Quyết định số 65/2008/QĐ-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
8
download

Quyết định số 65/2008/QĐ-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 65/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc sử dụng tạm thời Tiêu chuẩn quốc tế làm căn cứ kiểm tra chất lượng các chai chứa khí bằng vật liệu composite do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 65/2008/QĐ-BLĐTBXH

  1. B LAO NG-THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p-T do-H nh phúc ------- --------- S : 65/2008/Q -BL TBXH Hà N i, ngày 29 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH S D NG T M TH I TIÊU CHU N QU C T LÀM CĂN C KI M TRA CH T LƯ NG CÁC CHAI CH A KHÍ B NG V T LI U COMPOSITE B TRƯ NG B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Ngh nh s 186/2007/N -CP ngày 26 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; Căn c Quy t nh s 50/2006/Q -TTg ngày 26 tháng 5 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành danh m c các s n ph m, hàng hoá ph i ki m tra ch t lư ng; Theo ngh c a C c trư ng C c An toàn lao ng, QUY T NNH: i u 1. S d ng Tiêu chuNn qu c t ISO 11119-2002: Gas cylinders of Composite construction – Specification and test methods (Chai ch a khí b ng v t li u composite – c tính k thu t và phương pháp ki m tra), g m ba ph n: ISO 11119-1:2002 Part1: Hoop Wrappped composite gas cylinders ( ai chai ch a khí b ng v t li u Composite), ISO 11119-2:2002 Part 2: Fully wrapped fibre reinforced composite gas cylinders with load-sharing metal liners (S i b c gia c chai ch a khí b ng v t li u composite v i các l p kim lo i không ch u t i) và ISO 11119-3:2002 Part 3: Fully wrapped fibre reinforced composite gas cylinders with load-sharing metallic or non- metallic liners (s i b c gia c chai ch a khí b ng v t li u Composite v i các l p kim lo i ho c l p phi kim lo i không ch u t i) làm căn c ki m tra ch t lư ng các chai ch a khí b ng v t li u composite. i u 2. Trong quá trình s d ng tiêu chuNn qu c t nêu t i i u 1, các t ch c, cá nhân có trách nhi m tuân th quy nh v b n quy n tiêu chuNn qu c t . i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo; i u 4. Các t ch c, cá nhân nh p khNu các s n phNm, hàng hoá thu c danh m c s n phNm, hàng hoá ph i ki m tra ch t lư ng và các T ch c k thu t ư c ch nh ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hoá ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG
  2. Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph , các Phó TTg CP ( báo cáo); - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TƯ; Bùi H ng Lĩnh - Vi n ki m sát Nhân dân t i cao; - Tòa án Nhân dân t i cao; - Văn phòng TƯ ng; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Các t ch c k thu t ư c ch nh KTCL; - S L TBXH các t nh, thành ph tr c thu c TƯ; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; Website Chính ph ; - B L TBXH: BT, các TT, các ơn v tr c thu c; - Lưu VT, C c ATL .
Đồng bộ tài khoản