Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 65/2008/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V S A I, B SUNG M T S I U C A QUY NNH V B I THƯ NG, H TR VÀ TÁI NNH CƯ KHI NHÀ NƯ C THU H I T TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 17/2008/Q -UBND NGÀY 14 THÁNG 3 NĂM 2008 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét ngh c a Liên S : Tài chính, Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 5066/TT-TC-XD-TNMT ngày 23 tháng 5 năm 2008; ý ki n th m nh c a S Tư pháp t i Công văn s 1934/STP-VB ngày 01 tháng 7 năm 2008 và ngh c a S Tài chính t i T trình s 7071/TT-STC-BVG ngày 21 tháng 7 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Quy nh v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn thành ph H Chí Minh ban hành kèm theo Quy t nh s 17/2008/Q -UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph , c th như sau: 1. S a i, b sung i m a kho n 4 i u 6 như sau: “a) N u di n tích o c th c t nh hơn di n tích ghi trên gi y t v quy n s d ng t thì b i thư ng theo di n tích o c th c t . Trư ng h p c bi t di n tích o c th c t nh hơn di n tích ghi trên gi y t v quy n s d ng t b s t l do các y u t t nhiên gây ra ư c y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n xác nh n, thì ph n di n tích chênh l ch gi a o c th c t và di n tích ghi trên gi y t ư c tính h tr . M c h tr b ng 50% ơn giá t tính b i thư ng tương ng v i m c ích s d ng c a t b thu h i”. 2. B sung vào kho n 1 i u 9 như sau: “1. … Phân công cho y viên y ban nhân dân thành ph kiêm Giám c S Tài chính thay m t y ban nhân dân thành ph , ký thay Ch t ch y ban nhân dân thành
  2. ph văn b n phê duy t giá t tính b i thư ng; văn b n phê duy t ư c óng d u c a y ban nhân dân thành ph ”. 3. S a i tiêu kho n 3 i u 10 như sau: “3. H gia ình, cá nhân tr c ti p s n xu t b thu h i trên 30% di n tích t nông nghi p trong d án u tư có qu nhà , t tái nh cư thì ư c xem xét gi i quy t như sau:”. 4. S a i, b sung kho n 3 i u 11 như sau: “3. t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p ư c s d ng n nh, lâu dài theo quy nh c a pháp lu t v t ai trư c ngày 01 tháng 7 năm 2004 c a h gia ình, cá nhân mà không ph i do Nhà nư c giao, cho thuê, không ph i n p ti n s d ng t khi ư c phép chuy n m c ích s d ng t sang làm t , thì nay ư c b i thư ng v t theo giá t khi Nhà nư c thu h i t”. 5. S a i, b sung i m a, i m b kho n 2 i u 20 như sau: “a) Nhà , công trình xây d ng trên t i u ki n b i thư ng v t theo quy nh t i i u 8 c a Quy nh này ư c tính b i thư ng, h tr như sau: - Th i i m xây d ng trư c ngày 22 tháng 4 năm 2002 và t i th i i m xây d ng chưa có quy ho ch, k ho ch s d ng t ư c c p có thNm quy n công b ho c th i i m xây d ng phù h p quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c c p có thNm quy n công b ; không vi ph m hành lang b o v các công trình h t ng k thu t: tính b i thư ng b ng 100% giá tr công trình theo ơn giá xây d ng m i (su t v n u tư) c a nhà, công trình do y ban nhân dân thành ph ban hành. Trư ng h p t i th i i m xây d ng ã vi ph m quy ho ch, k ho ch s d ng t, hành lang b o v các công trình h t ng k thu t ã ư c c p có thNm quy n công b : tính h tr b ng 50% giá tr công trình theo ơn giá xây d ng m i (su t v n u tư) c a nhà, công trình do y ban nhân dân thành ph ban hành. - Trư ng h p th i i m xây d ng t ngày 22 tháng 4 năm 2002 tr v sau, ho c khi xây d ng ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n thông báo không ư c phép xây d ng (b x lý hành chính v hành vi xây d ng trái phép) thì không ư c b i thư ng, không ư c h tr ; ngư i có công trình xây d ng trái phép ó bu c ph i t tháo d ho c ph i ch u chi phí phá d trong trư ng h p cơ quan ch c năng c a Nhà nư c th c hi n phá d . b) Nhà , công trình sinh ho t xây d ng trên t không i u ki n ư c b i thư ng v t nhưng t i th i i m xây d ng chưa có quy ho ch, k ho ch s d ng t ư c c p có thNm quy n công b ho c xây d ng phù h p quy ho ch, k ho ch s d ng t, không vi ph m hành lang b o v các công trình h t ng k thu t và các trư ng h p này ph i có th i i m xây d ng trư c ngày 22 tháng 4 năm 2002 ư c h tr b ng 80% giá tr công trình theo ơn giá xây d ng m i c a nhà, công trình do y ban nhân dân thành ph ban hành; n u xây d ng t ngày 22 tháng 4 năm 2002 tr v sau thì không ư c h tr ”.
  3. 6. S a i, b sung o n 2 (g ch u dòng th 2) i m b kho n 1 i u 22 như sau: “- Nhà, xư ng, công trình ch phá d m t ph n, mà ph n còn l i không còn s d ng ư c thì tính b i thư ng cho toàn b nhà, xư ng, công trình; nhà, xư ng, công trình ch phá d m t ph n nhưng còn s d ng l i ư c thì tính b i thư ng ph n giá tr nhà, xư ng, công trình b phá d theo quy nh nêu trên và ư c h tr thêm chi phí s a ch a, hoàn thi n ph n còn l i theo tiêu chuNn k thu t tương ương c a nhà, xư ng, công trình trư c khi b tháo d . M c chi phí h tr thêm này do H i ng b i thư ng c a d án xác nh trình Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n quy t nh, nhưng t ng m c b i thư ng và h tr thêm không quá 100% giá tr xây d ng m i c a ph n nhà, xư ng, công trình b phá d ”. 7. S a i kho n 9 i u 22 như sau: “9. Toàn b s ti n b i thư ng, h tr v nhà, xư ng, công trình xây d ng khác ư c chi tr tr c ti p cho ơn v (tr các trư ng h p quy nh t i i m b kho n 5 i u này) u tư t i cơ s m i theo d án u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t”. 8. S a i, b sung kho n 6 i u 23 như sau: “6. Các h gia ình và cá nhân ang s d ng h p pháp, h p l nhà thu c s h u nhà nư c nay ph i di chuy n, ư c hư ng các kho n h tr v nhà và t theo quy nh t i i u này; ư c xem xét b i thư ng tài s n khác, cây tr ng, hoa màu, v t nuôi, các kho n h tr khác (n u có) c a Quy nh này. Trư ng h p h gia ình, cá nhân có nhu c u v ch thì ư c xem xét mua m t căn h chung cư theo giá bán quy nh t i i m b kho n 2 i u 35 c a Quy nh này”. 9. B sung i m c vào kho n 10 i u 23 như sau: “c) Trư ng h p nhà , t có ngu n g c thu c s h u nhà nư c do các ơn v , t ch c b trí sai thNm quy n, nhưng úng công năng t ngày 17 tháng 5 năm 1995 n trư c ngày 22 tháng 4 năm 2002: tính h tr b ng 50% giá tr nhà và giá tr t tương ng v i nhà thu c s h u tư nhân có cùng v trí; trư ng h p b trí t ngày 22 tháng 4 năm 2002 tr v sau: không xét h tr v nhà và t”. 10. ính chính c m t “P l c” t i kho n 1 i u 26 thành “Ph l c”. 11. S a i, b sung i u 33 như sau: “ i u 33. H tr cho các trư ng h p s d ng t không i u ki n ư c b i thư ng 1. i v i h gia ình, cá nhân không i u ki n ư c b i thư ng v t, ch tính h tr theo quy nh t i kho n 7 i u 7 c a Quy nh này: Trư ng h p s d ng t không i u ki n ư c b i thư ng b thu h i và ph i di d i, ch ư c xem xét h tr chi phí di chuy n nhà và chi phí n nh i s ng (quy nh t i i u 29 và kho n 1 i u 30 c a Quy nh này).
  4. 2. i v i các t ch c: Trư ng h p s d ng t không i u ki n ư c b i thư ng, h tr v nhà, t và ph i di d i toàn b thì ư c xem xét h tr chi phí di chuy n, h tr ng ng s n xu t kinh doanh, h tr ti n lương ng ng vi c theo Quy nh này”. 12. B sung kho n 1 i u 34 như sau: “1. ... Trư ng h p quy t nh giao t, cho thuê t c a y ban nhân dân thành ph ã quy nh c th , thì th c hi n theo quy nh t i quy t nh ó c a y ban nhân dân thành ph ”. 13. Bãi b t “ho c” t i dòng th 12 t trên xu ng trang 49 c a i m a kho n 3 i u 45. 14. ính chính c m t “ i u 49” t i i m b kho n 1 i u 49 thành “ i u 48”. 15. B sung kho n 6, 7 và 8 vào i u 53 v trách nhi m c a các S , ngành thành ph như sau: “6. S Công Thương có trách nhi m: a) Th c hi n các n i dung có liên quan quy nh t i i u 27 c a Quy nh này; b) T ch c thNm nh chi phí di chuy n máy móc, thi t b theo quy nh t i kho n 2 i u 29 c a Quy nh này. 7. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m: a) Ch trì v i các S , ngành có liên quan hư ng d n vi c b i thư ng cây tr ng, hoa màu, v t nuôi theo quy nh t i kho n 3 i u 26 c a Quy nh này khi có ngh c a y ban nhân dân qu n - huy n; b) Th c hi n các n i dung có liên quan quy nh t i i u 27 c a Quy nh này. 8. S Giao thông v n t i, S Thông tin và Truy n thông: Th c hi n các n i dung có liên quan quy nh t i i u 27 c a Quy nh này”. i u 2. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau mư i (10) ngày k t ngày ký. Các n i dung khác không c p trong Quy t nh này v n th c hi n theo Quy t nh s 17/2008/Q -UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ban hành Quy nh v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các S - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n, các t ch c, h gia ình và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  5. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C - Như i u 3; - Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Chính ph ; - B Tài chính; - B Xây d ng; - B Tài nguyên và Môi trư ng; - C c Ki m tra văn b n QPPL - B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; Nguy n Thành Tài - Thư ng tr c H ND thành ph ; - TTUB: CT các PCT; - Các Ban H ND thành ph ; - VPH -UB: Các PVP; - Các Phòng Chuyên viên, TMT (5); - Trung tâm Công báo; - Lưu: VT, ( TMT/C) D.
Đồng bộ tài khoản