Quyết định số 65/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:54

0
65
lượt xem
6
download

Quyết định số 65/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 65/2005/QĐ-BGTVT về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tầu biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 65/2005/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 65/2005/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 30 tháng 11 năm 2005 QUY T Đ NH V CH C DANH, NHI M V THEO CH C DANH C A THUY N VIÊN VÀ ĐĂNG KÝ THUY N VIÊN LÀM VI C TRÊN T U BI N VI T NAM B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo đ ngh c a V trư ng V t ch c cán b và C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, QUY T Đ NH: Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Quy t đ nh này có quy đ nh ch c danh, nhi m v theo ch c danh c a thuy n viên và đăng ký thuy n viên làm vi c trên t u bi n, t u công v Vi t Nam (sau đây g i chung là t u bi n). Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng Quy t đ nh này áp d ng đ i v i thuy n viên làm vi c trên t u bi n và cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan. Đ i v i thuy n viên Vi t Nam làm vi c trên t u bi n nư c ngoài ch áp d ng khi có nh ng quy đ nh c th trong Quy t đ nh này. Đi u 3. Áp d ng pháp lu t Thuy n viên làm vi c trên t u bi n ph i th c hi n các quy đ nh c a Quy t đ nh này, pháp lu t Vi t Nam, các đi u ư c qu c t mà C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam là thành viên và pháp lu t c a các nư c mà t u đ n. Đi u 4. Qu c kỳ trên t u bi n 1. B o v và gi gìn s tôn nghiêm c a Qu c kỳ là nghĩa v thiêng liêng c a m i thuy n viên. 2. Qu c kỳ ph i đư c treo đúng nơi quy đ nh. Khi t u hành trình ho c khi neo đ u, Qu c kỳ đư c treo đ nh c t phía lái. Đ i v i t u không có c t lái, Qu c kỳ đư c treo đ nh c t chính. Hàng ngày, Qu c kỳ đư c kéo lên vào lúc m t tr i m c và h xu ng lúc m t tr i l n. V mùa đông, nh ng ngày có sương mù, Qu c kỳ đư c kéo lên vào th i đi m có th nhìn th y đư c. Qu c kỳ đư c kéo lên s m hơn ho c h xu ng mu n hơn th i gian quy đ nh trong nh ng trư ng h p sau đây: a) T u vào, r i c ng; b) G p t u quân s ho c t u Vi t Nam khi 2 t u nhìn th y nhau. 3. Vi c kéo và h Qu c kỳ do th y th tr c ca th c hi n theo l nh c a s quan tr c ca boong. 4. Khi có T ng Bí thư Đ ng C ng s n Vi t Nam, Ch t ch nư c C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam, Phó Ch t ch nư c, Ch t ch Qu c h i, Phó Ch t ch Qu c h i, Th tư ng Chính ph , Phó Th tư ng Chính ph trên t u, ngoài Qu c kỳ treo đ nh c t phía lái còn ph i treo thêm m t Qu c kỳ đ nh c t chính và ch đư c phép h xu ng khi các v khách nói trên đã r i kh i t u.
 2. 5. Trong nh ng ngày l l n hay nh ng ngày có ch th đ c bi t c a Th tư ng Chính ph , Qu c kỳ ph i đư c kéo lên theo nghi l chào c . Khi t u hành trình trên bi n và trong đi u ki n th i ti t cho phép, ngoài Qu c kỳ treo đ nh c t phía lái còn ph i treo thêm Qu c kỳ đ nh c t chính. 6. Khi t u neo,đ u c ng nư c ngoài, Qu c kỳ nư c C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam ph i đư c kéo lên trư c và h xu ng sau Qu c kỳ c a nư c có c ng mà t u đang đ u. 7. Khi hành trình trên lãnh h i ho c vào, r i hay neo đ u trong vùng nư c c ng bi n nư c ngoài, t u ph i treo Qu c kỳ nư c đó c t chính c a t u. 8. Qu c kỳ ph i đư c treo tr ng thái m . Trong ngày qu c tang, Qu c kỳ ph i đư c treo theo nghi th c tang l . Đi u 5. C l trên t u bi n Vi c trang hoàng cơ l khi t u neo, đ u c ng ph i theo nghi th c sau đây: 1. Nghi th c vào ngày l l n: treo m t dây c hi u hàng h i qu c t t c t mũi đ n c t lái c a t u qua xà ngang các c t trư c c t chính. đ nh c t trư c, c t chính và c t lái đ u treo Qu c kỳ, c t mũi treo c hi u ch t u. N u t u đang b c d hàng hóa thì ph i trang trí sao cho không b nh hư ng đ n công vi c b c d hàng hóa c a t u; 2. Nghi th c vào ngày l khác: treo m t dây c hi u hàng h i qu c t t c t mũi đ n c t trư c, m t dây th hai t c t chính đ n c t lái. Qu c kỳ đư c treo đ nh c t trư c, c t chính và c t lái; 3. Vi c dùng c hi u hàng h i qu c t đ trang hoàng ph i ch n cơ có kích thư c, m u s c phù h p đ dây c đ p, trang nghiêm; 4. Không đư c s d ng Qu c kỳ Vi t Nam và Qu c kỳ nư c ngoài, quân kỳ, c ch c v và c ch th p đ đ trang hoàng trong dây c l . Đi u 6. Đón khách thăm t u Khi có các v khách quy đ nh t i kho n 4 Đi u 4 c a Quy t đ nh này thăm t u: 1. Trư ng h p có thông báo trư c, thuy n trư ng ph i l nh cho t t c thuy n viên m c trang ph c ch nh t theo nghi th c ngày l , đ ng x p hàng d c theo hành lang đ u c u thang, thuy n trư ng ph i có m t t i chân c u thang đ đón khách lên t u; 2. Trư ng h p không đư c báo trư c, s quan tr c ca boong ph i đón chào các v khách t i chân c u thang, đ ng th i báo cho thuy n trư ng đ n ti p khách. Chương 2: CH C DANH VÀ NHI M V THEO CH C DANH M c 1: CH C DANH THUY N VIÊN Đi u 7. Ch c danh thuy n viên 1. Ch c danh c a thuy n viên trên t u bi n Vi t Nam bao g m: thuy n trư ng, đ i phó, máy trư ng, máy hai, s quan boong (phó hai, phó ba), s quan máy (máy bay, máy tư), thuy n phó hành khách, s quan vô tuy n đi n, s quan đi n, s quan an ninh, s quan máy l nh, th y Th trư ng, th y th phó, th y th , th máy chính, th máy, th đi n, nhân viên vô tuy n đi n, qu n tr , bác s ho c nhân viên y t , ph c v viên, b p trư ng, c p dư ng, t trư ng ph c v hành khách, nhân viên ph c v hành khách, t trư ng ph c v bàn, nhân viên ph c v bàn, qu n lý kho hành lý, th gi t là, k toán, th qu , nhân viên bán hàng, nhân viên bán vé, tr t tư viên, th máy l nh và th bơm. Tùy thu c vào lo i t u, đ c tính k thu t và m c đích s d ng, ch t u b trí các ch c danh phù h p v i đ nh biên c a t u. 2. Đ i v i các ch c danh không đư c quy đ nh c th t i kho n 1 Đi u này thì ch t u căn c vào đi u ki n k thu t và m c đích s d ng c a t u đ b trí các ch c danh đó. M c 2: NHI M V THEO CH C DANH Đi u 8. Nhi m v c a thuy n trư ng
 3. 1. Nhi m v c a thuy n trư ng khi giao, nh n t u: a) Vi c bàn giao t u ph i đư c ti n hành tr c ti p gi a thuy n trư ng nh n t u và thuy n trư ng giao t u; b) Khi giao, nh n t u ph i bàn giao chi ti t v phân v t u, các máy móc, trang thi t b , tài s n, toàn b các h sơ, tài li u, ti n m t và ph i l p b n th ng kê t ng h ng m c; c) Thuy n trư ng nh n t u yêu c u thuy n trư ng giao t u cho bi t v c u trúc đ c bi t, tính năng k thu t, kh năng khai thác và k ho ch ti p t c hoàn thành. Thuy n trư ng giao t u yêu c u các s quan ph trách t ng b ph n báo cáo b ng văn b n v tình hình m i m t c a b ph n mình và b n kê tài s n c a t u. Thuy n trư ng nh n t u cùng v i máy trư ng, đ i phó và máy hai ti n hành ki m tra, tìm hi u tình tr ng th c t c a t u; d) Th i gian b t đ u và k t thúc vi c bàn giao ph i đư c ghi vào biên b n, hai bên cùng ký tên và ph i ghi vào nh t ký hàng h i. Biên b n bàn giao t u ph i đư c l p thành 04 b n: 01 b n g i cho ch t u, 01 b n lưu l i t u và 02 b n cho bên giao và bên nh n; đ) Thuy n trư ng giao t u ph i h p toàn th thuy n viên đ gi i thi u thuy n trư ng nh n t u và thông báo c th th i gian chuy n giao quy n đi u hành cho thuy n trư ng m i. 2. Nhi m v c a thuy n trư ng khi đưa t u vào khai thác ho c ng ng khai thác: a) Th c hi n theo l nh c a ch t u đ đưa t u vào khai thác, ng ng khai thác ho c s a ch a hay gi i b n; b) Trư c m i chuy n đi, thuy n trư ng ph i có nh ng bi n pháp nh m b o đ m an toàn cho ngư i, t u và hàng hóa trên t u, k c v t tư k thu t, nhiên li u, nư c ng t, lương th c, th c ph m c a t u; c) Phân công c th cho đ i phó và máy trư ng ti n hành chu n b m i m t đ t u kh i hành an toàn đúng gi quy đ nh; d) Ki m tra vi c chu n b h i đ , các tài li u hàng h i khác liên quan đ n toàn b chuy n đi c a t u; đ) N m v ng tình hình di n bi n th i ti t trong khu v c t u s đi qua, l p k ho ch chuy n đi và v ch hư ng đi trên h i đ có tính toán đ y đ nh hư ng c a các đi u ki n đ a lý, khí tư ng - th y văn hàng h i và các y u t khác; e) Ki m tra vi c x p hàng hóa theo sơ đ hàng hóa đ m b o s lư ng và ch t lư ng c a hàng hóa. Đ c bi t, chú ý b c d và v n chuy n hàng r i, hàng nguy hi m trên t u; t n d ng dung tích và tr ng t i c a t u nhưng ph i đ m b o tính n đ nh c a t u; g) Ít nh t 02 gi trư c khi t u r i c ng ph i bi t đư c toàn b tình hình công vi c chu n b c a t u, ki m tra s có m t c a thuy n viên và nh ng ngư i khác còn trên t u; h) Trư ng h p có thuy n viên c a t u v ng m t, đ b o đ m cho t u xu t phát đúng gi , thuy n trư ng ph i k p th i thông báo cho giám đ c c ng v , ch t u n u t u đ u các c ng trong nư c ho c thông báo cho đ i lý, cơ quan đ i di n ngo i giao có th m quy n c a Vi t Nam n u t u đ u c ng nư c ngoài bi t h tên, ch c danh và th i gian r i t u c a thuy n viên đó. Đ ng th i, ph i áp d ng m i bi n pháp đ thuy n viên này k p tr v t u ho c đón t u c ng s p đ n, n u s v ng m t c a thuy n viên đó không nh hư ng đ n an toàn c a t u. 3. Nhi m v c a thuy n trư ng khi t u hành trình: a) Tính toán m t cách th n tr ng hư ng d n c a t u nh m b o đ m an toàn và kinh t nh t; thư ng xuyên áp d ng m i phương pháp, s d ng m i thi t b hàng h i có s n trên t u; ki m tra, hư ng d n và yêu c u các s quan tr c ca ph i th c hi n nghiêm ch nh quy đ nh hi n hành v ch đ tr c ca khi t u hành trình; b) Chú ý ki m tra hư ng đi c a t u. Ngoài thuy n trư ng không ai có quy n thay đ i hư ng đi đã đ nh. Trư ng h p có nguy cơ va ch m ho c đ tránh tình hu ng nguy hi m b t ng hay có
 4. ngư i rơi xu ng bi n thì thuy n trư ng cho phép s quan tr c ca boong có quy n thay đ i hư ng đi c a t u nhưng sau đó ph i báo ngay cho thuy n trư ng; c) Kh n trương có m t bu ng lái khi s quan tr c ca boong yêu c u và có m t thư ng xuyên bu ng lái khi t u hành trình trong lu ng h p, eo bi n, kênh đào, g n b , khi ra vào c ng, trong các khu v c nguy hi m, khi th i ti t x u, t m nhìn xa b h n ch ho c qua nh ng khu v c có m t đ phương ti n th y cao. Trong các trư ng h p nói trên, thuy n trư ng ph i áp d ng các bi n pháp thích h p, chu n b neo v trí s n sàng th neo và ph i thông báo cho bu ng máy bi t đ s n sàng th c hi n đi u đ ng khi c n thi t; d) Khi g p các t ng băng trôi, các v t chư ng ng i và các nguy hi m tr c ti p khác đ i v i t u o ho c khi g p bão nhi đ i, g p nhi t đ không khí xu ng dư i 0 C cùng v i gió m nh gây ra đóng băng trên thư ng t ng ki n trúc c a t u hay khi g p gió c p 10 ho c trên c p 10 mà chưa nh n đư c tin báo bão thì thuy n trư ng ph i áp d ng nh ng bi n pháp c n thi t đ x lý tình hu ng m t cách thích h p nh m b o đ m an toàn cho ngư i, t u và hàng hóa trên t u; đ ng th i, thông báo ngay nh ng di n bi n nói trên v i các t u thuy n xung quanh, ch t u và cơ quan có th m quy n đ u tiên đ t li n mà t u có th liên l c đư c; đ) Trư ng h p t u đi vào vùng có băng do t u phá băng d n đư ng, thuy n trư ng ph i ch p hành s hư ng d n c a thuy n trư ng t u phá băng và k p th i có các khuy n ngh v i t u phá băng đ b o đ m an toàn hành trình cho t u c a mình. 4. Nhi m v c a thuy n trư ng khi có hoa tiêu d n t u: a) Khi t u hành trình vùng hoa tiêu b t bu c thì ph i s d ng hoa tiêu d n t u theo quy đ nh. T i nh ng vùng hoa tiêu không b t bu c, n u th y c n thi t thì thuy n trư ng v n có quy n s d ng hoa tiêu đ b o đ m an toàn; b) B o đ m an toàn trong vi c đưa đón hoa tiêu lên t u và r i t u, b trí chu đáo nơi ngh , ăn u ng cho hoa tiêu và đào t o đi u ki n thu c l i hoa tiêu th c hi n nhi m v ; c) Trư c khi hoa tiêu th c hi n nhi m v , thuy n trư ng thông báo cho hoa tiêu bi t v tính năng đi u đ ng, tình tr ng máy móc, thi t b c a t u và nh ng thông báo c n thi t khác nh m t o đi u ki n cho hoa tiêu có th ch đ ng x lý khi d n t u; d) Ph i có m t bu ng lái đ k p th i x lý các tình hu ng, tăng cư ng c nh gi i và chu n b neo v trí s n sàng th neo. Khi v ng m t bu ng lái, thuy n trư ng ph i gi i thi u cho hoa tiêu bi t s quan đư c mình u quy n thay th ; đ) Vi c s d ng hoa tiêu d n t u không mi n gi m nghĩa v đi u khi n t u c a thuy n trư ng. Thuy n trư ng ph i có bi n pháp phòng ng a và x lý k p th i, chính xác m i tình hu ng có th x y ra nh m b o đ m an toàn tuy t đ i cho t u; e) Trư ng h p hoa tiêu x lý tình hu ng thi u chính xác ho c không h p lý, thuy n trư ng ph i k p th i đình ch hành đ ng x lý đó c a hoa tiêu và yêu c u hoa tiêu ph i có hành đ ng đúng đ b o đ m an toàn hành trình c a t u. Trư ng h p c n thi t, thuy n trư ng có quy n yêu c u thay th hoa tiêu. 5. Nhi m vu c a thuy n trư ng khi có ngư i rơi xu ng bi n: Trư ng h p có ngư i rơi xu ng bi n, thuy n trư ng ph i k p th i áp d ng các bi n pháp có hi u qu đ tìm c u ngư i b n n, đ ng th i thông báo cho ch t u ho c ngư i qu n lý t u, ngư i khai thác t u, thông báo cho t u thuy n khác đang hành trình g n khu v c đó tìm ki m và c u giúp; ch đư c phép cho t u r i kh i khu v c có ngư i rơi xu ng bi n khi đã c g ng tìm ki m nhưng xét th y không còn hy v ng. Th i gian và các bi n pháp đã ti n hành tìm c u ph i đư c ghi vào nh t ký hàng h i. 6. Nhi m v c a thuy n trư ng trong tìm ki m c u n n và c u h : a) Khi nh n đư c tín hi u c p c u ho c khi phát hi n có t u b n n, thuy n trư ng có nhi m v nhanh chóng đi u đ ng t u đ n c u tr n u vi c c u n n không gây nguy hi m nghiêm tr ng cho t u và thuy n viên c a mình. Th i gian, v trí t u b n n và lý do đ n ho c không đ n c u tr ph i đư c ghi vào nh t ký hàng h i;
 5. b) Khi c u h t u b n n, thuy n trư ng ph i áp d ng m i bi n pháp có hi u qu đ c u ngư i. Vi c c u t u, hàng hóa và tài s n khác ch đư c ti n hành khi có s th a thu n c a thuy n trư ng t u b n n theo h p đ ng c u h . Trư ng h p vì lý do nào đó mà thuy n trư ng t u b n n không th ký h p đ ng c u h thì ít nh t ph i có s th a thu n b ng l i hay b ng vô tuy n đi n ho c b ng tín hi u trông th y đư c c a thuy n trư ng t u b n n. Các hình th c th a thu n này ph i đư c ghi vào nh t ký hàng h i; c) Khi g p t u không có ngư i, n u đi u ki n cho phép thì thuy n trư ng ph i t ch c kéo t u đó vào c ng g n nh t và thông báo chính quy n c ng, ch t u ho c ngư i qu n lý t u, ngư i khai thác t u và cơ quan đ i di n ngo i giao ho c lãnh s có th m quy n c a Vi t Nam nư c đó bi t. Trư ng h p không th lai d t đư c thì ghi vào nh t ký hàng h i v trí c a t u đó, nguyên nhân không th c hi n đư c vi c lai d t và ph i thông báo cho chính quy n c ng g n nh t. 7. Nhi m v c a thuy n trư ng khi x y ra đâm va: a) Trư ng h p x y ra đâm va v i t u khác, thuy n trư ng ph i yêu c u thuy n trư ng t u đó thông báo cho mình bi t tên, hô hi u, s IMO, c ng đăng ký, c ng xu t phát, c ng ghé, c ng đ n c a t u và tên ch t u. Đ ng th i, thông báo cho t u kia bi t nh ng thông tin nói trên c a t u mình. N u xét th y t u mình có kh năng và đi u ki n cho phép thì ph i có trách nhi m c u t u b n n, trư c h t là c u ngư i; b) Sau khi x y ra đâm va, thuy n trư ng ph i k p th i l p biên b n v di n bi n x y ra s c , nêu rõ s thi t h i c a m i bên có xác nh n c a thuy n trư ng t u kia và các bên h u quan. Đ ng th i, ti p t c hoàn ch nh h sơ tai n n theo quy đ nh c a pháp lu t; c) Trư ng h p t u mình g p n n mà không còn kh năng c u đư c và b t bu c ph i b t u, thuy n trư ng ph i áp d ng m i bi n pháp đ c u ngư i và t ch c mang theo nh t ký hàng h i, nh t ký máy, nh t ký vô tuy n đi n, h i đ khu v c b n n, ti n và các h sơ, tài li u c n thi t khác c a t u; d) N u t u mình b tai n n c n thi t có s c u tr thì truy n trư ng ph i dùng m i bi n pháp yêu c u khác c u giúp, nhưng trư c h t ph i yêu c u s c u tr c a các t u mang c qu c t ch Vi t Nam; đ) N u đư c t u khác c u giúp, thuy n trư ng có nhi m v ch huy thuy n viên, hành khách c a t u mình th c hi n nghiêm ch nh quy đ nh c a t u đó. 8. Nhi m v c a thuy n trư ng khi b t u: a) Khi b t u, thuy n trư ng ph i t ch c đưa ngư i xu ng xu ng c u sinh theo th t ưu tiên: tr em, ngư i m, ngư i già và ph n ; b) Khi b t u, thuy n trư ng v n ph i ch u trách nhi m trong vi c t ch c tìm ki m và c u s hành khách (n u có), thuy n viên, đang b m t tích và áp d ng các bi n pháp c n thi t đ đưa nh ng ngư i còn l i đ n nơi an toàn và v nư c, n u t u b tai n n nư c ngoài; c) Thuy n trư ng ph i là ngư i r i t u cu i cùng. 9. Nhi m v c a thuy n trư ng khi có b nh nhân trên t u: a) Trư ng h p trên t u có b nh nhân nhưng không có đ kh năng c u ch a ngư i lâm b nh, thuy n trư ng có trách nhi m tìm m i bi n pháp đ nh n đư c s giúp đ v y t , k c ph i đưa t u vào c ng g n nh t và ph i báo ngay cho chính quy n c ng và ch t u ho c ngư i qu n lý, ngư i khai thác t u; b) Trư ng h p thuy n trư ng lâm b nh n ng ho c b tai n n b t ng thì t m th i trao l i quy n ch huy t u cho đ i phó và báo cáo ch t u bi t đ có bi n pháp gi i quy t k p th i, đ ng th i, báo cáo cho cơ quan đ i di n ngo i giao ho c lãnh s có th m quy n c a Vi t Nam t i nư c đó bi t n u t u nư c ngoài và ph i ghi vào nh t ký hàng h i. 10. Nhi m v c a thuy n trư ng khi t u vào, r i c ng, neo đ u: a) Khi t u ho t đ ng trên lãnh h i ho c neo đ u c ng và các khu v c nêo đ u t i Vi t Nam ho c nư c ngoài, thuy n trư ng ph i tuân th quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam, các đi u ư c
 6. qu c t có liên quan mà C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam là thành viên và pháp lu t c a nư c đó; b) Trư c và trong khi làm th t c t u đ n, trong và sau khi làm th t c t u r i c ng, không đư c cho thuy n viên c a t u giao ti p v i ngư i khác, tr các trư ng h p th t c n thi t; c) Trư ng h p x y ra tranh ch p có liên quan đ n t u ho c thuy n viên b b t gi , thuy n trư ng ph i k p th i l p kháng ngh hàng h i và ph i báo cáo ngay cho cơ quan đ i di n ngo i giao có th m quy n c a Vi t Nam nư c đó và ch t u ho c ngư i qu n lý t u, ngư i khai thác bi t đ có bi n pháp can thi p; d) Khi t u đ u trong c ng, thuy n trư ng ph i t ch c áp d ng các bi n pháp phòng cháy, ch a cháy nh m đ m b o an toàn cho ngư i, t u và hàng hóa; đ) Khi t u hành trình nh ng khu v c chưa quen bi t ho c t m nhìn xa b h n ch hay g n khu v c có nhi u v t chư ng ng i nguy hi m, thuy n trư ng có quy n yêu c u các s quan khác ph i có m t v trí đ th c hi n nhi m v ; e) Khi t u neo đ u các khu v c mà các đi u ki n an toàn hàng h i không đ m b o, thuy n trư ng ph i thư ng xuyên có m t t u. N u ph i r i t u thì yêu c u đ i phó l i t u đ thay m t mình x lý k p th i nh ng tình hu ng có th x y ra; g) Khi thuy n trư ng r i kh i t u, nh t thi t ph i có ch th c th công vi c cho đ i phó hay s quan tr c ca boong l i t u; Đ i v i nh ng vi c quan tr ng ph i đư c ghi rõ trong nh t ký hàng h i và thông báo cho s quan tr c ca boong bi t đ a ch c a mình trong th i gian trên b ; h) K t thúc m i chuy n đi, thuy n trư ng ph i l p báo cáo g i ch t u, ho c ngư i qu n lý t u, ngư i khai thác t u v tình hình chuy n đi và k t qu vi c th c hi n k ho ch khai thác t u. 11. Nhi m v c a thuy n trư ng khi t u ch khách: Áp d ng các bi n pháp c n thi t đ b o đ m an toàn tuy t đ i sinh m ng hành khách, thuy n viên, hàng hóa, hành lý và tài s n trên t u; t ch c hu n luy n c u sinh, c u h a, c u th ng t u và hư ng d n cho hành khách cách s d ng phương ti n c u sinh, c u h a và các thi t b an toàn khác. 12. Nhi m v c a thuy n trư ng khi nh n t u đóng m i: Khi nh n t u đóng m i, thuy n trư ng có nhi m v t ch c nh n bàn giao c th v v t u, máy móc, toàn b trang thi t b k thu t, các h sơ k thu t, tài s n, d ng c sinh ho t. Vi c nh n và bàn giao t u ph i đư c l p biên b n có ký xác nh n c a thuy n trư ng bên nh n và bên giao. 13. Nhi m v c a thuy n trư ng khi s a ch a t u: a) Duy t các h ng m c s a ch a do đ i phó, máy trư ng l p; b) Không đư c t ý đi u ch nh các h ng m c s a ch a đã đư c duy t và thanh toán kinh phí khi chưa có s đ ng ý c a ch t u; c) Trong th i gian t u trên đà, thuy n trư ng ph i áp d ng các bi n pháp nh m b o đ m an toàn cho t u và th c hi n đúng n i quy c a đà; cùng v i đ i phó và máy trư ng ti n hành ki m tra v t u, h th ng van thông bi n, chân v t, bánh lái và l p biên b n xác nh n hi n tr ng c a chúng. Công vi c này cũng ph i đư c th c hi n l i trư c khi t u xu ng đà và có xác nh n c a cơ quan đăng ki m; d) T ch c ki m tra, giám sát v ti n đ , ch t lư ng s a ch a, đ m b o an toàn lao đ ng và t ch c cho thuy n viên th c hi n t t các công vi c t s a ch a, t b o quan trong th i gian t u trên đà; đ) Khi hoàn thành vi c s a ch a t u, t ch c nghi m thu t ng ph n v các h ng m c s a ch a b o đ m ch t lư ng, tránh gây thi t h i cho ch t u. 14. Nhi m v tr c ca c a thuy n trư ng:
 7. a) N u trên t u không b trí ch c danh phó ba thì thuy n trư ng ph i đ m nhi m ca tr c c a phó ba; b) N u trên t u không b trí ch c danh phó hai và phó ba thì nhi m v c a ch c danh đó do thuy n trư ng và đ i phó đ m nhi m theo s phân công c a thuy n trư ng. Đi u 9. Nhi m v c a đ i phó Đ i phó là ngư i k c n thuy n trư ng, ch u s qu n lý và đi u hành tr c ti p c a thuy n trư ng, có nhi m v sau đây: 1. Tr c ti p t ch c qu n lý, khai thác t u, ph c v đ i s ng, sinh ho t, tr t t k lu t trên t u; qu n lý và đi u hành tr c ti p b ph n boong, b ph n ph c v và y t trên t u, giúp thuy n trư ng ch đ o công vi c c a các s quan boong khi t u không hành trình. Trư ng h p thuy n trư ng v ng m t, đ i phó thay m t thuy n trư ng ph trách các công vi c chung c a t u; th a l nh c a thuy n trư ng, ban hành các m nh l nh liên quan đ n vi c th c hi n nhi m v c a thuy n viên theo quy đ nh c a Quy t đ nh này; 2. Tr c ca t 04 gi đ n 08 gi và t 16 gi đ n 20 gi trong ngày. Khi đi u đ ng t u ra, vào c ng ho c hành trình trên lu ng h o, đ n các khu v c neo đ u đ i phó ph i có m t phía mũi t u đ ch huy vi c th c hi n l nh c a thuy n trư ng; 3. T ch c khai thác và b o qu n v t u, boong t u, c n c u, thư ng t ng và bu ng , phòng làm vi c, kho tàng, h th ng máy móc, thi t b trên boong t u như h th ng h m hàng, neo, bánh lái, t i, c n c u, dây bu c t u, h th ng phòng ch ng cháy, h th ng đo nư c, thông gió, d ng c ch ng th ng và các phương ti n c u sinh theo đúng quy trình, quy ph m v n hành k thu t; k p th i báo cáo thuy n trư ng bi t nh ng hư h ng, m t mát và đ xu t các bi n pháp kh c ph c; n u thi t b có liên quan đ n b ph n máy thì báo cáo máy trư ng đ có bi n pháp kh c ph c; 4. Theo dõi ngày công, b trí ngh bù, ngh phép cho thuy n viên b ph n boong; s p x p ch ăn, ch , th i gian làm vi c, h c t p, ngh ngơi và gi i trí cho thuy n viên; 5. Cùng máy trư ng l p và trình thuy n trư ng b ng phân công nhi m v cho thuy n viên c a t u ph i th c hi n khi có l nh báo đ ng v c u h a, c u sinh, c u th ng và b t u; ít nh t m i tháng m t l n t ch c t p luy n cho thuy n viên v c u h a, c u sinh, c u th ng t u; tr c ti p ch huy m i ho t đ ng c a thuy n viên đ c u t u khi có l nh báo đ ng c a thuy n viên đ c u t u khi có l nh báo đ ng; t ch c, hư ng d n, giúp đ và ki m tra s lư ng thuy n viên, hành khách xu ng xu ng c u sinh khi có l nh b t u và b ng m i cách giúp thuy n trư ng b o v nh t ký hàng h i, nh t ký máy, nh t ký vô tuy n đi n, h i đ , ti n m t và các gi y t c n thi t khác; đ nh kỳ t ch c ki m tra phương ti n c u sinh, c u h a, c u th ng t u và báo cáo thuy n trư ng bi t đ k p th i co bi n pháp kh c ph c; đ nh kỳ ti n hành ki m tra v t u và các trang thi t b trên boong; 6. L p s theo dõi vi c s a ch a các phương ti n, thi t b thu c b ph n boong và ki m tra k t qu vi c s a ch a đó; l p k ho ch cung c p v t tư, thi t b k thu t nư c ng t, th c ph m, lương th c và t ch c qu n lý, s d ng các v t tư thi t b đó khi đư c c p; 7. Ki m tra nư c la canh, két nư c d n, két nư c ng t. Khi c n thi t l nh cho s quan tr c ca máy bơm nư c đi u ch nh đ b o đ m cho t u luôn tr ng thái cân b ng; ki m tra dây bu c t u, khu v c g n chân v t trư c khi báo cáo b ph n máy ti n hành ch y th máy; 8. Trư ng h p thuy n trư ng v ng m t, n u x y ra tình hu ng c p bách không b o đ m an toàn cho t u ho c khi có l nh c a Giám đ c c ng v hay ch t u thì đ i phó có trách nhi m yêu c u hoa tiêu đ n đ đi u đ ng t u b o đ m an toàn; 9. Đôn đ c vi c gi gìn v sinh trên t u, t ch c khám s c kho đ nh kỳ cho thuy n viên; 10. Trư c khi t u r i c ng, ph i ki m tra các vi c có liên quan cho chuy n đi như đóng kín h m hàng, c a kín nư c, vi c ch ng bu c trang thi t b và hàng hóa trên boong; ki m tra h th ng lái; thi t b neo, thi t b phát tín hi u b ng âm thanh, đèn hành trình, tay chuông và các thi t b thông
 8. tin liên l c n i b c a t u. Ít nh t 02 gi trư c khi t u r i c ng, đ i phó ph i báo cáo c th cho thuy n trư ng bi t v công vi c chu n b c a chuy n đi; 11. T ch c giao nh n hàng hóa, bưu ki n bưu ph m và chu n b các gi y t v hàng hóa trình thuy n trư ng; hàng ngày ph i báo cáo thuy n trư ng bi t v tình hình làm hàng và s lư ng hàng hóa bóc d đư c; trư c khi x p hàng hóa theo yêu c u c a thuy n trư ng nh m t n d ng dung tích và tr ng t i, b o đ m đúng quy đ nh v bóc d , v n chuy n hàng hóa trên t u; đ c bi t, chú ý đ i v i vi c b c d nhi u lo i hàng trong m t chuy n, hàng tr nhi u c ng, hàng nguy hi m, hàng r i, hàng ch trên boong và hàng khác. Sơ đ x p d hàng ph i đư c thuy n trư ng phê duy t trư c khi x p hàng lên t u; d hàng kh i t u; 12. Trong th i gian làm hàng ph i thư ng xuyên có m t t u đ theo dõi ti n đ bóc d hàng hóa; tránh m t mát, hư h ng, hao h t nh m b o đ m đúng s lư ng và ch t lư ng hàng hóa khi giao nh n; trư ng h p c n v ng m t thì báo có thuy n trư ng bi t và giao vi c theo dõi làm hàng cho s quan tr c ca boong nhưng ph i ghi rõ nh ng yêu c u và s chú ý c n thi t; 13. Khi x p hàng ph i ki m tra vi c chèn lót, ngăn cách, thông gió; th c hi n đúng quy trình, quy ph m v n chuy n hàng hóa, nh t là đ i v i các lo i hàng nguy hi m, hàng r i, hàng ch trên boong, b o đ m an toàn lao đ ng và an toàn máy móc, thi t b cho công nhân làm hàng trên t u; 14. Theo dõi vi c đóng, m h m hàng theo đúng quy trình k thu t; tr c ti p ch ng ki n vi c niêm phong h m hàng và ki m tra các m i c p chì theo yêu c u c a h p đ ng v n chuy n; 15. Khi x y ra các trư ng h p có nh hư ng đ n hàng hóa ph i áp d ng m i bi n pháp đ c u hàng hóa và k p th i báo các thuy n trư ng; thư ng xuyên ki m tra vi c ch ng bu c hàng hóa, n p h m hàng; áp d ng m i bi n pháp thích h p b o đ m an toàn cho hàng hóa khi t u hành trình trong đi u ki n th i ti t x u; ki m tra k h m hàng trư c khi ti p nh n hàng hóa xu ng t u và ph i áp d ng các bi n pháp thích h p nh m b o đ m an toàn cho t u, hàng hóa ch trên t u; 16. B o đ m b c d và v n chuy n hàng hóa nguy hi m, hàng r i, hàng n ng, hàng ch trên boong, hàng c ng k nh và các lo i hàng hóa đ c bi t khác theo đúng quy đ nh; 17. T ch c vi c ti p nh n và ph c v hành khách đ i v i t u ch khách nhưng không b trí ch c danh thuy n phó hành khách. Đi u 10. Nhi m v c a máy trư ng Máy trư ng ch u s qu n lý và đi u hành tr c ti p c a thuy n trư ng và có nhi m v c th sau đây: 1. T ch c qu n lý, đi u hành lao đ ng và th c hi n ch đ làm vi c, tr c ca, ngh ngơi cho thuy n viên thu c b ph n máy và đi n; 2. T ch c qu n lý khai thác an toàn, đ t hi u qu kinh t đ i v i các máy móc, thi t b như máy chính, n i hơi, máy làm l nh, các máy ph , các h th ng và thi t b đ ng l c khác theo quy trình, quy ph m hi n hành; b o đ m an toàn k thu t trong vi c s d ng, b o qu n, b o dư ng, s a ch a máy móc và các h th ng, thi t b do các b ph n khác qu n lý như máy neo, ph n cơ c a máy lái, máy c u làm hàng, h th ng r i, h th ng dư ng ng, h th ng thông gió, h th ng khác và hư ng d n thuy n viên c a các b ph n này th c hi n v n hành đúng quy trình, quy ph m hi n hành; 3. Thư ng xuyên ki m tra, theo dõi vi c th c hi n quy trình, quy ph m v an toàn k thu t và an toàn lao đ ng thu c b ph n mình ph trách; 4. Thư ng xuyên giám sát, theo dõi vi c th c hi n n i quy phòng ch ng cháy bu ng máy, tr m phát đi n, xư ng, kho tàng, phòng làm vi c, bu ng và các khu v c khác do b ph n máy và đi n qu n lý; 5. Khi có l nh báo đ ng, ph i ch đ o thuy n viên b ph n máy và đi n th c hi n đúng nhi m v theo quy đ nh; 6. Hàng ngày ki m tra vi c ghi chép nh t ký máy, nh t ký d u và các s theo dõi ho t đ ng c a các máy móc, thi t b c a t u do b ph n máy và đi n qu n lý;
 9. 7. T ch c cho thuy n viên b ph n máy và đi n k p th i kh c ph c s c và hư h ng c a máy móc, b o dư ng thư ng xuyên, đ t xu t và đ nh kỳ đ i v i máy móc, thi t b ; đ xu t k ho ch s a ch a đ nh kỳ các máy móc, thi t b thu c b ph n mình ph trách và ti n hành ki m tra k t qu s a ch a; duy t d toán cung c p v t tư k thu t, nhiên li u do các s quan máy và đi n đ xu t; đ ng th i, theo dõi vi c s d ng, b o qu n v t tư k thu t, nhiên li u đã đư c c p phát; 8. Tr c ti p đi u khi n máy t u khi đi u đ ng t u ra, vào c ng, qua eo bi n, lu ng h p, khu v c nguy hi m, t m nhìm xa b h n ch . Ch khi đư c phép c a thuy n trư ng thì máy trư ng m i có th r i kh i bu ng máy và giao cho máy hai thay th mình tr c ti p đi u khi n máy; 9. Th c hi n m t cách k p th i, chính xác m nh l nh đi u đ ng t u c a thuy n trư ng; n u vì lý do nào đó không th c hi n đư c ho c th c hi n ch m tr thì máy trư ng ph i k p th i báo cáo thuy n trư ng bi t đ x lý. Trư ng h p đ c bi t, n u th c hi n m nh l nh c a thuy n trư ng s gây nguy hi m đ n tính m ng c a thuy n viên hay làm t n h i đ n máy móc, thi t b thì ph i báo cáo ngay thuy n trư ng bi t và ch ch p hành m nh l nh c a thuy n trư ng khi thuy n trư ng quy t đ nh ti p t c thi hành l nh nói trên. L nh c a thuy n trư ng và vi c thi hành l nh này ph i đư c ghi vào nh t ký hàng h i và nh t ký máy; 10. Ki m tra vi c chu n b cho chuy n đi c a b ph n máy, đi n và ít nh t 02 gi trư c khi t u r i c ng cùng đ i phó báo cáo thuy n trư ng bi t công vi c chu n b c a b ph n mình; 11. L p báo cáo cho ch t u v tình tr ng máy móc, thi t b c a t u theo đúng ch đ quy đ nh; 12. Trong th i gian đi u đ ng t u, trong c ng, lu ng h p ho c hành trình trên bi n, máy trư ng mu n thay đ i ch đ ho t đ ng c a máy, các thi t b k thu t khác hay đi u ch nh nhiên li u, nư c ng t, nư c d n thì nh t thi t ph i đư c s đ ng ý c a thuy n trư ng; 13. D tính trư c nh ng khó khăn, hư h ng có th x y ra đ i v i máy móc, thi t b và chu n b các bi n pháp thích h p nh m ngăn ng a m t cách hi u qu s c khi x y ra; đ ng th i, báo cáo thuy n trư ng bi t đ ch đ ng x lý khi c n thi t; 14. Trư ng h p có s c x y ra đ i v i máy móc, thi t b thì máy trư ng hành đ ng theo trách nhi m và kinh nghi m c a mình đ x lý s c đó và k p th i báo cáo thuy n trư ng bi t nh ng bi n pháp đã th c hi n; 15. Trư ng h p thuy n viên thu c b ph n máy và đi n có hành đ ng làm hư h ng máy móc, thi t b thì máy trư ng có quy n đình ch nh công vi c c a thuy n viên đó và k p th i báo cáo thuy n trư ng bi t; 16. Khi t u neo đ u c ng, n u đư c thuy n trư ng ch p thu n, máy trư ng có th r i t u nhưng ph i giao nhi m v cho máy hai và báo rõ đ a ch c a mình trên b . Trư ng h p t u neo đ u nh ng nơi an toàn, n u v ng máy hai thì máy trư ng có th r i t u và giao l i nhi m v cho s quan tr c ca máy nhưng ph i đư c thuy n trư ng ch p thu n; 17. Khi đ n nh n nhi m v trên t u, máy trư ng ph i ti p nh n và t ch c qu n lý toàn b máy móc, thi t b , nhiên li u, d u m , d ng c đ ngh , tài s n v t tư k thu t và các h sơ tài li u thu c b ph n máy và đi n; s lư ng và kh năng nghi p v chuyên môn c a thuy n viên b ph n máy và đi n. Biên b n ti p nh n và bàn giao cho ch t u, 01 b n cho thuy n trư ng, bên giao và bên nh n m i bên m t b n; 18. Khi nh n t u đóng m i, t u m i mua hay t u s a ch a, máy trư ng t ch c nghi m thu, ti p nh n ph n máy và đi n; 19. Nhi m v tr c ca c a máy trư ng: a) N u trên t u không b trí ch c danh máy tư thì máy trư ng ph i đ m nhi m ca tr c c a máy tư; b) N u trên t u không b trí ch c danh máy ba và máy tư thì nhi m v c a ch c danh đó do máy trư ng và máy hai đ m nhi m theo s phân công c a máy trư ng. Đi u 11. Nhi m v c a máy hai
 10. Máy hai là ngư i k c n máy trư ng, ch u s qu n lý và đi u hành tr c ti p c a máy trư ng và có các nhi m v sau đây: 1. Đ m b o tình tr ng k thu t và ho t đ ng bình thư ng c a máy chính, h th ng tr c chân v t, máy s c , thi t b chưng c t nư c ng t, máy l c d u nh n, ph n cơ c a máy lái, máy lai các máy và thi t b phòng ch ng cháy bu ng máy và các bình nén gió ph c v kh i đ ng máy; các thi t b t đ ng hóa, các d ng c và thi t b t đ ng hóa, các d ng c và thi t b dùng đ ki m tra, đo, th cũng như các thi t b k thu t khác ph c v cho các máy móc, thi t b do mình ph trách; n u trên t u có thi t b đ ng l c chính là hơi nư c thì máy hai ph trách máy chính và các thi t b ph c v cho máy chính; 2. V n hành khai thác máy chính, máy móc thi t b khác ho t đ ng đúng tiêu chu n k thu t và quy trình, quy ph m; đ nh kỳ ti n hành b o qu n và s a ch a nh ng hư h ng đ t xu t các máy móc, thi t b do mình ph trách; 3. L p k ho ch làm vi c c a b ph n máy; phân công ca tr c, ca b o qu n và ch m công, s p x p ngh phép, ngh bù cho thuy n viên b ph n máy và đi n; 4. Có m t khi kh i đ ng máy chính, đóng truy n đ ng chân v t và các máy móc quan tr ng khác; 5. L p và trình máy trư ng k ho ch s a ch a, b o qu n, d trù v t tư, ph tùng thay th cho máy chính và cho các máy móc, thi t b thu c mình qu n lý và t ch c tri n khai vi c s a ch a theo k ho ch đã phê duy t; 6. Ti p nh n, b o qu n, phân ph i, đi u ch nh, tính toán d u bôi trơn; 7. Theo dõi, ghi chép các thông s k thu t, các h ng m c đã đư c s a ch a, b o dư ng; qu n lý các lo i h sơ, tài li u k thu t và nh t ký máy các lo i; 8. Tr c ti p t ch c h c t p và hư ng d n nghi p v chuyên môn cho thuy n viên b ph n máy và đi n; 9. Ít nh t 3 gi trư c khi t u r i c ng ph i báo cáo máy trư ng bi t vi c chu n b c a mình cho chuy n đi; 10. Hư ng d n v nghi p v chuyên môn cho th c t p máy hai; 11. Khi c n thi t và đư c s ch p thu n c a thuy n trư ng, máy hai có th thay th máy trư ng; trư ng h p trên t u không b trí ch c danh s quan máy l nh thì máy hai ch u trách nhi m b o đ m khai thác k thu t các thi t b làm l nh, h th ng đi u hòa không khí, h th ng làm mát b ng không khí ph c v cho sinh ho t c a t u; 12. Nhi m v tr c ca c a máy hai t 04 gi đ n 08 gi và t 16 gi đ n 20 gi hàng ngày. Đi u 12. Nhi m v c a phó hai Phó hai ch u s qu n lý và đi u hành tr c ti p c a thuy n trư ng khi t u hành trình và đ i phó khi t u không hành trình, có nhi m v sau đây: 1. Tr c ti p ph trách và t ch c b o qu n, b o dư ng các máy móc, thi t b hàng h i, h i đ và các tài li u v hàng h i, d ng c và thi t b phòng ch ng cháy trên t u; 2. Qu n lý bu ng lái, bu ng h i đ , nh t ký hàng h i; b o qu n và tu ch nh h i đ , các tài li u hàng h i khác theo các thông báo nh n đư c; chu n b h i đ , tài li u v hàng h i cho chuy n đi; ki m tra đèn hành trình, máy móc, thi t b và d ng c hàng h i thu c ph m vi mình ph trách; 3. B o qu n và duy trì s ho t đ ng c a đ ng h t u, th i k , l y nh t sai th i k hàng ngày và ghi nh t ký th i k ; 4. B o qu n, ki m tra sai s và ch nh lý các d ng c , thi t b hàng h i trên t u; qu n lý các linh ki n, ph tùng d tr thay th c a máy móc, thi t b hàng h i; tr c ti p kh i đ ng và t t la bàn con quay theo l nh c a thuy n trư ng;
 11. 5. L p k ho ch d trù ph tùng thay th , các h ng m c s a ch a đ nh kỳ và đ t xu t; đ m b o cho các máy m1oc hàng h i luôn tr ng thái ho t đ ng bình thư ng, có đ chính xác cao, đ ng th i qu n lý và s d ng h p lý v t tư, trang thi t b đư c c p; 6. Thư ng xuyên ki m tra ch t lư ng các bình ch a cháy, t ch c b o qu n và thay th các ch t trong bình khi h t h n s d ng; qu n lý t t các d ng c , trang b phòng ch ng cháy, đ m b o cho các trang thi t b đó luôn v trí quy đ nh và s n sàng ho t đ ng; 7. Giúp đ i phó theo dõi vi c giao nh n và b c d hàng hóa theo đúng sơ đ đã đư c thuy n trư ng duy t; 8. Khi đi u đ ng t u ra, vào c ng ph i có m t phía lái t u ho c v trí do thuy n trư ng ch đ nh đ ch huy th c hi n l nh c a thuy n trư ng; trư ng h p c n thi t, theo s phân công c a thuy n trư ng, đ m nhi m m t s nhi m v c a đ i phó; 9. Ít nh t 03 gi trư c khi t u r i c ng, ph i báo cáo đ i phó v các công vi c chu n b c a mình cho chuy n đi; 10. Đ m nhi m các công vi c c a phó ba n u trên t u không b trí ch c danh phó ba tr nhi m v tr c ca do thuy n trư ng đ m nhi m; 11. Hư ng d n nghi p v chuyên môn cho th c t p phó hai; 12. Đ m nhi m ca tr c t 00 gi đ n 04 gi và t 12 gi đ n 16 gi hàng ngày; 13. Th c hi n các nhi m v khác do thuy n trư ng phân công. Đi u 13. Nhi m v c a phó ba Phó ba ch u s qu n lý và đi u hành tr c ti p c a thuy n trư ng khi t u hành trình và c a đ i phó khi t u không hành trình, có nhi m v sau đây: 1. Tr c ti p ph trách và t ch c b o qu n, b o dư ng các phương ti n c u sinh như xu ng c u sinh, phao t th i, phao tròn, áo phao cá nhân và ph i đ m b o các d ng c , thi t b này luôn tr ng thái s n sàng s d ng an toàn, thu n l i khi có tình hu ng kh n c p x y ra; 2. Thư ng xuyên ki m tra các trang thi t b trên xu ng c u sinh, l p k ho ch và đ nh kỳ ti n hành thay th , b sung các d ng c , nư c ng t, lương khô, thu c c p c u sau khi đã đư c thuy n trư ng phê duy t; 3. Tr c ti p ph trách công tác hành chính trên t u và qu n tr trên t u n u trên t u không b trí ch c danh qu n tr ; 4. Giúp đ i phó trong vi c ki m tra, b o qu n các d ng c , thi t b c u th ng; 5. Giúp phó hai trong vi c b o qu n, ch nh lý các d ng c , thi t b hàng h i, tu ch nh h i đ và các tài li u hư ng d n hàng h i khác; 6. Ch m nh t 3 gi trư c khi t u r i c ng, ph i báo cáo đ i phó bi t v vi c chu n b c a mình; 7. Khi đi u đ ng t u ra, vào c ng, có m t bu ng lái đ th c hi n l nh c a thuy n trư ng trong vi c đi u khi n tay chuông, ghi chép nh t ký đi u đ ng, xác đ nh v trí t u và các nghi p v hàng h i khác; 8. Hư ng d n nghi p v chuyên môn cho th c t p phó ba; 9. Đ m nhi m ca tr c t 08 gi đ n 12 gi và t 20 gi đ n 24 gi hàng ngày; 10. Th c hi n các nhi m v khác do thuy n trư ng phân công. Đi u 14. Nhi m v máy ba Máy ba ch u s qu n lý và đi u hành tr c ti p c a máy trư ng, có nhi m v sau đây: 1. Tr c ti p qu n lý và khai thác máy chính, máy phát đi n, máy nén gió đ c l p, máy l c d u đ t, thi t b hâm nóng nhiên li u và thi t b khác. Trên các t u máy hơi nư c, máy ba ph trách
 12. lò, n i hơi và các máy móc, thi t b thu c lò và n i hơi; tr c ti p đi u hành công vi c c a th h , n u trên t u không b trí ch c danh trư ng lò; 2. T ch c ti p nh n, b o qu n, phân công, đi u ch nh, tính toán nhiên li u cho t u; 3. L p và trình máy trư ng k ho ch s a ch a, b o qu n đ i v i các máy móc, thi t b do mình qu n lý và t ch c tri n khai vi c s a ch a theo k ho ch đã đư c phê duy t; 4. L p d trù v t tư k thu t cho máy móc, thi t b thu c mình qu n lý và t ch c qu n lý, s d ng v t tư k thu t theo đúng quy đ nh hi n hành; 5. Theo dõi, ghi chép các thông s k thu t và qu n lý các h sơ, tài li u c a máy móc thi t b do mình ph trách; 6. Khai thác công su t máy đ t hi u qu kinh t cao và b o đ m tình tr ng k thu t, ch đ ho t đ ng c a các máy móc, thi t b theo đúng quy trình, quy ph m hi n hành; 7. Ch m nh t 03 gi trư c khi t u r i c ng ph i báo cáo máy trư ng bi t vi c chu n b c a mình cho chuy n đi; 8. Đ m nhi m nhi m v c a máy tư n u trên t u không b trí ch c danh máy tư t nhi m v tr c ca do máy trư ng đ m nhi m; 9. Hư ng d n v nghi p v chuyên môn cho th c t p máy ba; 10. Đ m nhi m ca tr c 00 gi đ n 04 gi và 12 gi đ n 16 gi hàng ngày; 11. Đ m nhi m các công vi c khác do máy trư ng phân công. Đi u 15. Nhi m v máy tư Máy tư ch u s qu n lý và đi u hành tr c ti p c a máy trư ng, có nhi m v sau đây: 1. Tr c ti p qu n lý và khai thác h th ng đư ng ng, h th ng đư ng ng, h th ng nư c d n, bơm la canh, bơm thoát nư c và các thi t b ph c v cho các h th ng đó; h th ng nư c sinh ho t và v sinh, n i hơi ph , máy xu ng c u sinh, các máy bơm đ c l p, máy móc thi t b trên boong như máy neo, máy t i, máy c u hàng, h th ng phát âm hi u; 2. L p và trình máy trư ng k ho ch s a ch a, b o qu n đ i v i các máy móc thi t b do mình qu n lý và t ch c tri n khai vi c s a ch a theo k ho ch đã phê duy t; 3. L p d trù v t tư k thu t cho các máy móc, thi t b do mình qu n lý và t ch c qu n lý, s d ng các v t tư đư c c p theo đúng quy đ nh hi n hành; 4. Trư c khi nh n hàng, cùng v i đ i phó ki m tra h m hàng, nư c d n và các h th ng đư ng ng đ chu n b cho vi c x p hàng; 5. Theo dõi, ghi chép các thông s k thu t và qu n lý các h sơ tài li u c a máy móc thi t b do mình ph trách; 6. Khai thác máy đ m b o tình tr ng k thu t, ch đ ho t đ ng c a máy móc thi t b theo đúng quy trình, quy ph m hi n hành; 7. Ít nh t 03 gi trư c khi t u kh i hành ph i báo cáo máy trư ng bi t v công vi c chu n b c a mình cho chuy n đi; 8. Hư ng d n v nghi p v chuyên môn cho thuy n viên th c t p máy tư trên t u; 9. Đ m nhi m ca tr c t 8 gi đ n 12 gi và 20 gi đ n 24 gi hàng ngày; 10. Đ m nhi m các công vi c khác do máy trư ng phân công. Đi u 16. Nhi m v c a thuy n phó hành khách Thuy n phó hành khách ch u s qu n lý và đi u hành tr c ti p c a thuy n trư ng, có nhi m v sau đây:
