Quyết định số 656/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
23
lượt xem
2
download

Quyết định số 656/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 656/QĐ-TTg về việc phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 656/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 656/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHONG TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chánh án Toà án nhân dân tối cao (Tờ trình số 103/TTr-ĐCT ngày 25 tháng 02 năm 2008, số 134/TTr-TNVN ngày 01 tháng 02 năm 2008, số 101/TTr-TA ngày 31 tháng 12 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 670/TTr-BTĐKT ngày 19 tháng 5 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho 7 cá nhân thuộc: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam,Tòa án nhân dân tối cao (có danh sách kèm theo), đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam,Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận : PHÓ THỦ TƯỚNG - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; - Đài Tiếng nói Việt Nam; - Tòa án nhân dân tối cao; -Ban Thi đua - Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; -TTĐT; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b).12 Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH PHONG TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC (Ban hành kèm theo Quyết định số 656/QĐ-TTg, ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ) I. TRUNG ƯƠNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM: 1. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; 2. Bà Hứa Thị Sắc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban, Ban Dân tộc - Tôn giáo, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; 3. Bà Bùi Thị Kim Quế, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Hòa Bình, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; 4. Ông Đỗ Văn Bắc, Trưởng phòng, phòng Hành chính tổng hợp, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; II. ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM: 1. Ông Đào Duy Hứa, Phó Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam; 2. Ông Ngô Xuân Thi, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty phát triển Phát thanh - Truyền hình thông tin EMI.co, Đài Tiếng nói Việt Nam. III. TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO: 1. Ông Mai Xuân Bình, Chánh án Tòa án nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh,
Đồng bộ tài khoản