Quyết định số 65/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
60
lượt xem
5
download

Quyết định số 65/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 65/2004/qđ-ub', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 65/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 65/2004/Q -UB Hà N i, ngày 07 tháng 05 năm 2004 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY NNH T CH C DNCH V QU N LÝ, V N HÀNH, KHAI THÁC KHU Ô THN M I, NHÀ CHUNG CƯ CAO T NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c Lu t t ai; Căn c Pháp l nh Th ô; Căn c Quy t nh s 123/2001/Q -UB ngày 06 tháng 12 năm 2001 c a UBND Thành ph v quy nh nh ng nguyên t c qu n lý u tư xây d ng các d án phát tri n nhà , c i t o s a ch a nhà trên a bàn Thành ph Hà N i; Căn c Quy t nh s 10/2003/Q -BXD ngày 03 tháng 4 năm 2003 c a B trư ng B Xây d ng ban hành Quy ch qu n lý s d ng nhà chung cư; Xét ngh c a Giám c S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v vi c t ch c d ch v qu n lý, v n hành, khai thác khu ô th m i; nhà chung cư cao t ng trên a bàn Thành ph Hà N i. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph ; Giám c các S , Ban, Ngành thu c Thành ph ; Ch t ch UBND các qu n, huy n và t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
  2. QUY NNH V VI C T CH C DNCH V QU N LÝ, V N HÀNH, KHAI THÁC KHU Ô THN M I, NHÀ CHUNG CƯ CAO T NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 65/2004/Q -UB ngày 07 tháng 5 năm 2004 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng áp d ng: B n quy nh này quy nh vi c t ch c d ch v qu n lý, v n hành, khai thác các khu ô th m i, nhà chung cư cao t ng ư c xây d ng m i ho c ư c c i t o xây d ng l i trên a bàn Thành ph Hà N i (không áp d ng i v i khu t p th cũ do Thành ph qu n lý ho c do các cơ quan t qu n lý ã ư c xây d ng trong các th i kỳ trư c ây). i tư ng áp d ng văn b n này bao g m: doanh nghi p ư c giao t ch c d ch v qu n lý, v n hành, khai thác khu ô th m i, nhà chung cư cao t ng; dân cư trong khu ô th m i, trong các nhà chung cư cao t ng; t ch c Nhà nư c có liên quan th c hi n ch c năng qu n lý, giám sát. i u 2. Nguyên t c t ch c d ch v qu n lý, v n hành, khai thác: Vi c t ch c d ch v qu n lý, v n hành, khai thác các khu ô th m i, nhà chung cư cao t ng th c hi n nguyên t c l y thu bù chi; do các t ch c thu c m i thành ph n kinh t (g i chung là doanh nghi p) có tư cách pháp nhân, có ch c năng ho t ng kinh doanh trong lĩnh v c này th c hi n và ư c l a ch n thông qua hình th c u th u công khai. i u 3. Kinh phí th c hi n: Kinh phí m b o cho các d ch v qu n lý, v n hành, khai thác khu ô th m i, nhà chung cư cao t ng ư c cân i t các ngu n: + Kho n ti n thu t khai thác các di n tích nhà, t do Thành ph qu n lý giao cho các doanh nghi p t ch c th c hi n g m: t ng 1 và t ng h m (n u có) nhà chung cư cao t ng; các di n tích t ph c v m c ích công c ng như xây d ng ch , cơ s kinh doanh d ch v , bãi xe, sân b i th thao, vui chơi gi i trí... + Kho n ti n do dân cư sinh s ng trong các khu chng cư cao t ng và dân cư trong khu ô th m i óng góp hàng tháng theo các d ch v ư c hư ng. M c óng góp i v i t ng i tư ng dân cư do H i ng xét th u quy nh m c giá d ki n ưa ra u th u và th c hi n theo k t qu trúng th u. i u 4. T ch c qu n lý c a ch u tư khi tri n khai d án:
  3. Các nhà u tư xây d ng khu ô th m i ho c xây d ng nhà chung cư cao t ng ph i có phương án t ch c qu n lý, v n hành, khai thác sau khi xây d ng xong và ư c phê duy t khi giao làm ch u tư d án. Ch u tư t ch c d ch v qu n lý, v n hành, khai thác trong 05 năm u tiên k t ngày ưa công trình vào v n hành khai thác (không ph i thông qua u th u), nhưng ph i các i u ki n sau: - Thành l p doanh nghi p riêng (ho c m t hình th c t ch c thích h p) th c hi n chuyên trách nhi m v t ch c d ch v qu n lý, v n hành và khai thác. - Ph i ký h p ng t ch c d ch v qu n lý, v n hành và khai thác v i S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t Hà N i v i y nh ng n i dung v quy n l i và nghĩa v theo quy nh. - H t th i h n 05 năm ph i tham gia u th u theo quy nh. i u 5. Trư ng h p ch u tư xây d ng khu ô th m i, nhà chung cư cao t ng không m ương ư c nhi m v t ch c d ch v qu n lý, v n hành, khai thác, n u ư c ch p thu n khi phê duy t d án thì ph i báo cáo chính th c b ng văn b n v i S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t trư c khi b t u tri n khai d án. S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t ch trì cùng v i S Quy ho ch – Ki n trúc, S Xây d ng, S Tài chính xác nh ngay các ph n di n tích nhà, t ư c dành riêng cho m c ích này và công b công khai vi c t ch c u th u l a ch n doanh nghi p t ch c d ch v qu n lý, v n hành, khai thác các khu ô th m i, nhà chung cư cao t ng, ký h p ng v i doanh nghi p ư c trúng th u. Ch u tư ch u trách nhi m bàn giao cho doanh nghi p t ch c d ch v qu n lý v n hành và khai thác các h ng m c công trình khi hoàn thành, có s giám sát c a các ngành ch c năng liên quan. i u 6. T ch c d ch v qu n lý, v n hành, khai thác i v i d án ã ư c tri n khai: i v i các d án khu ô th m i, nhà chung cư cao t ng ang ư c tri n khai, ch u tư d án ph i b sung ngay phương án t ch c d ch v qu n lý, v n hành và khai thác. S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t xem xét t ch c th c hi n theo phương th c quy nh t i i u 4 ho c i u 5. Chương 2: L A CH N DOANH NGHI P T CH C QU N LÝ, V N HÀNH KHAI THÁC VÀ T CH C XÉT TH U i u 7. L a ch n doanh nghi p t ch c d ch v : Vi c l a ch n doanh nghi p làm d ch v qu n lý, v n hành, khai thác khu ô th m i, nhà chung cư cao t ng ư c th c hi n thông qua hình th c u th u công khai. Nguyên t c cơ b n xét th u theo hai tiêu chí: - Doanh nghi p ưa ra các phương án d ch v t t nh t cho dân cư - Dân cư óng góp m c phí d ch v th p nh t.
  4. i u 8. H i ng xét th u: S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t ch trì t ch c u th u l a ch n doanh nghi p t ch c d ch v qu n lý, v n hành, khai thác các khu ô th m i, nhà chung cư cao t ng trình UBND Thành ph quy t nh. H i ng xét th u g m: S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, S Tài chính, i di n UBND qu n (huy n), phư ng (xã), th tr n nơi có khu ô th m i, nhà chung cư, i di n c m dân cư và Ban qu n tr nhà chung cư (n u ã thành l p), trư ng h p chưa thành l p Ban qu n tr nhà chung cư thì i di n Ban qu n tr nhà chung cư lâm th i là thành viên. Trư ng h p c bi t, mang tính c thù, S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t xu t phương án trình UBND Thành ph quy t nh. Quy ch xét th u l a ch n doanh nghi p th c hi n d ch v qu n lý, v n hành, khai thác có quy ch riêng. Chương 3: QUY N L I VÀ NGHĨA V C A DOANH NGHI P T CH C DNCH V QU N LÝ, V N HÀNH, KHAI THÁC VÀ NGƯ I S D NG NHÀ TRONG KHU Ô THN M I, NHÀ CHUNG CƯ CAO T NG i u 9. Nhi m v c a doanh nghi p t ch c d ch v qu n lý: Doanh nghi p t ch c d ch v qu n lý, v n hành, khai thác khu ô th m i, nhà chung cư cao t ng th c hi n nh ng nhi m v sau: 1/ Duy trì ch t lư ng, ki n trúc c a khu ô th m i, nhà chung cư cao t ng. S a ch a k p th i các hư h ng phát sinh thu c ph n s h u chung: khung c t, tư ng, sàn, mái, sân thư ng, hành lang, c u thang b , thang máy, ư ng thoát hi m, l ng x rác, h p k thu t, nơi xe, thông tin liên l c, phát thanh truy n hình (n u có), b ph t, thu lôi, c u h a... và duy tu b o dư ng theo nh kỳ theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c (sau khi h t th i h n b o hành c a các ch u tư). 2/ m b o v sinh môi trư ng, thu gom rác th i và v n chuy n n a i mt pk t c a khu v c. 3/ V n hành, b o dư ng, s a ch a h th ng h t ng k thu t c a toàn khu, bao g m: - H th ng c ng rãnh thoát nư c trong khu ô th (ho c xung quanh nhà chung cư cao t ng). - Th m c , vư n hoa, cây xanh (k c vi c chăm sóc và tư i cây). - Qu n lý h th ng ư ng giao thông trong khu ô th . Th c hi n nhi m v s a ch a nh và có trách nhi m cùng v i Ban qu n tr các nhà chung cư trong khu ô th l p k ho ch xu t v i Thành ph th c hi n các s a ch a như nâng c p, tr i nh a, bê tông hóa, th m t i m t ư ng v.v.. Các n i dung sau ây do các cơ quan chuyên ngành c a Thành ph ch u trách nhi m:
  5. + Tr m bi n th i n, h th ng cung c p i n ngoài nhà do Công ty i n l c Hà N i qu n lý. + Tr m nư c, h th ng cung c p nư c s ch ngoài nhà do Công ty Kinh doanh nư c s ch Hà N i qu n lý. + H th ng èn chi u sáng công c ng trên tr c ư ng giao thông do Công ty Chi u sáng ô th qu n lý. 4/ T ch c vi c v n hành, b o qu n, b o dư ng nh kỳ, s a ch a h th ng thang máy trong các nhà chung cư cao t ng. Theo nh kỳ th i h n s d ng c a thang máy, hàng năm ph i n p m t kho n ti n vào m t tài kho n thay th thang máy khi n th i h n. 5/ V n hành h th ng k thu t chung trong các khu nhà chung cư: Bơm nư c, i n chi u sáng hành lang, c u thang, máy phát i n, h th ng c p i n, nư c s ch, khí t, nư c th i, thi t b phòng ch ng cháy và các thi t b khác. 6/ Qu n lý, duy trì, b o dư ng nh kỳ di n tích hành lang, c u thang s d ng chung. 7/ T ch c các d ch v ph c v dân cư trông gi xe p, xe máy, ô tô và các lo i d ch v khác n u có nhu c u. Các ho t ng này ư c thu phí theo các quy nh chung ho c theo th a thu n (tùy lo i hình d ch v ). 8/ B o v an ninh tr t t trong khu ô th và trong các nhà chung cư cao t ng (có quy nh ph i h p v i UBND phư ng, Công an phư ng và ban qu n tr nhà chung cư). i u 10. Quy n l i c a doanh nghi p t ch c d ch v qu n lý: Doanh nghi p t ch c d ch v qu n lý, v n hành, khai thác khu ô th m i, nhà chung cư cao t ng có các quy n sau: 1/ ư c giao qu n lý, ư c t ch c khai thác ho c ư c quy n ký h p ng cho các t ch c, cá nhân khai thác: - Toàn b di n tích t ng 1 và t ng h m (n u có) nhà chung cư cao t ng t ch c kinh doanh, d ch v ph c v dân cư, nhưng ph i m b o không nh hư ng n i u ki n s ng c a dân cư, không vi ph m c nh quan môi trư ng, tuy t i không ư c s d ng làm nhà . - Các di n tích t ph c v các m c ích công c ng như xây d ng ch , cơ s kinh doanh, bãi xe, sân bãi th thao, vui chơi gi i trí... theo quy ho ch. 2/ ư c thu phí óng góp hàng tháng c a các h dân sinh s ng trong khu ô th và trong các nhà chung cư cao t ng theo m c quy nh khu trúng th u. Khi có thay i m c phí óng góp ph i ư c s ng thu n c a i di n c m dân cư (ho c Ban qu n tr nhà chung cư theo quy ch qu n lý, s d ng nhà chung cư ban hành kèm theo Quy t nh s 10/2003/Q -BXD ngày 3/4/2003 c a B trư ng B Xây d ng) và chính quy n phư ng s t i.
  6. 3/ ư c hư ng toàn b l i nhu n do t ch c khai thác t t các n i dung quy nh ph n trên sau khi trang tr i chi phí ph c v qu n lý, v n hành theo các nhi m v quy nh t i i u 9 và n p thu theo lu t nh. 4/ Có th t t ch c th c hi n các nhi m v quy nh t i i u 9 ho c ư c quy n ký h p ng v i các ơn v chuyên trách th c hi n, nhưng doanh nghi p t ch c d ch v qu n lý, v n hành, khai thác khu ô th m i, nhà chung cư cao t ng v n ph i ch u trách nhi m trư c dân cư và trư c các cơ quan qu n lý nhà nư c v các nhi m v ư c giao theo h p ng. 5/ ư c ưu tiên xét ch n khi t ch c u th u l i. Trư ng h p doanh nghi p qu n lý th c hi n t t các nghĩa v theo h p ng, ư c t p th c m dân cư và chính quy n phư ng nh t trí ngh , s ư c xem xét gia h n h p ng th i h n 05 năm ti p theo không ph i thông qua u th u. i u 11. Quy n l i và nghĩa v c a t ch c, cá nhân ký h p ng khai thác các d ch v v i doanh nghi p t ch c d ch v qu n lý, v n hành, khai thác khu ô th , nhà chung cư cao t ng: - ư c h at ng kinh doanh, d ch v theo n i dung h p òng ã ký v i doanh nghi p qu n lý, v n hành, khai thác khu ô th , nhà chung cư cao t ng. - ư c m b o quy n ho t ng kinh doanh, d ch v theo th i gian quy nh trong h p ng. ư c toàn quy n s h u các trang thi t b u tư thêm ph c v cho m c ích kinh doanh, d ch v . - ư c ưu tiên xét gia h n h p ng kinh doanh d ch v khi doanh nghi p qu n lý, v n hành, khai thác khu ô th , nhà chung cư cao t ng h t th i h n h p ng và không ti p t c trúng th u. Doanh nghi p t ch c d ch v qu n lý, v n hành, khai thác khu ô th , nhà chung cư cao t ng m i trúng th u có trách nhi m gia h n h p ng khai thác kinh doanh, d ch v cho các th nhân ang ho t ng n u ch p hành y các i u ki n theo quy nh chung. - Ph i m b o v sinh c nh quan môi trư ng c a a i m ư c phép khai thác kinh doanh, d ch v . Không ư c t ý s a ch a, cơi nơi, không ư c s d ng làm nhà . i u 12. Quy n l i và nghĩa v c a ngư i s d ng nhà: 1/ Quy n l i: - Ngư i s d ng nhà trong khu v c ô th m i, nhà chung cư cao t ng ư c hư ng các d ch v quy nh t i i u 9 quy nh này. - Th c hi n giám sát n i dung và ch t lư ng d ch v c a doanh nghi p t ch c d ch v thông qua i di n c m dân cư và Ban qu n tr nhà chung cư cao t ng. 2/ Nghĩa v : - óng góp kho n kinh phí m b o cho các d ch v qu n lý, v n hành khai thác theo quy nh.
  7. - Ch p hành úng n i dung quy nh t i b n quy nh này và các quy nh hi n hành khác có liên quan. i u 13. Các hành vi b nghiêm c m: Nghiêm c m các t ch c, cá nhân qu n lý, s d ng nhà trong khu ô th m i ho c nhà chung cư cao t ng: - Cơi n i, chi m d ng di n tích t t ng 1 quanh nhà; di n tích nhà, không gian thu c ph n s d ng chung như: hành lang, c u thang, g m c u thang ... dư i m i hình th c; c phá, c i t o, tháo d ho t làm thay i k t c u ch u l c, h th ng h t ng k thu t, trang thi t b s d ng chung, ki n trúc m t ngoài c a nhà. - T ý chuy n như ng h p ng d ch v cho t ch c, cá nhân khác; t ý thay im c ích s d ng nhà thuê ghi trong h p ng. - Gây ti ng n quá m c qui nh, làm nh hư ng n tr t t tr an nhà chung cư; qu ng cáo, vi t v trái qui nh ho c có nh ng hành vi khác mà pháp lu t không cho phép. - X rác th i, nư c th i, khí th i, ch t c h i, gây th m, d t, ô nhi m môi trư ng. i u 14. X lý vi ph m: 1/ Doanh nghi p qu n lý, v n hành, khai thác khu ô th m i, nhà chung cư cao tâng ư c l a ch n không th c hi n y ho c th c hi n không t t nh ng nhi m v theo n i dung h p ng. i di n c m dân cư ho c Ban qu n tr nhà chung cư ngh UBND phư ng x lý t tình th c nh c nh , c nh cáo, x ph t hành chính n ki n ngh S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t h y h p ng qu n lý v n hành và khai thác. Trư ng h p b h y h p ng gi a ch ng, doanh nghi p m i thay th ph i thanh toán ph n kinh phí doanh nghi p trư c ã u tư theo quy t nh c a H i ng thNm nh c a Thành ph . 2/ T ch c, cá nhân s d ng nhà trong khu ô th m i, nhà chung cư cao t ng và t ch c, cá nhân ký h p ng khai thác các d ch v v i doanh nghi p t ch c d ch v qu n lý, v n hành, khai thác khu ô th , nhà chung cư cao t ng vi ph m nh ng i u kho n liên quan t i quy nh này thì tùy theo m c s b x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4: T CH C TH C HI N i u 15. Trách nhi m c a các S , ngành, UBND các qu n, huy n: 1/ S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t: Ch trì cùng v i S Xây d ng, S Tài chính, S Quy ho ch Ki n trúc, UBND qu n, huy n và UBND phư ng s t i th c hi n các công vi c sau:
  8. - Công b danh m c các khu ô th m i ho c các nhà chung cư cao t ng c n kêu g i các doanh nghi p làm d ch v qu n lý, v n hành, khai thác khu ô th , nhà chung cư cao t ng tham gia u th u ư c qu n lý, v n hành, khai thác. - Trong t ng khu ô th m i ho c nhà chung cư cao t ng c n xác nh rõ: + Nh ng nhi m v doanh nghi p ph i th c hi n. + Di n tích nhà, t công c ng doanh nghi p qu n lý, v n hành, khai thác khu ô th , nhà chung cư cao t ng ư c quy n khai thác trang tr i chi phí qu n lý, v n hành. - Ch trì t ch c u th u và ký h p ng v i doanh nghi p trúng th u, bàn giao di n tích nhà, t Thành ph qu n lý cho doanh nghi p trúng th u. - Ph i h p cùng v i UBND qu n, huy n và UBND phư ng s t i x lý các v n phát sinh trong quá trình th c hi n. 2/ S Xây d ng, S Tài chính, S Quy ho ch Ki n trúc: Tham gia cùng v i S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t xây d ng nh ng n i dung làm căn c t ch c u th u l a ch n doanh nghi p qu n lý, v n hành, khai thác khu ô th , nhà chung cư cao t ng. 3/ S Tài chính: Ch trì cùng các S : Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t, C c Thu Hà N i xác nh m c phí d ch v dân cư ph i óng góp làm cơ s xét th u, l a ch n doanh nghi p qu n lý. 4/ S Giao thông công chính: Hư ng d n ch u tư xây d ng khu ô th m i l p h sơ bàn giao và ti p nh n h th ng h t ng k thu t ngoài nhà sau khi ch u tư ã th c hi n xây d ng xong toàn b khu ô th theo d án, g m: ư ng giao thông, h th ng chi u sáng công c ng, c p nư c, thoát nư c, vư n hoa, cây xanh... và th ng nh t v i S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t nh ng h ng m c giao cho doanh nghi p qu n lý khu ô th m i (ho c nhà chung cư) qu n lý, v n hành. 5/ Công ty i n l c Hà N i: Hư ng d n ch u tư xây d ng khu ô th m i l p h sơ bàn giao và ti p nh n h th ng c p i n ngoài nhà sau khu ch u tư ã th c hi n xây d ng xong toàn b khu ô th theo d án. 6/ UBND qu n, huy n: - Là thành viên tham gia xét th u l a ch n doanh nghi p t ch c d ch v qu n lý - Ch o UBND phư ng và Công an phư ng s t i tham gia Ban qu n tr nhà chung cư cao t ng theo quy nh. - X lý vi ph m hành chính i v i t ch c, cá nhân theo thNm quy n.
  9. 7/ UBND phư ng s t i: - Tham gia cùng v i các S chuNn b n i dung ph c v vi c t ch c u th u, là thành viên c a T xét th u l a ch n doanh nghi p qu n lý do S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t ch trì. - T ch c ph bi n n c ng ng dân cư nh ng n i dung c a h p ng qu n lý, v n hành khu ô th ho c nhà chung cư cao t ng c a doanh nghi p trúng th u. - T ch c các ban i di n dân cư c a các ơn v , th ng nh t n i quy chung và ph bi n n c ng ng dân cư cùng nhau th c hi n. - Ch o c m dân cư giúp ho t ng c a doanh nghi p qu n lý v n hành và khai thác khu ô th m i ho c nhà chung cư cao t ng, ng th i ki m tra giám sát ho t ng c a doanh nghi p theo n i dung h p ng, k p th i gi i quy t nh ng khó khăn vư ng m c và x lý các vi ph m c a doanh nghi p qu n lý cũng như c ng ng dân cư, nh ng trư ng h p vư t quá thNm quy n, UBND phư ng ph i xu t v i các ban ngành ch c năng ho c chính quy n c p trên cùng ph i h p gi i quy t. Nh ng tranh ch p phát sinh trong quá trình th c hi n h p ng ngoài ph m vi x lý hành chính ư c gi i quy t t i tòa án các c p theo thNm quy n. i u 16. Trong quá trình th c hi n Quy nh này, m i v n phát sinh ư c thông báo v S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t nghiên c u, trình UBND Thành ph xem xét s a i, b sung cho phù h p ./.
Đồng bộ tài khoản