Quyết định số 65/2003/QĐ-BVHTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
46
lượt xem
4
download

Quyết định số 65/2003/QĐ-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 65/2003/QĐ-BVHTT về việc quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng công ty sách Việt Nam do Bộ Văn hoá - Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 65/2003/QĐ-BVHTT

  1. B VĂN HÓA – THÔNG TIN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ******* NAM c l p – T do – H nh phúc ******* S : 65/2003/Q -BVHTT Hà N i, ngày 24 tháng 12 năm 2003 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A T NG CÔNG TY SÁCH VI T NAM B TRƯ NG B VĂN HÓA THÔNG TIN Căn c Ngh nh s 63/2003/N -CP ngày 11 tháng 06 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa – Thông tin; Căn c Quy t nh s 103/2003/Q -TTg ngày 27 tháng 05 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Phương án t ng th s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c tr c thu c B Văn hóa – Thông tin n năm 2005; Căn c Quy t nh s 4866/Q -BVHTT ngày 23 tháng 12 năm 2003 c a B trư ng B Văn hóa – Thông tin v vi c phê duy t án s p x p, i m i t ch c qu n lý và nh hư ng phát tri n T ng công ty Sách Vi t Nam; Theo ngh c a C c trư ng C c Xu t b n và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Gi nguyên tư cách pháp nhân T ng công ty nhà nư c tr c thu c B Văn hóa – Thông tin. i m i và c ng c T ng công ty trên cơ s các doanh nghi p nhà nư c hi n có là T ng công ty Phát hành sách Vi t Nam, Nhà xu t b n Văn hóa – Thông tin, Nhà xu t b n Âm nh c, Công ty In Khoa h c k thu t v i tên g i là T ng công ty Sách Vi t Nam. 1. T ng công ty Sách Vi t Nam (sau ây g i t t là T ng công ty) là T ng công ty nhà nư c tr c thu c B Văn hóa – Thông tin, có ch c năng t ch c qu n lý, kinh doanh khép kín ba khâu xu t b n, in, phát hành sách nh m cung ng các văn hóa phNm có ch t lư ng cao áp ng nhu c u hư ng th văn hóa c a nhân dân, góp ph n vào s nghi p xây d ng và phát tri n n n văn hóa Vi t Nam tiên ti n, m à b n s c dân t c, ng th i m b o hi u qu kinh t trong s n xu t kinh doanh. T ng công ty có tư cách pháp nhân, có các quy n và nghĩa v dân s theo quy nh c a pháp lu t; t ch u trách nhi m v toàn b ho t ng kinh doanh trong s v n do T ng công ty qu n lý; có con d u, có tài s n và các qu t p trung, ư c m tài kho n t i ngân hàng trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a Nhà nư c; t ch c và ho t ng theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c, i u l T ng công ty và các quy nh c a pháp lu t; 2. Tên giao d ch trong nư c và qu c t : SAVINA;
  2. 3. Tr s chính: 44 Tràng Ti n, qu n Hoàn Ki m, Hà N i. i u 2. Nhi m v và quy n h n c a T ng công ty: 1. Xu t b n các lo i sách, t p chí và văn hóa phNm trên các lo i ch t li u, công ngh theo quy nh c a Lu t Xu t b n. Lu t Báo chí và các văn b n pháp lu t có liên quan; 2. S n xu t b n g c, in nhân b n và kinh doanh các s n phNm băng âm thanh, ĩa âm thanh, băng hình, ĩa hình và th c hi n các d ch v v công ngh , k thu t các lĩnh v c trên; 3. In các lo i sách, báo, t p chí, bao bì, tem nhãn, văn hóa phNm và các lo i gi y t qu n lý, bi u m u và các s n phNm in khác theo quy nh c a pháp lu t; 4. Kinh doanh xu t nh p khNu các lo i v t tư, thi t b , hàng hóa ph c v ngành Xu t b n, In, Phát hành sách và các lo i v t tư thi t b , hàng hóa ph c v s n xu t, kinh doanh, tiêu dùng khác trong xã h i theo quy nh c a pháp lu t; 5. Tr c ti p xu t, nh p khNu sách, báo, t p chí, văn hóa phNm theo quy nh c a pháp lu t; 6. Kinh doanh phát hành sách, báo, văn hóa phNm và các bi u m u, gi y t qu n lý kinh t - xã h i và các s n phNm khác theo quy nh c a pháp lu t; 7. T ch c và tham gia các tri n lãm, h i ch v sách, văn hóa phNm, thi t b in trong nư c và ngoài nư c; 8. S n xu t và kinh doanh các s n phNm m thu t, th công m ngh , văn phòng phNm; 9. Nghiên c u và th nghi m các s n phNm công ngh m i v xu t b n, in, phát hành sách; t ch c ào t o, b i dư ng, nâng cao tay ngh cho cán b , viên ch c, ngư i lao ng trong T ng công ty; 10. Liên doanh, liên k t v i các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài, nh m m r ng s n xu t, kinh doanh, phát tri n ngu n v n và nâng cao ch t lư ng s n phNm theo quy nh c a pháp lu t và phù h p v i ch c năng, nhi m v c a T ng công ty; 11. T ch c các d ch v văn hóa – ngh thu t, kinh doanh khách s n và các lo i hình d ch v khác theo quy nh c a pháp lu t; 12. Th c hi n các nhi m v , ho t ng công ích như: cơ ch t hàng, tr giá, tr cư c theo quy nh c a Nhà nư c; 13. xu t và ki n ngh v i các cơ quan ch c năng c a B Văn hóa – Thông tin xây d ng cơ ch , chính sách qu n lý s n xu t kinh doanh xu t b n, in và phát hành sách. i u 3. Cơ c u t ch c qu n lý c a T ng công ty: 1. H i ng qu n tr g m 7 thành viên:
