Quyết định số 65/1999/QĐ-BVHTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
4
download

Quyết định số 65/1999/QĐ-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 65/1999/QĐ-BVHTT về việc bỏ thủ tục kiểm tra và cấp phép để làm thủ tục Hải quan đối với băng, đĩa có nội dung phim đã dán nhãn của Cục Điện ảnh do Bộ Văn hóa- Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 65/1999/QĐ-BVHTT

  1. BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ******** NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 65/1999/QĐ-BVHTT Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 1999 QUYẾT ĐNNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN SỐ 65/1999/QĐ-BVHTT NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 1999 VỀ VIỆC BỎ THỦ TỤC KIỂM TRA VÀ CẤP PHÉP ĐỂ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI BĂNG, ĐĨA CÓ NỘI DUNG PHIM ĐÃ DÁN NHÃN CỦA CỤC ĐIỆN ẢNH BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 8/11/1993 của Chính phủ và Quyết định số 123/TTg ngày 1/3/1995 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá - Thông tin. Căn cứ Nghị quyết số 38/CP ngày 4/5/1994 của Chính phủ về cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế; QUYẾT ĐNNH Điều 1. Băng, đĩa có nội dung phim các loại được phép lưu hành trong nước, có dán nhãn kiểm soát của Cục Điện ảnh, khi xuất khNu không cần phải qua cơ quan văn hoá xác định nội dung và cấp giấy phép để làm thủ tục Hải quan. Tổ chức, cá nhân có băng, đĩa đã dán nhãn của Cục Điện ảnh khi xuất khNu có trách nhiệm đảm bảo nội dung băng, đĩa đúng với nội dung ghi trên nhãn; phải khai báo và chịu sự giám sát của Hải quan. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. N ội dung quy định tại điểm 1 N hóm C Điều 2 của bản Quy định về xuất nhập văn hoá phNm không thuộc phạm vi kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 893/QĐ-PC ngày 20/7/1992 của Bộ Văn hoá Thông tin và Thể thao trái với Điều 1 của Quyết định này không còn hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Giám đốc các Sở Văn hoá - Thông tin và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Khoa Điềm (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản