Quyết định số 65/2002/QĐ-BNN

Chia sẻ: Pham Luat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
6
download

Quyết định số 65/2002/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 65/2002/QĐ-BNN về việc thành lập Phòng Tài chính - Kế toán và Phòng Hành Chính - Tổ chức trực thuộc Cục Phòng chống lụt bão và quản lý đê điều, trên cơ sở tách Phòng Hành chính, Tổ chức và Tài vụ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 65/2002/QĐ-BNN

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** THÔN ****** Số: 65/2002/QĐ-BNN Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH V/V THÀNH LẬP PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN VÀ PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC TRỰC THUỘC CỤC PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU, TRÊN CƠ SỞ TÁCH PHÒNG HÀNH CHÍNH, TỔ CHỨC VÀ TÀI VỤ BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Căn cứ Quyết định số 355/TTg ngày 28/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Phòng chống lụt bãovà Quản lý đê điều trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Quyết định số 178/ NN-TCCB/QĐ ngày 28/01/1997 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập các phòng và Thanh tra chuyên ngành thuộc cục Phòng chống lụt bão và quản lý đê điều; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng chống lụt bão và quản lý đê điều tại Tờ trình số 232/PCLB ngày 24/5/2002; Theo đề nghị của Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Phòng Tài chính - Kế toán và Phòng Hành chính - Tổ chức trực thuộc Cục Phòng chống lụt bão và quản lý đê điều trên cơ sở tách Phòng Hành chính, Tổ chức và tài vụ. Điều 2. Giao cục trưởng Cục Phòng chống lụt bão và quản lý đê điều quy định cụ thể chức năng nhiệm, vụ, quyền hạn và biên chế của hai phòng: Tài chính - Kế toán và Hành chính - Tổ chức (trong biên chế của Cục đã được Bộ giao). Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 178 NN-TCCB/QĐ ngày 28/01/1997. Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Phòng chống lụt bão và quản lý đê điều và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Lê Huy Ngọ
Đồng bộ tài khoản