 13. 1. T ch c, qu n lý b ph n ph c v hành khách và đ m nhi m các công vi c liên quan đ n v n chuy n hành khách, hành lý trên t u; 2. B o đ m bu ng hành khách, câu l c b , các khu v c ngh ngơi, gi i trí, nhà b p, các bu ng đ d ng c , trang thi t b ph c v hành khách, bu ng c a b ph n ph c v hành khách luôn luôn ngăn n p g n gàng, s ch, đ p; trư c khi nh n hành khách cùng v i bác s ph i ti n hành ki m tra bu ng hành khách; 3. T ch c đón, tr , s p x p ch , ph c v đ i s ng v v t ch t và tinh th n cho hành khách; bán và ki m soát vé đi t u; báo cáo thuy n trư ng v s lư ng vé c n bán c ng đ n; 4. T ch c qu n lý tài s n thu c b ph n mình ph trách, l p k ho ch b sung ho c thay th d ng c , trang thi t b nh m b o đ m đ v s lư ng và ch t lư ng; 5. Thư ng xuyên ki m tra theo dõi tr t t , v sinh, an toàn k thu t, an toàn b ph n mình ph trách; 6. Trư c khi t u nh n hành khách, ph i ki m tra vi c đóng các c a úp lô, ch ng bu c và s p x p c đ nh các v t d ng thu c b ph n mình qu n lý; 7. Ki m tra, đôn đ c và giám sát vi c ph c v hành khách thu c b ph n mình ph trách; 8. Giám sát vi c ch bi n các món ăn nh m b o đ m h p v sinh, đúng đ nh lư ng kh u ph n ăn do hành khách yêu c u; 9. Cùng v i bác s t ch c ki m tra đ nh kỳ v s c kh e cho thuy n viên thu c b ph n mình ph trách; k p th i phát hi n và báo cáo thuy n trư ng bi t nh ng trư ng h p thuy n viên không đ tiêu chu n s c kh e ph c v hành khách; 10. Thu th p ý ki n c a hành khách và báo cáo thuy n trư ng bi t đ có bi n pháp gi i quy t k p th i; 11. Lưu gi chìa khóa d tr c a các bu ng hành khách đúng nơi quy đ nh; 12. Thư ng xuyên ki m tra vi c b o qu n kho tàng, tài s n và đ dùng ph c v hành khách; 13. L p n i quy cho các b ph n ph c v thu c mình qu n lý và phân công nhi m v cho thuy n viên ph c v hành khách trình thuy n trư ng duy t. T ch c th c hi n n i quy khi đã đư c thuy n trư ng phê duy t; 14. Sau 24 gi k t khi k t thúc chuy n đi, ph i trình thuy n trư ng duy t b n quy t toán thu, chi c a b ph n ph c v hành khách và n p báo cáo đó cho ch t u. Đi u 17. Nhi m v c a s quan vô tuy n đi n S quan vô tuy n đi n ch u s qu n lý và đi u hành tr c ti p c a thuy n trư ng, có nh m v sau đây: 1. Tr c ti p qu n lý và khai thác h th ng máy móc thi t b vô tuy n đi n trên t u theo đúng quy trình, quy ph m; qu n lý và đi u hành công vi c c a nhân viên vô tuy n đi n; 2. B o đ m tình tr ng k thu t, ch đ làm vi c bình thư ng c a h th ng máy móc thi t b vô tuy n đi n trên t u; thư ng xuyên ki m tra tình tr ng k thu t, gi y ch ng nh n c a các máy móc, thi t b vô tuy n đi n và k p th i báo các thuy n trư ng; kh c ph c k p th i nh ng hư h ng c a máy móc, thi t b vô tuy n đi n và b o đ m s ho t đ ng bình thư ng c a các máy móc, thi t b đó; 3. B o đ m vi c thông tin liên l c thông su t b ng vô tuy n đi n c a t u theo đúng quy t c thông tin hàng h i; duy trì đúng ch đ thu nh n b n tin d báo v th i ti t và thông báo hàng h i; 4. N m v ng tình tr ng k thu t c a máy móc, thi t b thu c h th ng vô tuy n đi n trên t u; l p và trình thuy n trư ng k ho ch s a ch a, b o qu n đ i v i các máy móc, thi t b vô tuy n đi n và t ch c th c hi n k ho ch đã phê duy t;
 14. 5. L p d trù v t tư k thu t cho h th ng vô tuy n đi n c a t u và ch u trách nhi m v qu n lý, s d ng các v t tư k thu t đư c c p; 6. Trư ng h p t u b n n ho c khi nh n đư c tín hi u c p c u máy báo đ ng t đ ng ph i báo cáo ngay thuy n trư ng bi t; 7. Theo dõi, ghi chép các lo i nh t ký vô tuy n đi n; phân công ca tr c, l p k ho ch làm vi c và ngh ngơi cho các nhân viên vô tuy n đi n. N u trên t u không có đ nh biên s quan vô tuy n đi n thì nhân viên vô tuy n đi n đ m nh n công vi c c a s quan vô tuy n đi n; 8. Khi nh n nhi m v trên t u ph i ti p nh n chi ti t v máy móc thi t b vô tuy n c a xu ng c u sinh, v t tư k thu t, h sơ tài li u k thu t và các lo i nh t ký vô tuy n đi n, biên b n; 9. S quan vô tuy n đi n tr c ca theo ch đ ho t đ ng c a h th ng thông tin vô tuy n đi n; 10. Trư ng h p không b trí ch c danh s quan vô tuy n đi n ho c nhân viên vô tuy n đi n thì nhi m v v vô tuy n đi n c a t u do thuy n trư ng phân công thuy n viên có ch ng ch chuyên môn phù h p đ m nhi m. Đi u 18. Nhi m v c a s quan đi n S quan đi n ch u s qu n lý và đi u hành tr c ti p c a máy trư ng, có nhi m v sau đây: 1. Ph trách và đi u hành công vi c c a th đi n: 2. Tr c ti p qu n lý và khai thác theo đúng quy trình, quy ph m hi n hành t t c h th ng và trang thi t b đi n trên t u như máy phát đi n, h th ng t đ ng đi u khi n t xa, h th ng thông tin liên l c n i b , h th ng tín hi u, ngu n đi n cho các máy móc đi n hàng h i và các thi t b khác; tr c ti p ph trách đ ng cơ đi n và các b đ i đi n, máy s c , đèn hành trình, c quy; 3. B o đ m tình tr ng k thu t, ch đ làm vi c bình thư ng c a máy móc, thi t b đi n trên t u; 4. L p và trình máy trư ng k ho ch s a ch a, b o qu n đ i v i h th ng máy móc thi t b đi n trên t u và t ch c th c hi n; 5. L p d trù v t tư k thu t cho h th ng máy móc thi t b đi n trên t u và ch u trách nhi m v qu n lý, s d ng các v t tư k thu t đư c c p; 6. Tr c ca theo ch đ ho t đ ng c a máy móc, thi t b đi n trên t u, trư ng h p trên t u ch b trí ch c danh s quan đi n thì m i nhi m v v phân đi n c a t u do s quan đi n đ m nhi m, trư ng h p trên t u ch b trí ch c danh th đi n thì m i nhi m v v ph n đi n c a t u do th đi n đ m nhi m. Trên t u không b trí ch c danh s quan đi n ho c th đi n thì m i nhi m v v ph n đi n c a t u do máy trư ng phân công; 7. Ph i có m t b ng phân ph i đi n chính đ b o đ m v n hành theo đúng quy trình, quy ph m hi n hành khi t u ra, vào c ng, hành trình qua lu ng h p, trong đi u ki n t m nhìn xa b h n ch , các máy bơm b t đ u làm vi c, c u hàng chu n b làm vi c ho c ch n ch đ làm vi c (hòa đi n) cho các máy phát đi n; 8. Qu n lý các h sơ, tài li u k thu t v ph n đi n c a t u; theo dõi, ghi chép các lo i nh t kỳ v ph n đi n; 9. Phân công ch đ tr c ca, l p k ho ch làm vi c và ngh ngơi cho các th đi n; 10. Ch m nh t 03 gi trư c khi t u r i c ng ph i báo cáo máy trư ng bi t công vi c chu n b c a b ph n đi n. Đi u 19. Nhi m v c a s quan an ninh S quan an ninh ch u s qu n lý và đi u hành tr c ti p c a thuy n trư ng, có nhi m v sau đây: 1. Thư ng xuyên ki m tra đ đ m b o vi c th c hi n các bi n pháp an ninh theo k ho ch an ninh đã đư c duy t; giám sát vi c th c hi n k ho ch an ninh c a t u, k c vi c th c hi n các s a đ i, b sung k ho ch đó;
 15. 2. Ph i h p v i các thuy n viên khác và cán b an ninh c a c ng bi n đ đ m b o an ninh trong các ho t đ ng v n chuy n hàng hóa và đ d tr , cung ng c a t u; 3. Đ xu t vi c s a đ i, b sung đ i v i k ho ch an ninh c a t u; 4. Khi phát hi n nh ng khi m khuy t và s không phù h p trong k ho ch an ninh c a t u thì báo cáo cán b an ninh c a công ty và th c hi n các bi n pháp kh c ph c; 5. Luôn nâng cao ý th c c nh giác v an ninh trên t u; t ch c hu n luy n công tác an ninh cho nh ng ngư i trên t u; báo cáo cán b an ninh c a công ty v m i s c an ninh x y ra trên t u; 6. Ph i h p v i cán b an ninh c a công ty và c a c ng bi n đ tri n khai th c hi n k ho ch an ninh c a t u; 7. Thư ng xuyên ki m tra đ đ m b o các trang thi t an ninh trên t u tr ng thái ho t đ ng t t, đư c b o dư ng và hi u ch nh phù h p; 8. Trư ng h p trên t u không có s quan an ninh thì thuy n trư ng ch đ nh thuy n viên có ch ng ch phù h p đ m nhi m. Đi u 20. Nhi m v c a s quan máy l nh S quan máy l nh ch u s qu n lý và đi u hành tr c ti p c a máy trư ng, có nhi m v sau đây: 1. B o đ m tình tr ng k thu t, ch đ làm vi c bình thư ng c a các máy móc, thi t b làm l nh trên t u; tr c ca theo ch đ làm vi c c a h th ng làm l nh trên t u; 2. Tr c ti p qu n lý, khai thác công su t máy và đ m b o tình tr ng k thu t, ch đ ho t đ ng c a máy móc, thi t b làm l nh, h th ng làm mát b ng không khí và h th ng đi u hòa nhi t đ trên t u theo đúng quy đ nh, quy ph m hi n hành; 3. Ph trách và đi u hành công vi c c a các th máy l nh; 4. L p và trình máy trư ng k ho ch s a ch a, b o qu n máy móc thi t b làm l nh và t ch c th c hi n k ho ch đã phê duy t; 5. L p d trù v t tư k thu t và ch u trách nhi m qu n lý, s d ng các v t tư k thu t đư c c p; 6. Theo dõi, ghi chép nh t ký v n hành máy l nh; phân công ch đ tr c ca, l p k ho ch làm vi c và ngh ngơi cho th máy l nh; 7. Qu n lý h sơ, tài li u k thu t c a h th ng máy l nh trên t u; 8. Trư ng h p không b trí s quan máy l nh thì nhi m v c a s quan máy l nh do máy hai đ m nhi m. Đi u 21. Nhi m v c a th y th trư ng Th y Th trư ng ch u s qu n lý và đi u hành tr c ti p c a đ i phó, có nhi m v c th sau đây: 1. Đi u hành công vi c c a th y th ; 2. Ki m tra và theo dõi vi c b o qu n v t u, các lo i cây, trang thi t b c a các h th ng neo, c n c u, phương ti n c u sinh, c u h a, c u th ng, các kho đ v t tư d ng c và v t tư k thu t, các tài s n khác c a t u do b ph n boong qu n lý; 3. Ki m tra v t tư, v sinh trên boong; hư ng d n th y th th c hi n đúng yêu c u quy đ nh v an toàn lao đ ng trên t u, đ c bi t chú ý khi th c hi n các công vi c trên cao, ngoài m n t u, trong h m hàng, dư i h m nư c d n và khi t u ra, vào c ng; 4. L p và trình đ i phó k ho ch làm vi c hàng ngày c a b ph n boong và t ch c th c hi n có hi u qu các công vi c đó; 5. Theo dõi và ki m tra h th ng đư ng ng trên boong, l đo nư c la canh h m hàng, l ng l n và các h th ng van nư c;
 16. 6. L p và trình đ i phó b n d trù v t tư k thu t cho b ph n boong và t ch c qu n lý, s d ng h p lý các v t tư đư c c p; 7. L p và trình đ i phó k ho ch s a ch a, b o qu n máy t i, c n c u, ròng r c, ba lăng, maní, dây làm hàng, dây bu c t u và các trang thi t b khác trên boong; 8. Qu n lý và s d ng theo đúng quy trình k thu t đ i v i máy móc, thi t b và các d ng c thu c b ph n mình qu n lý; 9. Trư c khi t u r i c ng, ph i t ch c ch ng bu c ch c ch n các d ng c , thi t b và hàng hóa ch trên boong, đóng h m hàng, c a kín nư c, ph b t đ y h m hàng, đóng n m và xi t ch t tăng đơ theo đúng quy đ nh; 10. Thư ng xuyên ki m tra tình tr ng k thu t c a các phương ti n c u sinh, c u h a, c u th ng và các trang thi t b khác; 11. Khi t u hành trình g p th i ti t x u ph i ki m tra hàng hóa, v t tư trên boong và trong kho, xu ng c u sinh, các c a kín nư c, n u th y c n thi t ph i ti n hành ch ng bu c gia c l i; 12. Khi b c d hàng siêu trư ng siêu tr ng, ph i chu n b thi t b c u và tr c ti p đi u khi n công vi c c u hàng dư i s giám sát c a đ i phó ho c s quan boong tr c ca; 13. Khi t u c p ho c r i c u hay đ n g n khu v c neo đ u ho c qua các khu v c nguy hi m, th y Th trư ng ph i có m t phía mũi t u đ th c hi n nhi m v ; 14. Đ m nhi m nhi m v c a th y th phó khi trên t u không b trí ch c danh th y th phó; 15. Trư ng h p c n thi t, đ m nhi m tr c ca ho c đ c ca theo s phân công c a đ i phó. Đi u 22. Nhi m v c a th y th phó Th y th phó ch u s qu n lý và đi u hành tr c ti p c a th y Th trư ng, có nhi m v sau đây: 1. Qu n lý các kho, b o qu n b t đ y h m hàng, các áo b t che các máy móc, thi t b trên boong, các d ng c và tài s n khác thu c b ph n boong; ti p nh n, b o qu n, c p phát và thu h i v t tư; 2. B o qu n các d ng c và thi t b c u h a, tr trang b c u h a bu ng máy; 3. Ph trách dây, pha ch sơn, đi u khi n các máy móc trên boong như máy t i, c n c u và theo dõi h th ng đèn pha, đèn c t, đèn hành trình; 4. Th c hi n công vi c m c, làm thang dây và đi u khi n xu ng c u sinh; 5. Tr c ti p nh n nư c ng t, ki m tra và đo nư c ng t, nư c d n, nư c la canh h m hàng và ghi chép s li u theo dõi hàng ngày; 6. Khi t u ra, vào c ng, th y th phó ph i có m t phía lái t u đ th c hi n nhi m v ; 7. Khi c n thi t, th y th phó tham gia tr c ca và đ c ca theo s phân công c a đ i phó. Đi u 23. Nhi m v c a th y th Th y th ch u s qu n lý và đi u hành tr c ti p c a th y Th trư ng, có nhi m v sau đây: 1. B o qu n, b o dư ng v , boong t u, các máy móc thi t b khác theo s phân công c a th y Th trư ng ho c th y th phó; 2. Theo dõi vi c b c d hàng hóa, k p th i phát hi n nh ng bao bì rách, b ư t, b c d không đúng quy đ nh và báo cáo s quan tr c ca boong bi t đ x lý. N m v ng công vi c khi t u ra, vào c ng, đóng m h m hàng, làm dây, nâng và h c n c u, đo nư c, b o qu n, đưa đón hoa tiêu lên và r i t u, thông th o thông tin tín hi u b ng c và đèn; 3. N m v ng c u trúc, đ c đi m, tính năng k thu t c a t u, các nơi quy đ nh đ t các thi t b c u h a, c u sinh, c u th ng t u, b o qu n và s d ng các trang thi t b đó đúng quy đ nh;
 17. 4. Ch p hành nghiêm ch nh n i quy c a t u v ch đ làm vi c, ăn , sinh ho t, an ninh, tr t t và v sinh trên t u. 5. N u th y th đư c đào t o và hu n luy n v k thu t l n thì khi th c hi n công vi c dư i nư c theo s phân công c a đ i phó ho c th y Th trư ng ph i đ m b o an toàn và hoàn thành nhi m v đư c giao; Đi u 24. Nhi m v c a th máy chính Th máy chính ch u s qu n lý và đi u hành tr c ti p c a máy hai, có nhi m v sau đây: 1. B o dư ng, s a ch a các máy móc thi t b theo yêu c u và hư ng d n c a máy trư ng và các s quan máy; 2. B o qu n các máy công c và đ ngh đư c trang b t i xư ng c a t u; 3. Th c hi n ch đ v sinh công nghi p đ i v i máy móc thi t b b ph n máy; 4. Khi c n thi t, th c hi n nhi m v tr c ca c a th máy theo s phân công c a máy trư ng. Đi u 25. Nhi m v c a th máy Th máy ch u s qu n lý và đi u hành tr c ti p c a máy hai và s phân công tr c ti p c a s quan máy tr c ca, có nhi m v sau đây: 1. Th c hi n các công vi c b o qu n, b o dư ng, s a ch a các máy móc thi t b , v sinh bu ng máy, nơi làm vi c, ti p nh n ph tùng, v t tư theo s phân công c a máy hai; 2. S d ng máy móc, thi t b c u h a, c u sinh, phòng đ c, ch ng nóng, ch ng khói, l c nư c bi n, d u m , phòng ng a ô nhi m môi trư ng theo quy trình, quy ph m. Đi u 26. Nhi m v c a th đi n Th đi n ch u s qu n lý và đi u hành tr c ti p c a s quan đi n ho c s quan tr c ca máy n u trên t u không b trí ch c danh s quan đi n, có nhi m v sau đây: 1. B o đ m ch đ làm vi c c a máy đi n và các thi t b đi n khác theo đúng quy trình k thu t. Không đư c đóng ho c m các c u dao đi n chính khi chưa đư c phép c a s quan đi n ho c s quan tr c ca máy. B o đ m cung c p đi n liên t c cho toàn t u. Khi phát hi n máy đi n và các thi t b ho t đ ng không bình thư ng thì ph i báo k p th i cho s quan tr c ca máy ho c s quan đi n đ có bi n pháp kh c ph c; 2. B o đ m khai thác đúng quy trình k thu t đ i v i các máy phát đi n, máy phát đi n s c , các đ ng cơ đi n c n c u, máy t i, đi n ph c a máy diesel, c quy s c , đi n t đ ng lò hơi, các máy qu t đi n, các thi t b khác v đi n và h th ng đèn chi u sáng trên t u; 3. B o dư ng các trang thi t b đi n như thi t b lái t đ ng, thi t b liên l c b ng đi n tho i, s a ch a và thay th đi n sinh ho t theo s hư ng d n c a s quan đi n. Đi u 27. Nhi m v c a nhân viên vô tuy n đi n Nhân viên vô tuy n đi n ch u s qu n lý và đi u hành tr c ti p c a s quan vô tuy n đi n, có nhi m v sau đây: 1. B o đ m vi c thông tin liên l c gi a t u mình v i các t u khác và v i các đài vô tuy n đi n trên b ; thu nh n các thông tin, tín hi u c p c u, thông báo hàng h i và b n tin d báo th i ti t; 2. Qu n lý máy thu thanh, máy vô tuy n truy n hình, máy chi u phim trên t u. Đi u 28. Nhi m v c a qu n tr Qu n tr ch u s qu n lý và đi u hành tr c ti p c a đ i phó, có nhi m v sau đây: 1. T ch c qu n lý và đi u hành ho t đ ng c a b ph n ph c v trên t u. L p k ho ch làm vi c, ngh ngơi cho thuy n viên b ph n ph c v , nh n và phát lương cho nhân viên;
