Quyết định số 65/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 65/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 65/2001/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Y tế công cộng do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 65/2001/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 65/2001/Q -TTg Hà N i, ngày 26 tháng 4 năm 2001 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 65/2001/Q -TTG NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2001 V VI C THÀNH L P TRƯ NG I H C Y T CÔNG C NG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Giáo d c ngày 02 tháng 12 năm 1998; Căn c Ngh nh s 43/2000/N -CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c; Xét ngh c a B trư ng B Y t t i công văn s 824/TTr-BYT ngày 15 tháng 02 năm 2000, B trư ng B Giáo d c và ào t o t i công văn s 3211/TCCB ngày 24 tháng 4 năm 2000, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Trư ng i h c Y t công c ng trên cơ s Trư ng Cán b qu n lý y t thu c B Y t . i u 2. Trư ng i h c Y t công c ng có nhi m v : - ào t o cán b y t trình i h c. - Nghiên c u khoa h c ph c v s nghi p chăm sóc và b o v s c kho c ng ng. i u 3. Trư ng i h c Y t công c ng tr c thu c B Y t ch u s qu n lý nhà nư c c a B Giáo d c và ào t o và các B , ngành khác theo ch c năng ư c Chính ph quy nh. Trư ng có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, tài kho n riêng. Tr s c a Trư ng t t i Hà N i. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 5. B trư ng B Y t , B trư ng B Giáo d c và ào t o, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Hi u trư ng Trư ng Cán b qu n lý y t ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản