Quyết định số 648/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định số 648/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 648/QĐ-TTg về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 648/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập -Tự do -Hạnh phúc ------- Số: 648/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHONG TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định (Tờ trình số 900/TTr-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008, số 997/TTr- UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008, số 1280/TTr-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2008, số 17/TTr-UBND ngày 07 tháng 4 năm2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 661/TTr-BTĐKT ngày 16 tháng 5 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 15 cá nhân thuộc các tỉnh: Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định (có danh sách kèm theo), đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. KT.THỦ TƯỚNG Nơi nhận : PHÓ THỦ TƯỚNG . - UBND các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định; - Ban Thi đua - Khen thưởng TW; - VPCP :BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - TTĐT; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b),
  2. Nguyễn Sinh Hùng DANH SÁCH PHONG TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC (Ban hành kèm theo quyết định số 648/QĐ-TTg, ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ) I. TỈNH QUẢNG TRỊ : 1. Bà Phan Thị Sáng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị; 2.Ông Hồ Đại Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. II. TỈNH QUẢNG NGÃI: 1. Ông Lê Đình Phước, Trưởng phòng, Phòng Giáo dục huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi. III. TỈNH QUẢNG NAM : 1. Bà Võ Thị Thu, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An, tỉnh Quảng Nam; 2. Ông Trần Xuân Thọ, Phó Trưởng ban, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam; 3. Ông Nguyễn Ngọc Nam, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; 4. Ông Đoàn Dũng Tiến, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Nam; 5. Ông Nguyễn Quang Thử, Phó Giám đốc Sở Công nghiệp (nay là Sở Công thương), tỉnh Quảng Nam; 6. Ông Nguyễn Đình Hà, Giám đốc Công ty Thương mại Giằng, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam; IV. TỈNH BÌNH ĐỊNH: 1. Ông Hồ Quốc Dũng, Phó Trưởng đoàn, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định; 2. Ông Lê Hữu Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định;
  3. 3. Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em tỉnh Bình Định; 4. Ông Man Ngọc Lý, Trưởng ban, Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định; 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Thụy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Địh; 6. Bà Ngô Thị Ngọc Lan, Giám đốc Công ty Quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Đồng bộ tài khoản