 18. 2. L p và trình đ i phó b n d trù mua lương th c, th c ph m ph c v đ i s ng c a t u và t ch c mua, b o qu n, s d ng h p lý lương th c, th c ph m đó; 3. Ki m tra, theo dõi và l p k ho ch báo cáo đ i phó v vi c d trù mua s m đ thay th ho c b sung các d ng c , thi t b cho nhà b p, phòng ăn, bu ng , phòng làm vi c, câu l c b . T ch c qu n lý và s d ng các d ng c , thi t b và các tài s n khác c a t u do b ph n mình ph trách; 4. Ph trách công vi c tài chính c a t u và th c hi n các nghi p v tài chính theo đúng quy đ nh hi n hành; 5. Giúp thuy n trư ng trong vi c giao d ch, t ch c các bu i ti p khách, chiêu đãi trên t u; 6. Tham gia th c hi n các nhi m v liên quan đ n v n chuy n hàng hóa trên t u theo yêu c u c a đ i phó; 7. Giúp phó ba th c hi n các nhi m v liên quan đ n làm th t c xin phép cho t u ra, vào c ng; 8. Sau m i chuy n đi, l p báo cáo t ng h p trình thuy n trư ng v quy t toán thu và chi c a t u; 9. Ch m nh t 03 gi trư c khi t u r i c ng ph i báo cáo đ i phó v vi c chu n b c a b ph n mình cho chuy n đi; 10. Trư ng h p không b trí ch c danh qu n tr thì nhi m v qu n tr t u do phó ba đ m nhi m. Đi u 29. Nhi m v c a bác s ho c nhân viên y t Bác s ho c nh n viên y t ch u s qu n lý và đi u hành tr c ti p c a đ i phó, có nhi m v sau đây: 1. Ph trách v y t , v sinh trên t u, theo dõi s c kh e, th c hi n c p c u và đi u tr b nh cho thuy n viên, hành khách và nh ng ngư i khác có m t trên t u; trư ng h p c n thi t cho b nh nhân ngh ho c đưa b nh nhân đi đi u tr b nh vi n; 2. Ti p nh n và đi u tr b nh nhân trên t u; tr c ti p ki m tra và báo cáo đ i phó bi t tình hình v sinh bu ng c a thuy n viên và hành khách, nhà ăn, câu l c b và nh ng nơi công c ng khác; báo cáo đ i phó bi t v tình hình đi u tr b nh nhân; 3. Ki m tra ch t lư ng c a lương th c, th c ph m, nư c ng t s d ng trên t u va ti n hành ki m tra vi c b o đ m v sinh c a b ph n nhà b p, nhà ăn, khách s n. Tham gia l p th c đơn hàng ngày c a thuy n viên và hành khách; 4. Đ nh kỳ t ch c khám s c kh e cho thuy n viên, báo cáo thuy n trư ng nh ng ngư i m c b nh truy n nhi m; ki m tra, theo dõi vi c phòng ng a ô nhi m môi trư ng s ng; 5. Qu n lý s tiêm ch ng c a thuy n viên; 6. L p d trù b sung và thay th các d ng c y t , thu c men; ki m kê t thu c hàng tháng, hàng quý và báo cáo thuy n trư ng; gi gìn, b o qu n thu c và d ng c y t theo đúng quy đ nh. 7. Ki m tra túi thu c xu ng c u sinh, có k ho ch b sung thay th theo đ nh kỳ; 8. Hư ng d n cho thuy n viên phương pháp c p c u khi g p tai n n và các ki n th c thông thư ng v v sinh phòng b nh mùa hè, mùa đông, khu v c hàn đ i và nhi t đ i; 9. Trư c m i chuy n đi ph i ki m tra gi y ch ng nh n s c kh e c a thuy n viên, s tiêm ch ng c a thuy n viên, gi y ch ng nh n di t chu t, gi y ch ng nh n tiêm phòng d ch cho gia súc (n u có); 10. T ch c th c hi n pháp lu t Vi t Nam và qu c t v y t , b o h lao đ ng trên t u; 11. Chăm sóc ngư i sinh, b o qu n thi hài ngư i ch t trên t u; 12. Ch m nh t 03 gi trư c khi t u r i c ng ph i báo cáo cho đ i phó v vi c chu n b c a b ph n mình cho chuy n đi;
 19. 13. Sau m i chuy n đi ph i t p h p báo cáo v tình hình s c kh e c a thuy n viên. N u c n thi t l p danh sách và báo cáo thuy n trư ng, ch t u bi t nh ng ngư i c n ph i ki m tra s c kh e; 14. Qu n lý phòng khám b nh, phòng m , phòng cách ly, phòng b nh nhân, trang thi t b y t , thu c men. N u trên t u không b trí ch c danh bác s ho c nhân viên y t thì nhi m v y t trên t u do thuy n trư ng phân công. Đi u 30. Nhi m v c a ph c v viên Ph c v viên ch u s qu n lý và đi u hành tr c ti p c a đ i phó, có nhi m v sau đây: 1. Đ m nhi m công vi c ph c v trên t u; trư ng h p có hai ph c v viên tr lên thì nhi m v c th do đ i phó quy đ nh; 2. Ph c v viên có nhi m v ph c v phòng ăn c a t u, làm v sinh bu ng c a thuy n trư ng, s quan, phòng làm vi c, câu l c b , bu ng t m, bu ng v sinh; 3. Gi t, là khăn tr i bàn, ga, chăn, chi u màn và l p d trù mua b sung thay th các đ dùng trên trình đ i phó duy t. N u trên t u có hai ph c v viên tr lên thì nhi m v c th c a m i ngư i do đ i phó quy đ nh. Đi u 31. Nhi m v c a b p trư ng B p trư ng ch u s qu n lý và đi u hành tr c ti p c a qu n tr , có nhi m v sau đây: 1. T ch c th c hi n các công vi c c a nhà b p và tr c ti p chu n b b a ăn hàng ngày cho thuy n viên và hành khách; 2. T ch c b o qu n và s d ng lương th c, th c ph m ph c v cho sinh ho t và đ i s ng thuy n viên và hành khách; 3. Nh n và phân ph i lương th c, th c ph m cho c p dư ng chu n b các b a ăn hàng ngày và chu n b th c đơn, b o đ m đúng đ nh lư ng, h p v sinh; 4. Qu n lý kho lương th c, th c ph m, d ng c và trang thi t b nhà b p. T ch c s a ch a nh ng v t d ng hư h ng và l p d trù mua b sung, thay th các v t d ng đó; 5. Gi gìn v sinh nhà b p, d ng c và trang thi t b c a phòng ăn. Đi u 32. Nhi m v c a c p dư ng C p dư ng ch u s qu n lý và đi u hành tr c ti p c a b p trư ng, có nhi m v sau đây: 1. Th c hi n các công vi c c a nhà b p, b o đ m đúng ch đ ăn u ng cho thuy n viên; 2. Trư ng h p không b trí ch c danh b p trư ng thì nhi m v c a b p trư ng do c p dư ng đ m nhi m. Trên t u không b trí ch c danh b p trư ng và c p dư ng thì đ i phó phân công thuy n viên c a t u ph c v . Đi u 33. Nhi m v c a t trư ng ph c v hành khách T trư ng ph c v hành khách ch u s qu n lý và đi u hành tr c ti p c a thuy n phó hành khách, có nhi m v sau đây: 1. Tr c ti p ph trách nhân viên ph c v bu ng khách; l p và trình thuy n phó hành khách k ho ch làm vi c và ngh cho nhân viên ph c v bu ng khách và n i quy bu ng ; 2. Khi khách lên và xu ng t u ph i có m t t i c a c u thang đ đón ho c ti n hành khách và giao cho nhân viên ph c v đưa khách nh n bu ng; 3. Sau khi t u r i c ng, ph i ki m tra các bu ng khách, ghi s giư ng còn th a, thi u báo cáo đ i phó hành khách bi t; 4. Thông báo cho hành khách bi t n i quy đi t u, nh ng phương ti n, đ dùng đư c quy n s d ng và cách th c s d ng, b o qu n các phương ti n, đ dùng đó;
 20. 5. Hàng ngày ki m tra, đôn đ c nhân viên ph c v bu ng khách th c hi n đúng nhi m v c a mình và nh c nh hành khách th c hi n đúng n i quy c a t u; 6. Nh n, phân ph i nh ng ti n nghi, đ dùng c a các bu ng khách; 7. Cùng v i đ i phó hành khách gi i quy t nh ng trư ng h p vi ph m n i quy, xâm ph m tài s n c a t u, c a hành khách và nh ng vi c có liên quan gi a hành khách v i nhân viên ph c v trên t u; 8. L p biên b n và thanh toán các kho n ti n b i thư ng hư h ng các đ dùng, ti n nghi do hành khách gây ra; 9. Trư c khi t u r i c ng, báo cáo thuy n phó hành khách bi t vi c chu n b cho chuy n đi theo nhi m v c a mình. Đi u 34. Nhi m v c a nhân viên ph c v hành khách Nhân viên ph c v hành khách ch u s qu n lý và đi u hành tr c ti p c a t trư ng ph c v hành khách, có nhi m v sau đây: 1. Ph c v hành khách, qu n lý tài s n và ti n nghi đ dùng cho hành khách thu c các bu ng mình ph trách; 2. Hàng ngày v sinh bu ng khách, bu ng t m, bu ng v sinh, hành lang; 3. Ti p nh n hành khách lên t u, hư ng d n, giúp đ hành khách nh n bu ng, s p x p ch đúng s vé, giao ti n nghi sinh ho t, chìa khóa bu ng cho hành khách, hư ng d n hành khách bi t s d ng áo phao c u sinh, l i xu ng xu ng c u sinh khi có báo đ ng “b t u”; 4. Trư c khi hành khách r i t u, ki m tra các ti n nghi đ dùng c a bu ng khách. N u còn đ và không h h ng thì giao l i phi u cho hành khách và nh n l i chìa khóa bu ng, n u phát hi n có hư h ng, m t mát thì m i hành khách l i ch ý ki n gi i quy t c a thuy n phó hành khách và t trư ng ph c v hành khách; 5. Sau khi hành khách đã r i t u, ph i ti n hành ngay vi c v sinh , thay đ i các v t d ng c a b ng khách và chu n b s n sàng ti p nh n hành khách m i; 6. Thư ng xuyên có m t khu v c bu ng khách đư c phân công đ k p th i giúp đ hành khách khi có yêu c u; 7. Báo ngay cho t trư ng ph c v hành khách bi t nh ng ti n nghi b hư h ng bu ng khách đ có bi n pháp gi i quy t; 8. Khi có gió to, sóng l n, đóng các c a úp lô, c a kín nư c nh ng bu ng hành khách thu c mình ph trách; 9. Th c hi n các nhi m v khác theo s phân công c a t trư ng ph c v hành khách sau khi đã đư c thuy n phó hành khách ch p thu n. Đi u 35. Nhi m v c a t trư ng ph c v bàn T trư ng ph c v bàn ch u s qu n lý và đi u hành tr c ti p c a thuy n phó hành khách, có nhi m v sau đây: 1. Đi u hành và ph trách nhân viên ph c v phòng ăn, phòng gi i khát, qu n lý d ng c phòng ăn, phòng gi i khát; 2. Phân ph i các d ng c , thi t b cho nhân viên ph c v bàn ăn, gi i khát; 3. B o qu n t t các d ng c , trang thi t b c a phòng ăn, phòng gi i khát; 4. D trù mua s m, thay th và s a ch a nh ng hư h ng đ i v i các d ng c , trang thi t b c a phòng ăn, phòng gi i khát; 5. Tr c ti p ph c v nh ng bu i chiêu đãi trên t u cùng v i ph c v viên c a t u;
Đồng bộ tài khoản