th nh Xô Vi t Ngh Tĩnh Bình 97 0 480 Th nh S a ch a h m 379 Bùi ình Túy Bình 97 0 500 Th nh S a ch a h m 414 97 0 380 Nơ Trang Long Bình Th nh S a ch a h m 99 97 0 270 Bùi ình Túy Bình Th nh S a ch a ư ng n i b phư ng 25 S a ch a h m 251/204A XVNT vào Trư ng T m
 7. Vu Y BAN NHÂN DÂN QU N MƯ I M T CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (Ch tiêu y ban nhân dân thành ph giao) ơn v : Tri u ng Th i K ho ch năm 1997 h n a i u ch nh l i kh i DANH M C i m ã giao (Q Ghi công CÔNG TRÌNH xây s 494/,4501/, chú và T ng Xây Thi t d ng 5855/Q UB) hoàn s l p b thành 1 2 3 4 5 6 7 8 XÂY D NG CƠ B N Qu n 97 0 750 720 Thi t b ph c v 11 v sinh công c ng (xe ép rác) S A CH A 97 0 500 L N Qu n 11 97 0 100 Trư ng THCS H u Giang Qu n 97 0 200 11 Trư ng TH Thám Qu n 97 0 300 11 Trư ng b i dư ng giáo d c Qu n Trư ng TH Phùng 11 Hưng Y BAN NHÂN DÂN QU N B N CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N
 8. (Ch tiêu y ban nhân dân thành ph giao) ơn v : Tri u ng Th i K ho ch năm 1997 h n a i u ch nh l i kh i DANH M C i m ã giao (Q Ghi công CÔNG TRÌNH xây s 494/,4501/, chú và T ng Xây Thi t d ng 5855/Q UB) hoàn s l p b thành 1 2 3 4 5 6 7 8 XÂY D NG CƠ B N Công trình chuNn b u tư Qu n 4 0 100 ư ng Lê Văn Linh S A CH A Qu n 4 97-98 0 1000 L N Qu n 4 97-98 200 1000 M r ng Trư ng Vân n Nút giao thông C u Chông Y BAN NHÂN DÂN QU N MƯ I NĂM CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (Ch tiêu y ban nhân dân thành ph giao) ơn v : Tri u ng Th i K ho ch năm 1997 h n a i u ch nh l i kh i DANH M C i m ã giao (Q Ghi công CÔNG TRÌNH xây s 494/,4501/, chú và T ng Xây Thi t d ng 5855/Q UB) hoàn s l p b thành 1 2 3 4 5 6 7 8
 9. S A CH A L N Qu n 5 97 0 200 Trư ng Ba ình Qu n 5 97 0 200 Trư ng Tr n Bình Tr ng Qu n 5 97 450 900 M r ng ư ng Nguy n Trãi ( o n Tri u Quang Ph c- Lương Nh H c) Y BAN NHÂN DÂN HUY N HÓC MÔN CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (Ch tiêu y ban nhân dân thành ph giao) ơn v : Tri u ng Th i K ho ch năm 1997 h n a i u ch nh l i kh i DANH M C i m ã giao (Q Ghi công CÔNG TRÌNH xây s 494/,4501/, chú và T ng Xây Thi t d ng 5855/Q UB) hoàn s l p b thành 1 2 3 4 5 6 7 8 XÂY D NG CƠ B N Hóc 96-98 1.100 2.350 Khu di tích Ngã Môn ba Gi ng Y BAN NHÂN DÂN QU N MƯ I CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (Ch tiêu y ban nhân dân thành ph giao) ơn v : Tri u ng
 10. Th i K ho ch năm 1997 h n a i u ch nh l i kh i DANH M C i m ã giao (Q Ghi công CÔNG TRÌNH xây s 494/,4501/, chú và T ng Xây Thi t d ng 5855/Q UB) hoàn s l p b thành 1 2 3 4 5 6 7 8 XÂY D NG CƠ B N Qu n 97 80 500 500 Trư ng ti u h c 10 Tri u Th Trinh 100 265 Quy ho ch chi ti t Qu n m ng lư i giao 10 thông Công trình chuNn b u tư 0 100 ư ng vành ai Qu n 20 0 quân s 10 20 0 Trư ng m u giáo Qu n P.3 10 20 0 Trư ng măng non Qu n 0 20 VK92 10 0 20 Trư ng Hoàng Qu n Văn Th 10 0 20 Trư ng m m non Qu n P.1 10 97 0 425 Trư ng măng non Qu n 1 10 Trư ng Thiên H Qu n 97 0 372 Dương 10 S A CH A L N Qu n S a ch a nâng 10 c p h m 123, 147 Sư V n H nh (n i
 11. dài P.12) Qu n 10 S a ch a nâng c p ư ng n i b khu ph 2 P.14 S a ch a nâng Qu n 97 0 390 c p h m 1 & 9 Sư 10 V n H nh n i dài S a ch a nâng 0 498 c p ư ng n i b Qu n chung cư n 10 Quang 0 477 S a ch a nâng c p h m 521 Qu n CMT8 P.13 10 0 436 S a ch a nâng c p h m 126 Sư Qu n V n H nh n i dài 10 0 247 P.12 S a ch a nâng 0 418 c p h m N10 Tô Qu n Hi n Thành P.14 10 0 355 S a ch a nâng c p h m 155 Tô Qu n Hi n Thành P.12 10 0 349 S a ch a nâng c p h m 246 Hòa Qu n Hưng P.13 10 S a ch a nâng c p ư ng n i b Qu n khu ph 5 P.14 10 Y BAN NHÂN DÂN QU N MƯ I HAI CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (Ch tiêu y ban nhân dân thành ph giao) ơn v : Tri u ng
 12. Th i K ho ch năm 1997 h n a i u ch nh l i kh i DANH M C i m ã giao (Q Ghi công CÔNG TRÌNH xây s 494/,4501/, chú và T ng Xây Thi t d ng 5855/Q UB) hoàn s l p b thành 1 2 3 4 5 6 7 8 S A CH A L N Qu n 97-98 350 250 Bê tông hóa c u 12 nông thôn 97-98 1.000 300 C u ư ng xã Qu n Th nh L c 12 97 50 1000 Hương l 80 Qu n 12 Y BAN NHÂN DÂN QU N GÒ V P CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N (Ch tiêu y ban nhân dân thành ph giao) ơn v : Tri u ng Th i K ho ch năm 1997 h n a i u ch nh l i kh i DANH M C i m ã giao (Q Ghi công CÔNG TRÌNH xây s 494/,4501/, chú và T ng Xây Thi t d ng 5855/Q UB) hoàn s l p b thành 1 2 3 4 5 6 7 8 S A CH A L N Gò 97-98 7.000 10.000 ư ng Quang V p Trung 97-98 1.000 3.000 Gò Hương l 11 n i V p dài
Đồng bộ tài khoản