  3. - Ba y viên chuyên trách là Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c và Trư ng ban Ki m soát; - B n y viên kiêm nhi m là các chuyên gia v kinh t , k thu t, pháp lu t. Nguyên t c, th t c b nhi m, tiêu chuNn y viên H i ng qu n tr , trách nhi m, quy n h n, ch làm vi c c a H i ng qu n tr theo quy nh hi n hành. 2. Ban Ki m soát g m 5 thành viên. Nguyên t c, th t c b nhi m, tiêu chuNn y viên Ban Ki m soát; nhi m v , quy n h n và ch làm vi c c a Ban Ki m soát theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 3. Ban Giám c T ng công ty g m: T ng Giám c và các Phó T ng Giám c. Nguyên t c, th t c b nhi m và tiêu chuNn T ng Giám c và Phó T ng giám c theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Giai o n u T ng công ty có 4 Phó T ng giám c và vi c b nhi m Phó T ng giám c do B trư ng B Văn hóa – Thông tin quy t nh. 4. Các phòng ban nghi p v giúp vi c H i ng qu n tr và lãnh o T ng công ty: - Văn phòng T ng công ty; - Phòng nghi p v ; - Phòng T ch c Lao ng – Ti n lương; - Phòng Tài chính – K toán; - Phòng K ho ch – Kinh doanh – Ti p th . Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các phòng ban do H i ng Qu n tr quy t nh. Nguyên t c, th t c, tiêu chuNn b nhi m cán b c p phòng th c hi n theo quy nh hi n hành. Giai o n u vi c b nhi m c p trư ng các phòng ban nghi p v c a T ng công ty do Lãnh o T ng công ty quy t nh sau khi có văn b n th a thu n c a V trư ng V T ch c cán b . i u 4. Các ơn v thành viên c a T ng công ty: a) Doanh nghi p h ch toán c l p: - Công ty Xu t nh p khNu sách báo; - Nhà xu t b n Văn hóa – Thông tin; - Công ty In Khoa h c k thu t; - Nhà xu t b n Âm nh c;
  4. - Công ty Phát hành sách Thanh Hóa; - Công ty Phát hành sách Ngh An; - Công ty Phát hành sách Nam Hà; - Công ty Phát hành sách khu v c II; - Công ty Phát hành sách H i Dương; - Công ty Phát hành sách Qu ng Ninh; - Công ty Phát hành sách Hà Tây; - Công ty Phát hành sách à N ng; - Công ty Phát hành sách Ninh Bình; - Công ty Khách s n và D ch v Văn hóa; - Công ty Xu t nh p khNu văn hóa phNm. b) Các ơn v h ch toán n i b : - Trung tâm h tr phát tri n Xu t b n – In – Phát hành sách; - Trung tâm Sách 44 Tràng Ti n, Hà N i; - Trung tâm Sách 22B Hai Bà Trưng, Hà N i. Quy n và trách nhi m c a các ơn v thành viên, vi c b nhi m lãnh o các ơn v thành viên th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. i u 5. H i ng Qu n tr T ng công ty Phát hành sách Vi t Nam và Giám c các doanh nghi p có tên t i i u 1 có trách nhi m bàn giao nguyên tr ng doanh nghi p và các v n liên quan n vi c k th a quy n l i và nghĩa v cho H i ng Qu n tr T ng công ty Sách Vi t Nam theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. H i ng qu n tr T ng công ty Sách Vi t Nam có trách nhi m xây d ng, trình B trư ng B Văn hóa – Thông tin phê duy t i u l t ch c và ho t ng c a T ng công ty trên cơ s i u l m u ban hành kèm theo Ngh nh s 39/CP ngày 27 tháng 06 năm 1995 c a Chính ph . i u 6. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 7. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V K ho ch – Tài chính, C c trư ng C c Xu t b n, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c T ng công ty Sách Vi t Nam, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c công ty Phát hành sách Vi t Nam, Giám c Nhà xu t b n Văn hóa – Thông tin, Giám c Nhà xu t b n Âm nh c, Giám c Công ty In Khoa h c k thu t, Giám c các ơn v
  5. thành viên T ng công ty Sách Vi t Nam và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG B VĂN HÓA – THÔNG TIN Ph m Quang Ngh
Đồng bộ tài khoản