Quyết định số 65/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định số 65/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 65/2000/QĐ-UB về việc thành lập bệnh viện Lao và bệnh phổi Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 65/2000/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 65/2000/Q -UB Hà N i, ngày 03 tháng 07 năm 2000 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH -"V VI C THÀNH L P B NH VI N LAO VÀ B NH PH I HÀ N I" U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c Thông tư s 02/1998/TTLT-BYT-BTCCP ngày 21/7/1998 c a B Y t , Ban T ch c cán b lính ph hư ng d n th c hi n ngh nh s 01/N -CP ngày 03/1/1998 c a Chính ph v t ch c y t a phương; Căn c nhu c u khám và i u tr các b nh v ph i Hà N i; Xét ngh c a Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph và Giám c S Y t Hà N i t i T trình s 479/TT-TCCB ngày 04/4/2000, QUY T NNH i u 1: Thành l p B nh vi n Lao và b nh ph i Hà N i tr c thu c S Y t Hà N i trên cơ s t ch c l i Trung tâm Ch ng lao Hà N i. a i m t t i 44 ư ng Thanh Nhàn, qu n Hai Bà Trưng, Hà N i. i u 2: B nh vi n Lao và b nh ph i Hà N i ch u s ch o tr c ti p, toàn di n c a S Y t ; ch o v chuyên môn, nghi p v c a Vi n Lao và - b nh ph i - B Y t và có các nhi m v sau: 1- Xây d ng k ho ch và t ch c t ch c th c hi n k ho ch ã ư c phê duy t v phòng ch ng lao và b nh ph i Hà N i. 2- Tuyên truy n, giáo d c, phòng ch ng, giám sát, phát hi n d ch t , ánh giá nguy cơ nhi m lao, b nh ph i và hi u qu ho t ng chương trình phòng ch ng lao và b nh ph i. 3- Khám, phát hi n và qu n lý i u tr n i trú, ngo i trú b nh lao và b nh ph i. 4- ào t o, b i dư ng cán b chuyên khoa, là cơ s th c hành, tham gia gi ng d y chuyên khoa lao và b nh ph i. 5- Th c hi n nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b khoa h c theo chuyên ngành. T ch c ch o ho t ng chuyên khoa lao tuy n dư i, ch o m ng lư i hành ngh y ư c tư nhân và chuyên khoa trên a bàn Thành ph .
  2. 6- Qu n lý tài s n, tài chính, công ch c... theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. - i u 3: Qui mô t ch c c a B nh vi n: - B nh vi n có 100 giư ng b nh. - Biên ch 105 công ch c. - B nh vi n có 1 Giám c, 1 - 2 phó Giám c, các Khoa, Phòng theo quy nh nh m ho t ng có hi u l c. i u 4: B nh vi n Lao và b nh ph i Hà N i là ơn v s nghi p y t có tư cách pháp nhân, có tài kho n t i kho b c, ngân hàng và ư c s d ng con d u riêng. i u 5: Chánh Văn phòng UBND thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph , Giám c các S : Y t , K ho ch và u tư, Tài chính - v t giá và Giám c B nh vi n Lao và b nh ph i Hà N i thi hành quy t nh này k t ngày ký./. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản