Quyết định số 65/QĐ-HĐGD

Chia sẻ: Thao Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 65/QĐ-HĐGD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 65/QĐ-HĐGD về việc thành lập Ban Tổ chức Diễn đàn quốc tế về "Sự gia nhập WTO và đổi mới giáo dục đại học Việt Nam" do Hội đồng quốc gia Giáo dục ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 65/QĐ-HĐGD

  1. HỘI ĐỒNG QUỐC GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM GIÁO DỤC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 65/QĐ-HĐGD Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN QUỐC TẾ VỀ "SỰ GIA NHẬP WTO VÀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM" CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUỐC GIA GIÁO DỤC Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 06/1998/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Quốc gia giáo dục; Căn cứ Quyết định số 08/1999/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quốc gia giáo dục; Xét đề nghị của Tổng thư ký Hội đồng Quốc gia giáo dục, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Thành lập Ban Tổ chức Diễn đàn quốc tế về "Sự gia nhập WTO và đổi mới giáo dục đại học Việt Nam" (viết tắt là Ban Tổ chức). Các ông bà có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này là thành viên Ban Tổ chức. Điều 2. Cử ông Trần Quốc Toản, Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia giáo dục, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Trưởng Ban Tổ chức; ông Bành Tiến Long, Thứ truởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Phó Trưởng Ban Tổ chức. Điều 3. Ban Tổ chức có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan và các tổ chức nước ngoài tổ chức Diễn đàn quốc tế về "Sự gia nhập WTO và đổi mới giáo dục đại học Việt Nam". Ban Tổ chức cần huy động sự tham gia của các trường đại học, các viện nghiên cứu và các nhà khoa học, giáo dục trong toàn quốc. Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức được trích từ kinh phí hoạt động của Hội đồng Quốc gia giáo dục. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  2. Điều 6. Ban Tổ chức, Chánh Văn phòng Hội đồng Quốc gia giáo dục, các ông bà có tên trong Điều 1 và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nguyễn Tấn Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Học viện Hành chính quốc gia; - Các ủy viên Hội đồng Quốc gia giáo dục; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Ban Điều hành 112, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, Các Vụ, cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, HĐQGGD DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN QUỐC TẾ "SỰ GIA NHẬP WTO VÀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM" (Ban hành kèm theo Quyết định số 65/QĐ-HĐGD ngày 9 tháng 8 năm 2006) 1. PGS.TS. Trần Quốc Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia giáo dục, Trưởng ban; 2. GS.TSKH. Bành Tiến Long, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban; 3. GS.TSKH. Đặng Ứng Vận, Chánh Văn phòng Hội đồng Quốc gia giáo dục, Ủy viên thường trực. 4. TS. Trần Bá Việt Dũng, Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên; 5. GS.TSKH. Vũ Minh Giang, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên; 6. PGS.TS. Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ Đại học và sau đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên;
  3. 7. GS.TSKH. Vũ Ngọc Hải, Viện Chiến lược và chương trình giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên; 8. PGS.TS. Đặng Thành Hưng, Viện Chiến lược và chương trình giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên; 9. PGS.TS. Đặng Bá Lãm, Viện Chiến lược và chương trình giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên; 10. TS. Nguyễn Đình Minh, Vụ trưởng Vụ Khoa giáo, Văn phòng Chính phủ, ủy viên; 11. TSKH. Phạm Đỗ Nhật Tiến, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên; 12. PGS.TS. Lê Quang Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo, Văn phòng Chính phủ, Ủy viên; 13. TS. Nguyễn Thị Lê Hương, Vụ Đại học và sau đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên thư ký. Danh sách gồm có 13 người./.
Đồng bộ tài khoản